Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kur'an-ı Kerim Ve Ehl-i Beyt

  KUR'AN-I KERİM VE EHL-İ BEYT

  Ahzâb..Sûresi’nin.33..âyeti


  İnnemâ yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyrâ”

  Meâli: “Ey Ehl-i Beyt Allah sizden günahı her türlü fenalıkları ve kötülükleri giderip sizi kemâl.üzre.tertemiz.tathir.etmek.ve.pâk.kılmak.mur ad.eder.”

  Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğundaHz.Peygamber zevcelerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi. Hz.Muhammed; Hz.Ali Hz.Fâtıma Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin’i çağırdı onları örtündüğü.abasının.altına.aldı.ve.Allah’ımişte.bu nlar.benim.Ehl-.i.Beyt’im..dir buyurmuşlardır.

  Ahzâb.Sûresi’nin.56..âyeti:
  İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alennebiyy yâ eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû.tesliymâ”

  Meâli: “Şüphe yok ki Allah ve melâikesi Peygamber’e selâvat getirirler. Ey îman edenler! Siz de.O’na.selâvat.getirin;.selâm.getirin.”
  Açıklama: Kendilerinden; “Sana nasıl selâvat edelim” diye sorduklarında Hz.Peygamber; “Allahümme salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âl-i Muhammed” deyin buyurmuşlardır.

  Şu halde Allah ve Peygamber’in emriyle Peygamber’e selât ve selâm verilirken Âl-i’ne; Ali Fâtıma.Hasan.ve.Hüseyin’e.de.selât.ve.selâm.veriliyor .

  Âl-i.İmran.Sûresi’nin.61..âyeti:
  Femen hacceke fiyhi min ba’di mâ câeke minel’ilmi fekul te’âlevned’u ebnâenâ ve ebnâeküm ve nisâena ve nisâeküm ve enfüsenâ ve enfüseküm sümme nebtehil fenec’al la’netallahi alelkâzibiyn”

  Meâli: “Sana ilim vâsıl olduktan sonra Îsâ hakkında her kim sana karşı çene çalarsa onlara dersin: Gelin oğullarımızı oğullarınızı;kadınlarımızı kadınlarınızı çağıralım siz de gelin biz de gelelim sonra lânetleşelim Allah’ın lâneti yalancılara olsun diye niyaz edelim.”

  Açıklama: Bu âyet “Ehl-i Beyt” hakkında nâzil olmuştur. Kitap ehlinin vergi vererek dinlerinde kalabilecekleri teşri edilmiş ve İslâm iktidarı altındaki kitap ehlinin hepsi de buna râzı.olmuştu.Ancak.Necran.Hıristiyanlarıbuna.râzı.olmamışlardı.

  Bunların içlerinde Ebû Hârise adlı bilgili bir keşiş de vardı. Hz.Peygamber’e; Hz.Îsâ Peygamber ile ilgili sorular sordular ve “Biz senin Peygamberliğine inanmıyoruz bize bunu ispat.et”dediklerindeyukarıdaki.âyet-i.kerîme.nâzil.olmuştur.

  Bunun.üzerine.Hz.Muhammed.Necran.Hıristiyanlarına.hitaben:
  Her ne kadar size hüccet(delil) getirdim ise siz inat ettiniz ve nizâyı artırdınız” diyerek onları mübâheleye yani bir araya gelip Allah’ın lânetini yalancıya havale etmeye çağırdı. O gün mühlet istediler ertesi güne bırakalım bu işi dediler. İçlerinden Ebû Harise adlı keşiş onlara; Muhammed yarın -Ehl-i Beyt’i- ile gelirse sakın onunla mübâheleye girişmeyin; ashâbıyla gelirse.mübâheleye.girişin”.dedi.

  Ertesi günü mübâhele yerine geldiler. Hz.Muhammed; Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin önlerinde Hz.Fâtıma arkalarında olduğu ve Hz.Ali’nin elini tuttuğu halde teşrif buyurdular. Necranlılar da aralarında oğullarının ve kadınlarının da bulunduğu yetmiş kişiyle gelmişlerdi.

  Ebû.Hârise.tercümanlarına;
  Muhammed’le beraber gelenlerin kimler olduklarını” sordu. Kızı Fâtıma dâmâdı Ali onların iki oğlu Hasan ve Hüseyin olduğunu anlayınca taifesine dönüp; “Bakın görün dedi nasıl kendisinden emin; bir şüphesi bir tereddüdü olsaydı bunlarla gelmez mübâheleye cesaret edemezdi.

  Kayser’den korkmasaydık îman ederdik; mübâheleye kalkışmayalım; yoksa yeryüzünde su içer bir tek Hıristiyan kalmaz” demiş ve “Mübâheleye girişmeyeceklerini” söyleyipvergi.vermeye.râzı.olmuşlardır.

  Bakara.Sûresi’nin.274..âyeti:

  Elleziyne yünfikuüne emvâlehüm billeyli vennehâri sırren ve alâniyeten felehüm ecrühüm inde.rabbihimve.lâ.havfün.aleyhimvehümyahze nûn
  Meâli:Gece gündüz gizli âşikâr olarak mallarını harceden kimselerin Rableri yanında mükâfatları vardır; onlar için korku yoktur onlar mahzûn da olmazlar.”

  Açıklama: Bu âyet-i kerîme Hz.Ali hakkında nâzil olmuştur. Dört dirhemi varsa birini sırren birini alenen birini gece karanlıkta ve birini de gündüz aydınlıkta verirdi.

  Hz.Muhammed:
  Niçin.böyleverirdin?”diyesorduklarında:

  Hz.Ali:
  Şâyetbirikabulolurümidiyle…”diyecevapverdi.

  MaideSûresi’nin55.âyeti:
  İnnemâ veliyyikümullâhü ve resûlühü velleziyne âmenülleziyne yukıymûnessalâte ve yü’tûnezzekâtevehümrâki’ûn”
  Meâli: “Sizin yârınız işinizi gören ancak Allah’tır Peygamberidir namazı dosdoğru kılan zekâtverenrükûdabulunanmü’minlerdir.”

  Açıklama: Bu âyet-i kerîmenin Hz.Ali hakkında nâzil olduğunu tefsirciler hem de Hz.Resûlullah’ın duâsı ile beraber aynen yazmışlardır. Bu âyetin nâzil olmasına sebep olan olayıEbûZer-GaffariHazretlerişöyleanlatır:
  Bir gün mescide giren bir muhtaç kişi Yâ Rabbî şâhid ol! Resûlullah’ın mescidine geldim şey’en lill’âh(yardım) istedim kimse bana bir şey vermedi” diye yakındı.

  Hz.Ali namaz kılıyordu ve rükû da idi. Yoksula serçe parmağındaki yüzüğünü alması için işaret etti ve elini uzattı o da sevinerek yüzüğü çıkarıp aldı. Bu durumu Resûlullah bakışlarıyla izliyordu. Bakışlarındaki hâli orada bulunan sahâbelere bir heyecan vermişti.

  BundanduygulananHz.Muhammedmübarekellerinikal dırarak:
  Allah’ım! Kardeşim Mûsâ birlik makamından; Yâ Rabb! Meşakkete tahammül için göğsümü aç Firavun’a karşı işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini kardeşim Harun’u vezir yap da onunla arkamı kavi kıl. Onu işimde bana ortak yap. Şunun için ki seni çok tesbih edelim seni çok analım»” diye yalvardı. (Tâ-Hâ 25-34.âyetler)
  Ve “Allah’ım!Ben de Peygamberin Muhammedim. Benimde göğsümde genişlik ver işimi kolaylaştır bana da ehlimden Ali’yi vezir yap ve bununla güçlendir beni” diye duâ etti.

  Henüz.sözlerini.bitirmeden.Cebrâil.nâzil.oldu:
  Yâ Muhammed! İnnemâ veliyyikümullâhü ve resûlühü” âyetini oku dedi. Maide Sûresi’nin

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  55.âyetibununiçinnâzilolmuştur.
  Allah’ın emirlerine u [-yasak kelime kullanıldı-] Hz.Ali’nin halîfe tayin edilmesi Kur’ân buyruğudur.

  İnsan(Dehr)Sûresi'nin8 ve 9.âyetleri“( 8 ) :
  Ve yut’ımûnettâ’âme alâ hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyrâ. (9) İnnemâ nut’ımüküm livechillâhinüriydüminkümcezâenveşükûrâ.”Meâli:“( 8 )
  Onlarda taamın azlığı ve ihtiyaçları varken Allahü Taâlâya muhabbetlerinden dolayı fakiri yetimi ve esiri it’âm ederler. (9) Bu it’amımız size ancak livechillâhtır. Sizden onun için mükâfatveteşekkürmuratetmeyiz.”

  Açıklama : Bu âyet-i kerîmeler; Hz.Ali Hz.Fatıma Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin hakkında nâzil olmuştur. İmâm-ı Hasan ve İmâm-ı Hüseyin bir gün hastalandıklarında Hz.Peygamber ve ashâbın ileri gelenleri onları ziyaret etmeye geldiler. Hz.Resûlullah iki hazretin iyileşmeleri için İmâm-ı Ali’ye nezir tutmalarını önerir. İmâm-ı Ali bunun üzerine üç gün nezir olarak oruçtutmayakararverir.

  Orucun birinci gününde arpadan yapılmış ekmekler akşam namazından sonra sofraya konulduğunda yoksul biri kapıya gelip; “Aç olduğunu söyleyerek bir şeyler ister”. Bunun üzerine hazırlamış oldukları ekmekleri o yoksula verip su ile iftar ederler.

  İkinci oruç gününün sonunda iftar vaktinde kapıya bir yetim gelip; “Yiyecek bir şeyler ister.” Hazırlamış oldukları o ekmekleri yetime verip o gün de su ile iftar ederler.

  Üçüncü günün sonunda da aynı hazırlık yapıldıktan sonra kapıya bir esir gelip; “Yiyecek bir şeyler ister.” Ona da hazırlamış oldukları ekmekleri verip su ile iftar ederler.

  Dördüncü gün olduğunda İmâm-ı Ali; İmâm Hasan ve İmâm Hüseyin’in ellerini tutarak Hz.Resûlullah’ın huzûruna gider. Hz.Resûlullah onların bu durumlarını gördüğünde ağladı ve oandaCebrâilAleyhisselâm’daKur’ân-ıKerîm’inşuâyetinigetirdi:

  İnne hâzâ kâne leküm cezâen ve kâne sa’yüküm meşkûr┠(İnsan 22. âyet)
  Meâli: Bütün bunlar mükâfat olarak size verilecek. Sa’yiniz hoşa gidecek makbul olacak.

  ŞûraSûresi’nin23.âyeti:Kules’elekümaleyhiecrenillelmeveddetefiyl kurbâ”

  Meâli: “De ki; Risaletimin (Peygamberliğimin) tebliği hususunda akrabamı (Ehl-i Beyt’imi) sevmenizdenbaşkahiçbirücretistemiyorum.”
  Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda sahâbe suâl ettiler ki; “Yâ Resûlullah meveddet buyurulmuşbukurbâkimlerdir?”

  Hz.Muhammed cevâben; “Ali Fâtıma Hasan ve Hüseyin” demişlerdir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş