Hz. Ali'nin savaşları hakkında peygamberin sözleri


Hz. Ali hilafeti döneminde üç çetin savaşa girmişti. fakat bu savaşlar eski savaşlara benzemez. zira peygamber zamanında ki savaşlarda islam dışı olan düşmanlara kılıç sallanmıştı. şimdiki durum başka sözde aynı dinden olan bir gurup karşısında. oda islam dinine göre sakıncalı. ancak sağduyulu olanlar için hiçte sakıncalı değildi. kimi imanı eksik olanlar 'fitne' diye tarafsız kaldılar. kimi akıllılar peygamber namına hadis uydurup temize çıkmak istediler. güya peygamber 'benden sonra bir fitne olacak o zamanı görürsen sakın girme. kılıcını kır evinde otur' demiş. bu çeşit sahabeler Ali'ye kin tutanlardandı. ancak başkası gibi küstahlıkla ortaya çıkmakla değil sinsi kin bağlamakla kendilerini belli edecek kadar karşı durum alıyor. halbuki Cemel Sıffın ve Nahrevan savaşlarını peygamber daha önceden haber vermiş ve Ali'yi bu savaşa hazırlamıştı. bu hadisler Ali'nin Cemel Sıffın ve Nahrevan savaşlarının Bedir Uhud ve Hendek savaşlarının bir devamı olduğunu gösteren hadislerdir.

1) Hukeyd el Ensari rivayet ediyor ve diyor ki 'Nahrevan savaşında Ali'nin ağzından şunları işittim. 'peygamber hazretleri bana Nakisiyn Kasıtiyn ve Marıkıyn gurupları ile savaşmam için emir verdi.' '

Hatip el Bağdadi tarih kitabında c8 s340
İbni Kesir tarih kitabında c7 s305
Nakisiyn: verdikleri sözde durmayanlar
Kasitiyn: doğru yoldan çıkanlar
Marikyn: dinden çıkanlar

2) Abdullah bin Mesut rivayet ediyor ve diyor ki 'peygamber hazretleri Ümmü Selemenin evine geldi biraz sonra yanına Ali geldi. peygamber 'ey Ümmü Seleme benden sonra Nakisiyn Kasitiyn ve Marikıyn gurupları ile savaşacak olan budur' dedi.' Attabari Riyad kitabında c2 s240
İbni Kesir tarih kitabında c7 s305

el Müttaki el Hindi Kenzül Ummal kitabında c6 s391
şeyhul islam el Hamvini Feraid kitabında 27. babta

3)yine sahabelerden Ebu Said el Hudri diyor ki 'hazreti peygamber bize Nakisiyn Kasitiyn ve Marikiyn gurupları ile savaşmamız için emir verdi. 'ya Resullullah kimin yanında olalım' dedik ' Ali bin Ebu Talib'in yanında' dedi. '

Hakim ve Suyuti'ye göre Hafız el Künci Kifayet kitabında s72
İbni Kesir tarih kitabında c7 s305

4)Ammar bin Yaser diyor ki 'peygamber Ali'ye 'ya Ali zalim zümre sana savaş açacak hak yolunda sensin. o gün sana yardım etmeyen benden değildir' dedi.'

İbni Asakir tarih kitabında
Suyuti cem ve tertip kitabında c6 s155
Zerkani Şerhül Mevahip kitabında c3 s317

5) Ali bin Rebi'a el Valibi diyor ' Aliden işittim.dedi ki 'peygamber benden ahid aldı kendisinden sonra Nakısiyn Kasitiyn ve Marikiyn guruplarıyla savaşmam için' ünlü alimlerden Hafız el Heytemi Mecma Ezzevaid kitabında c7 s638

İbni Kesir tarih kitabında c7 s304
Zerkani Şerhül Mvahip kitabında c3 s217

6) büyük sahabelerden Ebu Eyyüp el Ansari kanalıyla rivayet ediliyor. Ebu Sadık şöyle anlatıyor 'Ebu Eyyüp el Ansari Irak'a geldiğinde kendisiyle buluştum ve dedim ki ' Allah seni peygamberin sohbetiyle ve Medine'ye ilk buyurduğunda senin evinde misafir olmasıyla büyük şeref verdi. şimdi ne oluyor sana her gün silahını Kuşanıp Müslüman bir zümreye yürüyorsun?' bana şöyle dedi. 'peygamber hazretleri bizden ahid aldı önce Nakisiyn olanlarla savaşmak için onlarla Cemel'de karşılaştık. sonra Kasitiyn olanlar için aynı ahdi aldı işte şimdi onların üzerine yürüyoruz. birde Marikiyn olanlar için yine ahid aldı fakat onları henüz bilmiyoruz.'
İbni Asakir tarih kitabında c5 s41

