Yahudi bir fert İmam Ali’den (a.s) senin amcaoğlun Muhammed’in senin ve evlatlarının Tevrat’taki adı nedir diye sorar. İmam Ali (a.s) şöyle cevap verir: “Tevrat’ta Muhammed’in adı “Tab Tab” benim adım “İlya” ve evlatlarımın adı da “Şübber ve Şebir”’dir. Yahudi bu cevabı duyunca hemen Müslüman olur ve iki şahadeti söyler. Allah’ın birliği ve Peygamberin (s.a.a) elçiliğine şahadet ettikten sonra İmam Ali’nin (a.s) vasiliği ve velayetine şahadet eder.[4]

Kaynak:
[4] Tusi Hamza es-Sekaf Fi Menakıb Kum Ensariyan dovvom 1412 k c. 2 s. 147.

Bu rivayetten istifade edildiği üzere İmam Ali (a.s) Peygamberin (s.a.a) halifesi ve vasii sıfatıyla açık ve net bir şekilde Tevrat’ta geçmektedir. Eğer böyle olmasaydı Yahudi hemen İmam Ali’nin (a.s) sözlerini kabul etmezdi. Aynı şekilde Ehli Beyt imamlarının (a.s) tümünün mübarek isimlerinin Tevrat’ta geçtiği ve İbranicede şöyle olduğu nakledilmiştir:

Mizmiz (Mustafa) İlya (Ali Mürteza) Kayzur (Hasan Mücteba) İrytil (şehid Hüseyin) Meşfur (Zeynülabidin) Meshur (İmam Bakır) Meşmut (Cafer Sadık) Zumera (Musa Kazım) Hazad (Ali b. Musa Rıza) Teymura (Muhammed Taki) Nestur (Ali Naki) Nukaş (Hasan Askeri) Kadimunya (Muhammed b. Hasan) Zahibü’z-Zaman (a.c).[5]

Kaynak:
[5] Saduk Uyun-i Ahbari’r-Rıza Beyrut Müessese-i İlmî Metbuati evvel 1404 k c. 2 s. 147.

Ama Yahudiler ve Hıristiyanların elinde mevcut olan kutsal kitaplar değişiklik ve tahrife maruz kalmıştır. Bu yüzden rivayetlerde işaret edilen birçok konu mevcut “Ahitler”’de bulunmamaktadır. Bununla birlikte mevcut Tevrat’ta rivayetlerin muhtevasını onaylayan hususlar bulunmaktadır. Tevrat’ın var oluş seferinde şöyle belirtilmiştir: “Ey İbrahim senin İsmail hakkındaki duanı duydum. Şimdi ona bereketlendirecek verimli kılacak ve yüce bir makama yükselteceğim. Onun evlatlarından on iki önder çıkacaktır.”[6]

Kaynak: [6] Tevrat Sefer-i Peydayış 17/20 s. 14.

İşte Tevrat'da ve İncil'de Açık Açık Belirten 12 İmam ve Ehli Beyt'in Kur'an'ı Kerim'de geçmemesi çok ilginçtir...

Alintidir...