Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aleviliğin Kısaca Tarihçesi

  Aleviler ve Alevilik:
  Aleviler özelikle Türkiye ve az miktarda komşu ülkelerde yaşayan inançsal bir topluluktur. Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusla Türk Kürt Zaza ve diğer halklardan oluşan Aleviler Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturmaktadır. Danimarka’da yasayan Türkiyeli göçmenlerin de yaklaşık 1/3 Alevidir. Aleviler inanç yaşam şekli ve kültürleriyle Türkiye nüfusunun diğer kesiminden önemli oranda farklıdırlar.

  Alevilik Nedir?
  Alevilik inanç kültür ve toplumsal yaşamı kapsayan 3 boyutlu bir öğreti birçok inancın kaynaşmasından oluşan kendine özgü bir inançtır. Aleviler öğreti ve inançlarını Hak-Muhammed-Ali Hünkar Bektaş Veli kamili insanlık yolu kısaca ‘YOL’ olarak tanımlarlar.

  Alevi-Bektaşi inancın temel ilke ve ikrarnamasi: Eline Diline Beline (EDEBe) sahip olmaktır.

  Alevilikte tanrı inancı;
  Aleviler insan ve doğanın uzaydaki tüm varlıkların birliğine (Vahdeti-Mevcut = varlığın birliği) aynı kaynaktan oluştuğu düşüncesine ve tanrının (Allah’ın) bunların toplamı olduğuna ve tanrının alemde en mükemmel varlık olan insanın özünde olduğuna inanırlar.

  Alevi öğretisinden bazı deyimler:
  Her ne arar isen kendinde ara. - Benim Kabem insandır. - Okunacak en büyük kitap insandır. - İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. - Bilim bizim yolumuzdur. Sevgi bizim dinimizidir başka dine inanmayız. - Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. - Enel-Hak (gerçek tanrı benim)Bu deyimlerden de anlaşılacağı üzere Alevi öğretisinde (inancında) insan bilim ve sevginin çok önemli bir yeri vardır.

  Aleviliğin kültürel boyutu:

  Müzik dans (semah) deyiş/şiir ve her türlü sanatı kapsar. Alevilerde özelikle deyiş ve semah duygu ve düşünceleri yaymak dile getirmek için bir araç olarak kullanılır aynı zamanda bir tür ibadettir. Aleviliğin Danimarkalılarında bildiği ‘dansende -dervisher’ (dans eden dervişler) ve sufizmle (tasarrufla da) yakın ilişkisi vardır.

  Aleviliğin toplumsal boyutu:
  Alevi toplumunda zor yoktur her şey gönüllülük (rıza) üzerine kurulmuştur. Alevilerin toplumsal ütopyası özlediği toplumsal düzen: Yarin yanağından gayri her şeyin paylaşıldığı insanları ezmeden ezilmeden mutlu yaşadığıbir tür sosyalist bir düzendir.

  Alevi öğretisi.
  Doğada olduğu gibi her şeyin değiştiği ilkesinden hareket eder. Kurallar sınırlar ve yasaklar topluluk tarafından konulur ve kaldırılabilir. Alevi toplumunda 72 millete bir bakılır toplumda herkes (ırk milliyet cinsiyet (kadın-erkek) eşit aynı hak ve sorumluluklara sahip olmalıdır.. Aleviler tüm dinlerin temel/öz buyruklarına saygı duyarlar. Irkçılığın milliyetçiliğin fanatikliğin Alevi dünya görüşünde (felsefesinde) yeri yoktur.

  Aleviliğin tarihi.
  M. sonra 800-1100 yıllarında Orta Asyada göçebe halinde yasayan Türkler Ortadoğu ve Anadolu’ya gelirken ‘bavullarında’ kendi inançları (Şamanizm) dışında Budizm ve diğer inançlardan da bir şeyler getirmişlerdir.

  Anadolu’da bu inançlar eski İran Kürt inançları (Zerdüşt vs.) Ve ayrıca Yahudililik Hıristiyanlık İslam ve eski Yunan doğa felsefesinden unsurlarla karışmış ve daha sonraları (Batınilik Kızılbaşlık Bektaşilik) ve sonuçta Alevilik olarak ortaya çıkmıştır.

  Alevilik: Anadolu’da yasayan çeşitli halk ve kültürlerden oluşmuş ve o tarihte var olan hakim din ve toplumsal düzene karşı bir muhalefet hareketi olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

  ‘ALEVİ’ kelimesi:
  Alevi kelimesinin çeşitli sembolik anlamları vardır: Felsefî anlamda alevi kelimesi; her şeyin ‘alevi’ öz kaynağı ‘nur’ kutsal yaratıcı güce bağlanır. Doğada her şeyi hareket ettiren enerji ve canlılarda yasam gücü olarak kabul edilen aşk/sevgiye bağlanır. Diğer inançsal ve toplumsal yönüyle de; İslam peygamberi Muhammed’in amca oğlu ve damadı Hz. Ali’ye bağlanır.İslam’ın o zaman ki Arap toplumunda ki hakim güçlere karşı bir devrim olarak ortaya çıkmasında büyük emeği geçen fakat İslam dini iktidar olduktan sonra ailece (Eehli-Beyt olarak) haksizlik ve zulme maruz kalıp katledilen Hz. Ali ve yandaşlarına sevgi ve düşüncesine bağlılığı simgeler.

  Alevilik ve İslam
  Aleviler bütün dinlerin olduğu gibi İslam’ında temel/öz buyruğuna inanır/saygı duyarlar fakat oruç namaz haç vb. gibi ibadet ve birçok yüzeysel kural ve Kuran yorumlarına uymazlar. Ayrıca Aleviliğin temel inanç ve ibadet kurumu olan CEM ve cemde olan hiç bir uygulama bilinen islam kuralları içinde yoktur..

  Alevilik öğretisi (4 Kapı - 40 Makam):
  1200 yıllarında yaşamış ve Alevilerce Pir kabul edilen “Hünkar Bektaş Veli” tarafından kurulmuştur. HBV’nin öğretisi 4 kapı-40 Makam üzerine kurulmuştur. Sırayla Şeriat Tarikat Marifet Hakikat olarak isimlendirilen 4 Kapı yine sırayla; Yasa - yol - eylem - Hakikat anlamındadır. Ve Hünkar Veli bu 4 kapıyı uzayda bulunan ve her zaman hareket hainde olan 4 ana maddeye hava ateş (enerji) su toprağa ve bunları da CANa bağlamaktadır. Buna 5 unsur denir. Hünkar ‘Bektaş’ ismi de bu beş unsur (beş-taş) tan gelir. Burada hareket ettirici güç ateş/enerjidir. ‘Her şeyin bir yüzü bin özü vardır’ önemli olan bu özleri bilmek öğrenmektir.

  40 Makam:
  İlk makamı iman (inanmaktır): HBV: ‘İnanmak akıl mantık bilim üzeredir akla mantığa sığana kalbinden sahip çık’ ve ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ diyor. Kırkıncı son makam ise: Kamili-insan Enel-Hak olmak (Kendini tanrı yerine koyabilecek bilgi ve olgunluğa ulaşma) makamıdır. Kısaca insan bilim ve sevgi yolundan 4 kapı-40 makamdan geçerek (tanrıya) tanrısal bir olgunluğa ulaşabilir.

  Aleviler tarih boyu ezilmişler:
  Aleviler tarih boyu hakim güçlerin baskı sömürü sistemlerine karşı (inançsal kültürel ve politik) yönden muhalefet olmuşlardır. Aleviler inançları yüzünden yüzyıllarca iktidarlar cahil kitleler ve fanatik dinciler tarafından baskı altında tutulmuş katliamlara maruz kalmıştır. Buna karşı Aleviler örneğin Osmanlılar döneminde 200"ün üzerinde halk ayaklanmasına öncülük etmiştir. Alevilere ve aydın lâik insanlara yönelik bu iktidar destekli fanatik-dinci saldırıların en son örneklerinden biri 2 Temmuz 1993"te Sivas’ta olmuştur. Pir Sultan’ı anma şenlikleri altında yapılan etkinliklere katılan 33 aydın sanatçı ve semahçı genç güvenlik güçlerinin göz yumması nedeniyle cahil fanatik kitlelerce kaldıkları Madımak Otelinde yakılarak katledilmiştir. Yüzlerce yaralı arasında uluslararası alanda tanınmış yazar Aziz Nesil’de vardı.

  Alevilikte Semah ve Cem;

  Semah Alevilerin geleneksel ‘dansıdır’ bir çeşit ibadet biçimidir. Semah kelimesi; gökyüzü/uzay ve müzik ve sözle öğrenme anlamına gelir. Ayrıca evrende ki her şeyin hareket ettiğini bir dönüşümden geçtiğini sembolize eder. Semahta insan duygusal bir dünyada uzayı/alemi dolanıp aradığını yine kendinde bulması sergilenir. Semah normal olarak Alevilerin CEM dedikleri özel toplantılarında dönülür.

