Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevilik-Bektaşilikte Tasavvuf İlmi

  *ALEVİLİK İSLAMIN ÖZÜDÜR*
  Alevi CAN'lar için hazırladığım Tasavvufla -alevilik içiçedir
  yararlanılacak bir yazı dizisi tüm okurlara kolay gelsin derim ALLAH
  EYVALLAH.

  Can'lar Tasavvuf ilminde Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Mevcut ilmi
  Alevilik Yol'umuzda Tanrıİnsan ve bütün oluşumlarında gerekli olan
  tüm ilmi bilgileri biz Alevi canlara sunuyor ..Bu konuyu bilen canlardan .bilgilerini bizlerle paylaşmasını bekliyorum .

  Canlar;Alevilik yaşam içerisinde tasavvufla hayat bulmuştur.Özü "Kur'an insan Ahlak terbiyesi inanç terbiyesiyaşamsalterbiye diğer nefeslerle Yol ve Piriyle İlahi aşkla birlikte Alevilikteki inanç bütünlüğünü almıştır .

  Kısaca özetlemek gerekirse Tasavvufun Aşamaları:

  ..Tasavvuf kendi oluşum ve düşünsel yapısı içerisinde dört evreye ayrılır. Bu evreler/aşamalar bireyin ve tasavvufi düşüncenin kendi içsel oluşumuyla ilgilidir. Bunlar;

  Tasavvuf kendi oluşum ve düşüncel yapısı içerisinde dört evre
  ye ayrılır .Bu evreler/aşamalar bireyin ve tasavvufi düşüncenin
  kendi içsel oluşumuyla ilgilidir. bunlar;

  ..Vahdet-i ŞuhÛd
  ..Vahdet-i KusÛd
  ..Vahdet-i VücÛd
  ..Vahdet-i MevcÛd

  A)-Vahdet-i ŞuhuÛd:Tasavvufun ilk aşamasıdır.ilk mutasavvıflar da ço
  gunluk bu aşamadadırlar. Özdeksel varlıkların birbirinden ve Tanrı'dan aynı ol dugunu savunurlar. Özdeksel evrene tanrısal bir açıdan bakıyor ve her şeyi Tarı'nın yaratıcılığıyla açıklıyor ve değerlendiriyorlardı. Özdekle ruhu (tini) ayırıyorlardı. Her şeyin tek varlık içinde eriyip kaynaşacağını ve birlikteliğini anla
  yamıyorlardı.

  Özellikle SÜNNİ islam çevreleriKelamcılarEşarilik ve Maturidilik gibi SÜNNİ tarikatsal akımlar Farabi gibi İslam filozoflarıİmam RabbaniBahaddin Nakşibent ve Ahmedü'r Rıfai ...gibileri TASAVVUFUN ....bu aşamasında takılıp kalmış düşüncelerini geliştirmek tasavvufun iç evrimini geçirmek istememişlerdir...Tasavvufa cephe alan Sünni islamcıların bilinçli tercihiydi bu aşama........

  B)-Vahdet-i Kusüd: Tasavvufun ikinci aşamasıdır .Tanrı iradesiyle insan iradesinin birleşimi bu aşamada başlar. Bu aşamada insan çevresinde gördüğü ayrı ayrı varlıkların aynı özden olması gerektiğini ayrılıklerın biçimsel olduğunu düşünür. Cisimsel evreni özdekseltetilikte birleştirmesine karşıntanrılık özünü tüm varlıklardan ayrı tutar. Bu aşamada Tinsel Tanrı'yla özdekeksel evren ikili ği sürmektedir.Ama insanın dileği Tanrı'nın dileği olmuştur. İnsanyükselme çabasıyla kendi iradesini Tanrısal iradesiyle özleştirebilmiştir.......

  ....Bu aşamadaTsavvufun amaçladığı yetkin aşama degildir. Mutasavvıfın çelişkilerini taşır...SÜNNİ İslamlıkla ..Vahdet-i Vücudculuk arasında bocalayan mutasavvıflar bu aşamadadırlar......ve bir çoğu burada takılıp kalmışlardır....


  ..Tüm Can'lara saygılar

  DOGRU YAŞAMANIN ZORLUKLA...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ........ Vahdet-i Vücud: ...........

  Birçok araştırmacıya göre son ve en yetkin AŞAMAdır. Bu aşamada varlık
  birliği sağlanır ve düşünce varlığın birliği üzerine sistemlendirilmiş. Evrendeki tüm varlıkların özdeş olduğu inancıdır.

  DoğanınTanrı'nıninsanın ve evrenin tekliği savıdır. Tüm varolanların Tanrı'nın çeşitli belirimleri olduğu daha doğ rusu her varlığın doğrudan Tanrı olduğu inancını dile getirir. Bütün varlıklar görünüşdeki ayrılıklarından sıyrılarak tek varlık içinde birleşir ve kaynaşırlar ..."Yaratan"...ve...."Yaratılan"...ayrılığı yoktur.Yanlızca..."Tanrısal bir varlaşma"...vardır. Hegelci tasarımlarla Tanrı'nın doğallaştıgısayısızca çeşitlendiği ve çeşitli varlıklar biçiminde ortaya çıktığı düşünülür. Doğallıkla bu bir.."Yaratma"...değilbir....."belirme"...dir.Evren-Tanrı-insan birliği vardır. Oluşum bu doğrultudadır. Muhyiddin Arabi..Feridüddin Attar ve Mevlana Celaleddin gibi büyük mutasavvıflar bu aşamaya ulaşmışlardır.

  Tasavvufun bu aşaması
  batının kamtanrıcılığına (panteizm) ve Spinozacılığa çok benzer Kaynağı Antik Yunan felsefesinin Parmanides Zenon StoacılarPlaton Plotins ve Yeni Eflatunculara kadar gider. Bu görüş. ..Hint mistizminde de kaba ola rak vardır. Vahdet-i Vücud düşüncesi tüm tasavvuf tarikatlarında görülmez.

  Yanlız çoğunlukla ....ŞiilerŞiibatıniler ve Alevi-Bektaşiler batıni Anlayıştadırlar ve tasavvufun Vahdet-i Vücd aşamasına ulaşmışlardır.

  Alevi-Bektaşi edebiyatındaki......"Küntü kenz sırrı"...b aşamaya ulaşmanın yoludur. Yani .....".benlik"...ve..."ikilik"..duygusunu yenmektir. Bu bir olgunluk ve yetkinlik oluşumudur .B niteliği ancak "Aşk"..gücüyle bağlılıkla ulaşılır.

  Vahdet-i Vücud inancına göre ..."Yaratan"...la..."Yaratılan"..özdeştir.Yaratma yoktan var etme eylemi değil gizlilikten açığa görünüş alanına çıkma dır. Bilinmeyen Tanrı görünüş alanına çıkınca bilinen ..."Evren"..dönüşürgörünmezken görünür bilinmezken bilinir olur. Dolayısıyla bütün varlık türleribir bütünlük içinde Tanrı'da vardır. Yaratılış varolma biçiminde değil Tanrı'nın özünde..."Fışkırma"(sudur)biçiminde olur. Görünüm alanına çıkan Tanrı en olgun varlık olan insanla kendini ortaya kor. Bu nedenle varlıklar içinden Tanrıya en yakın onunla öz bakımından eşit olan insandır. Akıl Can Ruhİrade Anlayış Yetenek gibi bütün Tanrısal nitelikler insanda vardır. Bunlar doğrudan Tanrı' dan gelirler. insanla görünüş alanına çıkan Tanrısal varlıklar Şunlardır:

  *İnsan Tanrı'nın konuşan dili söyleyen ağzıdır. Dolayısıyla insan koşunan Tanrıdır.

  *İnsandaki düşünme ve yargılama yeteneği Tanrısaldır. Bu insanla Tanrı'yı eş düzeyine çıkarır.

  *Varlık Tanrı için söylenebilir. Tanrı dışındaki nesneler için ..."vardır" ..dene mez. Buİkiliği getirir ve birliği bozar. Evrendeki varlıkların tümü Tanrı'nın "birlik"...inin kanıtıdır. Birliğin görünüş alanına çıkışıyla..."çokluk"..doğar.

  Vahdet-i Vücud düşüncesi Alevi inançlarına çeşitli yollarda ve biçimlerde girmiştir. Bu etkiler Suriye ve özellikle Horasan (İran) yoluyla gelmiştir.İlk örneklerini Bektaşı şiirinde bulduğumuz bu Vahdet-i Vücud inancı bütün AleVİ türevlerinde kök salmıştır. İran'daki Şiilik de bu inanca geniş yer vermiştir.

  Bu inancın Anadolu'da gelişmesinde başlıca görev şiire düşmüştür. Bektaşilik genel tasavvuf yoluyla Vahdet-i Vücud'u almış tasavvufun belli ve önemli bir kolu olmuştur. Bu açıdan 16.y.yıl önemli bir dönüm noktasıdır.

  Tasavvuf Anadolu'ya türklerle birlikte giren bir düşüncedir.Türk kültürünün Ortaasya'dangelen değerlerini korumada da birinci derecede rol oynamıştır.

  .Medrese Bağdat ve Kahire'den ortodoks islamlığın baskısını alıp getirirkenta savvuf Anadolu ve Rumeli Türkünün tarihsel değerlerini korumasına kültürünü yaşamasına ve yaşatmasına olanak tanımıştır.

  İslam tarikatlarında Vahdet-i Vücud bir amaçtır. Her mutasavvıf ona doğru yürür. Tarikatlarda mutasavvıf Vahdet-i Vücud'a varmak için ÜÇ EVREDEN GEÇER.....Bunlar;

  *Birici evre: Kendini aşma ve kanıtlama(nefi) evresidir. Bu evrede halkın birleştirilmesi ve birliğin sağlanması amaçlanır

  *İkinci evre: Niteliklerin kanıtlanması evresidir (ispat-ı mihas) .Özellikler birleştirilir

  *Üçüncü evre: Bütünleşme evresidir. Tanrı'yla bütünleşilir( Fena fi Alah).En üst düzeye bu evreye ulaşılır. Burada yol izleyicisi aşık yoktur Hak vardır.

  Vahdet-i Vücud'a Türkler ve İranlılar yakınlık duyacaklardır.Araplar bu anlayışa oldukça soğuk bakacaklardır....Vahdet-i Vücud'a dair yazılan kitaplar gerek Endülüs'te gerek Arabistanda ilgi görmezler yazarları şiddetle cezalandırılır ve işkenceye hedef olurlar ...(...)Tasavvufa ve Vahdet-i Vücuda ilişkin eser yazarlarının pek çoklarının İran ve Turan çevrelerinde çıkmış olmaları da bunu kanıtlar.


  VAHDET-İ VÜCUD'u en çok MEVLEVİ BEKTAŞİ ve MELAMİ gibi Türk
  İRAN tarikatları izleyeceklerdir....

  canlar saygılar....

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş