Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevi Bektaşi Terim ve Anlamları

  OCAĞIN KUTSALLIĞI: Ocak eski Türk inanışında da kutsaldır. Ailenin soyun sopun sürdürülmesine simge sayılır. Sürekli yanan ocak zaman denilen düşmana ömür törpüsüne karşı bir uyarı işaretidir. Peygamber soyundan gelen kimselere (ocakzade) denilmesidir. Ocağın çiğleri pişirmesinden esinlenerek cahil insanları olgunlaştıran onları hidayete erdiren Mürşidlere (Peygamber soyundan gelenlerine) ocakzade denilmiştir.

  Bazen de bu görüş şöyle açıklanır: Hazreti Muhammed hidayet nurunun ocağıdır. O'nun temiz soyuda (Ocakzade) Peygamber zade'dir.

  Bektaşilikteki bu inancı uygarlığın başlangıcı sayılan ateşin bulunması ile bağdaştıran yazarlarda vardır. İnsanoğlu uygarlığa ilk adımını ateşi bulmakla yani ocağı meydana getirmekle atmıştır.

  İnsana insanlığa ve çağdaşlaşmaya önem veren Bektaşilerin uygarlığın başlangıcı olan ocağı kutsal kabul etmeleri elbette yadırganamaz.

  OĞULLUK: Bel oğlu Çocuk Eloğlu; EvliYoloğlu; Tarikata giren il oğlu Kemal oğlu

  RAFİZİ: Ayrılıkçı. Bölünme taraftarı anlamına gelir. Alevi-Bektaşilere hakaret olsun diye verilen adlardan biridir. İftiraları kanıtlayamayan softalar ve mutaassıplar tarafından ortaya atılmış menfi propaganda unsuru olarak kullanılmıştır. Hz. Muhammed-Ali ve Onların Ehl-i Beyt'ini sonsuz ve içtenlikle sevmekten saymaktan başka günahları olmayan bu tertemiz insanlara haksız saldırıların hiç kimseye yararı dokunmaz. Bakınız İmam Şafii Rafizi denilen Alevi-Bektaşileri nasıl tanımlıyor: 'Ben Ali'yi severim halk bana Rafizi diyor. Öyleyse Tanrı Muhammed Cebrail'de Rafizi'dir.' (A. Celalettin UlusoyHünkar Hacı Bektaş Veli-Alevi-Bektaşi yolus.198)

  Osmanlı yönetimi ve başında bulunan devrişme Sadrazamlar Vezirler Beylerbeyi'ler adalet isteyen Alevi halkını 'dinsiz kızılbaş rafizi kafir mülhid öldürülmeleri vaciptir' gibi fetvalarla ezmeye yok etmeye çalışmışlardır. Yavuz Selim döneminde 7'den 70'e tüm kızılbaşların tesbiti yazılımı yapılmış sonrada sadece Denizli yörelerinde 40.000 Alevi-Kızılbaş öldürülmüştür. Böylece halkımız hiç gereği yokken Alevi-Sünni diye ikiye bölünmüş birbirine düşman edilmiştir.

  Sağ görüşlü tarihçilerden İsmail Hami Danişmend 'Fatih döneminden beri devşirmelerin elinde bulunan kozmopolit İstanbul Hükümeti vaktiyle Karamanoğulları'nın sonra Şiilerin ve ondan sonra Dulgadır Beylerinin tenkil ve tedibi gibi bir takım vesilelerle Türklerin başına çeşitli milletlerden devşirilmiş ve birer müslüman ismi takılmış bir takım vatansız serserileri serdar olarak musallat edip binlerce aileleri matem içinde bırakmıştır servetler müsadere edilmiş ocaklar yıkılmış şehirler ve köyler yakılıp yıkılmış tımarlar zaptedilmiş ve hatta techirler bile yapılarak anavatan feci bir müstemleke muamelesi görmüştür. Azametin devrinin en parlak zamanlarında bile Osmanlı yönetiminin gelecekte çöküş asırlarını hazırlayan en zayıf tarafı işte budur'der (İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisic.II.s.12)

  PİR-İ SANI: Tarikatın ilk kurucusu Pir-i Sani tarikatın ikinci kurucusu Balım Sultan'ın ünvanıdır.

  POST: Tarikatta eğitici olan bir makamdır. Çeşitli görevlerin hizmetlerin temsil edildiği makamlara ait postlar vardır. Bu postların tamamı Hacı Bektaş Veli'ye ait olan Horasan (veya Baba) postuna bağlıdır.

  Hiyerarşik olarak baba postunun üstünde iki post vardır. Hazreti Ali'ye ait olan (Aliyy’ül Mürteza postu) ve Hazreti Muhammed'e ait olan (Ahmed-i Muhtar postu).

  Bazı erkanlarda Oniki post yerine sadece dört post serilir. Ahmet-i Muhtar postu Aliyy’ül Murtaza postu Horasan postu ve Halife (mürşid) postu.Horasan postunu Hacı Bekteş Veli Horasandan ayrılırken kendi beraberinde getirdiği için bu ismi almaktadır.

  Postlar beyaz keçe veya dabaklanmış bol tüylü beyaz renkli koyun derisinden imal edilir. Bir kişinin rahatça oturabileceği büyüklükte ve dört köşe olarak yapılır. Makamları sembolik olarak temsil eder.

  Böylece postlar görünüş olarak Nübüvvet İmamet Velayet ve Hizmet makamlarını temsil etmiş olurlar. Bir tür rütbe ve makam gibi... Bu nedenle kutsaldırlar. Kutsallıkları temsil ettiği makamlardan gelmektedir.

  Postun yani makamın tanımı şöyledir:

  Postİbrahim peygamber tarafından icat edilmiş İshak Peygambere kesilen kurbanın derisinden yapılmıştır.

  POSTUN BAŞI: Teslim olmaktır. (ikrar verip bağlanmaktır.) Ayağı: Hizmettir.Sağı: El tutmaktır. (Mürşid'in emrini uygulamaktır.) Solu: Nefsini ıslah etmektir. Dışarısı: Sabırdır. İçerisi: Sükunettir. Ortası: Muhabbettir ve Mürşid cemalini mihrap edinmektir. Doğusu: Sevinçtir. Batısı: İlimdir. Şartı: Erenler önünde baş eğmektir. Canı: Tekbirdir tehlildir tebihtir (evrad ve zikirdir). Şeriatı: Tövbedir. Tarikatı: Takvadır.( Tanrı korkusudur) tevazudur Marifeti: Rızadır (Tanrı rızasını dilemektir) Hakikatı: Fenafillahtır (Tanrıda yok oluştur) tevekkeldür. (Her an tanrıyı düşünmektir) Tanrıya varıştır. Sağında: (Azamet aleyke ya Ali) Yücelik sana olsun ya Ali. Solunda: (Ekremet aleyke ya Ali) Cömertlik sana olsun ya Ali. Arkasında: (Eslemet aleyke ya Ali) Selamat sana olsun ya Ali. Önünde: (Emanet aleyke ya Ali) Nimetler sana olsun ya Ali. Ortasında: (la ilahe illallah Muhammed'ün Resullullah) Allah'tan gayrı yaratıcı yoktur Muhammet o Allah'ın emirlerini bildirmekle görevlendirilmiş elçisidir. İfadeleri anlam olarak vardır. Postun tamamı Tevhid (birlik) makamı kabul edildiğinden kutsallık ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ahmed-i Muhtar ve Aliyyül Mürteza postlarından sonra gelen oniki post şunlardır:

  1-Horosan (Baba) Postu: Seyyid Muhammed Hacı Bektaş Veli Hazretlerine aittir.

  2- Aşçı Postu: Hacı Bektaş Veli'nin amcası Haydar Ata'nın torunu Hasan Gazi'nin oğlu olan Seyyid Ali (Kızıl Deli) Sultan'a aittir. Bir başka görüşe göre Seyyid Ali Sultan Timurtaş Kızıl Deli Hacı Bektaş Veli'nin Kadıncık anadan olan oğludur.

  3- Ekmekçi Postu: Hacı Bektaş Veli'nin torununun oğlu İkinci Pir Balım Sultan'a aittir.

  4-Nakip (Hizmetli) Postu: Abdal Musa Sultan'ın halifesi Kaygusuz Abdal Sultan'a aittir.

  5- Atacı (Cömertlik) Postu:Hacı Bektaş Veli'nin Halifelerinden Kanber Ali Sultan'a aittir.

  6- Meydancı Postu: Hacı Bektaş Veli'nin Halifelerinden Sarı İsmail Sultan' a aittir.

  7-Türbedar Postu: Hacı Bektaş Veli'nin Halifelerinden Karadonlu Canbaba Sultan'a aittir.

  8-Kilerci Postu: Hacı Bektaş Veli'nin Halifelerinden Hacim Sultan'a aittir.

  9- Kahveci Postu: Şezaliye tarikatı kurucusu Şeyh Hasan Ali Şazeli (1197-1258) ye aittir.

  10- Kurbancı Postu: Hz. Halil İbrahim Peygamber'e aittir.

  11-Ayakçı Postu: Hacı Bektaş Veli'nin amcası Haydar Ata'nın oğlu Seyyid Ali Sultan'ın ağabeyisi Abdal Musa Sultan'a aittir.

  12- Mihmandar ( Misafir) Postu: Hızır Aleyhisselama aittir. Hazreti Pir ile görüştüklerinde üzerinde oturduğu postudur.

  Postlar ayin cem içinde sembolik olarak serilir. Üzerlerine kimse oturamaz. Ayin cemi yürüten Baba Horosan Postunu temsil eden (Halife) postunda oturur.

  REHBER: Tarikata girenlere (adaylara) önderlik yol göstericilik görevini yapan kimselere denilir.

  Tarikat görevlerine göre yeterli olgunluğa ulaşan Derviş"Rehberlik erkanı" ile Rehber yapılır. Dervişlik erkanını çok benzeyen bu uygulamada farklı olarak; Rehber olmaya uygun görülen derviş sözlü olarak imtihan edilir. Yol göstericilik denetleyicilik görevlerini yapıp yapmayacağı öğrenilir. Ahlakının yanında ilmi olarak da yeterlilik gösteren derviş yapılır.

  Rehberlik Bektaşilik sorumluluğunun başladığı kademedir. Talip ve Derviş yalnız kendi nefislerinden sorumlu iken rehber; kendisine ısmarlanan talip ve dervişlerden sorumludur. Tarikat kurallarına göre nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Karşılaştığı sorunlarda çözüm için yardımcı olur.

  Taliplik ve dervişlik erkenlarında yol göstericilik görevini yerine getirir.

  Rehberlik tarikat içinde marifet kapısıdır. İbadet eylemseldir. Aynel yakin mertebesidir. Tanrı'yı görerek ibadet eder..

  RİYAZET: Hayvansal ve ağır koku salan gıdalar yememe.

  SAFA NAZAR: Erenlerin yardım eden manevi bakışları.

  SAYILAR: Alevi-Bektaşi yolağı tarihsel süreci boyunca bir çok görüş ve felsefenin etkisi altında kalmış onlardan bazı öğeler alarak kendi yapısına uydurmuş bunların hepsini özümsemiştir. Hatta sayılar hakkındaki görüşlerini başta eski Anadolu uygarlıkları olmak üzere İslam dini ile Hurufilik yolağından aldığı sanılıyor. Bunlar üzerinde ki çeşitli görüş ve düşünceleri açıklamaya çalışacağız;

  Bir:Allah.

  İki-İkilik: Bütün varlığı Hakk'tan ayrı bir şey olarak görme insanın kendisi Tanrı'dan ayrı hissetmesi. İkilik birliğe kavuşmak için aşılması gereken bir olgudur. Tanrı'ya ortak koşma olayına da bu ad verilir. Tanrı'dan başkasına tapma anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre mevcut fiziksel dünya geçmişiyle ve geleceğiyle Hakikat'ın yani Tanrı özünün yokluktaki bir yansımasıdır. İkilik Tanrı varlığının bu yansıması gerçeğini saklamayı amaçlayan bir örtü sayılmalıdır. Bu örtü yanılgısına sapan insan kendini Tanrı'dan ayrı hisseder çevresinde böyle bakar.

  Ancak bu sadece görünen bir ayrılıktır. Aslında insan ve evren öz olarak Tanrı'nın birer görünümüdür (tezahürüdür.) Bunun için insan kendi içinde özünde gönlünde ruhunda çıktığı kaynakla yeniden birleşmeye çalışan bir gerçek varoluş kıvılcımı taşır. Buyani gerçek varlıkta Tanrı'da birlik'e (tevhide vahdete) ulaşma eğilimi insanın kendisini kendi (ego'suyla-ben'liğiyle) mücadele içinde savaşa sokar. Ego ben 'birlik'in olanaklı kılınabilmesi için fethedilir. Ben ve ikilik duygusunu aşmak gerekir. Bu savaş bu sonsuz mücadele ise ancak aşk gücüyle sevgi ile kazanılabilir tek çıkış yolu budur.

  Üç-üç sünnet: İmam Caferi Sadık Tarık-i Naciye de sünnet olarak üç sünnetin bulunduğunu buyurur: İlk sünnet şudur; Gönülden ve aklından Yezdani Hak düşüncesini asla çıkarma ve onu her zaman hatırla. İkinci sünnet şudur: Bir kardeşine karşı olabilecek her hangi bir nefret duygusunu yok et. Üçüncü sünnet mürid içindir. ‘Kahrına ve her haline teslim ve razı ol' der. Alevi-Bektaşilerde kendi yolaklarını İmam Cafer'e bağlarlar.Beşinci mezhep olarak Caferi Sadık mezhebini -Aleviliği görürler.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇLEME: Alevi-Bektaşi inancının temelini oluşturan ve Tanrı anlamında üçü bir biri üç olarak algılanan (Allah-Muhammed-Ali) olgusu bu kavramla ifade edilir. Burada Tarikat adap ve erkanındaki Allah-Muhammed-Ali anısına bir şeyin üç kez yapılması eylemi de bu terimle anılır. Ayrıca Hrıstıyanlıktaki taslis (üçleme)de bu deyimle anlatılır. Buna göre 'Baba-Oğul-Ruhu-l Kudüs-Allah-İsa- Meryem ya da Baba-Ana-Çocuk üçlemesi vardır. Müslümanlıktan önceki Şamanist-Türk inancında yer alan 'Gök-Güneş(Ateş Tanrısı)- Yer Tanrıları inanışı vardır. Alevi-Bektaşilerdeki üçleme inancının kökünün hangisine dayandığı belli değil. Hepsi de olabilir. Alevi-Bekteşilerde üçler:

  a ) Allah-Muhammed-Ali

  b ) Ali-Hasan-Hüseyin

  c ) Gayb erenlerinden bir kutup ve iki imamdan oluşan üç ulu ermiş.

  ÜÇLER: Tevhid Nübüvvet ve İmameti i temsil eden Allah Muhammed ve Ali demektir. Kaynağı Maide suresinin 55.ayetidir. 'Sizin gönlünüz dosttunuz Allah'dır. Onun resulüdür birde rüku eder bir halde namazı kılıp rekatı vererek iman edenlerdir.' Buradaki üç Allah-Muhammed ve müminlerin emiri ve gerçek temsilcisi olan Ali'nin kasdedildiği tüm Alevi-Bektaşilerce kabul olunur.

  Alevi-Bektaşiliği bilmeyen bazı bilgisiz yazarlar Bektaşilikte bu üçlemeyi Hırıstıyanlık inancı ile Orta Asya türklüğünün Şamanizm inanci ile eşleştirme yönüne giderler. Hatta içlerinden Alevi ve Bektaşileri sevmiyenler de cehaletlerini göstermek için işi dinsizliğe kadar vardırırlar. Görüldüğü gibi bunun gerçek kaynağı yazarlar tarafından tartışmalıdır.

  Beş olan dinin temel inançlarından üçü TevhidNübüvvet ve İmamettir. Diğer ikisi ise Adalet ve Mead'dır. El-dil-bel üçlüsü de mevcuttur.

  ADALET: Tevhid Nübüvvet ve İmamet makamlarından gelen emirlere itaat derecesini belirten tanrısal karardır.

  MEAD: Bu kararın uygulanmaya konulmasıdır.

  ÜÇ TERK: Terk tasavvufta Tanrı'ya ulaşmak için başvurulması öngörülen bir yöntemdir. Tanrı'nın yüzü insanın kendi yüzüdür. İnsanın kendi yüzünden başka ayrı bir Tanrı yüzü yoktur. Çünkü en yetki olarak en geniş anlamda doruk noktada insanda tecelli eden Tanrı'dır. Hakk'ın yüzüne ulaşma insanın kendi yüzünü bulması tanıması anlamına gelir. Bunun için insanın aşağıdan yukarıya doğru üç terk koşulunu meydana getirmesi zorunludur.

  1-) Terk-i dünya

  2-) Terk-i ukba

  3-) Ter-i terk.

  DÖRTLER: Dört ilke (toprak su od yel) dört tabiat (sıcaklık soğukluk kuruluk yaşlılık) dört yan (doğu batı kuzey güney) dört kapı (şeriat tarikat marifet hakikat) gibi dört sayısıyla getirilen dört kavram çok değişik anlamda değişik düşünceleri açıklamak için kullanılır. Bundan özellikle ozanlar yararlanır. Katip ( XVIII. yy)

  Ben aşığım deyü dava kılarsun

  Dört harfin birini tamam ettin mi

  der. Çar erkan çar unsur gibi Arapça Farsça bir çok deyimler kullanılır.

  BEŞLER: Şura suresinin 23. ayetinden kaynaklanır. Bu ayete meveddet ayeti de denilir. Bu ayette'... De ki:Ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı sevmeniz dışında bir şey istemiyorum' buyurulmaktadır. Bu ayet indiği zaman; Hazreti Muhammed; en yakınları olan Ali Fatıma Hasan Hüseyin Hazretlerini abası altına alarak :'Allahım! (Hakkında Meveddet buyurduğun) Ehl-i Beyt'im bunlardır. Ben bunları seviyorum sen de sev. Bunları sevmeyene düşmanım sen de düşman ol.' diyerek Ehl-i Beyt'kurbası olarak ilan etmiştir.

  Peygamberin abasından ötürü Al-i Aba (Aba Halkı) diye de adlandırılan bu zatlara ayrıca beşlerde denilir.

  YEDİLER: Yedi sayısı eski Anadolu uygarlıklarında eski Yunan'da Yahudi'ler de Mezapotamya uygarlıklarında da kutsal bir sayıdır. Eski Anadolu'da Yunanistan'da yedi bilge (Thales Solon; BinsKleobulasPittokas PeriandrosKılon): Yedi taş eski Mısır'da yedi topluluk Gılgamış destanında yedi gün-yedi gece yedi ekmek; Yahudilerde yedi çoban -yedi oğul; Galatlarda yedi kurban; İbranilerde yedi melek; Nuh'ta yedi bölme Roma'da yedi uyurlar (Yemliha Mislina Mürselina Mernuş Tebernuş Sazenuş Kefeştatayuş) İskandinav söylencelerinde yedi kamışın kutsallığı Eski Türklerde Tanrı Ülgen'in yedi kişi yarattığı Tanrı Ülgen'in huzuruna varmak için yedi engelin bulunduğu Şaman inançlarında gök tekenin dünya çevresini yedi kez dolaştığı yine Sapoy Türklerin yedi pınar ve yedi sarıkız öykülerinin bulunduğu böylece bir çok ulus ve toplumda yedi sayısının kutsal sayıldığı anlaşılır. Bektaşilerde yedi ulular (Nesimi Hatayi Kul Himmet Pir Sultan Abdal Yemeni Fuzuli Virani) Yeniçerilerde yedi kapı İslamiyette yedi tamu Alevilikte yedi nitelik yedi erkan (Pir Rehber Mürşid iki musahib ve onların iki eşi)

  Meveddet ayeti geldiğinde Resul-u Ekrem meveddetin (saygı ve bağlılığın ) kimlere gösterilmesi gerektiğini bildirmek için abasının altına yukarıdaki kutlu insanları alır.

  Ayeti getiren Cebrail bu kutsal yücelikten duygulanarak:

  - Ya Resulullah bende sizden olmak istiyorum. Diyerek dilekte bulunur. Cebrail'in bu güzel dileğine Hazreti Muhammed:

  -'Evet! Cebrail sende bizdensin' demek suretiyle yerine getirir.

  Yine Hz. Muhammed Ehl-i Beyt'e bihakkın ve kusursuz bağlılığından ötürü Selman-ı Farisi Hazretleri hakkında da 'Selman 'Ehl-i Beyit'tendir.' kutlu sözünü söyler.

  Böylece aba dışında kalanlarla birlikte Ehl-i Beytin sayısı yediye çıkar.

  Hz. Muhammed Hazreti Ali Hazreti Fatıma Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Cebrail Aleyhisselam ve Selman-ı Farisi Hazretleri.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  YEDİ FARZ: Caferi Sadık buyurur ki: 'Tarık-i Naciye'de farz olarak yedi görev vardır. Yedi farz şunlardır:

  Birincisi: Mürid olan kişi olarak kabul etmeli ve edinmiş olduğu sırları kimseye anlatmamalıdır. Tariki naciye sırrınıyabancıdan;imanını şeytandan koruduğu gibi korumalıdır.

  İkincisi: O bir siperdar olmalıdır.yani sır tutmalıdır. gördüğüne kör görmediğini anlatmamalıdır; hiçbir yolla sırları ifşa etmemelidir.

  Üçüncüsü: O Yezdani Hak üzerine düşünceye dalmamalıdır; çünkü her kötülük Yezdani Hakk'ın unutulmasının bir sonucu olarak meydana gelir. Yezdani Hakk'ı unutmayan bir bende ulaşanlardan biri olur böyle bir kişi Sultan olmuştur.

  Dördüncüsü: Derece derece oğrun dirlik etmektir. O mürşid mürebbi hakkını hak bilmiş olmalı ve onun dilediğini yapmalıdır. En başta mürşidini bulduğunda mürşid olana hicapsız cemalullahı gösterecektir.

  Beşincisi: Musahip Hakkını ceme götürecek erenler meydanına götüre mürşide boş eliyle gelmiye talibin abdesti oldur.

  Altıncısı: Pir yerinde olan mürşid halifeden el alınca erenler meydanında ikrar edip nedamet getirmelidir.

  Yedincisi: Kendisini mürşidine bağladıktan sonra bildiklerinden vazgeçmeli ve üyeleri önünde alçak gönüllü olmalıdır.' (İmam Cafer BuyruğuAktaran J.K.BirgeBektaşilik Tarihi s.155)

  SEKİZ: Sekiz cenneti anlatır. Yunus Emre bir şiirinde 'Kasdeder sekiz uçmağı nur idüp nura katmağa'der. Cennet uçmakbahçe anlamına gelen 8 cennet vardır.

  Bunlar: 1-) Dar-ül celal 2-) Dar-üs selam 3-) Cennet-ül meva 4-) Cennet-ül huld 5-)Cennet-ün naim 6-) Cennet-ül firdevs 7-) Cennet-ül karar 8-) Cennet-ül adn.Bunlar müminlere vaad edilen öbür dünya güzellikleridir.

  DOKUZ SAYISI:Bektaşilikte önemli olan sayılardan biridir. Yedi kat gök sayısına gökten sonra gelen Arş ve Kürsi de birer kuşatıcı kat sayılarak göklerin sayısı dokuz kat olur. Bu dokuz kat göğün dört unsurla (suodtoprakyel) birleşmesiyle insan doğmuştur. Dokuz kat göğe dokuz orta derler. Yunus Emre bunu şu şekilde ifade eder:

  Dörttür anam dokuzdur babam.

  Bu görüşün kaynağıBatlamyus (Ptolemalıs)'un geliştirdiği ilkçağ gök bilimidir. Ancak tasavvuf dokuz kat yedi kat gök terimlerinden değişik anlamlar çıkarır.

  ONİKİLER: On iki imamdır. On iki aydır. Bektaşiler oniki koyun da derler. İsa'nın 12 havarisi vardır. Roma'da 12 levha yasası mevcuttur. (İ.Ö.450).

  ON İKİ İMAM: Alevilik ve Bektaşilikte imam bir inanç kaynağı durumundadır. Tanrı'ya en yakın bir yönüyle kutsal bir kişidir. Tanrı ile insanlar arasında bağlantı kurar Onun her davranışı ve bütün yaptıkları Tanrı adınadır. Bu nedenle o masumdur suçsuzdur uludur ölümsüzdür eylemlerinin hiç birinden sorumlu değildir. İmamların sözleri tartışılmaz onlara karşı görüş düşünce ileri sürülemez. Çünkü imamlar yanılmaz yanlış iş yapmaz. Alevi- Bektaşi yolağının temel kurumlarından biri olan "On iki imam" kavramını Hristiyanlık'taki İsa'nın oniki havarisine benzetenler bundan esinlenildiğini söyleyenler olduğu gibi köklerini eski Anadolu Yunan Mezopotamya Mısır Hind Orta Asya uygarlıklarında arayanlarda vardır.

  Aslında Alevi-Bektaşilikte tüm inançlar imamlıkla başlar. On iki imamlar olmadan Alevi- Bektaşi yolu olmaz böyle birşey düşünülemez. Tarikattaki herşeyin özünde ve üzerinde oniki imamların manevi varlığı mevcuttur. Onların görüş düşünce davranış ve uygulamaları esastır. Onlar anılmadan olmaz tıpkı "Bismillah" sözcüğü gibidir. Onlar bir nurdur bir sevgi yumağıdır. Evren onların yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Öbür dünyada kıyamette İslamın şefaatçileri onlar olacaktır. On İki imam Muhammed-Ali nurlarının bir parçasıdır tecelligahları )dır. On İki İmam şu şekilde sıralanır:

  1-) Ali (598-661): İlk imam. Hz. Muhammed'in damadı amcası oğlu musahibi ilk müslüman Allahın aslanı veliler şahı şehid edildi.

  2-) Hasan (624-670): İkinci imam. Hz.Ali'nin büyük oğlu. Müçtebazehirlendi.

  3-) Hüseyin (625-680): Üçüncü imam.Hz.Ali'nin ikinci oğlu şehidler serveri Kerbela şahı şehid edildi.

  4-) Zeynel Abidin (659-719): Dördüncü imam .Hz.Ali'nin torunu. Hüseyin'in oğlu. Şehid edildi.

  5-) Muhammed Bakır (677-733): Beşinci İmam. Zeynel Abidin'in oğlu.Zehirlendi .

  6-) Cafer-i Sadık (699-765): Altıncı imam.Yolun müçtehildi. Muhammed Bakır'ın oğlu. Şehid edildi.

  7-) Musa Kazım (645-799): Yedinci imam. Caferi Sadık'ın oğlu. Zehirlendi.

  8-) Ali Rıza (765-818): Sekizinci imam. Musa Kazım'ın oğlu. Zehirlendi.

  9-) Muhammed Taki (811-835): Dokuzuncu imam. Ali Rıza'nın oğlu. Zehirlendi.

  10-) Ali Naki (829-868): Onuncu imam.Muhammed Taki'nin oğlu. Zehirlendi.

  11-) Hasan Askeri (846-874):Onbirinci imam.Ali Naki'nin oğlu.Şehid edildi.

  12-) Muhammed Mehdi (870-878):Onikinci imam.Hasan Askeri'nin oğlu.Tanrı emri ile mağaraya çekildi kimilerine göre kırk yıl emirlerini bu mağaradan görevliler aracılığıyla insanlığa müslümanlara duyurdu. Mağara da sır oldu. Kıyametten önce dönüleceğine inanılır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ON İKİ HİZMET: Hazreti Muhammed tarafından oluşturulan ve Alevi Bektaşilerce uygulanan on iki hizmet şunlardır: (Bkz.-Nakiplik)

  1-Mürşid: Görev itibariyle Hazreti Muhammed'i Hazreti Ali'yi ve Hacı Bektaşi Veli Hazretlerini temsil eder. Onların adına (Biat) ikrar alır nasip verir. Ayin-i cemi yürüten mutlak otoritedir. Rehberi dervişi Talibi eğitir gözetler ve olgunlaşmaları için gerekli olan ruhi ve pratik bilgileri verir. Tarikata girenlerin topluma yararlı ve erdemli insanlar olmalarını sağlar. Sorumluluğu en ağır olan bir kimsedir. Mürşidin olgunluğun efendiliğin alimliğin yüce ahlakın dinin yolun yolağın bütün simgelerini doruk noktada özün taşıması gerekir. Hakk-el yakin mertebesinde kabul edilir.

  Ayin-i cem yapılacağı zaman Mürşid makamına Baba veye Halifebaba oturur. Alevilikte bu makama oturan kişiye Dede denilir.

  2-Rehber: Tarikata girmek isteyen isteklilere kuralları ve koşulları öğretir. İsteklileri bu konuda eğitir ve olgunlaştırır. İkrar verip nasip alırken önderlik yapar. Biattan sonra Mürşid'in eğitim ve öğretilerini Talip'de gözetler. Sorunlarında yardımına koşar. Tarikat ilmini Talip'e en iyi şekilde öğretmeye çalışır. Tarikata ters düşecek genel ahlak kurallarını ve davranışlarını engeller Mürşid tarafından talibin eğitim ve öğretiminden -tarikat bilgisi yönünden- sorumludur.

  3-Gözcü: Rehberin yardımcısıdır. Tarikata yeni girmiş talibleri ve dervişlik derecesine yükselmiş tarikat mensuplarını gözetler. Tarikat kurallarına aykırı davranışta bulunmamaları için uyarır. Gerektiğinde yol gösterir. Yaramaz davranışta bulunanları uyarır veya Rehber'i konu hakkında bilgi sahibi kılar.

  Ayin-i cem süresince cemde bulunan canları izler. Cemin birliğini ve huzurunu bozucu davranışlara izin vermez. Bu tür davranışa kalkışacak olanları hemen uyarır. Gözü sürekli cem erenlerinin üstündedir. Düşkünlerin suçluluların ceme girmesini engeller. Dışarıdan ceme yapılacak herhangi bir engellemeyi durdurur. Gücünü aşarsa Rehbere ve Mürşid'e haber verir. Ayin-i cemin huzur ve duygusallık içinde devam edip sona ermesini sağlar. Sorumluluğu ayin-i cemden sonra da devam eder.


  4- Çerağcı: Cemevinde bulunan aydınlatma aygıtlarıyla ilgilenir. Ayin-i cemin yapılacağı zaman tüm şamdanları siler parlatır. Kandilleri yağını fitilini tamamlar. Gazlarını katar. Mumlarını diker. Çerağ tahtını (makamını) hazırlar. Ayin-i cem süresince biten mumların yerine yenilerini takar. Biten gaz ve yağları tekrar doldurur. Cemevinin ışıksız kalmaması için gerekli tüm görevleri yerine getirir.

  Buhurdanlıkları siler temizler. İçlerine gülsuyu ve diğer güzel kokuları doldurur. Buhurdanlığı cem süresince devamlı yakarak cemin güzel kokular içerisinde sürmesini sağlar. Böylece ter ayak kokusu ve sair kötü kokuların canları rahatsız etmesine izin vermemiş olur. Boş zamanı kalırsa meydancıya yardım eder.

  5-Zakir:
  Genellikle sesi güzel olanlardan va saz çalabilenlerden seçilir. Mürşid'in emri ile Ayin-i cem süresince zikri yönetir. Kur'an okur ilahi okur deyiş nefes ve düvazde imam söyler. Mersiye ve Nevruziyeler söyler. Söylediklerini saz eşliğinde icra eder. Mürşid'e yakın mesafede oturur. Görevi ve sorumluluğu ayincemle sınırlıdır.

  6-Farraş (süpürgeci): Ayin-i cem başlamadan önce cemevini süpürür temizler. Oturma yerlerini gerekli olan yaygıları yayar. Cemevinin sürekli temiz tutulmasından sorumludur. Cemin bitiminden sonra cemevini tekrar temizler. Boş zamanında sofracıya ve ibriktara yardım eder.

  7-İznikci (Meydancı): Cemevinde bulunan postları sıra ve kurallara göre yerlerine yerleştirir. Ayincem yapılacağı zaman hazırlar. Cemevine gelen canlara Mürşid huzurunda duruş niyaz ve diğer kurallarda yol gösterir. Oturma yerlerini belirler. Canların tarikattaki kıdemlerine göre oturmalarını sağlar. Ayincem süresince cemevinin sükunetini sağlaması için gözcüye yardımcılık yapar. Semah'a kalkacak olan canları kaldırır. Ferraş Sakka ve İbriktar'ın hizmetlerine nezaret ve yardım eder.

  8-Niyazcı (Kurbancı): Cemevine gelen lokmaları ve kurbanları teslim alır. Kurbanları tekbirleyerek keser yüzer ve pişirir. Lokma merasimi zamanına kadar hazırlar. Lokma merasiminde sofraları açar. Yemekten sonra sofraları kaldırır. Bu hizmeti yaparken kendisine meydancı süpürgeci sakacı ibriktar yardım ederler.

  9- Sakacı (Sucu): Ayincemden önce şerbet hazırlar. Şerbetleri ve suları kaplarına doldurur hazır hale getirir. (Nevruzda süt hazırlar) Ayincem süresince susayan canlara su verir. Şerbet dağıtımında dağıtma görevini yapar. Boş zamanlarında Niyazcıya yardım eder.

  10-İbriktar: Elinde leğen ve ibrik omuzunda havlu ile Ayin-i cemde hazır bulunur. Mürşid'in abdest almasına ve yemekten sonra canların ellerini yıkamalarına hizmet verir. Suyunu döker havluyu uzatır. Boş zamanlarında Niyazcıya yardım eder.

  11-Peyik (Haberci): Bu hizmeti yapana pervane de denir. Ayin-i cem yapılacağını Mürşid'in emri ile tüm canlara duyurur. Bu görevi ev ev gezerek yerine getirir. Canların eksiksiz ceme gelmelerini sağlar. Mürşid ile canlar arasında habercilik (elçilik) görevini yürütür. Ayin-i cem süresince semaha kalkacakları meydancıya bildirerek yardım eder.

  12- Bekçi (Ayakçı): Ayin-i ceme gelen canların boş kalan evlerini gözetler. Hırsızlık yangın gibi zarar verici olaylardan korur. Evlerinde bıraktıkları hayvanlarının herhangi bir zarar yapmalarını önler. Ayin-i ceme dışarıdan yapılacak olan engellemeleri önceden görerek gözcüyü uyarır. Görevi Ayin-i cem ve cemevinin dışındadır. Görevinin kutsallığı ve sorumluluğu nedeniyle duada unutulmaz. Sevabı üstün olan bir hizmettir.

  Bu hizmetlerin tek bir amacı vardır. Alevi-Bektaşilerin kimseden zarar görmeden kendi erkanlarını huzur ve tanrısal duygusallık içinde sürdürmelerini sağlamak. Eline diline ve beline sahip olan Alevi-Bektaşilerin kimseye zarar vermeleri zaten düşünülemez. Yeter ki kimseler bu insanlara zarar vermesinler.

  Hazreti Muhammed tarafından Mekke ve Medine Müslümanları arasında habercilik yol göstericilik ve gözetleme hizmetleri için oluşturulan bu görevler Hazreti Muhammed'den sonra da sürdürülmüştür. Akabe'de seçilen oniki kişinin bazıları bizzat Peygamberin özel hizmetlerini de yapmışlardır. Örneğin; Cabir Ensari Çerağcılık Selman-ı Farisi temizlikcilik (süpürgecilik) Amrı Ayyar habercilik Hz. Eyma tül Yemani meydancılık Mahmud ül Ensari kurbancılık Hz.Ali'nin kölesi Kanber Hazretleri ibriktarlık Peygamberin kölesi Keysani sakacılık Ebu Zer Gaffari gözcülük görevlerini yürütmüşlerdir. Alevi ve Bektaşilikte bu hizmetlerde bazı ufak tefek değişiklikler yapılarak Ayin-i cemin durumuna uyarlanmıştır. ancak öz aynen korunmuştur.

  Oniki Hizmette Görev Kimler Adına Yapılır?:

  Yediler kırklar "gaip erenler" içerisinde olup hepsi mihmandarlar. Bu oniki post makamının her Bektaşi meydanında bir sıra düzeni ile yerleri vardır. Bu postlara ne olursa olsun niyaz edilir. bundan başka meydan erenlerinde görülen oniki hizmette aşağıdaki kişiler adına görevler yapılır:

  1-) İmam Hasan- Tarikatçı

  2-) İmam Hüseyin- Farraş

  3-) Muhammed Hanefi- Berber

  4-) Abdüssamed- Zakir- Sazandar

  5-) Abdal Ahmet- Sofracı

  6-) Süleyman- İbrikci

  7-) Tayyib- Saki

  8-) Abdülkerim- Gözcü

  9-) Abdullah- Pervane

  10-) Hadi-i Ekber- Çerağcı

  11-) Abdül Celil- Bab.(Kapı)

  Bu oniki kişinin imam soyundan olduğu söylenir. Bunların içinde Hasan Hüseyin'den başkası bizce bilinmemekle birlikte Selman'ın da hiç ilgisi yoktur. Ancak Bektaşilikte Selmani diye bir olay vardır ki yılın belirli bir gününde elde keşkül-i fıkara mürşidinin buyruğu ile halkın arasında dolaşarak "Şeydullah-Allah için bir şey" diyerek para toplar. Ama öyle herkesten istemez. Çünkü Bektaşilikte dilenme ne olursa olsun yasaktır. Tarikatte suçlular "Selmaniliğe" çıkarlar. Üzerlerine deriden giysi giyen bu kişiler "Allah için Şehid-i Kerbela aşkına" su dağıtırlar. Yalnız çerağcıya verilen "Hadi-i Ekber" adı Bektaşi terminolojisindeki "çerağ-ı daim nur-ı daim" kavramlarının önemini ve yerini gösterir.

  İşte Balım Sultan meydanında 12 12 14'lük örgürü kimi zaman Ahileri kimi zaman da Havarileri andırdığı gibi Oğuz töresinin yirmidört boyuna da bir gönderme olabilir. Ancak hangisini almak olası? ( Nejat Birdoğan İttihat- Terakki'nin Alevilik-Bektaşilik araştırması İst.1994 s:140).

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş