Alevilik Mu Kökenli Mi?

Churchward’ın verdiği bilgilerden hareket ederek Mu dininin özelliklerini Tanrı’nın tekliği ve yaratıcılığı Tanrı’ya sevgiyle ulaşılabileceği insanlar arasında ayrım gözetilmemesi yani eşitlik barış ve kardeşliğe önem verilmesi “şeytan” ve “cehennem” kavramlarının olmaması ve 12 sayısının kutsallığı (cennetin 12 kapısı 12 büyük erdem 12 büyük günah) olarak özetlemek mümkündür. Bu özellikler akla Türklerin din ve Tanrı algısını; özellikle de Alevilik Bektaşilik ve Mevlevilik gibi İslam’ın Türk yorumlarını getirmektedir.

İslam dinini ilk kabul eden Türklerin eski şaman geleneklerini ve Gök-Tanrı dininin bazı temel özelliklerini İslam diniyle harmanladıkları bilinen ve genelde kabul edilen bir gerçektir.

Özellikle 11.yüzyıl ve sonrasında kitleler halinde Anadolu’ya gelen Türklerin (Türkmen-Yörük) İslam dinini eski Türk inançlarıyla yoğurmaları sonunda gelişip olgunlaşmaya başlayan ve “tasavvuf” felsefesi diye adlandırılan bu yeni ekol daha çok bir ahlak ve erdemler bütünüdür.

Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli Mevlana gibi Türk dervişlerinin biçimlendirdiği bu “ahlak ve erdemler bütünü” o günden bu güne “saz” ve “sözle” dile getirilerek çoğu kez “kendine özgü bir dansla” ifade edilmiştir. (Bu dans “sema” –gök- sözcüğüne hitaben sema semah samah gibi ifadelerle isimlendirilir. Bu ritüel esnasında amacın uzayın ahengine kendini kaptırmak o büyük şaheser ile bir olup onlar ile beraber dönerek kutsal ahenge kavuşmak olduğu için bu isimlerle anılır. Devran zikri de bunlardan farklı bir mana içermez ritüel esnasında Allah’ın esmaül hüsnası yahut veli kulların isimleri zikredilir-peygamberler evliya gibi-. Sazın yani “tembur”un türevlerinin kullanılması Alevi cemaatinde Davud (a.s.)’nin sünneti olarak ifa edilir onunla beraber taşınan sırlara hürmeten saza bağlamaya tembura saygı gösterilir saz “Telli Kur’an’ olarak isimlendirilir. Tembura Mısır hiyerogliflerinde de rastlanıyor.)

Böylece bugün kimi kesimlerce “Türk İslamı” diye adlandırılan anlayış ortaya çıkmıştır. Aslında 11.yüzyıl Anadolu Türklerinin kendi öz kültürleriyle yoğurup yeniden şekil verdikleri bu İslam gerçek Alevilik’ten başkası değildir. Özetle Alevilik eski Türk kültürünün bir uzantısıdır. (Burada yazar zorlama bir yorum yapmış. Alevilerin bir kısmı evlad-ı Horasan ki bunların aralarında çeşitli etnik kökende gruplar vardı bir kısmı da bizzat Anadolu’nun Urfa’nın Dersim’in Erzurum ve Erzincan’ın Edirne’nin Antalya’nın Aydın’ın v.s. çocuklarıdır. Aleviler arasında Türk Türkmen ve Kürt olmak üzere Farısi Ermeni Arap Zaza gibi çeşitli kardeş ailelerden topluluklar mevcuttur. Burada yazar maalesef Kemalist-Türkçü Türkiye modeline hevesine veya korkusuna kendi kalemini kurban etmiştir. Tabi bu durum yazarın kitap boyunca desteklemeye çalıştığı Güneş Dil-Irk teorisini destekleyen bir yorumdur bu noktada sebebi anlaşılır. Fakat hem antikiteden beri eşitliğin savunulduğu ir hak dinini anlatırken böyle “Herkes bizden gelmiştir.” Demeye gelen yorumları yazarın samimiyetine gölge düşürüyor. “Yazar ‘ilmi ile salih amel’ işlemiyor.” hissi uyandırıyor okuyucuda. .Bir Türkmen olarak bunu söylemeyi kendime farz bilirim. Aleviler hiçbir çağda saf bir kavimden ibaret olmamışlardır Anadolu gibi…)

Dolayısıyla burada Aleviliğin İslam öncesi kökleri karşımıza çıkmaktadır.Bazı bulgular Aleviliğin İslam öncesi köklerinin –çok eskilere- kayıp kıta Mu’ya kadar uzanabileceğini göstermektedir.
Alevilik inancıyla Mu dini arasındaki muhtemel benzerlikler Türklerle Mu uygarlığı arasında doğrudan ya da dolaylı bir ilişkinin olabileceğini göstereceğinden son derece önemlidir.
Aleviliğin genel kabul gören tüm yaygın tanımlarında vurgulanan en temel özellik tıpkı Mu dininde olduğu gibi “Tanrı ve Sevgi” birlikteliğidir.

“Alevilik: aslı doğruluk kemali dostluk cevheri merhameti görüşü eşitlik hazinesi bilgi meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş insanı kamil ve erdemli insan yetiştirmeyi öngören korkuyu aşıp sevgi ile Tanrı’ya yönelen Enel Hak ile varlık birliğine varan edep ve ahlaklı olmayı yaşamın temeline oturtan insanı yücelten hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan kişinin ahlaki ve karakteri yaşam ilkelerini belirleyen (…) dini biçim ve şekil olarak değil gerçek anlamıyla algılayan dini bağımsız bir irade gücü ve batıni (gizli) özelliği ile evrimleşen akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve bunları kırklar cemi ile yürüten bir inanç sistemidir.”

Mu dininin temel sembollerinden Mu’nu Kozmik Diyagramı’nda görülen “12 sayısı” Alevilik öğretisinde de karşımıza çıkmaktadır. … Alevilik öğretisinde ayinle ilgili (ritüeller) pek çok kavram 12 sayısıyla adlandırılmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla “12” hem Mu dininde hem de Alevlik inancında “kutsal ve gizli” bir anlam taşımaktadır.
Örneğin Aleviliğin merkezinde “12 İmam” kavramı yer alırken Alevilik ayinlerinde (cem) görev yapan “12 kişi” vardır. (12 Hizmet vardır kimi hizmetler bir kimi iki kimisi üç kimisi daha fazla Can tarafından ifa edilir. Yazarın dediği 12 kişi zannediyorum 12 postnişindir cemlerde 12 post ve her postta bir post sahibi vardır. M.a.) Ayrıca Alevilikte uyulması gereke “12 kural” vardır. Bu 12 kuralın insana saygı barış ve kardeşlik gibi erdemleri hatırlatması da Mu dinindeki “barış ve kardeşlik” vurgusunu akla getirmektedir.

Alevilik inancında ve Mu dininde 12 gibi özel bir önemi olan başka bir sayı da 3’tür.(..) İslam dünyasında da Şiilikteki Allah Muhammed ve Ali üçlemesine işaret etmektedir. Bazı Alevi topluluklarında Güneş Muhammed Ay Ali ve Zühre (Çoban Yıldızı) Fatma olarak görülmektedir. (Baba Oğul Kutsal Ruh; Osiris İsis Horus v.s. bunun bir çok mitolojik örneği bilindiği üzere vardır. M.a.) Bektaşilikte erişilmesi gereken “üç mertebe” vardır. Tevhidin erişilmesi gereken “üç kademesi” olarak görülen bu mertebelerden birincisi telkin ikincisi libas ve üçüncüsü de ahadiyyettir. Mevlevlikte de derviş adayı dervişliğe devam edip etmeme konusunda karar vermek için “üç gün” post üstünde beklemektedir; eğer derviş olmaya devam edecekse üçüncü gün kendisine tennure giydirilmekte ve derviş üç yıla yakın bir süre (binbir gün) çeşitli hizmetleri görmektedir.

Ayin-i Cem’in Sembolik Anlatımı

Alevilik inancının temel ritüellerinden biri de ayin-i cem’dir. Erdoğan Çınar ayin-i cem anlatımlarının sembolik çözümlemesinin “etrafı sularla çevrili bir uygarlığın felakete uğramasını” anlattığını iddia etmektedir. Çınar sembolik çözümlemesinde İrene Melikoff ve Hatayi’nin ayin-i cem anlatımlarını kullanmıştır.

İrene Melikoff’un anlatımı:
“Erzen Ovası’nda bir gölde yıkanırken bir aslanın saldırısına uğrayan çocuk Selman bunun için su kenarında yetişen bir nergis çiçeği verdiği meçhul bir atlı tarafından kurtarılır. Bu çiçek Muhammed’in asrında kendisine tanrısallığı kavrayan Ali tarafından Selman’a geri verilecektir.”

Hatayi anlatımı:
“Selman gördü havf etti
Elim lam mim Kaf etti
Gördü bir atlı gelir
Arslan kakıdı gitti
Kul olam bu atlıya
Sad eli beratlıya
Selman bir deste nergis
Niyaz sundu atlıya”

Çınar bu anlatımlarda geçen isimlerin önemli olmadığını bu isimlerin zaman içinde kültürel etkileşim sonunda ayin-i cem anlatımlarına girdiğini ifade ettikten sonra Melikoff’un naklettiği ayin-i cemin sembolik çözümlemesini yapmıştır:

“Çölde saldırıya uğrayan çocuk etrafı sularla çevrili bir uygarlığın felakete uğramasını sembolize eder. Çocuğun kurtarılması bu uygarlığa ait birikimlerin kaybolmayıp kurtarıldığının anlatımıdır. Kurtarılan çocuğun kurtarıcısına geleneği temsil eden su kıyısında yetişen bir nergis çiçeği vermesi uygarlığın uğradığı bu felaketten kurtulanların geleneği ve sırları diğerlerine aktardığına Muhammed çağında bu çiçeğin Ali tarafından Selman’a geri verilmesi ise geleneğin ve sırların (Bu sırlar yaradılışa ve insanlığın kayıp geçmişine aittir.) seçilmiş kişiler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığına delalet eder. (Alevi coğrafyasında lotus bilinmez bu yüzden anlatımlarda lotus yerine su kıyılarında yetişen bir nergis çiçeği kullanılmış olmalıdır.)

Pay-i Taht-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’de Mu Sembolleri

Erdoğan Çınar araştırma ve incelemeleri sonunda Alevi-Bektaşi İslam anlayışının öncülerinden Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda bazı Mu sembollerine rastladığını iddia etmektedir.

Bugün müze olarak kullanılan Kırşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Çınar’a göre: “En eski geçmişinde bağlı olduğu Mu inanışından kalan sayısız izleri hala taşımaktadır.”. Ben de burada yaptığım araştırmalar sonunda Çınar’ı doğrulayan izlere ulaştığımı söylemeliyim.

*Mu Kraliyet Armaları:
Hacı Bektaş-ı Veli’nin kabrinin bulunduğu “Pir Evi” diye adlandırılan yapının Kırklar Meydanı denilen orta bölümünde bir cam dolap içinde sergilenen ortasında güneşi simgeleyen daire formunun bulunduğu sekiz köşeli mavi boyalı bir dergah arması vardır. Bu armanın sekiz köşesinde sekiz küçük arma daha sıralanmıştır. Çınar’a göre bu demirbaş Mu kraliyet armasıdır. … Çınar ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın avlusundaki bazı mezar taşlarında da aynı armanın olduğunu belirtmektedir. …

* Güneş İmparatorluğu Arması
(Yine Pir Evi’nde Güvenç Abdal’ın sandukasının üzerindedir.)

*Kozmik Diyagramın Bir Parçası
Dergahın birinci avlusunda girişin sağındaki üçler çeşmesinin üzerinde bulunan altı köşeli yıldızın yeryüzünü temsil ettiğini ileri süren Çınar yıldızın ortasındaki dairenin güneşin sembolü olduğunu ve dairenin ortasındaki altı dilimli çiçeği de Mu’nun kutsal sembollerinden lotus çiçeği olduğunu belirtmektedir. …

*Lotus Çiçeği Motifi
… Çınar işte bu lotus çiçeğinin (nilüfer çiçeği M.a.) bugün Alevi inançlar içinde yaşamaya devam ettiğini iddia ederek bu iddiasını “Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı içinde hemen her köşede rastlanır.” diyerek kanıtlamaya çalışmaktadır. …

*Kırklar Mezarlığındaki Kozmik Diyagram
Eski Malatya’da Kırklar Mezarlığı’nda bulunan ve 13. veya 14. yüz yıllardan kaldığı düşünülen bir mezar taşında “güneş haleli bir insan başı” tasvir edilmiştir. Bu tasvirin hemen yanında Mu Kozmik Diyagramı’na benzeyen bir figür dikkat çekmektedir. (Ahlat Mezar Taşları hakikaten ilginç semboller bulunabilecek bir tarihi mekan. Maalesef şu an bakımsızlıktan bölge harabe halinde. Anadolu’da Ahlat isminin Ehl-i Beyt ile ilişkilendirilen bir mekan olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ehl-i Beyt’in konaklamak için bu mekanı seçmesi sebepsiz değildi. Bazı mekanların tarihi köklerinden gelen farklı bir enerjileri bulunuyor Hacı Bayram Veli örneğinde de bunu görüyoruz. M.a.)

(Sinan Meydan'ın Atatürk ve Kayıp Kıta Mu adlı kitabından derlenmiş ve yorumlanmıştır.)