OSMANLI DÖNEMİNDE ALEVİ BAŞKALDIRILARI

Türkiye'de aydınlar arasında genellikle Aleviliğin başkaldırı geleneği üzerinde durulmuştur. Halk katmanlarının alt kesimlerinden oluşan Alevi toplulukları tarih boyunca bulundukları ülkelerdeki iktidarlarla mücadele etmişlerdir. Bu konuda elde yeterince kaynak bulunmaktadır.

Şimdiye kadar Alevilik hareketlerini değerlendiren üniversite kaynaklı yazarlar tıpkı sarıklı müderrisler gibi davranarak Alevileri bir tür beşinci kol ve vatan hain gibi göstermeye çalıştılar. Osmanlı devleti bütün gücüyle savunmasız halkın üzerine gelirken bu kesimlerin kendilerini koruyabilmek için diğer bölgelerden destek almaları başka devletlerden yardım istemeleri onların yaşayabilmeleri için kaçınılmazdı. İran'da kurulan Safevi Devleti Osmanlı'dan bin kez daha Türk'tü... Ayrıca bu bir Alevi devleti idi. Bugün nasıl yabancı ülkelerdeki Türkler Türkiye'den destek bekliyorlarsa Anadolu Alevileri de doğal olarak İran Alevi yönetiminden destek beklemiştir. Alevilerin İran'daki Alevi yönetimine sempatileri olduğu kesindir. Fakat bu iş tersten de olmuştur. İran'daki Sünni kesimlerder de Osmanlı'dan destek ve yardım görmüşlerdir. Bunun böyle olduğunu Osmanlı sarayından yazılan fermanlar açıkça gösteriyor.

Başbakanlık Arşivleri'nde bulunan 30 Numaralı Mühimme Defteri'nde 186 numara ile yer alan 1577 tarihli padişah fermanına bakıldığında bu saptamanın doğruluğu görülecektir. Özetle şunları söylüyor ferman:

“Şehrizol Beylerbeyi'ne Hüküm:

Şah tarafından Solak Hüseyin Pelangan aşireti üzerine gönderilmiş malları yağma ettirilmiş. Pelangan Aşireti Sünni olup bu tarafa muhabbeti olduğu bildirilmektedir. Şimdi sulh zamanıdır. O taraftan sulha aykırı bir hareket olmayınca bu tarafta da bir şey yapılamaz. Pelangan beylerine mektup yaz ve barış bozulursa kendilerinin bu tarafa alınacaklarını bildir.”

İran'da Sünni kesim üzerinde oluşan baskı karşısında buradaki Sünni boyların Osmanlıdan yardım istediği anlaşılıyor. Yaşayabilmek için buna zorunlu olan Pelangan aşiretini nasıl vatan haini veya beşinci kol sayamazsak Anadolu Alevilerini de sayamayız. İnsanın yaşama hakkının üzerinde hiçbir değer bulunamaz.

13. Yüzyıl'da olduğu gibi 16. Yüzyıl'da bile Anadolu nüfusunun çoğunluğu Alevi yolundadır. Bunun kanıtını saraydan yazılan fermanlarda bulabiliyoruz. 71 Numaralı Mühimme Defteri'nde 118 numara ile yer alan bir fermanda özetle şöyle deniyor. “Rum vilayetinin (Anadolu'nun) halen çoğunluğu Alevidir. Bunlar İran'a sevgi duymaktadırlar. Nezirlerini İran'a yollamaktalar. İran'dan gelenler bunlar arasında propaganda yapıyor. Bunlardan üçü yakalanmıştır. Bundan sonra da böyle dikkatli olun ve asla bu tür çalışmalara fırsat vermeyin...”

Osmanlı yönetimi bu çoğunluğun baskı altında tutulması için gizli ve açık bütün baskı yöntemlerini kullanmıştır. Osmanlı dönemini Türk halkının veya Anadolu insanının mutluluk dönemi gibi gösterenleri bizzat saraydan yazılan fermanlar yalanlıyor. Osmanlı yönetiminin en muhteşem dönemi sayılan 16. Yüzyıl Anadolu insanının özellikle de Alevilerin kan kustuğu bir çağdır. Anadolu'ya yüzyıllar boyunca bir çivi bile çakmayan Osmanlı yönetimi halk üzerinde korkunç bir terör estirmiştir.

Belgelerin ortaya çıkardığı bir gerçek daha var: İran'da oluşan Alevi gücü nedeniyle Osmanlı yönetimi Anadolu Alevileri üzerine öyle açık açık gidemiyor. Fakat yapacağı zulmü başka bahaneler yaratarak yine yapıyor. “Gizli katliam dönemi” diye adlandırabileceğimiz bu döneme ilişkin Osmanlı sarayından valilere yazılmış fermanlardan bazı örnekler vereceğiz.

Başbakanlık Arşivleri'nde bulunan ve Omanlı devletinin resmi belgesi olan bu evrakın sahte olmasına şunun veya bunun kişisel görüşünü yansıtmasına asla olanak yoktur.

29 Numaralı Mühimme Defteri tarih: 1576 Belge No: 488:

“Zülkadir Beylerbeyi'ne hüküm: İran ile ilişkisi bulunan Rafızileri (Alevileri) başka bir nedenle suçlayarak toplayıp öldürün. Yalnız Rafızi olanları ise hapsedin. Sonucu da başkente bildirin.

(Fermanın bir sureti Halep Beylerbeyi'ne yollanmıştır)”

Aynı defterdeki 489 numaralı ferman özeti:

“Bosyan ve Bozyan Beyi Behlül Beye hüküm: İran ile alakası bulunan Alevilerin gizlice araştırılması. Bunların başka bir bahane ile idam edilmesi...”

Aynı defterdan 490 numaralı ferman özeti:

“Bozak Beyi Çerkes Bey'e Hüküm: Sancağınızda bulunan Rafızilerden İran ile ilişkisi bulunanların araştırılarak tespit edilmesi... Bunların başka bir bahane ile idam edilmeleri... İran ile ilişkileri bulunmayan Alevilerin ise saptandıktan sonra Kıbrıs'a sürülmeleri...

(Bir Sureti Kırşehir Beyi'ne?”

30 Numaralı Mühimme Defteri'nde de aynı tavrı yansıtan fermanlar bulunuyor. 488 Numaralı ferman; “defterini dürmek” deyiminin ne olduğunu açık açık göstermesi bakımından öğreticidir. Belge özetle şöyle:

“Bozok Beylerbeyi'ne hüküm: Kızılbaşlıkla suçlanan kişilerin yazıldığı defter suretleri gönderilmişti. Bu kişiler soruşturulsunlar Kızılbaşlıkları gerçekse idam edilsinler. Lakin yalnız ithamla kalmışsa (Kızılbaş oldukları kanıtlanamamışsa) bunlar Kıbrıs'a sürülsün.”

1577 tarihli bu fermanın birçok benzeri var. Anadolu'daki bütün yöneticilere bu tür fermanlar yollanmış bulunuyor. Devlet gizlice bütün Alevilerin katledilmeleri için karar alıyor; bunu uygulatıyor. Bulunan suçlar da genellikle “Hırsızlık yaptı yol kesti çeteci” türü şeyler. Bu Aleviler geceleri evlerinden gizlice alınıyor bir çuvala konulup ucuna taş bağlandıktan sonra Yeşilırmak Kızılırmak gibi sulara atılıyorlar boğuluyorlardı.

Aleviler içlerine casus dahi sokularak saptanıyor. Adları bir deftere yazılıyor. Deftere adları yazılanlar daha sonra öldürülüyorlar. Yani “defterleri dürülüyor”. Alevilerin Anadolu'da yok edilmeleri için Osmanlı yönetimi elinden gelen bütün uygulamaları gerçekleştirmiştir. Korunaksız köylüler üzerinde oluşturulan dört yüz yıl öncesinin bu terörü karşısında yaşama mücadelesi veren Aleviler sıkı bir içe kapanma yolunu seçmişler; kentlerden ulaşım noktalarından uzaklaşmışlardır.

Osmanlı yönetiminin katliam defterlerine adları yazılmasın diye pek çok Alevi de yolunu bırakmış Sünni görünmüş daha sonra da Sünnileşmiştir. Böylece Anadolu'da çoğunluktaki Alevi nüfusu azınlığa inmiştir.

Osmanlı yönetiminin yaptığı zulmün birinci derecede sorumluları da Osmanlı din alimleridir. Allah adına fetva ve dolayısiyle karar veren bu sarıklı cellatlardan en tanınmışı Ebussuud Efendi'dir. Bu mollanın yobazlığı o derecede ileridir ki halk arasında bağnaz kafalılara onun döneminden itibaren “Ebussuut Efendi'nin torunu (erkeklere) gelini (kadınlara)” denilmeye başlanmıştır. Deyim olarak bu söz yaygınlaşmıştır. Tarih kitaplarında büyük alim diye tanıtılan bu Alevi düşmanı yobazın 16. Yüzyıl'da verdiği fetvalardan uzunca bir bölümü bu günün diliyle Osmanlı'da Karşı Düşünce adlı çalışmamızdan aktarıyoruz.

Soru: Bir kişi açıktan açığa ramazan gününde yemek yese sorgulamasa sırasında “Özrün yokken neden yemek yiyorsun?” diye sorulduğunda yine “Ramazan hadistir düzme koşmadır...” diye cevap verse ve bu sözünde dirense ona ne yapmak gerekir?...

Cevap: Elbette öldürülmesi gerekir...

Soru: Hazreti Hüseyin soyundan gelen bazıları (seyyidler) “İbadetle ilgili kurallar bizi bağlamaz. Biz öbür dünyada ahiret kurallarından sorumlu tutulmayız. Biz cennete gireceklerdeniz...” deseler bunlara ne yapılmalıdır?...

Cevap: Bu inanç üzerinde direnir de Müslümanlığa (şeriat yoluna) gelmezlerse dinsizlikleri anlaşılmış olur bu nedenle de öldürülmeleri gereker...

Soru: Bazı sufiler “Bize şeyhimiz böyle buyurdu...” diye sürekli olarak zikretseler onlara ne yapmak gerekir?

Cevap: Şeyhleri olan dinsizin buyruğunu Tanrı peygamberinin buyruğuna yeğledikleri için (Diğer ibadetleri yapmayarak...) tümünün öldürülmesi gerekir...

Soru: Kızılbaş topluluğunun dine göre topluca öldürülmesi helal midir? Bunları öldürenler gazi bu öldürme sırasında ölenler de şehit olur mu?

Cevap: Kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir. Bu en büyük en kutsal savaştır... Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur.

Soru: Kızılbaşların öldürülmesi İslam Sultanına (Osmanlı padişahına) düşmanlık besledikleri için mi şarttır yoksa başka nedenleri de var mıdır?...

Cevap: Bunlar hem sultana isyan ederler hem de dinsizdirler...

Soru: Kızılbaşların önderinin Tanrı Peygamberinin (Muhammet'in) soyundan olduğu söyleniyor. Bu durumda Kızılbaşların öldürülmelerinin helal olduğundan biraz kuşku duyulamaz mı?...

Cevap: Hâşâ en küçük kuşku duyulmaz. Kızılbaşların yaptıkları kötü işler o temiz peygamber soyuyla bir ilgilerinin olmadığını göstermeye yeter. Ayrıca babası İsmail (söz konusu Şah İsmail'dir) ortaya çıktığında İmam Ali er-Rıza ibni Musa el-Kazım'ın mezarının bulunduğu ve diğer yerlerdeki büyük seyyidleri zorlayarak kendi soyunu da onlarınkinden göstermek istedi. Direnenleri öldürttü. Bazı seyyitleri kıyımdan kurtulmak için bu isteğe boyun eğmişler fakat dikkat edenlerin anlayabilmesi için de onun soyunu kısır bir seyyide bağlamışlardır.

Ayrıca soyunun peygambere dayandığı doğru olsa bile dinsiz olunca diğer kâfilerden ayrımı kalmaz. Ancak ve ancak doğruluğu tartışılmayacak olan kutsal şeriat töresine uyanlar ve onun sağlam kurallarını koruyanlar peygamber soyundan olabilir. Örneğin Kenan Nuh Peygamberin oğluydu ama onun yolundan çıkmıştı. Nuh Peygamber Kenan'ın kurtulması için yalvardığında Tanrı “O senin soyundan sayılmaz...” demiş Kenan da öbür kâfirlerle birlikte boğulup cezalandırılmıştı...

Kızılbaş askerleri için ne yapılması gerektiği konusunda bir ikilik yoktur. (Öldürülmeleri gerekir.) Fakat köylerde ve kentlerde kendi hallerinde doğrulukla oturup Kızılbaşların nitelik ve davranışlarından arınmış dışları da buna uygun kimselerin yalanları ortaya çıkmadığı sürece diğerlerine uygulanan uygulamalardan (katliamdan) kurtulmaları gerekir.

Kızılbaşların öldürülmeleri diğer kâfirlerin yok edilmelerinden daha önemlidir. Örneğin Medine çevresinde kâfir çokken ve Şam henüz ele geçirilmemişken Ebi Bekir kâfirlere saldırmayı değil yalancı Müseyleme'ye bağlı bu döneklere saldırmayı yeğlemiştir. Hazreti Ali zamanında Haricilerin kırılması da böyle olmuştur. Bu kesimin kötülükleri çok büyüktür. Bunların kötülüklerini yeryüzünden silmek için çok çaba harcamak ne gerekirse yapmak lazımdır.

“Kendisinden yardım istenilen ve kendisine bağlanılan Allah'tır. Ey Tanrım günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı affet. Ayaklarımızı sağlam yere bastır. Kâfirlere karşı bize yardımcı ol.”

“Bunu efendimiz ve en üstünümüz zamanın büyüğü İslam ve zafer diyarının müftüsü Ebussuud yazdı. Sene: 955 (1548).”

Azınlığa dayanan bir azınlık iktidarı olan Osmanlı yönetimi; bir yandan gericilere bir yandan Hıristiyan dönmelere dayanarak Anadolu'yu kasıp kavurmuştur. Bunu en iyi saptayanlardan birisi de Mustafa Kemal olmuş Osmanlı'ya karşı Alevilerin tutumuna benzeyen amansız bir öfke duymuştur.

Bu nedendendir ki günümüz gericileri Atatürk'ü birinci düşman sayarlar. Bu nedenledir ki günümüz Alevileri kendilerine beş yüz süne kan kusturan Osmanlı'yı yere seren Atatürk'ü candan severler.

Bu baskı ve zulüm karşısında Anadolu Alevilerinin önemli bir kitle halinde Cumhuriyet Devri'ne kadar ulaşmaları da tam bir mucizedir.

Bu mucize onların gerçekçi tavırlarından insan sevgilerinden öğretilerinin sağlamlığından kaynaklanmıştır.

Bu kitlenin bir arada tutulmasında geliştirilen özel ibadet biçimi cemin ve dedelerin aktardığı geleneksel Alevi kültürünün de büyük etkisi olmuştur.

İsyanların Özellikleri

16. Yüzyıl'daki Alevi isyanlarının en büyük özelliği yerel olmasıdır. Bulunduğu bölgede güçlenen Alevi liderleri devletin yoğun baskısına uğruyorlar bu da onları başkaldırmaya itiyordu. Bu isyancı güçlerin arasında Sünni kesimden yoksul insanlar timarları alınan toprak sahipleri de görülüyordu. Bu toprak sahipleri Osmanlı devleti ile anlaşır anlaşmaz isyancıları arkadan vuruyorlardı.