Alevilik Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik ile ortak noktalara sahip bir yoldur.[kaynak belirtilmeli]

Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir.
Alevîlik’te tanrının insan dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu inanışı vardır.[kaynak belirtilmeli]

Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen Kuran'ın şekline değil özünü kabul ettiklerini belirten amacı "Seyr-ü süluk" (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.[kaynak belirtilmeli] Özünü insan sevgisinde bulan Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan kendi öz diliyle musikisiyle semahıyla inancını icra etme biçimine denir.[kaynak belirtilmeli] Ene-l Hak (Arapça: أَنَاْ الْحَق‎) "Hak’tan gayrı degilim" demektir. "Ben Tanrı'yım" anlamına gelmez. Başka bir şekilde söylemek gerekirse "Ben Haktan ibaretim ancak Hak benden ibaret degil" denebilir.

Yaşamın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak insan-ı kâmil olup özüne dönmek olarak tanımlamaktadır. [kaynak belirtilmeli]Mürşid Pîr ve Rehber huzurunda ikrar verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilir. Alevi ibadedinin uygulandığı mekân Cemevidir.

Tarihsel Gelişimi

Anadolu'nun İslâmlaşmasını sağlayan Hacı Bektaş-ı Veli'yi Yunus Emre'yi Abdal Musa'yı Ebul Vefa'yı Hoca Ahmet Yesevi'yi Şah İsmail (Hatai)'yi önemser. Şah İsmail Alevilik inancının Türkmenler arasında yayılmasında büyük etkisi olmuştur[1]. Öncelikli hedef Doğu anadolu olduğundan burada ise özellikle Zazaların büyük bir çoğunluğu ve bir kısım Kürt topluluklarınında Alevi inancını kabul etmelerinde büyük etkileri olmuştur[1]

Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le ve ozanların nefesleriyle hayat bulduğuna inanılmaktadır.

Yedi Ulu Ozan
'Dört Kapı Kırk Makam' İnancı

Alevîlik’te ve Şiîlik’te önemli bir yere sahip olan Zülfikar isimli kılıcın temsîlî bir resmi.

Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkelerini Hacı Bektâş-ı Velî’nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş "Kul Tanrı’ya kırk makamda erer ulaşır dost olur" demiştir. [kaynak belirtilmeli]

Dört Kapı şunlardır:
Şeriat
Tarîkat
Mârifet ve
Hakîkat
Her kapının on makâmı vardır.
Şeriat kapısının makamları:
İman etmek
İlim öğrenmek
İbâdet etmek
Haramdan uzaklaşmak
Ailesine faydalı olmak
Çevreye zarar vermemek
Peygamberin emirlerine uymak
Şefkatli olmak
Temiz olmak ve
Yaramaz işlerden sakınmak.
Tarîkat kapısının makamları:
Tövbe etmek
Mürşidin ögütlerine uymak
Temiz giyinmek
İyilik yolunda savaşmak
Hizmet etmeyi sevmek
Haksızlıktan korkmak
Ümitsizliğe düşmemek
İbret almak
Nîmet dağıtmak
Özünü fakir görmek
Marifet kapısının makamları:
Edepli olmak
Bencillik kin ve garezden uzak olmak
Perhizkârlık
Sabır ve kanaat
Haya
Cömertlik
İlim
Hoşgörü
Özünü bilmek
Âriflik.
Hakikat kapısının makamları:
Alçakgönüllü olmak
Kimsenin ayıbını görmemek
Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek
Allah’ın her yarattığını sevmek
Tüm insanları bir görmek
Birliğe yönelmek ve yöneltmek
Gerçeği gizlememek
Mânâyı bilmek
Tanrısal sırrı öğrenmek ve
Tanrısal varlığa ulaşmak.
Alevilikte İbadet [değiştir]

Aleviler Muhammed’in son Peygamber olduğuna Ali’nin ise Veliliğine (ya da İmamlığına) inanırlar. Türk Alevileri ibadetlerini cem evinde yaparlar. Kadir Gecesi 'ni bağlayan günlerde üç gün ve Muharrem ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharremden sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar.[kaynak belirtilmeli]

Türk Alevileri kendi içinde bir çeşit hiyerarşi oluşturmuştur. Örneğin "yol"a gönül vermiş olana "talip" denir. Kişi yolun kurallarını yerine getirip bilgi düzeyini arttırdıkça yükselir. Alevilik’te "yol" denen deyimin temelini dört kapı 40 makam anlayışı oluşturmaktadır. Sırasıyla şeriat tarikat marifet ve hakikat dört kapıyı oluşturmaktadır. Bu kapıların hepsinin "alt bölüm" olarak niteleyebileceğimiz on'ar tane makamı vardır. Bütün kapı ve makamların kendi içinde bir anlamı bulunmaktadır. Şeriat kapısı özetle doğru inanç ve doğru yaşam tarzıdır ve toplumdaki her bireyin inanç ve yaşam kurallarını düzenler. Tarikat kapısı ise tarikata hizmet etmek Aleviliğin kurallarına özen göstermektir. Marifet kapısı ise bir nevi kendisi için kuralları aşıp başkaları için de birşeyler yapabilmek fedakar olabilmektir. Hakikat kapısı bütün dünyevi kaygıları aşıp kişinin Tanrı ile arasındaki sırra nail olması demektir.

Cem

Cem toplu halde ettikleri ibadetin adıdır. Kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma birikme bir araya gelme manasına gelmektedir.
Türk Alevilerinde cemde bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden barışmaları sağlanmadan ceme başlanmaz.

Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem bir Dede nin gözetiminde önderliğinde yerine getirilir.

Cemevi

Ana madde: Cemevi
Alevilerin ibadet ettiği yere “toplanma” anlamında “cemevi” denir; bir olma bütünleşme yeri Yaratan’la bir olma bütünleşme anlamındadır. Cem herhangi bir yerde yapılabilir. Evde ya da temiz olan her yerde yapılabilir. Önemli olan Allah'a sığınmak ve ibadet etmektir. Cemevi ise sadece ibadet amaçlı kullanılmıyor Cemevleri salt tapınma maksadı ile kullanılmamış ve kullanılmamaktadır. Türk Alevi topluluğunun tapınma gereksinimi dışında toplumsal bireysel sorunların çözüme kavuşturulduğu bir meclis işlevi de görmüş ve görmektedir.

Duaz ve deyiş

Duaz Duazdeh’in kısaltılmış halidir. Duazdeh Farsça olup oniki (12) anlamına gelmektedir.

Duaz cem âyinlerinde söylenen ve Oniki İmamlar'ın adlarının geçtiği deyişlerdir. Bazen dua olarak da nitelendirilirler. Bu deyişlerde ayrıca Oniki İmamlar'ın yanı sıra başta Muhammed ve Hacı Bektaş Veli olmak üzere Alevî ulularının adları geçmektedir.

Alevîlik ve Alevîler hakkında biraz bilgi sahibi olan kişiler için duazın nefesin türkünün deyişin farklı anlamlara sahiptir. Fakat günümüz gerçekliği doğrultusunda genel bir tanım olması ve bu tanımın yaygınlaşıp kabul görmesi için Deyiş tanımı en uygun olanıdır. Deyiş Alevîliği çağrıştıran her melodinin adıdır. Türkü nefes duaz bunlar da alt adlardır.

Alevilikte Duaz ve Deyişlerin ibadet dili Türkçe'dir.

Mersiye

Ana madde: Mersiye
Mersiye bir edebiyat terimidir. Dîvân edebiyatında ölen bir kimsenin yiğitliğini cömertliğini iyiliğini yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiir türüne mersiye adı verilir. Kutsal günlerde ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir. Mersiyeler genellikle mesnevi ve terkib-i bent nazım biçimlerinde yazılmıştır. Ünlü divan şairi Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesi bu türün en güzel örneklerindendir. Sekiz beyitten oluşur. Arapça ve Farsça kelimeler çok olduğundan dili ağırdır. Aruz ölçusüyle yazılmıştır.

Semah

Ana madde: Semah

Semah Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli bu konuda şöyle söyler: "Semah ariflerin aleti muhiplerin ibâdeti taliplerin maksududur. Bizim Semahımız oyuncak değil ilahi bir sırdır. Bir kimse ki Semahı oyuncak sayar o cahildir".
Semahın kaynağı Kırklar meclisine dayanır. Bu meclise gelen Muhammed’e Salmân-ı Fârisî tarafından bir üzüm tanesi verilir ve Salmanı Farisi kendisinden bunu paylaştırmasını ister. Muhammed Cebrail’in getirdiği tabakta bu üzüm tanesini sıkar. Bunu içen Kırklar "Ya Allah" deyip Semah dönmeye başlarlar.

Geçmişte sadece Cemlerde dönülen semahlar günümüzde özüne aykırı düşmedikçe izleyiciler önünde de icra edilmektedir.

Muharrem Orucu

Daha çok bilgi için: Kerbela Savaşı
10 Ekim 680 de Ali’nin oğlu ve Muhammed’in torunu Hüseyin ile ailesi ve takipçileri (toplam 72 kişi) Kerbela’da şehit edildiler.

Aleviler bu olayı anmak için her yıl Muharrem ayında 12 gün oruç tutarak yas tutarlar. Aleviler Muharrem orucu ile Hüseyin (RA)’in şahsında Ehlibeyt'e bağlılıklarını dile getirirler ve aynı zamanda zâlimin zulmü olarak nitelendirdikleri bu olayı lanetlerler.

Alevilikte Kutsal Günler ve Anma Günleri:
Muharrem Orucu
Aşûre Günü
Hızır Orucu
Hüseyin’in katledilmesi (Kerbela Olayı)
21 Mart: Ali’nin doğum günü ve Nevruz
Gâdir-i Hum
5-6 Mayıs: Hıdırellez
6-7 Haziran: Abdal Musa Anma Törenleri
16-18 Ağustos: Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenleriNüfus dağılımı


Türkiye’deki Aleviler. Beyaz renkle gösterilen şehirlerdeki Alevi oranı %10'dan azdır. Renk koyulaştıkça oran artmaktadır