İbni Kesir tarih kitabında c7 s306
El Müttaki El Hindi Kenzül Ummal kitabında c6 s88

7) yine Ebu Eyyüp El Ansari'den sahabelerden Alkama ve Esved rivayet ediyor

'Ebu Eyyüp El Ansari dedi ki ' otlak yerler bulmaya gönderilen rehber yalan rapor vermez Peygamber hazretleri bize Nakisiyn Kasitiny ve Marikiyn gurupları ile savaşmamız için emir verdi.'ElHatip El Bağdadi tarih kitabında c13 s187

Hafız El Künci Kifayet kitabında s70
İbni Kesir tarih kitabında c7 s306
Hakim Müstedrek kitabında benzer bir şekilde c3 s146
Suyuti Hasaıs kitabında c2 s138

8 ) hz Ali bu hadisi rivayet eder. diyor ki 'hz Peygamber bana ' ya Ali sen Arapların yiğidisin sen Nakisiyn Kasitiyn ve Marikiyn ların katilisin sen kardeşim ve benden sonra her müminin velisisin' dedi.'
Şemsul Ahbar kitabında s38

9) peygamber demişti ki ' benden sonra Ali'ye savaş açacak guruplar çıkacak. onların karşısında Ali'ye yardım etmek kutsal bir görevdir. eli ile yardım edemiyen diliyle diiyle de yardım edemiyen kalbiyle ona bağlı olsun' ElHeytemi Mecma Ezzevaid kitabında c9 s194

ElMüttaki El Hindi Kenzül Ummal kitabında c6 s155 ve s305
Tıbrani İbni Merdeveyn ve ebu Naim'den almıştır.

10) Ali Cemel savaşında Zübeyr ile karşı karşıya geliyor ve diyor ki ' ey Zübeyr hatırlıyormusun bir gün hz Peygamber sana benimle haksız olarak savaş açacağını söylemişti.' Zübeyr ' evet şimdi hatırladım' dedi ve geri döndü.

Hakim Müstedrek kitabında c3 s336
Tabari tarih kitabında c5 s200
Ebul Ferec Asfahani Ağani kitabında c16 s131
Mesudi Mürücuzzehep kitabında c2 s10
İbni Esir el kamil tarih kitabında c7 s23
ve ve ve bu hadisi yazanlar çoktur. saymakla bitmez

11)peygamber bir gün sahabelerine dedi ki 'ben nasıl Kuran'ın tenzili için savaştıysam içinizden biride tevili için savaşacak' ve Ali'yi gösterdi.
Nisai Hasais kitabında s40

İmam Ahmet bin Hambel Müsnet kitabında c3 s33
Ebu Naim Hilye kitabında c1 s67
İbnül Esir Üsüdül Ğabe kitabında c3 s282
İbni Hacer Askalani İsabe kitabında s152
İbni Abdi Ber İstiap kitabında c2 s423
El Heytemi Mecma kitabında c5 s186

Tenzil: kuranın vahy yolu ile inmesi
Tevil: inen ayetin manalandırılması anlamlandırılması

12) bir gün peygamber zevcelerine hitaben 'hanginiz kıllı devenin üzerine çıkıp Hav'ep köpeklerinin havlamalarıyla karşılaşacak sağında ve solunda çok insanlar öldürülecek kendisi kıl payı kurtulacak?'Maverdi Alam kitabında s82

Zemahşari Faik kitabında c1 s190
İbni Esir Nihayet kitabında c2 s10
Fayruzabadi Kamus kitabında c1 s65
Heytemi Mecma kitabında c7 s234
ElMüttaki ElHindi Kenzül Ummal kitabında c6 s83
ve ve ve bu çok ünlü bir hadistir ve daha bir çok kişi bunu yazar.

13) peygamber bir gün Aişe'ye şöyle dedi. ' ben seni öyle görüyorum ki Hav'ep köpeklerinin havlamalarıyla karşılaşacaksın haksız olarak Ali'ye savaş açacaksın'

İbni Abdi Rebbih El Ikdül Ferid kitabında c2 s283