HZ. ALİ'NİN ŞEHADETİ

Hicret’in 40. yılı Ramazan ayı gelmişti. Hz.Ali Muâviye’nin üzerine yürümek için hazırlık yapmakla.meşguldü.

Taberi.ve.İbn’ül-EsirHz.Ali’nin.şehâdet.sebebini.şöyle.anlatır:
Mülcemoğlu.Haccâc.ve.Temim.boyundan.Amr;

Halkın kurtulması için Hz.Ali’nin Muâviye’nin ve Âsoğlu Amr’ın ortadan kaldırılması” gerekli olduğu kanâatine vardılar. Bu işi yapacak kişilerin üçüde Hâricîlerdendi.

Mülcemoğlu Hz.Ali’yi Haccâc Muâviye’yi Amr da Âsoğlu Amr’ı öldürmeye karar verdiler. Ramazan ayının 18. günü sabah namazında işlerini başaracaklardı.

İbn-i Mülcem Kûfe’ye geldi mezhepdaşlarıyla buluştu; fakat yapacağı işi kimseye açmadı. Mülcemoğlu bir gün mezhepdaşlarından birinin evinde pek güzel bir kadın gördü vuruldu adeta..Kadına.evlenme.teklifinde.bulundu.Kuttame.a dındaki.kadın:
Benim mehrim pek ağır” dedi. “Üçbin dirhem vermedikçe bir köle ve halayık satın alıp bağışlamadıkça.ve.Ali’ye.öldürmedikçesanavarmamben”demişti.cemoğlu:mül
İlk iki şartı kabul ederim” dedi; “Fakat Ali’yi öldürmek elimden gelmez benim.”

Kadının; babası ve kardeşi Nehrevan da öldürülen Hâricîlerdendi. “İmkânı yok” dedi. “Ali öldürülmedikçe yüreğim soğumaz benim. Ben sana yardımcı bulurum.” dedi. Mülcemoğluna Şebib ve Verdan’ı tanıştırdı; bunlar da Mülcemoğluna yardım edeceklerdi.

Mülcemoğlu daha önce Hz.Ali’ye bey’at edilirken bey’at etmek istemiş Hz.Ali onu iki kere reddetmişti. Hz.Ali üçüncüsünde mübarek elleriyle başlarına ve sakallarına işaret buyurarak; Buradan akacak kanla şunu boyayacak kişiyle ne işim var benim” demiş ve şu iki beyiti okumuşlardı:
Ölüm gelip çatınca kuşan kemerini sen; seninle buluşunca telâşa düşme dayan.

Ölüm mahallene kondu mu acıklanma sızlanma dayan.”
Hz.Ali zaten yaşamaktan bıkmıştı. “Allah’ım sen beni bunlardan hayırlısıyla buluştur bunlara da kötü birini musallat et” diye duâ etmişti.

Hz.Ali bir gece Hz.İmâm Hüseyin’in bir gece Cafer-i Tayyâr oğlunun evinde kalıyor üç lokmadan fazla bir şey yemiyor; “Allah’ıma boş karınla temiz olarak kavuşmam daha sevimlidirbence”diyordu.
Ramazan ayının 18. günü Hz.Ali evden çıkarken Hz.İmâm Hasan ve Hz.İmâm Hüseyin’e hediye olarak getirilmiş olan ördekler gagalarıyla eteğini tutmuşlardı.

Hz.Ali onları kovalayanlara; “Bırakın” buyurmuştu; “Onlar ağlayanlardır; seher çağında da kaderyerinibulur.”

Hz.Ali; “O gece Hz.Resûlullah’ı rûyada gördüğünü” de bildirmiş şehâdete tam hazırlanmıştı.

MescidegirenHz.Ali:
Namaz namaz” diye uyuyanları uyandırmağa başlamıştı ki; Şebib bir kılıç salladı; fakat kılıç mescidin kapısına geldi. Bunun üzerine önceden gelip mescide gizlenen Mülcemoğlu:

Yâ Ali! Hüküm ancak Allah’ındır” diye bağırarak Hz.Ali’nin mübarek başlarına bir kılıç vurdu. Kılıç Hendek savaşında Amr’ın yaraladığı yere geldi; imâme yarılmış kılıç mübarek başlarına.gömülmüştü.

Yere düşmüştü Hz.Ali; “Andolsun Kâ’be’nin Rabbine” buyurmuştu. “Kurtuldum” dedi.

Suikastçılarkaçıyorlardı;kaçarkendebağırıyorlardı:Emîr’ül-mü’mininşehitedildi!...”

Şebib’i birisi yakaladı kılıcını elinden aldı; fakat o atik davrandı kurtulup evine sığındı. Sesi duyan halk birbirine karışmıştı. Şebib’in amcasının oğlu o gece Şebib’de konuktu. “Hâricî” değildi bu zât. Şebib’in telaşını görünce; “Yoksa” dedi “Mü’minler emîrini sen mi öldürdün?”Şebib:
Hayır” diyecekken “Evet” dedi; o da kılıcını çekip Şebib’i öldürdü.

Mülcemoğlu’nu da birisi yakaladı sürüyerek mescide götürdü. Hz.İmâm Hasan ve Hz.İmâm Hüseyin ile yakınları mescide girdikleri zaman Hz.Ali’yi mihrabın önünde yerden toprak alıp; “Ondan yarattık sizi yine oraya iâde edeceğiz; ordan çıkaracağız bir kere daha sizi” meâlindeki âyeti okuyup yarasına basıyor buldular. (Tâhâ 55. âyet)

Hz.Ali’yi yaralı halde eve götürdüler. Yaranın şiddetinden evdekilerin kimi kendinden geçiyor kimi kendine geliyordu. Hz.Ali bir aralık mübarek gözlerini açıp başucundakilere bakarakşöylebuyurdu:
En güzel en yüce arkadaşa en hayırlı konağa en güzel huzûr ve istirahat yerine gidiyorum.”

SonraMülcemoğlu’nuelleribağlolarakHz.Ali’ninyanınagetirdiler.Hz.Ali:
EyAllah’ındüşmanı”dedi“Bensanaiyiliketmedimmi?”Mülcemoğlu: Evet”dedi“İyilik.ettin.”Hz.Ali:Peki”dedi“Bu.yaptığınne?”Mülcemoğlu:Kılıcımı kırk sabah biledim Allah’tan onunla halkın en kötüsünü öldürmesini diledim..dedi.

Hz.Ali:
Sende onunla öldürüleceksin; halkın en kötüsü görüyorsun ki sensin” buyurdu ve yanındakileredediki:

Bunu götürün hapsedin eziyet etmeyin aç bırakmayın; siz ne yiyor içiyorsanız buna da onu verin. Ben sağ kalırsam ne yapacağımı bilirim; ölürsem o bana bir kılıç vurdu; siz de onu bir vuruştaöldürün;amaAllah’ınsizibağışlamasınıdaistemezmisiniz?”
Hak’ka kavuştuğu gece Hz.Ali’ye bir bardak süt sunmuşlardı. Yarısını içtikten sonra bardağı verdi;“Bunu”dedi;“Oesirinizegötürünonusakına çbırakmayın.”

Sütü Mülcemoğlu’na götürdüler; “Zehirlidir” diye içmedi. Bu olayda adâletle-zulüm îmanla-îmansızlık yücelikle-alçaklık fazîletle-hıyânet; bir bardak sütle tarihe insanlık tarihine geçti.

Hz.Ali Emîr’ül-mü’minîn Ramazan ayının 21. gecesine kadar yaşadılar. Hz.Ali bu fânî dünyadan göçmeden önce oğlu Hz.İmâm Hasan ve Hz.İmâm Hüseyin’i yanına çağırdı; onlara vasiyetiniyazdırdıveimâmlıkemanetleriniHz.Hasan’ateslimetti.
Hz.İmâm Ali Hicret’in 40. yılı (Milâdi 661) Ramazan ayının 21. gecesi Hak’ka vuslat etmiştir. Hz.Ali Hak’ka kavuştuğunda 63 yaşında idi. Türbesi Necef şehri-IRAK’tadır.

En doğrusunu Allah bilir.