VARİDÂT

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin


Prof. Dr. Bilal Dindar’ın
Tenkidli Basımından
Tercüme Eden:
Dr. Cengiz KETENE
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI. 1267
Tercüme Eserler Dizisi. 91
ISBN 975 17 0766 8
© Kültür Bakanlığı 1990
Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nın 6.12.1990
tarih ve TERED 928 5 1 2845 sayılı makam
onayı ile birinci defa olarak 5000 adet bastırılmıştır.
Kamer Matbaacılık ANKARA

Bu kitapta okuyucu Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yetişen felsefe fıkıh ve tasavvuf bilgini Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in bilinen "Varidât" adlı Arapça eserinin tercümesi sunulmaktadır. Bu ünlü eser Türkçe’ye tercüme edilirken hiç bir yorum yapılmamış ve mümkün olduğu ölçüde her kesimin anlayabileceği bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.

Yaklaşık altı yüzyıl önce Arapça olarak kaleme alınan Varidât son derece ağır bir dil ve üslupla yazılmıştır. Felsefî dinî ve tasavvufî konuların ele alındığı bu eserin Türkçe’ye tercüme edilmesi de birtakım güçlükleri beraberinde getirmiştir. Ancak elden geldiğince güçlüklerin giderilmesine çalışılmış ve iyi bir tercüme olması için gayret sarf edilmiştir. Kitabın yazan Şeyh Bedreddin’in öldürüldüğü tarih hakkında değişik bilgiler verilmektedir. Muhtemelen 1414 ile 1420 yılları arasında öldürülmüştür.

Bu kitapta yazarın sadece "Varidât" adlı eserinin tercümesi okuyucuya sunulması amaçlandığından Şeyh Bedreddin’in hayatı ve diğer eserleri konusunda ayrıca bilgi verilmemiştir. Çeşitli kaynaklarda bu hususta yeterli bilgi bulunmaktadır. Tercümenin amacına ulaşması ve faydalı olmasını dilerim.

12 Aralık 1990

Dr. Cengiz KETENE

Can kuşun her zamân ezkârıdır vâridât
Akl u hayâlin hemân efkârıdır vâridât.

İşidicek Hakk adını duydu cânım hub dadını
Bildim kamu âriflerin esrârıdır vâridât.

Sıdk ile gönlüm sever görmeğe hem cânım iver
Anın içün kim Hakk’ın envârıdır vâridât.

Ol dürr‐i yekdânenin kadri bilinmez anın
Bu dil‐i vîrânenin mi’mârıdır vâridât.

Gerçi kütüp çok yazar ilm‐i ledünden haber
Cümlesi bir bahçedir gülzârıdır vâridât.

İlm‐i Füsûs’la tamu odları söyünür kamu
Anın yerinde biten ezhârıdır vâridât

Muhyiddin ü Bedreddin ettiler ihyâ‐yi din
Deryâ Niyâzî Füsûs enhârıdır vâridât.

Niyâzî Mısrî (K.S.)

BÖLÜM 1

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah’ın adıyla.


Âhiret işlerinin câhillerin iddia ettiği gibi olmadığını bil. O işler buyruk bilinmeyen gayb ve meleklerin dünyasıyla ilgili olup câhil halk tabakasının iddia ettiği gibi gözle görülen dünyayla ilgili değildir. Peygamberler ve halis kişilerin söyledikleri doğrudur. Fakat temel nokta onları anlamamadır. Bunu iyi bil ve hiç şüphelenme ki cennet köşkler ağaçlar huriler mallar ırmaklar meyvalar azap ateş ve benzerleri rivayetlerde söylendiği ve eserlerde anlatıldığı gibi sadece görüntülerle izah edilemez; onların başka anlamlan da vardır. Bu anlamları velilerin hâlisleri bilmektedirler. İbâdetlerin amacı gönülleri ölümlü varlıklardan sıyırıp ebedî ve yüce varlığa yöneltmektir. Fâni varlıklara bağlı bir gönülle bin yıl namaz kılsan dahi hiç bir sevap elde edemezsin. Bu beden baki kalmayacağı gibi ölümden sonra dağdan bölümlerinin yeniden birleşmesi de mümkün değildir. Ölülerin diriltilmesindeki amaç bu değildir. Sen nerdesin ey gafil! Dünyaya daldığın için Allah’ı anlama yolundaki çabaların azalmıştır. Bu nesneler ve olgunluklar senin düşündüğün gibi değildir. Fakat sen Hak’tan uzaklaştığın için onlara yönetmiyorsun. Şayet bunları anlayabilirsen onları kendine amaç edinip gönlünü Allah’a yöneltebilirsin. Sen meyvelerle ve başka şeylerle aldatılan çocuğa benzersin. Çocuğa dersten ürkmesin diye hoşuna gidecek şeylerle benzetmeler yapılır. Sen bu gafil gönlünle Allah ve peygamberleri tanıdığını ve kitaplar okuyarak ne istediklerini anladığını mı sanıyorsun? Dersle uğraştığın sürece Hakk’ı idrak etmekten daha da uzaklaştığını bilmelisin! Allah’ın buyruğu kendi zatının gereğidir. Sözle harflerle Arapça veya başka bir dille izahtan münezzehtir. Kalem her şeyin gerçeğidir kendine dair ne hal meydana gelirse yazmaktadır. Huriler köşkler ırmaklar ağaçlar meyvalar ve benzerlerinin tümü hayal âleminde gerçekleşir duyu âleminde gerçekleşmez; bunu anla!

Cin de aynı şekildedir adı da bunu gösterir; zira görünen duyulardan gizlidir. Onu gören kişi zahirde gördüğünü sanır gerçek öyle değildir. O ancak hayal gücüyle kavranabilir. Ulu Tanrı Kur’ân’da buyurmuştur ki: "Gaybı bilinmeyeni Allah’tan başka kimse bilmez. İlimde ilerlemiş olanlar ise O’na inandık derler." Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler. "Elif ve lam ismi umûmî hale sokma belirtisidir. Gerçekte bilen yalnız bir ve kahhar olan Allah’tır. Bütünün bütünde olmasında şüphe yoktur. Yani varlıklar her nesnede ve hatta her zerrede vardır. Görmüyor musun tohumda bütün ağacın var olduğunu ve bütünün ağacın her bölümünde oluştuğunu? Ağacın bütünü meyvada mevcuttur. Her bölümünde bir tohum vardır böylece bütün buradadır ve ondan oluşmaktadır. Aynı şekilde bütün âlemler kâinat "özden" meydana gelmektedir ve asıl da bütünden gerçekleşmektedir. Bütün kâinat bir zerrede vardır ve buradan imân sahibi kişiler gizli sırrı anlarlar. Bütün alemler insanda bulunduğu ancak gizli olduğu ve bu gizlilik örtüsü kalktıkça o zaman "Ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim; beni bilsinler diye insanları yarattım" sözünün sırrı ortaya çıkar. Bilen yine Allah’tır ondan başkası değildir. Bütünde münezzehtir ve yine nitelikleriyle nitelenmiştir. Bir nurla mumun fitili yanar o halde binlerce alevle yanan gönül ışığı nasıl
olacaktır.

Ey gerçek peşinde koşan yolcu! Sen de ümitsizliğe düşme tehlikeleri aştıktan sonra ışığa kavuşabilirsin. Bazı insanlar birbirilerine ibâdet ederler veya dirhem ve dinarlara paralara yiyeceklere övünç ve kibirliliğe bilmeden ibâdet edip Allah’a ibâdet ettiklerini sanırlar. Ulu Tanrı âyeti kerimede buyurmuştur ki: "Doğrusu biz emaneti göklere yeryüzüne ve dağlara sunduk". Bilgi sahibi kişiler bu emanetin Allah’ı anlamak olduğunu söylemişler. Ben bu sözle Allah’ın sureti anlamına geldiği düşüncesindeyim çünkü Âdem Allah’ın sureti biçiminde yaratılmıştır. Onun sureti bütünün suretidir ve yalnız insanda bulunur başka varlıklarda bulunmaz. Böylece de göklerdeki ve diğerlerindeki aslın yorumuna gerek kalmaz. Onlar kendileri bunu yüklenmekten kaçındılar insan madde olarak bunu yüklendi ve yüce Rahman’ın suretini kabullendi; daha önceleri zâlim ve bilgisiz iken sonradan âdil ve bilgili oldu. Seni Allah’a yaklaştıran her şey melektir rahmandır ondan başkasına yaklaştı ranlar ise iblistir şeytandır. Seni ulu Tanrı’ya yönlendiren güçlerin meleklerdir bedenî şehvetlere yönlendiren güçlerin ise şeytanlardır.

Ey kişi! İçin melekler ve şeytanlarla doludur; galip gelen kararı verir. Cinler ise ikisinin arasındadır Yeryüzüne düşen her yağmur damlasının bir sebebi vardır. O bölgeye yağmuru yağdıran sebep melektir. Kendisi melekten oluştuğu gibi sebeplerin her biri de melekten ibarettir. Her damlaya melek dersen damlayı sağlayan sebep dolayısıyla doğru söylemiş olursun? Her damla içinde melekler vardır dersen yine doğruyu söylemiş olursun çünkü bölümlerden dolayı melekler vardır. Bu da melek adı verilen bir suretin yansıtılmasını engelleyemez. Şunu bil ki ceza rahmet acı lezzet ve benzerleri bütünden oluşur. Fakat Allah bütün bunlardan münezzehtir zîrâ bunlar izafidir ve inişinin gereğidir. Görmüyor musun? Gerek insan ve gerekse yılanın ağzındaki tükürük su kendisi için uygun olup başkasına zehirdir. Her ikisindeki hayat gerçeği onlardan kopmamışsa da onlardan arındırılmıştır. Doğru olan şudur ki Allah kâinatın bütünüdür.

Bil ki Allah’ın ortaya çıkmada zâtî bir eğilimi vardır. Bunun da gerçekleşmesi ancak küçük nesnelerle ortaya çıkışı ile olur. Sevgi de bu zatî eğilim ve özün gereğinden ibarettir Yüce Allah "Ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim; beni bilsinler diye insanları yarattım" sözleriyle buna işaret etmektedir. Diğer bir izahla "Gerçekleşmesi için yarattım tesbit ettim ve ortaya çıkardım" denilmektedir. Bu anlamla bazı şeyhlerin tahayyül ettikleri sevgiyi öğrenme anlamı arasında büyük fark vardır.

Dikkatli ol. Bir toplumun başları olan hatip imam ve diğerlerinin amaçları Hakk’a yönelik olmayabilir. Bu durum onlardan uzaklaşman için yeterlidir. Şayet amaç onları doğru yola yönlendirmek ise ibâdetin temeli hedeflerinin Allah olduğu yönündedir. Bu temel yok olursa ibâdetleri de yok olur ve toplulukları kötülükler içinde
kalır. Kötü topluluklardan uzaklaşmak yeğdir. Var olanın Allah olduğunu O’ndan başkası olmadığını bil; amaç da yine Allah’tır; O’ndan başkası değildir. Ya MAKSÛD ya da MEVCÛD demeleri bunu gösterir. Birbirileriyle ters düşseler bile Allah bütün nesnelerde vardır. Çünkü aşamalar bakımından hepsi varlık ve tezat içine girmektedir. Allah onlardan münezzehtir. Batıl da bir varlık olarak Hak’tır ve batıl oluşu nisbidir.

Bütün varlık aşamaları cisimler âleminin içindedir. Bu cisimler yok olunca ruhlar ve diğer mücerredâttan başka her şey yok olur. "Mirsâdü’l‐İbâd" adlı eserin yazarı bir örnekle cisimleri katar ve ruhları da aşamalarına göre şeker kamışı beyaz şeker bitki ve küp şekerlere benzetmiş; bu arada ruhları cisimlerden ayırma yanılgısına düşmüştür.

Hâlbuki gerçek öyle değildir insanın bedeni ruhtur Hak’tır; suretlerin birikmesiyle yoğunlaşmıştır. Suretler ortadan kalksa da ortağı olmayan bir olan Allah kalır. Hak etki yönünden Allah’tır. Etkilenme yönünden ise kul ve mahlûktur mahkûm ve yeniktir. Bundan dolayı bütün işler Allah’a aittir; suretler ise araçlarıdır. Kulun suretinde görünümünde Hak’tan başka bir şey yoktur. Fakat kul yanılgıya düşüp kendisinde Hak’tan başka özgün bir varlığın işi ve seçimi bulunduğunu sanmış tır. Bu yanılgı onun gafletinden ileri gelmektedir. Tıpkı iş yapan sanatkârın iş yaparken kendisinin ve âletinin ayrı birer varlık olduğunu sandığı yanılgısı gibi.

O âletin esas işi yaptığım sanırsa bu düşüncesi beğenilmez; çünkü gafletinden gerçekleşmektedir. Gerçeği bilip işi ve seçimi kendisine bağlayıp ve bunların Allah’tan geldiğini anlarsa bunda yerilecek bir husus yoktur. Zira mahsûs iş mahsûs suretten çıkmıştır ve böylece o fiilin faili odur.

(Eser tarafımızdan peyderpey bölümler halinde tamam olarak paylaşılacak inşallah. Aşk)