Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Hz. Muhammed'in Hz. Ali Hakkında Söyledikleri


  Hz. Muhammed'in Hz. Ali Hakkında Söyledikleri

  1. Ali benim ilmimin haznedarıdır.

  2. Ali bendendir ben de Ali’denim kendi yerime ancak ben veya Ali eda edebilir.

  3. Ali benden ben de Ali’denim kendisi de tüm müminlerin Veli’sidir.

  4. Ali benim ilmimin kapısıdır.

  5. Ali benim bilgimin kapısıdır. Tebliğe memur olarak gönderdiğim şeyleri benden sonra ümmetime bildiren açıklayan kişidir. O’nu dinleyin. O’na baş kaldırmak nifaktır.

  6. Ali benden sonra hak uğruna insanlara kılıç sallayacaktır.

  7. Ali dinin direğidir.

  8. Ali hakladır hak da Ali’yledir ikisi Kıyamet Günü’nde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar.

  9. Ali ihtilaflar hakkında hüküm vermede insanların en bilgilisidir.

  10. Ali insanların ilim açısından en bilgili olanıdır.

  11. Ali her hususta KuraniIle Beraberdir. O Kuran dışı bir söz söylemez. Ve bir iş işlemez. Kuran da Ali’den asla ayrılmaz.

  12. Ali Kur’an’ladır Kur’an da Ali iledir.

  13. Ali müminlerin dilediği ve uyduğu kişidir. Mal ise münafıkların dilediği şey.

  14. Ali Peygamber ashabının en çok ilim sahibi olanıdır.

  15. Ali ümmet içerisinde Allah’ın indirdikleri hakkında en çok bilgi sahibi olan kimsedir

  16. Ali bin Ebî Tâlib sizin aranızda Allah’In hükmüyle hükmetmiştir.

  17. Ali bin Ebî Tâlib benden sonra ümmetimin en bilgilisi ve ihtilaf ettikleri konularda en iyi hüküm verenidir.

  18. Ali bin Ebi Talib din kapısıdır. Her kim o kapıdan içeri geçerse mümin ve her kim o kapıdan dışarı çıkarsa kafir olur.

  19. Ali’nin kapısından başka mescide açılan tüm kapıları kapatmaya emrolundum aranızda konuşanlar oldu Allah’a yemin olsun ki ben kendimden ne açtım ne de kapattım ben ancak emrolunduğum şeyi yerine getirdim.

  20. Ali’ye sövmeyiniz zira Ali Allah’ın zatına sürülmüştür.

  21. Ali’yi anmak ibadettir

  22. Ali’den şikâyet etmeyin; zira o Allah’ın zâtı hakkında katıdır ve müdâra ehli değildir.

  23. “Ali’nin eti benim etimdir. Ali’nin canı benim canımdır. Ali’nin kanı benim kanımdır. Her kim ki Ali’yi severse beni sever Beni seven de Allahı sever. Her kim ki Ali’ye düşman olur bana da düşman olur Bana düşman olan da Allaha da düşman olur. Ali’nin dostluğunu kazanan benim dostluğumu benim dostluğumu kazanan da Allahın dostluğunu kazanır” –Veda Hutbesinden–.

  24. Ali’den üstün yiğit (feta) Zülfikar’dan üstün kılıç yoktur.

  25. Al-i Muhammed’i tanımak Cehennem’den kurtuluştur; Al-i Muhammed’i sevmek Sırat Köprüsü’nden geçiştir; Al-i Muhammed’in velayetini kabul etmek azaptan emanda olmaktır.

  26. Ali’nin dostu benim dostum; Ali’nin düşmanı benim düşmanımdır.

  27. Ali’nin on sekiz özelliği var ki bunların hiç biri bu ümmetten hiç kimsede yoktur.

  28. Ali ve yandaşları Kıyamet gününde kurtulmuş olanlardır.

  29. Ali’ye düşmanlık edene Allah düşmanlık etsin.

  30. Ali’yi ancak mümin sever ve kendisini ancak münafık buğz eder.

  31. Ali’yi sevmek iman ona düşmanlık duymak nifaktır.

  32. Ali’yi sevmek ateşten (Cehennemden) kurtuluştur Ali’yi sevmek ateşin odunu yediği gibi günahları yer Ali’yi sevmek nifaktan kurtuluştur.

  33. Allah bana emretti ki seni yaklaştırayım sana ilim vereyim ki onunla dolasın.

  34. Allah meleklerine karşı her gün Ali’yle övünür.

  35. Allahım Ali’yi koruyanı sen koru ona ikramda bulunana sen de ikramda bulun onu hor göreni sen de hor gör.

  36. Allahım. Dini kâmil ettiği nimeti tamamladığı benim peygamberliğime ve Ali’nin velâyet ve imametine razı olduğun için sana şükürler olsun.

  37. Allah’ım ben de kardeşim Musa’nın söylediğini söylüyorum: ‘Allah’ım bana Ehlimden bir vezir kıl kardeşim Ali’yi onunla arkamı kuvvetlendir onu işime ortak kıl seni bol bol tesbih edelim seni çok analım şüphesiz sen bizi görmektesin.

  38. Allah’tan istedim ki bu belleyip kavrayan kulak senin kulağın olsun.

  39. Allah-u Teala seni kendime yaklaştırıp asla uzaklaştırmamamı ve sana öğretmemi emretmiştir. Senin de belleyip kavraman gerekmektedir. Hiç kuşkusuz Allah senin belleyip kavramanı sağlayacaktır.

  40. Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib’in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur onu seven beni sevmiştir beni seven de Allah’ı sevmiştir onu buğzeden beni buğzetmiştir beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir.

  41. Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur bana isyan eden ise Allah’a isyan etmiş olur. Ali’ye itaat eden ise bana itaat etmiş olur ona isyan eden ise bana isyan etmiş olur.

  42. Ben Adem oğullarının efendisiyim Ali de Arapların efendisidir.

  43. Ben fıkıh şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim ilim isterse kapıya gelsin.

  44. Ben hikmet eviyim Ali de kapısıdır.

  45. Ben hikmet eviyim; Ali de o evin kapısıdır.

  46. Ben hikmet şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim hikmet isterse kapıya gelsin.

  47. Ben ilmin kentiyim Ali de kapısıdır.

  48. Ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır.

  49. Ben ilim şehriyim; Ali ise kapısıdır. İlmi isteyen kimse kapıdan girmelidir.

  50. Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. İlmi isteyen kapıya gelsin.

  51. Ben ilim şehriyim ve Ali onun kapısıdır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: ‘Evlere kapılarından girin. O halde kim ilim istiyorsa ona kapısından girsin.

  52. Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir. Allah’ım Ali’ye dost olana dost ol ona düşman olana da düşman ol.

  53. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.

  54. Ben kimin mevlası isem bu Ali de onun mevlasıdır. Allah’ım! Ona dost olana dost ol ve ona düşman olana düşman ol.

  55. Ben bildiğim her şeyi Ali’ye de öğrettim; o benim ilim şehrimin kapısıdır

  56. Ben Kur’ân’ın inişi üzerinde onu kabul ettirmek için savaşmadayım; Ali ise onun te’vili için hükmünün gereğini bildirmek için savaşır.

  57. Ben öğrendiğim her şeyi mutlaka Ali’ye de öğrettim; o benim ilim şehrimin kapısıdır.

  58. Ben peygamberlerin Seyyidiyim Ali de vasilerin Seyyididir. Benden sonra vasilerim 12 dir birincisi Ali sonuncuları el-Kaim Mehdi’dir.

  59. Ben peygamberlerin sonuncusuyum sen de ey Ali vasilerin sonuncususun.

  60. Ben ve Ali aynı ağaçtanız insanlar ise çeşitli ağaçlardandırlar.

  61. Ben ve Ali Allah’ın yaratıklarına olan hüccetiyiz.

  62. Benden sonra ümmetime ihtilâf ettikleri hususları açıklayacak olan sensin.

  63. Benden sonra sünnete ve (yargılarda) hüküm verme hususunda ümmetimin en bilgilisi Ali bin Ebî Tâlib’dir.

  64. Benden sonra fitneler zuhur edecektir. O zamanı gördüğünüzde Ali bin Ebi Talib’i iltizam ediniz. Çünkü kendisi doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edendir.

  65. Benden sonra imam olarak halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim. Senden razı oldum.”Allah’ım O’nu seveni sev O’ na düşman olana düşman ol.

  66. Benden sonra fitne (huzursuzluk) olacaktır. Bu oldumu Ebu Talip oğlu Ali tarafını tutun. Çünkü O bana ilk iman edendir. Kıyamettede benimle ilk dostluk edecek odur. O Sıddıık-ı Ekber’ dir. O bu ümmetin Faruk’udur. O müminlerin ulusudur reisidir.

  67. Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır özünüz doğru olarak O’na uyun...”. “Allah’ım O’nu seveni sev. O’ na düşman olana düşman ol”.

  68. Benden sonra fitneler olacaktır. Bunlar gerçekleştiğinde sizler iki şeye tutunun Kuran’a ve Ali ibin Ebi Talib’e.

  69. Bir kişi Beyt-ül Haram’da Rükun ile Makam arasında devamlı zikir edip oruç tutsa dahi Âl-i Muhammed’e kin duyduğu taktirde mutlaka Cehennem’e gidecektir

  70. Biz Ehl-i Beyt’i ancak mü’min ve muttaki olan sever; ve bize ancak münafık ve şaki olan kin besler.

  71. Biz Ehl-i Beyt’in sevgisine sarılın. Çünkü Allah’ın huzuruna bizi severek çıkan kimse bizim şefaatimizle Cennet’e gider. Nefsimin elinde olduğu Allah’a yemin ederim ki bizim hakkımızı tanımadıktan sonra hiçbir kulun ameli kendine bir fayda sağlamayacaktır.

  72. Bu ümmetin uyarıcısı benim. Hidayete erişitiricisi de Ali’dir.

  73. Bu sadıkların imamı kafirlerin katilidir. Ona yardımcı olana yardım olunur ondan yardımı esirgeyenden yardım esirgenir. (Hz. Muhammed Hz. Ali’nin kolunu tutarak buyurmuşlardır.

  74. Canımı elinde tutan Rabbime andolsun ki Ali ve ona uyanlar kıyamet günü kurtuluşa erenlerdendir.
  75. Eğer Ali’nin Zülfekâr’ının darbesi olmasaydı İslâm ayakta kalamazdı.

  76. En iyi hüküm vereniniz Ali’dir.

  77. Ey Ali Allah senin rızana rıza gazabına da gazap gösterir.

  78. Ey Ali ben Kuran’ın tenzili için savaştığım gibi sen de Kuran’ın tevili için savaşacaksın.

  79. Ey Ali ben ilmin şehriyim sen ise onun kapısısın. Şehre ancak kapıdan varılır. Bir kimse beni sevdiğini söyleyip seni buğz ederse beni sevmiyor ve yalancıdır. Zira sen bendensin ve ben de sendenim senin etin etim kanın kanım ruhun ruhum sırrıyetin sırriyetim ve senin adaletin benim adaletimdir. Sana itaat eden kişi ne saadetlidir ve sana karşı asi olan kişi ise ne bedhahtır. Seni Veliyyül emr kabul eden kazanır ve sana karşı çıkıp düşmanlık eden ise kaybeder. Sana iltizam eden kişi muradına erecektir ve seni terk eden kişi ise helak olacaktır. Senin ve senden gelecek evlatlarından olan imamların misali Nuh (as)’un gemisi gibidir. Her kim gemiye bindiyse kurtuldu ve her kim muhalefet ettiyse helak oldu. Sizin misaliniz de yıldızlar gibidir bir yıldız kaybolduğunda Kıyamet’e kadar onun yerine başka bir yıldız (imam) doğacaktır.

  80. Ey Ali her kim sana karşı savaşırsa bana karşı savaşmıştır. Seni buğz eden beni buğz etmiştir. Seni söven de beni sövmüştür. Çünkü sen benden nefsim gibisin. Senin ruhun ruhumdan ve tıynetin tıynetimdendir. Şanı Yüce olan Allah seni ve beni nurundan yarattı. İkimizi seçip beni peygamberliğe ve seni de imamlığa tercih etti.
  Sürmenaj, Sehri_Ask and Lahza like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  81. Ey Allahım ondan (Ali’den) sıcak ve soğuğu gider.

  82. Ey Ali sen benim kardeşim safiyim vasim vezirim ve eminimsin. Sen benden Harun’un Musa’ya olan menzilesindesin ancak şu farkla ki benden sonra peygamber yoktur. Her kim seni sevip ölürse Allah o kişiye iman ve eman ile hatmedecektir. Her kim seni buğz edip ölürse o kişiye İslam’dan bir nasip olmayacaktır.

  83. Ey Ali seni ancak mümin sever ve sana ancak münafık buğz eder.

  84. Ey Ali senin imamlığını inkar eden benim peygamberliğimi inkar etmiş olur. Ey Ali sen benim vasim varisim çocuklarımın babası ve kızımın kocasısın. Senin emrin emrim ve senin nehyettiğin benim nehyettiğimdir.

  Beni peygamberlik ile gönderip beni yaratılmışların en hayırlısı kılan Allah’a yemin olsun ki sen yaratılmışların üzerine Allah’ın hüccetisin. Sen Allah’ın sırrına onun güvendiği ve yarattıkları üzerine onun halifesisin.

  85. Ey Ali ikimiz Allah’ın nurundan yaratıldık.

  86. Ey Ali razı olmaz mısın ki ben senin kardeşinim sen de benim kardeşimsin.

  87. Ey Ali sen benden sonra ümmetin ihtilafa düseceği hususları beyan edecek kimsesin.

  88. Ey Allah’ın kulları Bu Ali’nin kanı benim kanımdır teni benim tenimdir ve canı benim canımdır.

  89. “Ey Ansar halkı ona tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi?”. Hz. Muhammed bu soruyu Ensara soruyor. Onlar da “Evet ey Resulullah” derler. Bunun üzerine Resulullah buyurur: “Bu Ali’dir beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti.

  90. Ey insanlar fazilet şeref ve menzilet Allah Resulü’nün ve zürriyetinin velâyetini kabul etmektedir. Öyleyse batıl yollar sizi kapıp almasın.

  91. Ey insanlar! Allah benim mevlâmdır ben de sizin mevlânızım ve ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allah’ım onu seveni sev ona düşman olana düşman ol ona yardım edene yardım et onu yalnız bırakanı yalnız bırak onu seveni sev ona buğzedene buğzet. Sonra şöyle buyurdular: “Allah’ım şahit ol!”

  92. Ey halk! Biliniz ki; ben de insanım. Allah’ın daveti bana yakında gelecektir. Ben de onu kabul edeceğim.

  İşte size ben iki mühim ve en değerli emaneti miras bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kuran ikincisi benim Ehlibeytim. Allah’ın huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allah’in huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allah’ın huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. –Veda Hutbesinden–.

  93. Ey Allah’ın kulları bu Ali’nin kanı benim kanımdır teni benim tenimdir ve canı benim canımdır. Her kim bu Ali’yi severse beni sever beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.

  94. Fatıma’yı Ali ile evlendirmemi Allah bana emretti.

  95. Hayatım gibi yaşamak isteyen Ali’yi kendine Veli edinsin.

  96. Hendek Savaşında Hz Ali ile Amr İbni Abdeved’in karşı karşıya geldikleri zaman “İmanın bütünüyle şirkin bütünü karşı karşıyadır.” demiştir Hz Muhammed. Ve Hz Ali galip geldiğinde “Senin bu zaferin Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kıyas edildiğinde şüphesiz senin bu müthiş zaferin ağır gelecektir” diyerek Hz Ali’nin bu zaferinin ne derece önemli olduğunu belirtmiştir Hz. Muhammed.

  97. Her kim Allah’ın gazabını söndürmek ve amelinin Allah’ın yanında kabul edilmesini istiyorsa Ali bin Ebi Talib’i sevsin. Çünkü onun sevgisi imanı arttırır onun sevgisi ateşin kurşunları erittiği gibi kötülükleri eritir.

  98. Her kim bu Ali’yi severse beni sever beni seven de Allah’ı sevmişs olur. Ali’ye kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.

  99. Her kim halifelik için Ali ile savaşırsa onu öldürünüz.

  100. Her kim rahmet ile yürüyüp rahmet ile sabahlamayı severse zürriyetimin en faziletli zürriyet olduğunu ve vasimin (Ali’nin) en faziletli vasi olduğunu hiçbir zaman kalbiyyen şüphe etmesin.

  101. Benden sonra on iki halife gelecek. hepsi de Ben-i Haşim’dendir.

  102. Hiç bir peygamber yoktur ki onunla Ali gizli olarak gönderilmiş olmasın benimle ise açık olarak gönderilmiştir. Arapça Meali: “Me min nebi illâ ve büisa meahü Ali bâtinen ve mai zâhiren”

  103. Hikmet on parçaya bölündü dokuzu Ali’ye verildi kalanı da diğer insanlara pay edildi.

  104. Hidayet önderi sensin ya Ali! Benden sonra hidayet arayanlar seninle hidayeti bulacaklar.
  Sürmenaj, Lahza and Sehri_Ask like this.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  105. İçinizde bu benim kardeşimdir vasiymdir halifemdir artık O’nu dinleyin ve O’na itaat edin. (Hz. Muhammed Ebu Talib ‘in evindeki bir toplantıda ellerini Ali’nin omuzlarına ko [-yasak kelime kullanıldı-] bunları söyler).

  106. İmanın bütünüyle sirkin bütünü karşı karşıyadır. Hz. Muhammed Hendek Savaşında Hz. Ali ile Amr İbni Abdevedin karşı karşıya geldikleri zaman bu sözü Hz. Ali için söylemiştir. Ve Hz Ali galip geldiginde de “Senin bu zaferin Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kıyas edildiğinde şüphesiz senin bu müthiş zaferin ağır gelecektir” buyurmuşlardır.

  107. İnsanların en hayırlısı geldi. (Ne zaman Hz. Ali gelse Hz. Peygamber söylüyorlardı.: Kaynak: Taberî Tefsiri Suyutî Hadisi ed-Dürr’ül-Mensur es-Savaik’ul-Muhrika s. 96 Nur’ul-Ebsar s. 70 ve 101.)

  108. Kıyamet Günü’nde Ali bin Ebi Talib Cennet’in yüksekliklerinde olan Firdevs Dağı’nın üzerinde bulunacak o dağın üstünde Alemlerin Rabbinin arşı ve altında kol kol akan Cennet’in içine akan nehirler vardır kendisi nurdan bir kürsüye oturup elinde tesnim (içecek) olacak onun ve Ehl-i Beyt’inin velayetini kabul etmeyenler Sırat’ın üstünden geçemeyecek. Ali o gün sevenlerini Cennet’e buğz edenlerini de Cehennem’e geçirecektir.

  109. Kıyamet Günü olunca kul bir adım atmadan dört şeyden sorgulanacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden bedenini nerede eksilttiğinden malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve biz Ehl-i Beyt’in sevgisinden.

  110. Kim azminden dolayı Nuh’a ilminden dolayı Adem’e hilminden dolayı İbrahim’e zekasından dolayı Musa’ya ve zühdünden dolayı İsa’ya bakmak isterse Ali bin Ebu Talib’e baksın.

  111. Kim benim hayatımı yaşayıp benim ölümüm gibi ölmeyi istiyor ve Rabbimin diktiği Cennet’te mesken edinmeyi arzu ediyorsa benden sonra kendine veli olarak Ali’yi seçsin ona sadık kalanlara sadık kalsın. Benden sonra Ehl-i Beyt’ime uysun onları kendine örnek alsın. Çünkü onlar benim soyumdurlar benim tıynetimden yaratılmışlar ve benim ilim ve kavrayışımı kazanmışlardır. Ümmetimden onların faziletini yalanlayanlara onlarla bağımı kesenlere yazıklar olsun. Allah onlara şefaatimi nasip etmesin.

  112. Kim benim gibi yaşayıp benim gibi ölmeyi ve bana Allah’ın va’dettiği ebedi Cennet’e gitmeyi istiyorsa Ali ve ondan sonraki zürriyetini kendine veli edinsin. Çünkü hiçbir zaman onlar sizi hidayet kapısından çıkarıp dalalet kapısına yöneltmezler.

  113. Kim benim hayatımla yaşamayı benim ölümümle ölmeyi ve Rabb’imin bana vadettiği Huld cennetine girmeyi arzuluyorsa benden sonra Ali’yi ondan sonra da zürreyitini sevmelidir. Çünkü onlar sizi hidayet kapısından çıkarmaz ve sapıklık kapısına da sokmazlar.

  114. Kuran ve Ehlibeyt ikizdir.

  115. Merhaba Müslümanların efendisi takva sahiplerinin önderi. Allah bana emretti ki seni yaklaştırayım sana ilim vereyim ki onunla dolasın (Hz. Muhammed bu sözü Hz. Ali’yi selamla [-yasak kelime kullanıldı-] söylemiştir)

  116. Mevki açısından bana oranla Harun’un Musa’ya olan mevkisine sahip olmak istemiyor musun? Ancak benden sonra peygamber olmayacaktır. Seni kendi yerime halife kılmadan gitmem doğru olmaz.

  117. Müjde olsun ey Ali hayatın ve ölümün benimle beraberdir.

  118. Mümin tahifesinin ünvanı Ali’ye olan sevgisidir.

  119. Müslümanlar’ın efendisi muttakilerin (çekinenlerin) imamı hoş geldin.

  120. “O’nun bey’atınden dönenlerle gerçekten sapıp zulmedenlerle ve ok yaydan çıkar gibi dinden çıkanlarla savaşacağım” Hz. Ali bunu Hz. Muhammed’in kendisi için söylediğini rivâyet etmiştir.

  121. Onlar Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir. (Hz. Muhammed “Durdurun onları onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat: 24) ayeti indiğinde beyan etmiştir.

  122. Öyle bir kişiyi göndereceğim ki Allah onu hiçbir zaman mağlup etmez. Allah ve Resulü’nü sever Allah ve Resulü de onu severler.

  123. Sen benden sonra her mü’min erkek ve kadının velisisin.

  124. Sen dünya ve ahirette benim Velimsin.

  125. Senin bu zaferin Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kıyas edildiğinde şüphesiz senin bu müthiş zaferin ağır gelecektir. Hz. Muhammed Hendek Savaşında Hz. Ali ile Amr İbni Abdevedin karşı karşıya geldikleri zaman bu sözü Hz. Ali için söylemiştir.

  126. Sırat’a en sabit olanınız Ehli Beyt’imi en aşırı seveninizdir.

  127. Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talib’tir.

  128. Sizin (yargılarda) en iyi hüküm vereniniz Ali’dir.

  129. Uyarıcı-Korkutucu benim hidayete eriştiren de Ali’dir. Ey Ali hidayete varmak isteyenler ancak seninle hidayeti bulurlar.

  130. Ümmetimin en ileri ve gerçek hüküm vereni Ali’dir. Allah’ım O nereye dönerse nereye varırsa O’nunla beraber ol....”

  131. Vasim varisim borcumu ödeyen ve vad ettiğimi yerine getiren Ali bin Ebi Talib’dir.

  132. Yâ Ali kâlellâhu li be’astü Aliyyen me’al enbiyâi batinen ve me’ak zâhiren” Meali: “Ey Ali Allah bana buyurdu ki: Ben Ali’yi peygamberlerle gizli olarak seninle de açık olarak beraber gönderdim”

  133. Ya Ali benim Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur. Ve kim Ehlibeytime buğgz ederse helak olur

  134. Ya Ali de ki: Allah’ım benim için kendi katında bir ahit kıl ve müminlerin kalbinde bana karşı bir sevgi bırak.

  135. Ya Ali benden sonra yola gidenler Senin gösterdin yoldan giderlerse selamete ererler.

  136. Ya Ali. Kur’an da sözü edilen kişiler mümin kişiler sen ve seni sevenlerdir.”

  137. Ya Ali sen benim dünyada ve ahirette sancaktarımsın.

  138. Ya Ali mümin sana düşman olmaz ve münafık seni sevmez.

  139. Ya Ali doğumuna şahit olmasaydım hikmetinin sırrına akıl erdiremezdim.

  140. Ya Ali Üstünlükte insanların en ilerisindesin.

  141. Yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki Allahü Teala onu sever. Ben de onu çok severim. (Hz. Muhammed bu sözü Hayber Kalesinin fethi öncesi söylemiş ve ertesi günü sancağı Hz. Ali’ye devretmiştir)
  Sürmenaj, Sehri_Ask and Lahza like this.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel bir konu. Alakasız olacak ama Hz. Ali'nin alevi olduğunu düşünmüyorum.

  Mezhepler Ali'den sonra ortaya çıktı. Alevilik de Hz. Ali ve oniki imamın ölmesiyle Alevilik doğdu.
  OkyanusunKalbi and Quinn like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  EkoL
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Güzel bir konu. Alakasız olacak ama Hz. Ali'nin alevi olduğunu düşünmüyorum.

  Mezhepler Ali'den sonra ortaya çıktı. Alevilik de Hz. Ali ve oniki imamın ölmesiyle Alevilik doğdu.
  Evet Hz Ali alevi değildi çünkü o zamanlar muslamanlar ve gayrımuslımler vardı.
  Ehlibeytin katledilmesinden sonra onlar ıcın yas tutanlar Hz Ali ve ehlibeyti sevenlere Alevi denilmeye baslandı.
  Hz Ali çok güclü ve cok akıllır birisi oldugu ıcın kendısı ıcın 'benı dusmanım sadece namazdayken yenebılır ' dedığı ıcın camii de sırtından vurularak sehıt edılmıştır.
  Alevilerin camii yerine ibadetlerini cemevlerinden yapmalarının sebıbıdır.
  Bu konu cok derin o zaman muaviye halife ıle aralarında gecenler ve hakem olayı gıbı bırcok nedenden dolayı da cıkmıs olabılır.
  Ama benım bıldıgım okudugum sebep bu.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş