Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevilerin Halifelere Kirginliğin Sebepleri

  ALEVİLERİN HALİFELERE KIRGINLIĞIN SEBEPLERİ
  Alevilerin Ebubekir Ömer Osman hatta Ayşe’ye karşı olmalarının bu isimleri taşıyanlardan herhangi bir şahsın tarikata alınmamasının başlıca sebepleri şunlardır:

  1- Emevi soyundan olan Mervan anasından doğduğu zaman Hazreti Peygamber’e getirip göstermişler. Hz. Muhammet bunun suratını görünce derhal; “Yüzünden melanet akıyor” demiş. Bunun büyüdüğü zaman İslam dünyasına ne kadar büyük fenalıkları dokunacağını yüzünün hatlarından okuyarak daha o zaman herkese tanıtmıştır. Gerçekten de Muaviye ve Mervan İslamiyet’in başına bela olmuşlardır...

  2-Mervan’ın (veya babasının) vahiy katibi iken Al-i İmran suresini Al-i Mervan diye kaydetmesi ve bundan dolayı sürgüne yollanması.

  Diğer bir rivayet şöyledir:

  Muhammet vahyolan Kuran’ı yazdıragelmekte iken bir gün “Cenin halindeki çocuklara Cenab-ı Hakk’ın ana rahminde ne güzel çehre ve şekil verdiği” hakkındaki vahyi kaleme alan katip büyük bir hayretle “Fetebarekallah-ü ahsen-ül’halikın” demiş. Peygamber de “Evet. Alt tarafına bu cümleyi kaydet.” deyince katip kendisine de Tanrısal ilham geldiğini sanıp herkese karşı gururla “Cebrail bana da vahiy getirmeye başladı.” diye övünmeye başladı. Bu da onun katiplikten atılmasını sürgüne yollanmasını doğurmuştu.

  3- Ebu Süfyan’ın karısı ve Muaviye’nin anası Hind’in Uhut Cengi’nde Hazreti Hamza’yı şehit ettirmesi ve diğer şehitlerin kulaklarını kesip ipe dizmesi ve boynuna süs diye asması. Bundan başka Hamza’nın bağrını yarıp ciğerini çıkararak çiğ çiğ yemesi bu yüzden Akilet-ül-ekbad (ciğer yiyici) diye İslamlar arasında uğursuz bir unvan kazanması.

  4-Emevi soyunun önderi Ebu Süfyan’ın Hazreti Muhammet’e büyük düşman olması Uhut Cengi’nde attığı taşla onun iki dişini kırması ve çukura düşürmesi.

  5- Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye’nin Hz. Ali’ye büyük düşman (aduy-i ekber) olması. Kendisini Peygamberin izinden giden ve onun sünnetini ihya eden Sünni Müslüman diye iddia etmesi... Bu kurnazlığı ile yepyeni bir Sünni adı icat ederek Müslümanların arasına atması. Hatta Hz. Ali ve Ali’nin izinden gidenlerin de yoldan çıkmış kafirler olduklarını söyleyerek hakimiyeti altındaki halkı kandırması yoldan çıkarması...

  6-Muaviye’nin oğlu Yezid’in de Peygamber soyuna bu düşmanlığı en azgın biçimde sürdürerek Kerbela Faciası’nı yaratması... Gönderdiği ordularla hasta yatan İmam Zeynelabidin’den başka Al-i Resul’ün küçük büyük bütün erkeklerini kestirerek peygamber soyunu dünya yüzünden kaldırmaya yeltenmesi.

  7- Emevi soyu ve onları destekleyen zengin Araplar; Hz. Muhammet’e etmediklerini bırakmadılar. Ona “deli şair deli şair kahin büyücü” gibi adlar taktılar. (Kuran bu durumu anlatıyor...) Peygambere bu suçlamayı yapanlar kılıç korkusuyla Müslüman olduktan sonra en yaman Müslüman geçinmeye başladılar. Peygamber soyunun başına çorap ördüler.

  8- Peygamber hasta iken kendisinin vefatından sonra Müslümanların ayrılığa ve yanlışa düşmemeleri için Hz. Ali’nin kendi vasisi olduğunu belgelemek için kalem kağıt istedi. Bu sırada Emevi reislerinin tahrikine kapılan Ömer Peygamberin bu isteğini reddederek; “Muhammet ölüm halindedir yazacağı vesikanın hükmü yoktur Allah’ın kitabı olan Kuran bize kafidir.” diye karşı çıktı. Peygamber bundan üzüntü duyarak hepsini huzurundan kovdu.

  9- Hz. Muhammet son zamanlarda teşkil ettiği bir ordunun kumandanlığını Usame’ye vermiş Ali’den başka herkesin bu orduda bulunmasını buyurmuştu.

  Buna “Bir kölenin oğlu kumandan olamaz” diye itiraz edenler oldu ve bu itiraz edenler Usame’nin emri altına girmemek için direndiler. Muhaliflerin içinde Ebubekir Ömer Osman da vardı. Bunlar da orduya katılmadılar. Pek sevdikleri İslam peygamberinin emrini tutmadılar.

  10-Ebubekir halife olunca peygamberin kızı Fatımatüzzehra’nın hakkı olan Fedek hurmalığını elinden aldı. Burasını Hz. Muhammet daha hayattayken kendi hakkı olarak Fatıma’ya vermişti. Ebubekir Hz. Peygamber’in emri ve uygulamasını dikkate almayarak Fedek’i Beytülmal’e (Hazine) devretti. Zaten babasının matemiyle yaralı olan bu kadını Ebubekir çok ağlatmıştı.

  Ömer halife olunca Ali’yi memnun etmek maksadıyla Ebubekir’in zaptettiği bağı Fatıma evladına vermek istemişse de Ali “Fatıma’nın ölümünden sonra neye yarar” diyerek Ömer’in bu teklifini reddetmişti.

  11- Osman “Sıle-i rahm” bahanesiyle bütün akrabalarını yani Emevi soyundan olanları; yeterliliği olsun olmasın memuriyet verip işbaşına geçirdi. Yine akrabası olup hilekarlığı yüzünden peygamber tarafından sürgüne yollanan Mervan’ı sürgünden getirterek kendisine beşvezir yaptı bütün Müslümanların kaderini bu alçak hileci ve uğursuz adamın eline teslim etti. Başa geçme hırsına Osman’ı alet eden Mervan’ın tavırları sonunda isyana neden oldu. Evi kuşatılan Osman akrabası Şam Valisi Muaviye’den yardım istedi. Muaviye yardıma gelmedi. Osman ise Ebubekir’in oğlu Abdullah’ın aralarında bulunduğu isyancılar tarafından damdan girilerek öldürüldü. Hz. Ali isyana karşı olduğu için oğulları Hasan ve Hüseyin’i Osman’ı korumak için göndermişti. Bunlar yaralanmalarına karşın isyancılara direndiler ve onları kapıdan sokmadılar. Bu ölüm yüzünden de pek büyük nifaklar doğup İslam dünyasının her tarafında sorunlar başladı. Suç da Hz. Ali’ye yıkıldı.

  12- Osman’ın kanlı gömleğiyle karısı Naile’nin kesik parmaklarını ele geçiren Muaviye’nin bunlardan yararlanarak yoğun entrikalar çevirmesi ve pek çok Müslüman’ın kanının dökülmesine neden olması... Halifeliği saltanata çevirip halife adı altında padişahlık yapması...

  13- Yine Muaviye’nin Sıffın Harbi’nde Asoğlu Amr’ın teşvikiyle Kuran-ı Kerim’leri mızraklara taktırarak yenilgiden kurtulmaya çalışması Kelamullah’ı kendi çıkarına alet etmesi.

  14- Muaviye’nin Şamlılara verdiği bir emirle camilerde Ali’ye lanet ettirmesi sövdürmesi. Bunu bir devlet görevi haline getirtmesi. Karşı çıkan gerçek müminleri katlettirmesi...

  15- Muaviye’nin sağlığında oğlu Yezid’i halef göstermesi Müslümanları zorla oğluna biat ettirmesi.

  16- Yine Muaviye’nin İmam Hasan’ı (kendisinden sonra halife olması şartıyla) barışa zorlayıp hilafeti kendine terk ettirmesi ve sonra onu zehirleterek ortadan kaldırması... İmam Hasan’ın vefatını duyunca da Şam halkına matem emri vermesi şehri siyah bayraklarla donatarak riyakarane gösteriler yapması.

  17- Ebubekir’in Peygamberin vefatını işitince aslı olup olmadığını gözüyle görmek için matem mahalline gelmesi naaşın üzerinde örtülü olan maşlağı kaldırarak “Ölümün de diriliğin gibi güzel!” diye peygamberin soğumuş alnına bir buse kondurduktan sonra hemen savuşup gitmesi arkadaşlarıyla birlikte “Beni Saide Sakıyfesi”nde hilafet işine çekidüzen vermeye uğraşması. Peygamberin cenazesi ortadayken kendini lider seçtirmesi...

  18- Hz. Muhammet’in öldüğü haberi duyulunca Ömer’in hilafet konusunu halletmek için zaman kazanmaya çalışıp “Peygamber ölmedi. Öldü diyeni öldürürüm” diye tehditler savurması. Aynı Ömer’in Uhut savaşında peygamberin öldüğü söylentisini duyar duymaz Uhut dağının tepesine doğru kaçıp gitmesi. Böylece siyasi davranması...

  19- Ömer’in peygamberin vefatından sonra sokaklarda elinde kılıcı ile dolaşarak halkı tehdit etmesi ve Ebubekir’le birleşerek onun halifeliğini gerçekleştirmesi. Alevilerce; bu seçimde Gadiru Hum’da bütün Müslümanlara mevla ilan edilen Hz. Ali’nin dikkate alınmayışı peygamber emrinin bir başka çiğneniş örneği sayılır.

  20- Ebubekir Ömer ve Osman’dan hiçbirinin matem yerine gelmemeleri ve Peygamberin cenazesi ile meşgul olmak gibi önemli görevlerini yapmamaları... Halifelik işini peygambere hizmetten üstün tutmaları...

  21- Ebubekir Ömer ve Osman’ın hilafet ve biat işini keyiflerine göre halletmeleri. Peygamberin gasil teçhiz teklif ve defni ile meşgul olan Ali vazifesini bitirdikten sonra evine çekilmiş ertesi gün kendi sahabeleri ile birlikte mescide gelmişti. Kapıdan girerken “Siz kendi kendinize halife mi seçtiniz?” diye sorması üzerine Ömer “Ne zannettin ya! Sen bizi aradan çıkarmış mı idin?” diye kinayeli bir cevap vermişti. Bu yüzden aralarında münakaşa çıkmıştı.

  Orada hazır bulunan Selman’ın da “Bu işin böyle olacağını ben vaktiyle Peygamberin ağzından kulaklarımla işitmiş idim.” demesi üzerine Ömer buna kızarak Selman’ın üzerine yürümüştü. Ali derhal Ömer’in yakasına yapışmış onu silkelemiş; Ömer’in kılıcı bir yana başlığı bir yana uçmuş Selman da saldırıdan kurtulmuştu. Bu da Ömer’i Ali’ye düşman etmişti.

  22- Emeviler ve Mervaniler etrafa saldırttıkları sömürgeci ordularına İran ve Türkistan’ı baştan başa yıktırıp harap ettirmişler milyonlarca masum insan kanını döktürmüşlerdi (bölümüne bak). Kanları dökülen zavallı halkın bütün servetini deve katarlarıyla Şam’daki saraylarına naklettirmişler dünyada misli görülmeyen bir haşmet debdebe ve sefahat alemi yaratmışlardı.

  Öyle bir debdebe ve haşmet ki Mısır Valisi Asoğlu Amr Şam’a gönderdiği bir heyete Muaviye’nin huzuruna girince “Selam sana ey peygamberin halifesi!” hitabıyla selam vermelerini sıkı sıkı tembih etmişken Şam saraylarının ziynet ve ihtişamından gözleri kamaşan bu gafillerin “Selam sana ey peygamber!” diye hitap etmeleri bunun sonucudur...

  23- Muaviye’nin oğlu Yezit 682 tarihinde Medine’de katliam yapmış bütün ensar denilen peygamber’in Medineli sahabelerini kılıçtan geçirterek ortadan kaldırmıştı.

  Yezid’in emriyle Haccac Kâbe’yi kuşatmış halk direnince mancınık kurarak attırdığı taşlarla şehri yıkmıştı. Bu arada Kâbe’yi de bombardıman etmiş yıkmıştı. Şehri ele geçirince üç gün Kâbe’nin içinde mütemadiyen adam kesmişti. Haccac oradan Medine’ye gitmiş Medine halkını da kamilen kılıçtan geçirmişti. Kapısı kapalı görülen bütün evler içlerindeki eşya ile ve içerisindeki insanlarla yakılmıştı. Kuranlar parçalanmış ayaklar altına atılmış kadınların yaşmakları yüzlerinden halhalları ayaklarından koparılmış genç kızların ve kadınların ırzına geçilmişti.

  24- Yezid’in oğlu küçük Muaviye iyi kalpli bir insandı babasına çekmemişti. 683 senesinde halife olunca camide bir hutbe okuyarak “Ey ahali benim babam ve dedem kendilerine Ehl-i Sünnet adı vererek halifeliklerini iddia ettiler. Ali gibi ilmi ve fazileti herkesce bilinen birinin hakkını elinden aldılar. İslamiyete en büyük hizmet eden Ali’dir. Ali bütün iman taşıyanların başıdır. Din reisliği bizim hakkımız değil Ali evladının hakkıdır. Ben hilafeti sahibine bırakıyorum.” demiş ve hilafetten çekilmişti. Fakat o gece onun annesiyle birleşen Mervan tarafından zehirlenerek öldürülmüş Mervan halife olmuştu. Hain Mervan da Muaviye’nin ve Yezid’in gidişine uyarak camilerde minberlerde Ali’ye ve evladına lanet okutmaya devam etmişti.

  25- Gerek Ebubekir gerekse Ömer ve Osman; Hz. Peygamber Gadiru Hum denilen yerde kendisi yerine Hz. Ali’yi bütün Müslümanlara veli bıraktığını söylediği halde peygamberin bu emrine karşı gelmişler kendi aralarından halife seçerek onu baş bilmişlerdir.

  26- Hicret olayında Hz. Peygamber yatağına Hz. Ali’yi yatırıp gizlice evinden çıkıp gitmiş; daha sonra Ebubekir eve gelmiş; Hz. Ali’den peygamberin gittiği yeri öğrenip peşine düşmüştür. Peygamber; onu yanı sıra mecburen götürmüş; saklandıkları mağaranın önüne Mekkeli müşrikler gelince Ebubekir çok korkmuş; bunun üzerine peygamber ona korkmamasını söylemiştir. Ebubekir’in bu panik hali “Gar Ayeti” ile Kuran’da saptanmıştır. (Bak: Tevbe Suresi 40. ayet) Hz. Muhammet’in hayatını tehlikeye atan bu tavır da Aleviler tarafından hoş karşılanmamıştır.

  27- Ebubekir Ömer ve Osman; İslamiyet’in tebliğ aşamasında uğradığı saldırılarda hep geri planda kalmaya özen gösterdiler. Yapılan savaşlarda onlar kendilerini koruma amacını taşıdılar. Uhut’ta İslam ordusu bozguna uğrayınca kaçanların arasında Ebubekir Ömer ve Osman da vardı. Bunlar peygamberi savaş alanında kaderiyle baş başa bırakıp kaçtılar. Kaçmakla da kalmadılar; bu savaştaki yenilginin suçunu peygambere atmaya varacak kadar dedikodulara malzeme sağlanmasına katkıda bulundular. Bunun üzerine “Al-i İmran Suresi”nin 153 154 ve 155. ayetleri indi. Bu ayetlerde Uhut’tan kaçanlar açık açık kınanır.

  Yine “Enfal Suresi”nin 15. ve 16. ayetleri “Düşmana asla arkanızı dönmeyin” yani asla kaçmayın der. Bu Kuran buyrukları haklarında olmadık methiyeler düzülen halifeler tarafından hiç dikkate alınmamıştır.

  Kuran’ın “Tevbe Suresi”nin 44. 45. ayetleri bu konuda daha nettir... Bırakınız böyle savaş meydanlarından kaçmayı savaşa gitmemek için şu veya bu bahaneyi yaratanların bile cehennemlik olduğu açık açık vurgulanır.

  Bu üç halifenin savaştan kaçma olayı Huneyn savaşında da tekrarlandı. İslam askeri bozulunca bu büyük halifeler canlarını kurtarabilmek için peygamberi yalnız bırakıp kaçtılar.

  Bunlar Hendek savaşında da Mekkelilerin karşısına çıkamadılar. Heyber seferi sırasında komutanlık bunlara verildi. Fakat bunlar kendilerini tehlikeye atıp da etkili hücumlar düzenleyemediler. Saldırdıklarında da Heyber Yahudileri karşısında bozguna uğrayıp geri çekildiler. Yani düşmana arkalarını döndüler. Kaleyi almak Hz. Ali’ye nasip oldu.

  Bu üç halifenin savaş meydanına çıkıp çarpıştıklarına ait herhangi bir belge eski tarihlerin hiçbirinde yoktur.

  28- Ebubekir Kuran’a sanki Kuran ismi iyi değilmiş gibi Mushaf diye yeni bir isim koydurmuştur. Halbuki Kuran’ın ismi Kuran’ın içinde geçmektedir...

  29- Ebubekir kendi halifeliğine karşı çıkanları dünya saltanatı uğruna dinden dönmüş saydı. Onlar üzerine asker saldı ve Müslümanları acımasızca öldürttü. Bir taraftan dinden döndü diye İslamiyet ilkelerine aykırı davranıp Feca adlı birisini yaktırdı; diğer taraftan dinden dönen Kaysoğlu Eşas’a kızkardeşini verdi. Bu evlilikten olan Cude isimli kadın da İmam Hasan’ı zehirleyecektir...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  30- Şarap içip Müslümanları kılıçtan geçiren öldürdüğü Nüveyreoğlu Malik’in karısı aybaşılı olduğu halde ona tecavüz eden Velidoğlu Halit’i kumandan yapan ve ona şeriat yasalarını asla uygulamayan da Ebubekir’dir...

  31- Ömer; Müslüman olmadan önce Müslümanlara şiddetli eziyetler etmiş; işkenceleri ile çok can yakmıştır.

  32- Ömer; Ebubekir’i Hz. Ali’nin halife tanımaması nedeniyle bir gün yanına Mekke’nin ünlü zorbalarını da alıp Fatımatüzzehra’nın içeride olduğu sırada evi basmış yakmaya kalkışmıştır. Bu kargaşada bu çarpma sonucu hamile olan Fatıma çocuğunu düşürmüştür.

  33- Ömer Hz. Muhammet tarafından Kuran’a ekleme yapmaya kalkıştıkları için Mekke’den sürülen Mervan’ın babası Hakem’e Bahreyn valiliğini verdi. Ömer’in bu tavrı Alevilere göre Peygamber emrinin açık açık çiğnenmesidir.

  Ömer aynı biçimde Peygamber tarafından kafir ilan edilip ölümüne karar verilen; ancak Osman’ın şiddetli itirazı ve yalvarması ile bağışlanan Osman’ın süt kardeşi Sadoğlu Abdullah’ı da Mısır valisi yaptı. Bu da peygambere karşı açık bir tavır sayıldı...

  34- Ebubekir ve Ömer; peygambere pek çok konuda itiraz etmişler; sürekli engel çıkarmışlardır. Bunun üzerine de “Hucurat Suresi”nin 1. ve 2. ayetleri inmiş bu tavırlar açık açık kınanmıştır...

  35- Ömer halife olduktan sonra şiddet ve işkencesini sürdürmüş; önüne geleni kırbaçlamıştır. Hatta deli bir kadını bile öldürtmeye kalkışmış; Hz. Ali’nin itirazı ve açıklaması ile bundan vazgeçmiştir. Onun bu kural ve yasa tanımaz tavrına karşı Hz. Ali sürekli kendisini uyarmış doğru yolu göstermiştir. Bu nedenle Ömer “Ali olmasaydı Ömer’in işi felaketti...” demek zorunda kalmıştır.

  36- Alevilerin Peygamberin hanımlarından Ayşe’yi sevmemelerinin nedenleri şunlardır:

  A- Hazreti Muhammet daha hayatta iken Hz. Ali ile Ayşe arasında sorun doğmuştu.

  1- Bir gün harp ganimetleri taksim edilirken Hazreti Muhammet zevcelerine de hisse ayırıyormuş. Ayşe “İki hisse isterim” demiş. Muhammet Ayşe’ye hakkına razı olmasını ihtar etmiş. Fakat o iki hisse almak hususunda ısrar etmiş.. Ali’nin buna canı sıkılarak “Ciddiyetini takın itiraz edip durma hakkına razı ol” şeklinde müdahalesi Ayşe’yi kızdırmış tartışma olmuş. Hazreti Muhammet Ayşe’nin bu hareketini beğenmeyerek Ali’ye demiş ki:

  “Ya Ali dünya kurulalıberi hiç görülmemiş bir işi sana havale ediyorum. Ayşe’nin emr-i talakını (boşanmasını) senin yetkine bırakıyorum. Senin onu boşamaklığın benim boşamaklığım olsun.”

  2- Ayşe’nin Ali’yle diğer bir kırgınlığı da İfik olayıdır. Bu olay çıktığı zaman Hazreti Peygamber uzunca bir müddet Ayşe’ye darılmıştı. Ayşe Muhammet’in kendine küsmesini Ali’den bilmişti. Yani Hazreti Peygamber’i Ali’nin teşvik ettiğini sanmıştı.

  Halbuki Ali’nin bu olayla ilgisi olmamıştır.

  Olay şudur:

  Beni Müstalik kabilesi üzerine yapılan bir saldırıda Ayşe de peygamber’in yanındaydı. Gazadan dönülürken Medine’ye yakın bir yerde mola verilir.

  Ordunun hareketine yakın bir sırada Ayse aptes yenilemek için deve üzerindeki oturduğu sandıktan çıkar. Askerlerin gözleri önünden biraz uzaklaşmak ister. Aptes bozduğu yerde kıymetli gerdanlığını düşürür. Geri döndüğü zaman farkına varır. Gerdanlığını aramak maksadıyla tekrar aptes mahalline gelir. O sırada da orduya hareket emri verilir. Ayşe’nin devesini yeden hadim Ayşe’yi sandığın içinde oturuyor sanarak deveyi yedip ordu ile hareket eder.

  Ayşe gerdanlığını bulup geri dönerse de ordunun gittiğini devesinin yerinde yeller estiğini görür. Kırın başında yapayalnız kalakalır.

  Her zaman ordunun arkasından giden ve geride kalmış olan neferleri yola sevk etmek vazifesini gören Safvan isminde biri vardır. Bu sırada Safvan gelir. Ayşe’yi kendi devesi üzerine bindirerek ordunun arkasından yetiştirir. Bu hali kötülüğe çekenler olur. Derhal Peygambere gammazlarlar. Gammazlar arasında o vaktin meşhur şairlerinden Sabitoğlu Hasan da vardır.

  Peygamber’in Ayşe’nin bu hareketine çok canı sıkılır. Kalbinde Ayşe’ye karşı şüpheler uyanır. Yüzünde endişe ve teessür alametleri belirir.

  Ayşe Muhammet’in tavrındaki bu kırgınlığı sezince Medine’ye vardıkları zaman doğruca babasının evine inmeye mecbur olur.

  Babasının evinde uzun zaman gözyaşları döker. Anasıyla babası da onunla birlikte haylice ağlar.

  Hazreti Peygamber uzun bir müddet Ayşe’ye küstükten sora bir gün Ebubekir’in evine kadar gider. Ayşe’ye “Eğer ismetinden şüphen yoksa Allah’a yalvar da bana ’vahiy’ ile senin doğruluğunu bildirsin” der. Bu sözler gerek Ayşe’ye gerekse anasına babasına çok dokunur. Epeyce kederlenirler. Teessürlerinden pek çok ağlayıp sızlarlar adeta Ebubekir’in evi bir matemhane olur.

  Ayşe Allah’a çok dualar eder. Nihayet Ayşe’nin duası kabul olur. Muhammet’e Ayşe’nin beraati hakkında Cebrail vahiy getirir.

  Muhammet bizzat bu vahyi bildirmek üzere Ayşe’nin yanına varır. Konuşma sırasında Ayşe’ye “hamd ve şükür” tavsiyesinde bulunur.

  Ayşe derhal gürleyerek

  “La’a vallah! Ben Cenabı Hakk’tan başka kimseye hamdü şükretmem” diye mukabelede bulunur.

  Yukarda ismi geçen şair Hasan’ın Peygambere kötümser haber verdiğini bilen Safvan da onun üzerine yürür ve şairi kılıcı ile yaralar.

  3- Ayşe’nin Hz. Ali’ye karşı kırgınlığının başlıca sebeplerinin biri de Hazreti Fatıma’dır.

  Fatıma küçük yaştan beri babası Hazreti Muhammet’e bağlı idi. Onu fevkalade severdi. Peygamber de “Fatıma benim parçamdır” diyerek onu bütün evlatlarından üstün tutardı.

  Peygamberin Fatıma ve kocası Hz. Ali ile böyle ilgilenmesi değişik yerlerde birçok kez “Benim Ehlibeytim Ali Fatıma Hasan Hüseyin’dir” diyerek yalnız Hz. Ali Fatıma Hasan ve Hüseyin’i kendi Ehlibeyt’i sayması hele Seddülebvab olayından sonra Mescid-i Resulullah’a açılan bütün odaların kapılarını kapattırması ve yalnız Hz. Ali’nin kapısını olduğu gibi bırakması Ayşe’nin Hz. Ali’ye karşı kıskançlığını tahrik etmekteydi...

  Hicretin ikinci yılında Seddülebvab (kapıların kapanması) olayı olmuştu. Olay şu idi:

  “Seddül-elvaba illa bab-ı Ali.” Türkçesi: “Hz. Ali’nin kapısından başka Mescid’e açılan bütün kapıları kapayınız.” Malumdur ki Medine’ye hicretten sonra Mescit yapılırken Peygamber kendisi için mescide bitişik bir oda yapılmasını emretti sonra da yakın akraba ve sahabelerinin oturmaları için de birer oda yapılmasını istedi. Bu odalar yapıldı. Bu odaların hepsinin kapısı mescide açılırdı. Peygamberle birlikte bu sahabeler istedikleri zaman bu kapılardan mescide girerlerdi. Odaları bulunan sahabeler arasında şunlar da vardı: Hz. Ali Peygamberin amcası Hamza ile Ebubekir Ömer Osman.

  Fakat Ali’nin kapısından başka bütün kapıları kapayınız emri verilince sahabeler aralarında kırgınlık oldu.

  Bunlar Hazreti Hamza’ya şikayet ettiler. Hazreti Hamza da Peygambere gelerek “Ya Resulullah. Ben senin amcanım. Ali ise amcanın oğludur. Ali’nin kapısını açık bıraktığın halde benim kapımın kapanmasını emredişinin hikmeti nedir?” demişti.

  Peygamber amcası Hamza’yı çok severdi:

  “Amcacığım bilirsin ki ben kendi kendime hiçbir emir vermem. Bu emir Allah’ın emridir. Allah böyle istiyor.” cevabını verdi. Bunun üzerine Hamza Ebubekir Ömer Osman’ın mescide açılan odalarının kapıları kerpiçle örüldü. Yalnız mescide Hazreti Muhammet’le Hazreti Ali’nin odalarının kapıları açık bırakıldı. Bunlar mescide bu kapıdan diledikleri zaman girer çıkarlardı. Bazı tarihler Peygamberin son günlerinde Ebubekir’in mescide açılan odasının penceresinden Peygamberin onunla konuştuğunu yazarlar... Bu tamamen asılsızdır. Çünkü o sırada yani Kapıların Kapanması tarihinden sonra Ebubekir evini gayet uzak bir mahalleye taşımıştı. Hatta Peygamber’in vefatı haberini Peygamber’in kapısında beklettiği kendi kölesinden almış bunun üzerine atına binerek Peygamber’in evine gelmişti.

  4- Peygamberin neslinin Fatıma’dan üremesi ve Fatıma’nın iki oğlu Hasan ve Hüseyin’i Peygamberin fevkalade sevmesi de Ayşe’yi kızdırmakta idi. Çünkü Fatıma’nın Hasan ve Hüseyin’den başka Zeynep ve Gülsüm adlı iki de kızları vardı. Ayşe’nin ise çocuğu olmamıştı.

  Hatta bir gün Ayşe Peygamber’e şikayet ederek bütün kadınların birer künyeleri olduğu halde kendinin künyeden mahrum olduğunu üzülerek anlatmış. Peygamber de:

  “Kız kardeşin Esma’nın oğlu Abdullah’ı kendine evlat edin ve ümmü Abdullah künyesini al” demişti. Ayşe de böyle yapmış o tarihten sonra Ümmü Abdullah (Abdullah’ın anası) künyesini almıştı.

  B- Alevilerin Ayşe’yi sevmemelerinin bir sebebi de onun Peygamber’in emrine zıt hareket etmesidir.

  1- Hz. Ali’nin hilafetinden sonra ona karşı beslediği kin sebebiyle Talha ve Zübeyr’le işbirliği yaparak Hz. Ali’nin üzerine ordu çekmesi Cemel Harbi’ni yaratması bu yüzden pek çok İslam kanının dökülmesine sebebiyet vermesidir.

  2- Ordunun mağlubiyetinden sonra da Basra’dan ayrılmayarak Hz. Ali aleyhinde siyasi hadiseler meydana getirmeye çalışması... Ayşe Cemel Harbi’nden sonra Medine’ye gitmeyip Basra’da kalmıştı. Ayşe’nin Basra’da oturmasını uygun görmeyen Hz. Ali önce Abbasoğlu Abdullah’ı ona göndererek Medine’ye gitmesi emrini tebliğ ettirdi. Fakat Ayşe bu emri dinlemediği gibi İbni Abbas’ı da huzurundan kovdu.

  İkinci defa Hazreti Ali oğlu İmam Hasan’ı Ayşe’ye göndererek derhal Medine’ye hareket etmeyecek olursa vaktiyle Hazreti Peygamber’in kendisine verdiği salahiyeti kullanacağını yani Peygamber namına onu boşamak mecburiyetinde kalacağını tebliğ ettirdi. Bunun üzerine bu son ve kesin haberi alan Ayşe ördürmekte olduğu saçlarını bitirmeye bile vakit bulamadan acele ile devesine atlayıp Medine’ye gitmeye mecbur oldu.

  3. Ayşe Mervan’ın tahrikinden de etkilenip İmam Hasan vefat ettiği zaman cenazesinin dedesi Hazreti Muhammet’in merkadi yanına defnedilmesine karşı çıktı. O gün bir katıra binerek hempalarını başına topladı ve cenazeyi getirenlere ok attırdı. Hatta oklardan bazıları İmam Hasan’ın tabutuna saplandı ve çatışma çıkmasına ramak kaldı.

  Bu hadisede Ali’nin dostları itidali muhafaza etmiş ve Ayşe’nin bu hareketinin kötü neticeler doğurmasına mani olmuşlardı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş