Besmelenin hakiki çevirisi şöyledir: "Allah’ın Rahim olan Rahman ismidir B.” veya başka bir deyişle de “B Allah’ın Rahim olan Rahmanın ismidir. "... İmam Ali aleyhisselam "Ben B’nin altındaki noktayım." buyurmaktadır." اسم الل " yani "Allah’ın ismi" anlamına gelen bu cümle "a" yani "elif" ile başlamakta; "s" yani "sin" harfiyle sona ermektedir." بِسْمِ اللّهِ " cümlesi ise "b" yani "ba" ile başlamakta ve "s" yani "sin" harfiyle sona ermektedir.

Besmele-i Şerif Kur’an-ı Kerim'in surelerinin (Tevbe Suresi hariç) hepsinde birinci ayettir ve bununla başlamaktadır. İslam alimleri ve Şia arifleri de bunu kati olarak kabul etmektedirler ki her surenin başında bulunan “Besmele-i Şerif” o surenin bir cüz-i yani parçası olup her surenin başındaki besmele diğer bir sürenin başındaki besmeleden farklıdır. Çünkü Rahim olan Rahman her durumda değişik lütuf ve keramette tecelli etmektedir. Bunu ancak "Kitab ilmine sahib olanlar." bilir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında eğer dikkat edilecek olursak:

* İmam Hasan Askeri aleyhisselam babalarından onlar da Hz. Ali aleyhisselam 'dan şöyle nakletmişlerdir: "Besmele Hamd (Fatiha) sûresinden bir ayettir. Hamd sûresi yedi ayettir ve besmeleyle kemale ermektedir. Peygamber’den şöyle buyurduğunu işittim: "Allah-u Teala bana şöyle buyurmuştur: "(Ey Muhammed) and olsun biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur’an’ı verdik." (Hicr/87) Önce Hamd sûresi ile beni minnettar kıldı onu Kur’an ile yan yana zikretti. Hamd sûresi arş hazinelerinde olan en değerli şeydir. Allah-u Teala onu Muhammed’e özgü kıldı ve kendisini onunla şereflendirdi. Süleyman dışında hiç bir peygamberi bu fazilete kendisiyle ortak kılmadı. Zira Allah-u Teala Süleyman’a "Besmele" ayetini ihsan etti. Nitekim Allah-u Teala Belkıs’ın dilinden şöyle buyurmaktadır: "Sebe melikesi: Ey ileri gelenler! Bana Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'Sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı dedi." (Nahl/29-31) Her kim Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin velayetine inanarak okur onların emrine itaat eder zahir ve batınına iman ederse Allah da her harfine karşılık kendisine tüm dünyadan hayır ve mallarından daha üstün olan iyilikler verir. Her kim onu okuyan kariyi dinlerse kendisine onu okuyan karinin sevabı verilir. O halde size verilen bu hayırdan hakkıyla istifade etmeye çalışınız bu sizler için bir ganimettir. Sakın vakit geçip de kalpleriniz hasret içinde kalmasın." (Hadis Pınarı c.1 s.319 47. hadis)

"İsmullah" bulunan "Elif" yani "A" harfi;
"Bismillah" cümlesindeki "B" harfi gelince gayb olur
"A" esasında düşünenler için bu çok mühim bir hadise.
"A" birdir yani ALLAH; "B" iki yansımıştır bir.
Yani İmam Ali aleyhisselam Allah’ın mahzarıdır.
"HAK" "Gayb" olur gelince temsilcisi çekilmeli burada bir tekbir.
Yani temsilcisiyle HAKK perdeler kendini.
Bu perdeyi açıp tapmak (ibadet etmek) haddi değildir kimsenin.
Eğer bu temsilciye (İmam Ali aleyhisselam’a) tapmazsan İblistir adın senin.
Artık anla ! HAK niçin perdesini açmıyor
"BESMELE" de Yüzünü örtmüş HAKK’ın "B" ismi
"B" “BA” diye okunur ki ALLAH'sız çıkmaz sesi
Zira her an “A” üfler "B" ye hayat nefesi.
"B" den hemen sonra bak "S" gelir BESMELEDE.
"S" "Sin" diye okunur ki ALLAH Muhammed'e "Sin" der Kur'an-ı Kerimde.
Sende Muhammed’e "Sin"' de zira Hakk demiş O'na "Ya Sin!"
Allah'ın fıtratıdır "Errahmanirrahim" bunu bil
“Muhammed Ali” ayna O fıtrata mukabil.
Çün Muhammed Ali'dir; “Errahmanirrahim”
Bu ikiz zat ile halk her şeyi etti Hakk.
Kalbinde saklıdır O O'nu bul ve kabrinden kalk.
Arapça da nokta "B" ismi Ali"dir
Çün İmamı Ali "Nokta Benim." der.
İki "A" yani "Elif" kesişirse merkezi "Nokta" eder
Eğer inanmazsan bıre Kafir denede bir gör.
Yani ALLAH tecelli ederse (yansırsa) kendine İmam Ali aleyhisselam çıkar.
İblis Allah’ı tasdik İmam Ali aleyhisselam’ı eder inkar
“Benden veya Rahman’dan iste fark yok.” der Allah.
ALLAH "Gayb"'dır Errahman Errahim’e bürünür
Hak Muhammed Ali aleyhisselam’ın suretinde görünür.
Her ismini yansıtan yansıyan gibi eşsiz
Ona Muhammed Ali deyip secde ediniz.
"B" Ali "M" Muhammed:
Biri “Eb ” (Baba) öteki “Üm” (Anne)
Kur'an'da çözülecek budur en büyük düğüm
“Hanif din “ budur ancak bilene
Öz "anne" ve "babanı" bulmazsan sonun ölüm

* İmam Ali aleyhisselamdan rivayet edilmiştir: “Allah tarafından indirilmiş ne kadar kitap varsa hepsi Kur’an’da mevcuttur. Kur’an’da ne mevcut ise hepsi de Fatiha Suresinde mevcuttur. Fatiha’da ne varsa hepsi Bismillahirrahmanirrahim’dedir. Bismillahirrahmanirrahim’de ne varsa Ba’ harfindedir. Ba’da ne kadar ilim ve esrar toplanmış ise hepsi Ba’nın altındaki noktadadır. Ve ben de Ba’nın altındaki O noktayım.” buyurmuşlardı.

Alıntıdır.