Tahtacıların etnik kimliği ve kökenlerinin özellikle Türk tarihçilerle Türkologlar tarafından ya kimi çalışmalarda genel olarak değinilmesi ya da özel olarak ele alınmasıyla netleşmesi; onların Türkmen kimliğiyle özdeşleştiğinin saptanması öncelikle genel anlamda Türkmen kimliğinin içerdiği dini inancın ne olduğu sorusunun da yanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır.

"Türkmen" kavramı önceleri "Müslüman Oğuz" anlamındadır. Ancak zamanla Türkmenlerin Müslümanlığı "yapay" kalır ve daha sonra İslâmiyeti "yüzeysel tutanlara" Türkmen -ki onlarda Heterodoks inançlar yaygındır denilir. Günümüzde Türkiye toplumunda artık "Türkmen" dendiğinde genellikle bu kimliğin dini muhtevasında "Alevi" akla gelmektedir. Buna karşın Sünni Müslümanlığı benimseyen Türkmenler de bulunmakla birlikte bu kısma dahil olanlar oldukça azınlıktadır. Öte yandan Baraklar gibi Sünni Müslüman olup dini yaşam ve düşünce biçimi olarak Aleviliğin etkilerini taşıyan Türkmenlerin varlığına da işaret edilmelidir.
"Türkmen" olarak nitelendirilen Avşarlarda Alevilik kısmen görülmekle birlikte Sünni Müslümanlığı benimseyenler çoğunluktadır. Büyük bir topluluk olan Çepnilerde Alevilik ve Sünni Müslümanlığın her ikisi birdenyaygındır. Nalcı ve Sıraçlar Alevi Türkmenler arasında olmalarına karşın çok küçük topluluklardır.

Çepnilerin ve Avşarların aksine Tahtacılar Nalcı ve Sıraçlar gibi yalnızca Aleviliği benimsemiştir. Ancak istisnai olarak Antalya-Burdur yöresindeki Tahtacılar içerisinde Sünni Müslümanlığı benimseyenler bulunduğunu; kimi Tahtacı gruplarının son zamanlarda Sünnileştiğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte Tahtacılar diğer Alevi topluluklarda görülmeyen bir şekilde Türkmen kimliği ile özdeşleşmişlerdir. O kadar ki Çanakkale ile Balıkesir yörelerinde Tahtacılık dendiğinde Türkmenlik akla gelmektedir.

Buradan hareketle Tahtacıların Aleviliğin "bir numaralı temsilcileri" olduğu ileri sürülmekte ve genellikle "Alevi" ve "Tahtacı" kavramlarının birbirleriyle karıştırıldığı Tahtacılardan "Yörük" olarak söz etmekle birlikte onlar arasında "Türkmen soyunun en güzel tiplerini" görmenin mümkün olduğuna değinmekte; onları "ormanlık alanlarda odun işçiliğiyle uğraşan Yürükler" olarak görmektedir. Yürüklerin dini üzerine kesin birşey söylenemeyeceğini belirten Bajraktarevic onların Sünni ve Şii propagandanın etkisi altında ad olarak Müslüman oldukları ancak yine de İslâmi kurallardan çok eski örf ve âdetlerini uyguladıkları kanısındadır. Bu bağlamda Bajraktarevic Yürükler"in dinlerini ilkel (animistik) din olarak görmektedir. Anadolu'da kendilerine özgü yaşam biçimleri ve dini görüşleri olan birçok aşiret ve toplulukların bulunduğunu Yörüklerin ya da diğer adıyla Türkmenlerin bunlara dahil olduğunu belirten Bleichsteiner bu kategoride gördüğü çoğu toplulukların "Şii" inancı taşıdığını vurgulamaktadır. Ona göre "Tahtacıların kökenleri daha belirsizdir" ama inançları "Şiâ"ya yakındır. Tahtacıların Yörükan tâifesinden bir aşiret Türkmân Yörükânı-Tahtalı (Tahtalu) cemaatı olarak Yörükân- tâifesinden ise bir cemaat olarak Osmanlı'ya ait değişik arşiv belgelerinde ve tahrir defterlerinde yer aldığını ortaya koyulmaktadır.

Ancak yaşama tarzını ölçüt alanlar Tahtacıların "dilleriyle örf ve âdetleriyle yerleşik yaşayan Türklerden ve Yürüklerden çok farklı" olduğunu ileri sürmekte; bu bağlamda "Yürükler"in "dikdörtgen siyah çadırlarda" "Tahtacılar"ınsa "keçe kaplı yuvarlak çadırlarda" yaşadıklarından; "ortodoks Türklerin" aksine kadınlarının tesettürsüz olduğundan ve erkeklerle birlikte yemek yediklerinden söz etmektedir. Tahtacıların halk arasında "Yörük" adıyla anıldıklarına dikkat çekmekle birlikte hemen arkasından onların kendilerine "Türkmen" dediklerini eklemektedir. "Yörükler" ve "Tahtacıları" aynı sosyal yapı içerisinde değerlendiren Cremers Yörükler ve Tahtacılarda evliliklerin ömür boyu sürdüğünü; boşanmanın olmadığını boşanan kadın ve erkeklere "düşkün" denildiğini; "düşkünler"le kimsenin konuşmadığını kimsenin onlardan birşey alıp vermediğini; "düşkünler"in "kurban kesemediklerini"; cemaate girebilmek için "dede"nin affetmesi gerektiğini söylemektedir. Tahtacılarla Yörükler arasında "yaşam tarzı" bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır ve hiç bir Tahtacı "Sünni"lerle olduğu gibi "Yörük"lerle de kızlarını evlendirmek istemez.

Oğuz boylarından olsun olmasın ya da Oğuz boylarıyla diğer Türk boylarının karışımı sonucunda oluşsun Tahtacılar "Türkmen" kimliğiyle özdeşleşmiştir. Tahtacılar kendileri için "Türkmeniz" derken diğer topluluklar da onları "Türkmen" olarak görmektedir. Bu anlamda genelde Yörükler "Sünni Müslümanlığın" temsilcileriyken Türkmenler de "Aleviliğin" temsilcileri olarak değerlendirilebilir.

Aşk ile...