  Alevilikte CEM:
  CEM ‘birlik’ demektir. Burada ki birlik hem insanin kendini bilmesi toplumsal dayanışma alemdeki varlıkların birliğini kapsar. Cem derneklerde yapılan genel kurullara benzetilebilir. Cem’de tüm üyeler kendilerini görgüye/ toplum içinde sorguya (dara) çektirirler. Bu yönüyle Cem bir tür halk mahkemesidir.

  Alevilerin kişisel sabit belirli yer ve zamanda yapılan ibadet şekilleri yoktur. Önemli olan her an (ibadetli) iyi insan olmaya çalışmaktır.
  Aleviliğin en önemli kurumlarının ve ibadetlerinin basında Cem gelir ve topluluk istediği zaman uygun herhangi bir yerde yapılabilir.

  Cem in kaynağı İslam öncesi eski Türk ve Iran inanç ve kültürlerinin İslam la birleştirildiği KIRKLAR MECLİSİ (CEMi) inancına dayanır.. 19 Kadın 21 erkeğin ve Hz. Ali’nin de olduğu bu Ceme/meclise Hz. Muhammed Peygamber olarak değil Hadümül-fukara fakirlerin hizmetçisi olarak girebilmiştir.. Hizmet Alevilikte en önemli unsurlardan biridir yola hizmet için girilir halka hizmet hakka hizmet olarak kabul edilir..

  Bir kaç çeşit Cem vardır. Fakat hepsinin gündeminde 12 hizmet vardır. 12 hizmetin; sosyal kültürel politik ahlâksal pratik ve inançsal anlamları vardır. Cem’de kadın erkek yaşlı çocuk eşit sayılır herkes birbirine CAN veya bacı kardeş diye hitap eder. Cem’de 12 hizmetten birisi de semahtır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alevilikte Semah ve sembolik anlamları:
  * Semah normalde Cem’de dönülür (dönmek hiçbir şeyin durmadığını ölmediğini hareket edip değiştiğini sembolize der. * Semah Cem dışında ayrıca; toplumsal içeriği olan toplantılarda ve tanıtmak amacı için dönülebilir. Başka yerlerde düğün eğlencelerde vs. kurallarına uyulamayacağı için semah dönülmesi uygun görülmez.

  * Yüzün üzerinde semah çeşidi vardır hepsi için geçerli olan ağır tempoyla baslar hızlanır ve yavaşla [-yasak kelime kullanıldı-] durur. Duyguların/ruhun uçuş ve geri dönüsünü sembolize eder.

  * Cemde ve Semah dönülürken normalde çırağ/mum yakılır. Bu ışık bütün alemi hareket ettiren/yaratan ilâhî NUR olarak kabul edilir. Ayrıca alevi/enerjiyi bilim ve sevgiyi-aşkı sembolize eder.

  * Semahta kadın ve erkek şarttır bununda birlik eşitlik yaradılış sevgi karşıtların birliği gibi çok derin anlamları vardır.

  * Semah yalın ayak dönülür duygular dünyasında uçulsa da gerçeğe doğaya/toprağa bağlılığı sembolize eder. (Oku; benim sadık yârim kara topraktır. A.Veysel)

  * Semah günlük fakat temiz elbiseyle dönülebilir bazı semahlar dışında (üryan semahı) özel elbise gerekmez. Genelde bele kendini kontrol etmeyi (Eline Diline Beline sahip olmayı) ve sevdiğine (yola) bağlılığı sembolize eden bir kuşak (kemerbest) bağlanır.

  * Bazı semahlarda avuçlar yer ve gökyüzüne döndürülür yerle gök arasında (1. kapı hava ve 4 kapı toprak / tanrı ve insan) arasında bağ kurulur.
  * Gözler genellikle el/avuç içine bakar bu da aynada kendini (insanda tanrıyı) görmeyi sembolize eder. (Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme. Nazar eyledim özüme Ali göründü gözüme)

  * Semahta kalbe (döşe) götürülen eller Alevilerin bir tür selamıdır. İçten ve kalpten sevgi ve yola bağlılığı sembolize eder.

  * Bazı semahlarda eller dairenin dışından içine uzatılır. Bu Haktan hakkıyla helâl alıp halkla ‘yarin yanağından gayrisini paylaşmayı’ sembolize eder.

  * Bazı semahlardaki figürlerde doğadaki canlı varlıkların (hayvanların bitkilerin) özeliklerini emek sevgi birlik vbg. çeşitli konuları sembolize eder.
  Alevilik insanlık yoludur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş