Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Kızılbaş ve Kızılbaşlık Nedir?
  Kızılbaş ve Kızılbaşlık Nedir?


  Kızılbaşlık teriminin kökenine ilişkin çok çeşitli görüşler vardır. Kızılbaşlık terimine özel anlam yükleyen ve kendisiyle özdeşleştiren Türkmenler olmuştur. Kürşat KARACABEY bu konuya ilişkin uzunca bir yazı yazmıştır.

  Biz burada kısaca Aleviler Kızılbaşlığı nasıl algılıyorlar ona değineceğiz. Prof.Dr. Emel Esin ve Dr.İsmail Kaygusuz; Çin Arap ve Rus kaynaklarına dayanarak verdikleri bilgilere göre: Alevi terimini Orta-Asya’da Türkler ilk kez bugünkü anlamıyla 9.yüzyılın ilk çeyreğinden sonra kullandıklarını iddia etmektedirler.

  İslamiyet’i Türk töre ve inanç potasında eriten Türkler yeni senteze (alışıma)’da Emevi ve Abbasi İslam anlayışından yırmak için muhalefetteki Hz.Ali yanlı bir ifade ile Alevilik demişlerdir. Türk destanlarında Hz. Ali ile Gök-Tanrı özdeşleştirilmiştir.

  Alevilik mezhepten ve tarikat ten daha çok bir “Akılcı Tasavvuf Yolu”nu içerir. Yüzlerce yıl süren göç dalgaları halinde Anadolu’ya gelen Türkler; akılcı inanç ekolüne sahip oldukları için Alevilik yeni anayurtlarında yetersiz kalır. Bu kavram yerine siyasi iktidarı da hedefleyen yeni bir terim ile kendilerini ifade ederler. O da Kızılbaşlık’tır.


  Kızılbaşlık siyasetinin temellerini Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Balım Sultan (1458-1519/20) ile Şah İsmail Hata yî (1487-1524) atmışlar ve teorize etmişlerdir. Anadolu Alevi ve Bektaşi Türkmenleri’nin derleniş ve toparlanışlarının: Birincisini Baba İlyas Horasanî (?-1240); İkincisini Sultan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli (1209/10-1271/2); Üçüncüsünü Şeyh Bedreddin (1357-1420); Dördüncüsünü ise Şah İsmail Hata yî gerçekleştirir. Kızılbaşlık siyaseti; Anadolu’da yapılan Seyyid Ocakları mensubu dedeler ile Türkmen Aşiret Oymak ve Oba Beyleri’nin katılımıyla iki “TÜRKMEN KURULTAYI”NCA somut uygulanabilir hale gelmiştir. Her iki toplantıya da Şah İsmail başkanlık etmiştir. Birincisi Erzincan-Tercan’ın Sarı kaya yaylasında 1500 yılında gerçekleşmiş; alınan karar sonucu “SAFEVİ TÜRK KIZILBAŞ DEVLETİ” kurulmuştur. İkincisi; yine Şah İsmail’in başkanlığında Sivas’ın Yıldızeli’ne bağlı Banaz-Bedirli arasındaki 1509 yılında yapılır. Bu toplantıda yeni kurulmuş devletin askeri ve politik stratejisi tartışılır. Devletin sınırları; Batı’da Fırat-Dicle Irmağı’ndan; Doğu’da Aral Gölü-Ceyhun Irmağı’na kadar ki coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde belirlenir.

  Bu iki kurultayla Kızılbaşlık toplum projesi ve devlet sistemi belirlenerek uygulamaya koyulur. Şah İsmail: “Yüreği dağ Bağrı kızıl yakut gibi kan olmadan Kızılbaş olmak kimsenin haddi değildir” der. Fakat bu Kızılbaşlık tasarımı Şah İsmail’in 23.5.1524 yılında Hakka yürümesiyle son bulur. Safavi Türk Kızılbaş Devlet erkinden Türkmen Beyleri giderek dışlanır ve yerlerini Selçuklular’dan bu yana sürekli devlet yöneticisi çıkarmış Fars kökenli aristokrat ailelerden gelen bürokratlar ve Şii mollalar alır. Türkler yurdu olan bugünkü Güney Azerbaycan sömürge statüsünde kalır. Sonuçta Safevi Devleti bir Fars (İran) devleti olur. Şah İsmail sonrası Kızılbaş Türkmenler yer yer “muhalif düzeyde” başkaldırmalarına karşın başarılı olamamışlar Osmanlı devlet yöneticileri kanlı bir şekilde ayaklanmaları bastırmıştır.

  Anadolu Türkmen Oymaklarının ve Dede Ocaklarının “Kızılbaşlık Toplum Projeleri” de Şah İsmail sonrası “ütopya” olarak yerini “Mehdi beklentisi”ne bırakır ve “tefekkür dönemi”ne girilir.

  Avrupa devletlerinin azınlıklar meselesini dayatmasından sonra Osmanlı Devleti; 1839 Gülhane Hattı Hümâyûnu ilanına müteakip “Alevi Türkmenleri” İslam dairesinde kabul eder.

  Kızılbaşlık İsmail Sevafi’nin savaşta erlerinin giydikleri Kızıl başlıktan ya da Uhud Savaşın’da Peygamberin yaralanması sonucu kanını gören Hz. Ali’nin sonraki bütün savaşlarda kızıl başlık giydiğinden kaynaklandığını söyleyenler varsa da kesin değildir. Kızılbaşlık üç ilke üzerine kuruludur. Adama muhabbet deme muhabbet nura muhabbet. Bunlar sırasıyla şu anlamlara gelir: İnsanı sevmek insanın kanının arınmışlığını simgeleyen şarabı sevmek aydınlığı sevmek. Kızılbaşlık On İki İmam inancına dayanır

  Kızılbaşlık tanımına gelince: Alevi-Bektaşi inanç ve kültür öğretisinin toplumsal yaşam tarzının; siyasallaşmış doktrin el adına ve devlet iktidarını amaçlayan stratejik hedefine; sos yo-ekonomik toplumsal kuramının uygulama düzeninin sistemine KIZILBAŞLIK denir. Yani Alevilik öğretisinin; toplumu bilgi ve beceriler isiyle yönetme iktidar erkiyle uygulama modeline Kızılbaşlık sistemi denir.

  Bugün ise Alevilik ve Kızılbaşlık özdeş hale gelmiştir.

  Destanlardan ve çeşitli kaynaklardan Oğuz Türkmenlerinin “kızıl börk” siyah libas ve 40 cm. boyunda ökçesiz sivri burunlu “kızıl çizme”ler giydiklerini bilmekteyiz. İbni Bibi ve Prof. Fuat Köprülü; Babailer İsyanını "Siyah libaslı kızıl börklü ayakları çarıklı” Türkmenlerin Karaman oğlu’nun komutasında Konya’yı istila etmelerini Bektaşilik cereyanını Safevi İmparatorluğunun kurulmasını Heterodoks Göçebe hareketleri olarak değerlendirmektedir. Horasan’da Selçuklu İmparatoru Sancar'a isyan eden Türkmenleri de aynı sosyal tipi temsil eden zümreler olarak değerlendirmektedir.

  Ulâ’n bana Kızılbaş demiş desin!

  Doğru söyler Yezit isterse sövsün!

  İsterse Pir Sultanlar gibi assın!

  Hakk’a ayan kızılbaşım kızılbaş.

  Herkes bilsin ikiliği hiç sevmem

  İkrar verdim bir daha geri dönmem

  İnsanım yolumdan ayrı hiç kalmam

  Hakk’a ayan kızılbaşım kızılbaş.

  Başta Kızılbaş Ali hem de Veli

  Onların yüreği dağ gibi ulu

  Bağrı kızıl yakut hem de kan dolu

  Hakk’a ayan kızılbaşım kızılbaş.

  Şah Hatayi pirim benim çağlarım

  Yüksünmedim kızıl çarık teperim

  Kara libas ile cenğe giderim

  Hakk’a ayan kızılbaşım kızılbaş.

  ONAR BABA yarenimle hem hâlim

  Başımda kızıl börk bağlı Türkmenim

  Nâr-ı hâl içinde gökte uçmağım

  Hakk’a ayan kızılbaşım kızılbaş.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kızılbaşlık Alevîlik içinde bir kol olarak görülse de esasında Alevilik'in ta kendisidir. Kızılbaş kavramı dönem dönem Alevîleri karalamak veya küçük düşürmek için kullanılmıştır.

  Kızılbaş kelimesi kızıl başlık takan anlamına gelir. Kökeni Uhut Savaşı'na uzanır. Uhut Savaşı'nda Ali kendisini peygambere siper ettiği sırada başından yaralanır. Bu savaştan sonra Ali’ye "Kızılbaş" denmiştir.

  Sıffın savaşında Ali’nin taraftarları başlarına kırmızı başlık takmışlardır. Alevî devleti olan Safevi ordusunun askerleri de başlarına kızıl başlık takarlardı...
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kızılbaşlık Anadolu Aleviliği için en çok kullanılan ve Alevilerce genel anlamıyla benimsenen isimlerden biridir. Bu kelimenin kullanımı on beşinci ve on altıncı asırlara kadar uzanır. Aleviliğe bu adın verilmesi ile ilgili değişik görüşler ileri sürülmektedir:

  Birincisi: Hz. Peygamber Uhud Harbinde Mekkeliler tarafından yaralanınca akan kanlar başını tamamen kızıla boyar. Adeta bu hatırayı yad etmek isteyen Hz. Ali iştirak ettiği diğer savaşlarda başına kırmızı bir taç takar. Kızılbaş tabiri de bundan ötürü verilmiş ve kullanıla gelmiştir.(1) Bu rivayetin değişik bir varyantını da diğer bir alevi yazar şöyle dile getirir: “Uhut’ta Hz. Muhammed’in yaralarından akan kanı Ali başına sürerek yere damlamasını önlemiştir. Ali Uhut’ta kendisini Peygamber’e siper etmiş herkes kaçarken Peygamberi korumuştu. Bu çarpışmada tam 16 yerinden yaralanmış eli yüzü kan içinde kalmıştı. Başlığı da kandan kıpkızıl olduğu için Ali’ye “Kızılbaş” denilmiştir.”(2)

  İkincisi: Şah İsmail II. Bayezid ile bir anlaşma yaparak askerlerini Anadolu’dan Suriye’ye geçirir. Bu askerlerin başlarında kırmızı takkeler bulunmaktadır. Bundan dolayı Şiilere Kızılbaş adı verilirken Anadolu Alevileri de Kızılbaş adını almışlardır.(3)

  Üçüncüsü: Bu görüş de yine Şah İsmail’in askerleri ile ilgilidir. Şah İsmail’in Şii olan askerleri diğerlerinden farklı olarak başlarında kırmızı bir külah taşımaktadırlar. Onlara izafeten Anadolu Alevilerine de Kızılbaş denilmiştir. (4)

  Dördüncüsü: Müslümanlık’tan önce Şamanlık dinine mensup olan ve daha sonra Aleviliği kabul eden Türkmenlerin dini ayinlerini idare eden Şamanlar başlarına kırmızı bir külah giyerlerdi. Alevi dedeleri de başlarına kırmızı külah giyerek derneklerini idare ettiklerinden dolayı Sünni Türkler tarafından Anadolu Alevilerine Kızılbaş ismi verilmiştir. Bu nedenle şu dörtlüğü dile getirmişlerdir 5)

  Melikoff’a göre Kızılbaş kelimesinin Osmanlı belgelerinde kötüleyici bir anlam yüklenmiş olmasının sebebi bu toplumun isyanlara karışmış olmalarıdır.(6)

  Sonuç olarak şunu söyleyelim: Her ne kadar bazı kimseler Kızılbaş ismini bir hakaret ifadesi olarak ele alsalar da bir grup Aleviler bunu bir iftihar vesilesi olarak algılamaktadırlar. Konuyla ilgili Zelyut şöyle der: “Aleviler Kızılbaş olmaktan utanç ve küçüklük duymazlar. Onlar; karşıt insanların bu sözü hakaret anlamında kullanılmasına kızarlar. Hatta “Kızılbaşlık gibi unvanımız var” diyerek Kızılbaş olmaları ile övünürler... Aleviler Kızılbaşlık olayını Hz. Ali’ye bağlarlar.” (7)

  Bu dört görüşün dışında iki ayrı görüş daha bulunmaktadır. Bize göre bu iki görüş diğerlerinden isabetli görülmektedir. Bunlardan biri kırmızı börk veya başlık giyen Türkmen boyları ile alakalıdır. Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten urug boy ve oymak isimlerine rastlanmaktadır. Mesela siyah başlık (papak kalpak) giyen bir Türk boyunun adı “Karakalpak” veya “Karapapak” tır. Buhara Mektebine mensup bir sünni tarikatı da “Yeşilbaş” olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de “Karabörk” “Karabörklü” Kızılbörklü” “Akbaşlı” ve “Akbaşlar” isimleri ile pek çok köy bulunmaktadır. (8)

  Aşıkpaşaoğlu Tarihi’nde bu hususla ilgili olmak üzere şu örnek bulunmaktadır: Orhan Gazi babası Osman Gazi gibi kızıl börk giyiyor ve askerine de giydiriyordu. Kardeşi Alaaddin Paşa bu konuda kendisine şu öğüdü verir: “Hanım! Senin askerine bir alamet koyalım ki başka askerlerde olmasın.” Orhan Gazi’nin “Kardeş! Her ne ki sen dersen ben onu kabul ederim.” demesi üzerine Alaaddin Paşa “Etraftaki beylerin börkleri kızıldır. Seninki ak olsun.” diyerek teklifte bulunur. Bunun üzerine Orhan Gazi Bilecik’te ak börk işlenmesini emretmiştir. (9)

  Kızılbaş isminin menşei ile ilgili olarak bir diğer görüş de şöyledir: Erdebil tekkesi şeyhlerinden Şeyh Haydar (894/1488) on iki dilimli kızıl bir taç giymiş ve kızıl sarık sarmaya başlamış ve derecelerine göre müritlerine de aynı tacı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. Bu nedenle Erdebil Tekkesi mensuplarına “Kızılbaş” adı verilmiştir. (10)

  Kaynaklar:
  1- Enver Behnan Şapolyo Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi İstanbul 1964 s. 254.
  2- Zelyut Alevilik. s. 82.
  3- Şapolyo Mezhepler ve Tarikatlar. ss. 254.
  4- Şapolyo a.g.e. ss. 255.
  5- Şapolyo a.g.e. ss. 255.
  6- İrene Melikoff “Alevi-Bektaşiliği Tarihi Kökenleri Bektaşi-Kızılbaş (Alevi) Bölünmesi ve Neticeleri” Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler Nusayriler İstanbul 1999 s.23.
  7- Zelyut a.g.e. s. 82.
  8- Mehmet Eröz Türkiye’de Alevilik Bektaşilik Ankara 1990 ss. 81-82; Ethem Ruhi Fığlalı Türkiye’de Alevilik Bektaşilik Ankara 1989 ss. 9-10; Şapolyo a.g.e. s. 255.
  9- Aşıkpaşaoğlu Tevarih-i Al-i Osman Atsız Neşri İstanbul 1949 s.117.
  10- Fığlalı Türkiye’de Alevilik Bektaşilik s. 12; Bekir Kütükoğlu Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri İstanbul 1993 s. 2; CL. Huart “Haydar” İ:A: İstanbul 1993 V 387; Abdülbaki Gölpınarlı “Kızılbaş” İA cilt 6 s.789; Sayın Dalkıran İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz İstanbul 1997 s. 20; Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Sünnet’in Şii Akidesine Tenkidleri İstanbul 2000 s. 9.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kızılbaş'ın anlamı çok güzelmiş.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş