Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kızılbaş ve Alevilik!

  Batın-i kelimesinin acılımına öteki olmak diyerek en kısa cevabı vermiş oluruzMuhalif olma görünürden farklı olmaaks farklı yorum ve takiyye gibi açılımlarıda olarak bilinmektedir....

  Baskıcı ortamlar akılcı farklılaşmaları karşısında kendi doğrularıyla kanıtlamaktan çok geliştirmiş oldukları dogmalar ilk sırada olmak üzere siyasi ekonomi ırkı meseleleri kullanarak kendi devamını çoğaltımını seçmişlerdir. Bu dün nasılsa bu günde aynıdır. Erk ve asalakları kendi geleceklerini sağlamlaştırmak içinde sık sık bu argümanları kullanmış büyük bir alan açmıştır.

  Biz ve biz gibi düşünenlerin insan sömürüsüne karşı duruşu seçerek erki ve destekçilerini karşımıza almışız dönem dönem gelişen bu duruşa çeşitli isimler takılmıştır. Konu gereği genel bakışı sunacağımız İslam/şerri olgusunun -batınlilikle ilişkisi coğrafyamızı sardığı M.S.9.yy- ile 15.yy a yayılan bir zaman birimini erk ve karşı duruşun incelemeyi irdeleyelim anlatmaya çalışacağız.

  İslam toplumunun ilk ayrımı her ne kadar Hz. Ali ve muaviye döneminde gözükse de siyasi oluşan bu ayrım daha sonraki din içerekli erk siyaseti olarak ilerlemiştir. islam dini içinde kabul etmiş olan fakat bunu kendi örf ve anlayışına uygulamaya çalışan ilk ses “ey rasul adaletli ol” diyen Havariç(harici)Zülhuveysıra Temimidir(kaynak: İbnül cevzi. Çeviri S.KOCABAŞ-şeytanın ayartması)

  “Dinde aşırılığı temsil eden kurra ehli Haricilik için tam bir fidanlık görevini yapmaktaydı. Ançak Wellhausenin iddia ettiği gibi Haricilik tamamıyla İslam’dan neşet etmiş bin dindarlık olarak değil aksi Arap bedeviliği biçimlendirdiği Müslümanlık olarak anlaşılmalıdır. Zira kuranın ve islamın bedevilik ve ondan neşet eden bir tür hareketler hakkında bakışı belledir. Sıffın hakem(tahkim) olayına karşı çıkan Basralı Temimlilerden Urbe. bin Udeyye el-Hanzalinin ”hüküm ancak Allahındır ”haykırışı harici hareketinin tarihi olarak ve gerçek anlamda ortaya çıkışıydı. Sıffında muaviyenin taraftarları nasıl kuran sayfalarını mızraklarının ucuna takarak onu bir silah olarak kullanmışlarsa onlarda ilk çıkış sloganları ”hüküm ancak Allahındır” gibi kuran ayetlerini sloganlaştırmıştırlar onu adeta dinin kendisi haline getirmişlerdir Böylelikle de dinin siyasete alet edilmesinin belki de ilk büyük gerçekçi tecrübesi yaşanmıştır.”(islamın batını çevirioç.dr.M.gül)

  Hariciler kuranın zahiri manasına sarılarak onları sloganlaştırılması İslamın bedeviliğinin sert kalıbına dökülmesinden başka bir şey değildi. İleride göreceğiz ki Batın-i hareketler(ayrımcı) olan haricilerde farklı bir İslam çizgisiyle islamı anlamaya ve karşı duruşunu organize edemediklerinden tarih sayfasında yok olmuşlar fakat bir eğim sağlamışlardır.Sonrasında ise erk siyasetinin içine girerek yok olmuş ve İslam-ı farklı yorumlamak zorunda kalan yakın doğu Asya ve Anadolu halklarına karşı duran eşarilik ile ortak bir zemin içerisine girmişlerdir.

  Diğer yandan 9yy başlarında Suriye Arabistan kırman fars horasan Ermeni Arap Arami Türk ve Kürt ayaklanmalarının çoğu yukarı Mezopotamya’nın çoğunda devlet kontrolüne karşı kabile akınları ve direnişi meydana geliyordu. Bunlara da genel manada Erk devleti harici ismini takmıştı. Bu şimdiki anlayışımızla yanlış daha sonra düzeltilecek ırk inanç ve örf kültür bundan büyük rol oynayacaktı

  Harici topluluklar yeni farklı bir Müslümanlık izleri taşıyan mevalilere teorikte kucak açsalar’ da ırkı yönden erkin ve inanç yönetiminin Araplarda olması gibi karmaşa içerisinde olmalarından sebep daha sonrada kendilerini Arapçılığın baaz parti anlayışı içerisine sokarak mevalilerden ayrılmışlardır.

  İslam erkin iştahını kabartan dep-depe acımasız savaşlar(fetihlere )yakın Asya için bir yıkım oluyordu. Bunun karşısında nasıl duracağı zayıflamış devletler acısından büyük bir sorun olarak karşılarında duruyordu. Abbasilerin baskılarına karşı Bu günkü İran ve Azerbaycan coğrafyası ile doğu Anadolu bölgesini içeriye alacak şekilde toplumlar dağlarda bayırlarda yaşayarak kendilerini Arap emperyalizmine karşı korumayı başarıyordu. Ama gelecek ifade etmiyordu.

  “Hilafete karşı durma İslam ve Zerdüştlük açısından olan şii(şia)Mazdeizm sentezleyen mezhepler biçimini aldı”(kynk:Ira M. Lapidus İslam toplumları tr.1.s:129.çeviri: Yasin ALTAY)

  Dönem içerisinde Abbasileri destekleyerek ebu Müslim horasani sayesinde emevi erkini yıkan Şia(ayrılıkçı-gruplar) halkları kendilerini rahatlatacak sistemin muhalif olan ve mevaliye iyi davranacağını zannettiği peygamber amca çocuklarını getirmişlerdir. Özellikle emeviler dönemi ayaklanması olarak büyük Şia ayaklanması el-Muhtar es-Sakafi önderliğinde erke karşı ilk Şia büyük ayaklanma denemeleri unutmamak gerekir. sonraki zamanlarda bu hareketlerin devamı Abbasiler mevalilere oyun yaparak emevileren geri kalmadıklarını göstermişlerdir. Şia olmanın temelinin inanç açısından farklılıklar arz etsede bayrak olarak muhalif olma ehlibeytten olma gibi varsayımda böylelikle değişikliğe uğruyor muhalif olma hareketinin adı Hz. Ali taraftarı olmak ile eş değer bir kimlikle ilerliyor ve büyüyordu.

  Böyleliklede islam-ehlibeyt ayrı inançlar olarak algılanıp kendi diğer inançlarıyla pişirilerek çeşitli İslami-ehlibeyt ve Hıristiyanlık-sabilik-mazdeizm bileşkesiyle yeni İslam-i(batın-i)heterodoks inançlar meydana geliyordu. Bundan sonra muhalif inanç ve halklar Arap Kürt Ermeni Arami Türk Fars Deylem toplulukları farklı yollar izleyecekti. bu yol BATİNİLİK ti. yanlız birlik için çeşitli görünmeyen akım liderleri ve görünen batın-i lidarlerle Toplumların kendi inançlarına fazla dokunmadan. İslami öğeleri bir potada eriterek bir birlik kuruluyordu.

  Şia muhalif olma neye muhalif olma manasında düşünürken sömürülen halk kitleleri inançları örfleri ve adetleriydi. İslam amacı ve tamamen değişmiş olması halkların gökten vari geldiği rejimin kendilerine yaptığı zülüm olmayacağını anlayarak İslam-şerri olgusunun erk ve yönetimde değiştiği anlayışı ehlibeyite yapılan anlayışla kuvvetlenmiş böylelikle de karşı çıkmıştırlar. Uygulamalar erk elinde farklı yapılışı esas temeli oluşturuyordu.

  Safarilerden Fatımilere Deylemlilere Tahiriler Karmatileresamaniler zeyidiler gibi muhalif düşünceler şerri uygulamalı İslam karşısında kalarak yeni toplulukların devlet isimleri olmuşlardı.
  Bazı kısa kısa notları vererek büvhrevioğulları ve asıl ana kaynağımız olan safavilerin ilk dönemlerine zaman ayıracağız..

  1-868-869 yılında Hz. Ali soyundan birinin ortaya çıkmasıyla Bahreyn halkı ile birlikte zencilerinde “sahib ez-zenc”adını alan İranlı bir liderin idaresinde isyan tarihte görünmekte Mekke’yi ele geçirerek Kâbe’nin örtüsünü bile yanlarında götürmüşlerdi.

  2-DEYLEM: İranın kuzey dağlık halklarından olan Deylemliler islamı en son kabul eden topluluklardan olmakla birlikte siyası bakımdan bağımsız hanedanların ortaya çıkmaları dini bakımdan ehli-i sünnete aykırı inançları benimsemeleriyle bu coğrafyada ilk şahsiyet davasına kalkışanlar arasında olmuşlardır.(kyn: Ira M. Lapidus İslam toplumları.1.s:81.çeviri: Yasin ALTAY)

  Abbasi baskısından kaçan Hz.Ali soyundan 8.yy sonralarından itibaren sığınak ve desteğe kavuştuğu Deylem Bağdat Abbasi halifesi ile diğer suni yöneticilere karşı özerkliklerini titizlikle koruyan faal bir Şiilik hmerkezi haline geldi. Hürremilerin deylem bölgesinde dini kisve altında siyasi istiklmal peşinde çıkardıkları isyanlar merke tarafından şiddetle bastırılmıştır. Onların hareketinin rengi eski yerli iran inançları ve islamın muhalif dini siyasi unsurların coğrafi potada biçimlenmesinden ibaretti. Deylemliler 10.yy boyunca büveyhilerin idaresinde iran ırak ın büyük bir kısmında nufuslarını yaymayı başardılar Selçuklular gelince Deylemlileren şii akına son verdi.(Nizamümülk siyasetnamesinden çeviri: Çeviren: Nurettin Bayrutlugil)

  Hasan sabah en büyük gücünü koyu şii-ismailli propagandan çok etkilenmiş olan bu kuzey bu halkına harcadı..hasan sabahın deylemli yiğit daileri Selçukl veziri nizamı mülk değil Musul valileri Atabeg MevludKasımüddevle Aksungur el- Porsukişam Atabegi Böri gibi devlet adamlarını tarihi sayfasından kaldırmışSelattir eyyübiNurettin Mahmut ZengiUsame ibn Münkız ada suikast girişimlerinde bulunmuşlardır)

  Diğer kaynaklardan yararlanarak batın-i anlayışı kavramaya çalışmaya devam edeceğiz. Alevilik- ile aslında batın-ilik ayrı olduğu. Lakin akademik görüş inanç bazında kalarak ekonomik siyası ve ırkı yönleri unuturcasına Sünniliğe muhalif olmayı Alevilik olarak kabul etmiştir. Lakin Hz. Şah İsmail’in zamanında bu isim Kızılbaş olarak değişmiştir. Özellikle şah İsmail ve Hurufilik bu günkü Alevilik isminin çıkışının tamamladığı zannet sekte bu ismi bize koyanlar hep muhaliflik ettiğimiz tayfadır. kendimize isim koyup koymamada ismi ışıkcıdan Aliyül anlayışına Mehdi Hulul gulat anlayışı ile birlikte en çok söz edilen Kızılbaş anlayışıdır ki bu anlayış bence daha oturmuştur.Alevilik günümüzde Kızılbaş anlayışına muhaliftir aynı inanç bazında Sünnilik gibidir.

  Bundan dolayıdır ki aslım Alevi değil Kızılbaş daha oturmuş tarihi gerçeklerle günümüze uyan bir çıkıştır.

  Buruda birilerinin sualleride cevaplamış olduk sanırım.
  Hasan sabah Kumda doğmuş Yemen kökenli bir küfeliydi Abdülmelik el-Attaş tarafından Mısıra gönderilmiş. Mısır dönüşünden sonra Deylem dai-liğine atanmıştı. H.Sabah dikkatini İranın kuzeyine Hazar kıyısında geylan ve mazenderan vilayetlerine özelikle Deylem-in dağlık bölgeler üzerine çevirdi. Büyük İran Platosunu kuşatan dağlar zincirinin kuzeyindeki bu topraklar ülkenin geri kalan kısmından çok farklı bir görünüme sahipti. Bu yerler iran yaylasında yaşayanlar uzun zaman Deylemlileri tehlikeli görmüştü Deylemliler başlarına buyruk İran hükümetleri tarafından hiçbir zaman hâkimiyetlerini sağlamadığı akıncı atik cesur bir halktı.

  Alamut 12..yy başlarında Celaleddin Hasan dünya konjonktürü değiştiğini ve Moğol baskılarını görünce artık dağ siyasetinin bitmesi gerektiğini anlamış bir takım girişimlerde bulunmuştur. ..Alamutun inanç esasımızda bilmeyen nerede yoktur dur.Diyerek kısa kesiyorum..

  Osmanlı Tarihçisi Mehmet NEŞRİ Türklerin islama girişi nin Hicri 30 miladi 912 yıla tekabül ettiğini söylemektedir..

  Abbasi devleti zamanında Dağ han oğlu SALUR’ un saltanatı devamında Türk neslinden ÇANAK han dedikleri bir fert başbuğ oldu. Başkomutan olunca kendisine KARA HAN ismini taktılar. İslam dinine giren ilk kişi bu hükümdardır. Bu hükümdar Müslümanlığı secince haklıda Müslümanlığı seçmiş olmuştu. Böylelikle de islamı seçen Türklere Türk-i Man denildi daha sonra söyleyiş şekli değişerek TÜRKMEN isimni konarak günümüze kadar böyle geldi.(kaynak: Prf. M.A. Köymen KTB.-Neşri Trh.)Bu çağ satuk buğra han-ın çoçukluk dönemidir

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Diğer taraftan anadoluya oğuz göçlerinin akın akın gelmesi moğol baskılarının sayesinde gelişen ve islamı-batın-i yolunu ehlibeyit ekolunu kabul eden sufi görünümlü isimleri baba dede olan inanç ve toplum büyükleri aklı selimler(ded-korkut) batın-ilik değişik bir öteki oanlamında yeni sahneye çıktıklarını görüyoruz...

  iran kıralı kavad(kevad)yanında sığınan sonra belli nedenlerden sonra kaçan mazdek anlayışı şaman anlayışı zerdüşt ve hint dinlerinin yoğun karma şekli alarak daha farklı arap batın-iliği mısır batin-ilikten farklı bir inanç ortaya çıkıyordu.(Melami vefa-i kalenderi gibi)

  Lakin tarih açısında toplumlar moğol baskıları yokluk can korkusu nedeniyle teolojik kavramlarda inanclarda kurtuluşlarını aramıştır.Bu dönem toplum daha çok inancına sarılmış bu sarılmalarda babaların dedelerin kıymetini birkez daha arttırmıştır.Baba ve dedeler gelişmeleri iyi takip eden gerçekçi toplumunu iyi tanıyan ve iyi kararlar veren analizci irdeleyeci ilerici ve diğer mensuplarıyla fikir acısındanda iyi haberleşen sözü tanrı nidası gibi kabul görünen saygı duyulan yeryüzü tanrılarıydılar.Babaların ve dedelerin gördüğü günümüzde geçerli olan sosyal adaleti sağlayarak ayakta kalmak işiydi.Gelişen hayat şartları kendi toplumunun var olması için yeni ölçüler kararlar alınmış bu ölçülerin başında inanca oturturularak öncelikle mistif ve gerçekçi bir hava kazandırılması için kendi toplumuna uyan ve kabulu kolay olaçak ehlibeyit baz alınarak geliştirilen batın-iliğin yegani siyasi ekonomu sosyolojik sorunları rıza şehri ütopyasının konulan kaidelerle(batınilik)amacı halkını koruma kollamak devamını sağlamak olduğu görünmekteydi ...

  Karmatiler batın-i tablonun içinde oldukları kesindir Lakin İsmailli olma ve kavrama şekilleri olarak Fatimilerden farklıdır. Yukarıda arz ettiğim gibi bu iki anlayış bir birleriyle savaşmışlardır. Bu yanlış İsmailliği geriye doğruda itmiştir. Bunu değişik sebepleri vardır. Diğer yandan Küfeli Sevadında bir İsmail hayranı olan ve inanan Hamdan karmatiliğin kurucusu olarak görünmektedir. Hatta İmam Caferin kararını beğenmeyerek Musa el-kazım imametin geçmediğini söylemiştir. Bundan dolayıda bir sınıf oluşturmuştur.

  İşin ilginç yanı Bâtınilik İsmailli anlayışının aks-ı bu günkü Kızılbaş anlayışını kavradığı halde. Tarhin kapaklarında gizli cevapları bulunan Nedense Anadolu’daki adlarına ALEVİ olarak nitelendiren inanç sistemi 12.imamcılığı seçmişken İsmailliğin temellerini savunmaları uygulamaları düşündürücüdür. Değişik anlayış şartlar gereği eğer pirler belli siyaset yapıyorlarsa takiyye olarak 12.imamcılığı seçmiş daha sonra bu seçim takiyyeden çıkıp asla bürünerek 12.imamcı anlayış ile İsmailli anlayış arasında köprü kurulmaya çalışılmışsa da bunu anlaşılan başaramamışlardır. Bu başarma sağlansaydı ayakları oturmuş bir Anadolu Kızılbaş-lığı görürdük. Alevi ile Kızılbaş-ı ayıran en büyük farklar buradan başladığını farz saymamız gerekir. O yüzden ben ALEVİ değilim demekteyim. Beni KIZILBAŞ isimlendirmesi tarif etmektedir.

  Mısırda bulunan Aristotelesçiler Epiküristler Skeptikler ve Stoalılar okullarının öğretilerini yıkmak kolay olmamıştır. Hasan sabahta bu okullarının devamı el- ensar ünv. Öğrenimini bitirmiştir. Şia 12 imacılıktan çok batın-ilik eğitimi veren bu okul ve devamını halklarının kültürlerini iyi analiz etmek gerekir. Farkıl göçlerle beraber Varhamana Mahavira anlayışı İsmailliği ve dolayısıyla karmatiliğin içinede girmiştir.Karmatiler çeşitli değişik inanış ve ırklardan oluşan güçlü iradeli insanların toplanma çatısıydı.Tam manasıyla avam-a yayılmaktansa az ama güçlü inançlı olmayı hedeflemiştir ki buda sonunu getirmiştir.Diğer bir yok oluşa katkıda melik şah zamanında Emir artuk bey Ahsa ve Bahreyn karmatilerine karşı başarı elde etmenside yatmaktadır.
  Aleviler Ali takiyyesi yapmışlardır.Lakin Kızılbaşlar ne zaman Ali takiyesine başladılar bu sürece bakmak gerekir.İsmailli olan biri Ali takiyyesi neden yapsın sorusunu tarihi analiz ederek bakmak gerekir.

  ek tanrılı dinlerin yaratıcısı Ahenaton mitinin edebi yaratılışı üzerine ve farklı tanrıların Meçhulün ifadelerinden başka bir şey olmadıkları Mısır dininde önceden alttan alta var olar tek tanrıçalık üzerine mısır tanrılarının anlamlığı üzerine tanrıların tapındıkları ve beslendikleri koşulda ayakta kalmaları yoksa ölmeleri olgusu üzerine seth üzerine onu şeytanın ve şeytana karşı çıkanların habercisi olarak görmenin olası nedenleri ve mutlak karşıtların yokluğu mısırın dininin tapınmada serinkanlılığı üzerine bakalım..

  Msırı dini imgelemeli ve ne yazık ki özellikle edebi imgelemeli en fazla kışkırtılmış olan dinlerden biridir. Mısırın en mistik temsilcisi Akkenaton i.ö.1372 ile 1352 e kadar devam ede gelmiştir.

  Bu modern mitolojiye göre 3.Amenofis oğlu 4.Amenofis iktidara geldiğin tüm mısır Panteonunun yerine bir tek Tanrıyı Güneş tanrısı Aton-u geçirten bir vahiy geldi. İnsanlığın başlangıçta kaderi olan evrensel ve nihai tek tanrıçalığın ilk habercisi kadın gövdeli tilki başlı figürü ve tanrı betimlemesidir. Tek tanrıcılıkla beraber Peygamber gibi tektanrıcı yönelimi eşinin güzelliği ve vahiynin Musa’ya aktarılmasıyla bu eşi benzeri olmayan firavunun birleşimi hiç kuşkusuz ki bu mısırın aydınlığı tasarlanmıştır.

  Aton kısa yoldan söylersek Yehovanın kavramsal babası olduğu söylentisini desteklemek için Akhenotonun kendi yarattığı bu yeni Tanrıya yönettiği aşk ve tapınma ile şiir mitleri bir yerde (vahiy) örnekler çok ama şimdi sunmayacağım..

  Gerçektende Akhenaton Mısır Panteonun yerine Atonu geçirdi ve Akhenotonun yaptığı devrim Mısır yeni bir yön açmıştır. Böylelikle de Tek tanrı fikri ile karşıt denge yaratılması ortaya çıkmak zorunda kalmıştır. İ.Ö.14.yüzyıl İran’daki resmi doğumundan tam 8.yy. önce yani M.Ö.2200 insanlık ilk şeytanıyla böylelikle de karşı karşıya gelmiştir.(ötekileşme-öteki) Mısır dininin tek tanrılı yönelimi o dönem kullanmış olan simge değil tersine somut görünümünde güneşe tapınmaydı.

  Bu tuhaflılığın tektanrıcı yorumları akhenetonun güneş kursu bir tanrı ki dışında hiçbir şey yoktur. Olarak görmesine dayanır. Bu durumda Mısırın simgesel inancında büyük yaralar açmıştı. Diğer taraftan Tek tanrılı dinlerden önce bunlardan bazıları cin daha sonrada şeytan haline getirdiler. Mısırın tanrılarının Tinit hanedanlığı döneminde. İ.Ö.3150 ye doğru ortaya çıktıkları sanılmaktadır. Hayvan başlı tanrılar Horusun öncüsü şahin başı Hathor inek başlı çok Tanrıcılıkda ayrıca da bu dönemde gözükmektedir. Bu benzeri tanrılar kimi zaman erkek kime zaman dişi oluyor hatta Amon kimi zaman baba kimi zaman anne oluyor. Birde Neith kadın gibi davranan bir erkek ve erkek gibi davranan bir kadın oluyordu. Bu özellik çift cinsiyetlikti-ki bu yaratılmamışlığın(tanrı)özelliğiydi.

  Akehenaton Heliopolisli düşüncesinin(okulları düşünürler olduğu şehir) etkilendiği kesindir. Böyleliklede Tek tanrıcılığı Musa tarafından ödünç alınmasına gelince tehlikeli Spekülasyonların zevkine cevap verir

  Yahudiler başka esin kaynaklarıda ayrıca olmuştur özellikle on emir bunuda Mezopotamya’dan çok sonrada şeytan fikrini Mazdacı İran tek tanrıçalığı dolayısıyla Akhetatonu tek tanrıcılığın kurucusu ve diğer iki tek tanrıcılığın doğması na neden olmuş olan Yahudi tek tanrıçalığın habercisi olarak görmekte ısrar etmek ve terim kötü anlamıyla edebi ve yanlış olur. Veryus ve Yoyotte un yazdıkları gibi Bazı tarihler onu Putperest bi karanlıkçılığa karşı savaşan bir kurtarıcı Hıristiyan anlamında evrensel hedefleri olan bir barışçı Amon ve etrafındakilerin uyguladıkları baskıyla savaşan popülist bir din adamı karşıtı haline getirmişlerdir. Bütün bu portreler başka kaynaklarca yalanlanmıştır. Şu deniliyordu Akhenoton Tanrıyı yaratmadığı gibi bizim şeytanımızı hiç yaratmamıştır

  Seth kötülüğün efendisi olarak çoğu zaman bilinse de aşağı mısırın efendisiydi aslında Yukarının efendiside ayrıca Horustu…
  Şimdilik aktarımlarımı burada bırakıyorum özellikle geçmiş tarih ile akabinde yazılanları çok iyi analiz etmemiz gerekmektedir.Eğer gerçekte batın-iliğin yolunda yürüyeçeksek temeli ve çıkış şartlarını incelememiz gerekmektedir.Tanrıyı yaratan insan şeytanıa yaratarak denge kurmasında tutunda..Heliopolis ve devamında iskenderiye okullarının farklılaşması diğer olgu kültlerinin ile erklerin bilimsel buluş ve gelişimiyle beraber sosyolojik insan gelişimlerinin izlediği olu iyi analiz etmemiz gerekmektedir.

  Özellikle İblis(şeytan)için tüm geçmiş erkler ve uygarlıkların bakışını içine alacak değerlendirmeleri üzerinde araştırmalarım devam etmekte halen bilgi içinde okumaktayım.

  İslam ve yakın- batililik diyeceğim mitlerde iblis-Muhammed Ali üçlemesi geçmişi bilinmen söylenmesi mistik yaklaşımdan başka geçmişin analiz etmesinden kaçınmak doğruları görmekten kaçınarak benzetmeleri savunduğumuz değerler üzerine koymak olacaktır ki bu gerçekçi değildir..

  Kynk:Vernus ve Yoyotte les Pharaons.-Lies Dieux de Mısır-Traunecker kitabı-ve GeraldMessadıe.çev.ı.erg..gılgamış destanı.

  Eğer içimizden yazma aktarma şevki gelirse İleride bu kitapların oluşumunu buraya sunarız. Diğer taraftan semavi dinler açısında(israililahiyatı-hırıstıyan-islam ilahiyatları açısından) aktarmaya devam ederiz..
  ha...birde İran Zerdüşt-Mazdek ve Hind Vedalar-bramalardan ve Afrika din ve oluşum anlayışıda var tabi..…

  Tarihini unutan kendini unutmuştur zaten isme gerek kalmaz. Eğer isim olarak AEVİLİK gibi bir- inanç(din taraftarlığı) POLİTİZE-EMPERYAL bir kavrayışsa bu sakattır.Bu anlayışa destek olarak birde ruhları etkileyip toplumları asimle etme çabasının korsanız işin şekli daha değişir.......

  fertleri ırklarından ayırıp asimle olmanın bir başka dille söylenmesi nasıl tarif ederseniz edin.....

  Coğrafya ve erk baskısı ile İnanç-inanma usulü olarak toplumları ilgilendiren bir anlayış şekli bir topluluğu asimle edilmesini açıklamaz. Asimle edilme şekiller akademik çevrelerce tezler sunularak aktarılmıştır. Denenmiştir tarih buna şahittir…
  Diğer yandan isede alt argümünlür siyası-ırkı-dini-ve ekonomi gibi asimilasyonun etkenleri vardır. Ama Dile sahip çıkan çoğu şeye sahip çıkmış demektir. Asimilasyon buradan başlar.

  Evet isimle Alevi değil Kızılbaş olarak baş kaldırmadır bunun adı Arap emperyalist düşünce sisteminin adı Alevilik olabilir yalnız ne zamandan beri bunu biz algıladık veya bize bunu algılattılar..

  Anadolu’nun dirilişi Alevilik ismi takanların karşısında Arap emperyalizmimin ister kerbela gibi acı dertli isterse farklı biçimde bizlere enjekte edilsin Yemende-iranda Lüblanda Mısırda Irakta Pakistanda Arap emperyalist yandaş olduğu gibi görünen aslında Anadolu hiç olmayan ARAP EMPERYALİST LİĞİN Aleviliğin karşısında Anadolu KIZILBAŞ olarak filiz verecektir.İnsanlık ortak acılarına sahip çıkmak genel manada Alevilikden farklı şeylerdir..

  Unutmayalım ki emperyalistlerin tarihten bu zamana gerçek asimilasyon Dil ile yapılan olduğunu çok iyi bilmektedirler. Bunu inançla desteklemekse işin içinden çıkılmaz bir olay olarak asimle edilenlerin kucağına ateşten nur topu gibi buran buram sorun ve ayrım kokan yeni evlatlarını kucaklarına verirmesidir.

  Sizin anladığınız veya anlatmak istediğiniz Aleviliğin karşısında halkın anlayacağı dille söylemek gerekirse Anadolu Aleviliği değişmiş bir inanç şekli ile tarihde yerini almıştır.Unutmayalım ki Alevilik Arap çöllerinin Anadolu’yu farklılaştırarak asimilasyonu ve sömürüsüdür.Buna direnerek değişiklik yapılarak kadim insanlık şartları ve kendi gerçek akidelerini kültlerini ister takiyye ister yorumlayarak dik durmasını sağlamış bunun isminide KIZIBAŞ- olarak koymuşlardır.Alevi olan arabın Yemenlinin mısırlının İranlının karşısında Kızılbaşlık bir dik duruşun öteki gerçekçi ismidir.

  Tarihte Alevi ismini kullanarak bir toplumunu yok eden bir Pir ne kadar Alevi(ALİ ŞERİATI-EHLİBEYİT ŞERİATI)şeriatını yerine getirmiştir. yoksa kızılbaş şeriatınımı yerine getirmiştir?Gerçek Olan pir-ler direnmektedir direnecektir. Adlarına isimlerine çeşitli tarihi kulplar takıp dağlarda namluların uçunda laç derelerinde oluk oluk kanları aksada adları hain isyancı olsada dik duruşun gerçek ALİ VE HÜSEYİNLERİDİR. Çünkü onlar cennetle müjdelenmemediler. Çünkü Alevilerin cennete ihtiyacı vardır KIZILBAŞLAR-ın asla cennete ihtiyaçları asla yoktur.…

  her türlü bilgiyi alarak eleyerek kendime yön vermekteyim.Doğru olanda budur.Böylelikle de kendi adıma Bir Kızılbaş olarak yanılsamalarım algılarımda savaş versem de direneceğim.direneceğiz..Adı akademisyen yazar çizer olsada artık biz kendimizi yeri geldikçe tarif edeceğiz.Adlarına erk- ve Arap ve kendini boşlukta sanan sübjektif tarih okuyan objektif tarihi öğlesine görmesi isteyen sürekli hangi Alevilikse Alevisin pompalaması yapan bilerek bilmeyerek inanmış inanmamış emperyalistlerin kalemleri değil…

  Doğru ve Kızılbaşlık Anadolu’nun halklarına yakışacak gelişmeler ile inanç kültünün o coğrafyada nasıl geldiğini artık biliniyor doğrularla asimle edilmek için yazılan çizilenlere dur diyeceğiz.Güzel nükteli edebi kadim insanlık dilleri arasında yanlışları ayıklayacağız..

  ekonomisel olgularımızı çözdükçede her konunun çözüleceğini göreceğiz.zaman bizden yana....

  NOT:Bazı aktarımlarım...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş