T.C.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK MUSİKİSİ ANASANAT DALI
ANADOLU KÜLTÜRÜ
VE SEMAHLAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Ali Haydar TİMİSİ
MART 2007
İSTANBUL


ÖZET

Bir kültürel sistemin tam anlamıyla anlaşılabilmesi o kültürel sistemin bütün anlam ve değerlerinin ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Toplumların kültürel özellikleri ise yaşadıkları coğrafyanın tarihi derinliklerinde gizlidir. Bundan dolayıdır ki Anadolu Halk Kültürü’nün şekillenmesinde yaklaşık dört bin yıl öncesinden günümüze kadar pek çok milletin pek çok kültürün katkısı olmuştur. Yani Hitit’lerden başlayıp günümüz Türkiye’sine uzanan bu yolda üzerinde yaşayan her toplum Anadolu’ya bir şeyler vermiştir ondan bir şeyler almıştır. Bu da yine binlerce yılda oluşmuş bir zincirin her halkasını farklı bir medeniyetin oluşturmasına rağmen onun tek parça halinde yaşayan ortak bir kültür mirasına dönüşmesini sağlamıştır.

Anadolu’nun dünya coğrafyası üzerinde doğu batı kültürlerinin tam ortasında kalışı ise bu etkileri diğer bölgelere oranla daha da artırmıştır.

Böyle bir ortamda “Anadolu Kültürü ve Semahlar” konusunu seçerken akademisyen ve konuyla ilgili diğer araştırmacıların semahlarla ilgili olarak uzun yıllardan beri ulaşmakta zorluk çektikleri kapsamlı bir çalışmayı arşivlere kazandırmak amaçlanmıştır. Ancak semahları sadece müzikal ve dinsel halk dansları niteliğiyle değil tarihsel sosyal ve mistik yönleri olan bir olgu olarak incelemek onun içerisinde barındırdığı kültürel birikimi algılayabilmemiz için bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bir çok kültür öğesinde olduğu gibi semahlar da üzerinde yaşadığı toprakların geçmiş inanç ve kültürlerinden pek çok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı semahları incelerken sadece müzikal ve figüratif özelliklerini incelemek yerine onu içerisinde oluştuğu Anadolu Kültürü’nün ışığında ele almak gerekmektedir. Bu şekilde konunun daha net bir biçimde değerlendirilebilmesini sağlayarak semahların sadece bir halk dansı olmayıp içerisinde barındırdığı mistik ve kültürel motiflerle binlerce yıllık bir birikimin günümüzdeki son şekli olduğunun altını çizmek istenmektedir. Burada gün ışığına çıkması gerektiği düşünülen en önemli nokta ise; semahların ve içerisinde yaşadığı Alevi-Bektaşi kültürünün sadece bir inanç sistemi veya onun kültürel unsurlarından değil tarihsel süreç içerisinde Anadolu’da yaşamış bütün medeniyetlerin ve inanç sistemlerinin bir bileşkesi olduğudur.

Yapılan bu araştırma bir yandan semah olgusunun kültürel altyapısını diğer yandan da semah ezgi ve sözlerindeki yapısal özellikleri ortaya koymaktadır. Bu bakımdan çalışma iki ana araştırma başlığında ortaya koymaya çalışılmıştır. Birincisi semahlarla ilgili yapılan saha çalışması ve ikinci olarak da bir kaynak taraması niteliğini taşıyan önceki araştırmacıların semahlar hakkında yaptıkları araştırma yayın ve arşivleme çalışmalarının incelenip değerlendirilmesidir.

Saha çalışmasının belli başlı amaçları; semahların yerel niteliklerinin yerinde izlenebilmesi daha önceki araştırmalarda yapılan tespitlerden yola çıkarak ne gibi değişikliklere uğradığının anlaşılması ve varsa yeni semahların derlenmesi olarak özetlenebilir. Bu çalışmalar içerisinde en önemli yeri Anadolu Alevi-Bektaşi geleneğinin kaynağı olarak görülen Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaşı Veli türbesi ve civarında yapılan saha araştırması oluşturmaktadır. Bu çalışmanın önemi ise Hacı Bektaş ilçesinde her yıl Ağustos ayında yapılan şenliklere

Anadolu’nun pek çok yöresinden farklı kültür ve yerel özelliklere sahip semah ekiplerinin katılmasıdır. Bu çalışmalar sırasında Anadolu’nun dört bir köşesinden gelen Alevi-Bektaşi gruplar bir arada incelenerek aralarındaki benzerlik ve farklılıkları daha net olarak görme imkanı bulunmuştur.

Kaynak taramalarında ise İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tez arşivi T.R.T. nota arşivi çeşitli müzik firmalarınca yayınlanmış yerel ve bölgesel sanatçılara ait albüm kayıtları ile semahlarla ilgili daha önce yayınlanmış kitap makale ve araştırma yazılarının incelenerek semahların hem müzikal hem kültürel hem de inanç boyutuyla ilgili daha önce yapılan tespitlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede hem daha önceki araştırmalarda elde edilen veriler farklı kaynaklardan alınarak bir noktada toplanmış hem de semahlar ve Alevi-Bektaşi kültürünün günümüze gelene kadar göstermiş olduğu değişiklik ve gelişmeler ortaya çıkarılmak istenmiştir.

Sonuç olarak bütün bu araştırmalar neticesinde semahların içerisinde yaşadığı Anadolu Kültürü içerisindeki yeri tespit edilerek geçmiş kültürlerden alarak günümüze taşıdığı özelliklere dikkat çekilmiş bu sayede tarihsel süreç içerisinde Anadolu’da yaşayan ve (göç ticaret savaş vb.) çeşitli sebeplerden dolayı Anadolu dışından gelen kültürel unsurların Alevi-Bektaşi kültürüne ve semahlara yaptığı katkı ortaya çıkarılmıştır.

Tezi hazirlayan Sayin Ali Haydar TİMİSİ'ye tesekkürlerimizle.

Asagidaki linkden indiriniz.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Kültürü ve Semahlar.pdf

Dosyanin büyüklügü yaklasik 20 MB'dir.

Ilgilenen arkadaslar icin
Saygilarimla profet
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]