Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hz.Fatma Hakkında Bilgiler.

  Hz. Fâtıma Hicret’ten 11 yıl önce Cemaziyelahir’in 20. gününde Mekke’de dünyaya gelmişlerdir.

  Hz. Fâtıma; Hz.Peygamber’in Hz.Hatice’tül Kübra’dan doğan ikisi erkek dördü kız olan çocuklarından hayatta kalan tek kızlarıdır. Diğer evlâtları kendi zamanlarında genç yaşlarda âhiret âlemine göç etmişlerdir. Bu nedenle Hz.Peygamber’in nesli Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ’dan yürümüştür.Hz.Peygamber’debukonudaşöylebuyurmuşlardır:

  Gerçekten de Allah her Peygamber’in soyunu o Peygamber’den yürüttü; benim soyumu ise EbûTâliboğluAli’denizhâretti”

  Hz.Fâtıma’nın künyeleri; Ümm’ül Hasan Ümm’ül Hüseyin ve Ümm’ül Muhsin’dir.

  Mübarek lâkabları ise; Sıddıyka (Gerçekleyen özü-sözü tam gerçek olan) Mübâreke (Kutlanmış kutlu olmuş) Tâhire (Tertemiz) Zekiyye (Arınmış) Râdıyye (Allah’tan râzı olmuş) Mardıyye (Allah râzılığını kazanmış) Muhaddise (Allah ilhâmiyle söz söyleyen) Betül (Arınmış) Zehrâ (Parıl parıl parlayan) Seyyide (Kadri yüce ve ulu) ve Meryem’ül Kübra’dır(UluMeryem).

  Hz.Fâtıma söz ve söyleyiş bakımından Hz.Resûl-ü Ekrem’e pek benzerlerdi.
  Hadîs kitapları Hz.Peygamber’in; “Fâtıma bendendir onu kızdıran beni kızdırmıştır.” “O benim kızımdır; vücudumdan bir parçadır; onu inciten beni incitmiştir.” buyurduklarını yazarlar.

  Hz.Resûlullah’a en çok kimi severlerdi diye sorduklarında; ”Fâtıma’yı” derdi. Erkeklerden kimiseverlerdisorusunada;“Ali’yi”diyecevapv erirdi.

  Hz.Hatice’tül Kübra Hz.Muhammed’in Peygamberliğinin 10. yılında Hicretten 2 yıl önce (Milâdi 620) Mekke-i Mükerreme’de Hak’ka kavuşmuştur. Esasen büyük ruhlu yaratılmış olan Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ Hz.Peygamber’e âdeta koruyucu bir melek kesilmişti. Bu yüzden de Hz.Muhammed Hz.Fâtıma’ya; “Ümmi Ebîhâ”(Babasının anası) lâkabını vermişlerdi.

  Hz.Peygamber’in sevgili kızları Hz.Fâtıma’yı almak bu şerefe ulaşmak isteyenler çoktu; fakat Hz.Resûl-ü Ekrem her isteyene Allah’ın emrini beklediklerini söylüyorlardı. Hz.Ali’de Hz.Fâtıma’yı istemeyi kurmakta; fakat bunu bir türlü açamamaktaydı. Nihayet sahâbenin teşvikiyle durumu Hz.Resûlullah’a arzetti. Hz.Resûl bu isteği ilâhi emre uygun bulup Hz.Fâtıma’ya konuyu açtılar. Hz.Fâtıma utançlarından hiçbir söz söylemediler. Hz.Fâtıma’nın sükûtunu ikrâr sayan Hz.Resûl-ü Ekrem bu durum üzerine nikâh hutbesini ve akid sigasını ashâbın topluluğunda okudular evlilik hazırlıklarına başladılar. Hz.Muhammed daha sonra sevgili kızı Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ’yı Hz.Ali’nin evlerine gösterişsiz bir düğün alayıyla fakat ilâhi bir sevinçle gönderdiler. Kendileri de gidip her ikisine hayır duâ da bulundular; böylece nûr nûra kavuştu.

  Hz.Fâtıma’nın Hz.Ali ile Hicret’in 2. yılının son ayı olan Zilhicce ayında olan bu evliliklerinden; Hz.İmâm Hasan Hz.İmâm Hüseyin ile doğmadan düşen ve adı Hz.Peygamber tarafından konulan Muhsin ile Zeyneb ve Ümmü Gülsüm dünyaya gelmişlerdir.

  BuevlilikiçinHz.Peygamberşöyledemiştir:
  Ey Fâtıma seni ilim bakımından en yüksek ahlâk bakımından en ileri Müslümanlığı kabul bakımındanenöndegelenbiriyleevlendirdim.”
  Hz.Fâtıma’nın tüm yaşamı zorluklarla güçlüklerle doludur. Çocukluğu İslâmiyetin ilk yıllarınarastlar.

  Hz.Fâtımâ’nın İslâm Peygamberi’nin kızı oluşu ve Hz.Ali gibi yüksek erdemlerle dolu bir insanın eşi oluşu gerekse İslâmiyetin doğuşu ve gelişmesine en yakından şahit oluşu kendisine derin bir kavrama ve sezme yeteneği ile anlayış kazandırmıştır. Hz.Fâtıma da güçlüklerle dolu zor bir yaşam sürdüren insanlara özge bir zeka ve kavrayış vardı.
  Hz.Muhammed; “Ali olmasaydı” buyurmuşlardı; “Fatıma’ya lâyık bir eş bulunamazdı.”

  Hz.PeygamberHz.Fâtımahakkında:

  Hz.Fâtıma’nın cennet kadınlarının inanan kadınların Muhammed ümmetinden olan kadınların yani bütün kadınların en üstünü ve ulusu olduğunu“ bildirmişlerdir ki; bu husustaki hadîsleri bütün hadîs ricâl sahipleri tarafından tefsir edilmiş ve tarih kitaplarında yazılmıştır.

  Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ anneleri Hz.Hatice’tül Kübra’dan kalan mirası tamamıyla İslâm uğruna Hz.Peygamber’e vermişler ve bu uğurda harcamışlardır. Kendileri de bütün hayatı boyunca geçimsıkıntılarınatahammületmişlerdir.

  Hz.Muhammed’in Hak’ka kavuşmasından sonra Hz.Fâtıma’nın hiçbir zaman gülmediği ve gönlünden hiçbir sûretle üzüntüsünün gitmediği bir gerçektir. O kadar ki bir gün Medine halkıağlayıpinlemelerindenteessürdu [-yasak kelime kullanıldı-] dedilerki;

  Ey Resûlullah’ın kızı ya gündüz ağla gece dinlen ya gece ağla gündüz acıya dayan. Böylece halkbirazrahatyüzügörsün.

  Hz.Fâtıma halkın ricâsını kabul etti. Geceleri ağladı gündüzleri sabır dağı ile yüreğini dağlayıptahammülgösterdi.

  Hz.Peygamber’in Hak’ka kavuşmasından hemen sonra yaşanılan ve gelişen olaylar Hz.Ali ve Hz.Fâtıma için bir o kadar da üzüntü kaynağı olmuştur.

  Daha Hz.Peygamber’in naaşı yıkanmadan halîfelik kavgalarının başlaması Hz.Ali’ye vasiyyet edilmiş olan halîfeliğin çeşitli hile ve aldatmalarla nasıl alınacağının hesaplarının yapılmış olması yüreklerinden hiçbir zaman dünyevi ihtirâslarını çıkartmayan insanların bu kadar çabuk arsızlaşmaları her ikisinidederinbirüzüntüyeboğmuştu.

  Nitekim kendi aralarında toplanıp halîfe seçtikleri Ebû Bekir; halîfeliğini kuvvetlendirdikten hemen sonra Hz.Peygamber’in sağlığında iken kızı Hz.Fâtıma’ya ve “Ehl-i Beyt”e vermiş olduğu Fedek hurmalığından Hz.Fâtıma’nın adamlarını çıkartmış ve araziyi beyt’ül-mâl (devletmalı)adınazabdetmişti.

  Hz.Peygamber Fedek Hurmalığını; Kur’ân-ı Kerîm’deki âyetlerde belirtilen emir üzerine en yakını olan kızı Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ’ya vermişlerdi. Burası Hayber fethinde kendi hisselerinedüşmüştü.Bukonudakiâyetlerdeşunlardır:

  Hısımlara (akrabalara) yoksullara yolda kalmışlara haklarını ver malını ulu orta saçıp dağıtma.”(İsrâ26.âyet)

  Hısıma (akrabaya) yoksula yolcuya haklarını ver bu hâl Allah’ı hoşnut etmek isteyenler için dahaiyidirumduklarınaerenlerdeonlardır.”(Rûm38.âyet)

  Hz.Fâtıma Fedek hurmalığının hasılatını yoksullara verirdi. Hz.Fâtıma’nın Ebû Bekir’e müraacatları; Hz.Ali Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin ile Ümmü Eymen’in şahitliklerinin kabul edilmeyişi hadîs ve tarih kitaplarının yazdıklarından anlaşılmaktadır.

  Hz.Fâtıma Fedek hurmalığının zabtı dolayısıyla Mescid-i Nebevî’ye gelmişler orada pek dokunaklıpekbeliğbirhutbeîrâdbuyurmuşlardı:

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Önce Allah’a hamd-ü senâ Resûl’üne ve «Ehl-i Beyt»ine salât-ü selâmdan Allah’ın lûtuflarını nimetlerini bildirip Resûl’ünün ve «Ehl-i Beyt»inin fazîletlerini beyân buyurduktan sonra İslâmın esaslarını imânın namazın zekâtın orucun ihlâsın haccın adâletin imâmetin cihâdın sabrın ma’rufu buyurmanın münkeri nehyetmenin anaya-babaya itâatta bulunup onları gözetmenin yakınlarla buluşup onları korumanın kıssâsın nezre ve vefâda bulunmanın ölçeği teraziyi doğru tartmanın farzların ve haramların teşri’i hikmetleriniaçıkladıktansonra”şöyledevametmişlerdi:

  Bilin ki ben Fâtıma’yım; babam Muhammed. Ne söylüyorsam yanlış değil; ne yapıyorsam yersiz değil. Muhammed’i üstün tutuyorsanız onu tanıyorsanız bilmeniz gerek ki; O sizin kadınlarınızın babası değil benim babamdır; sizin erkeklerinizin değil benim amcamın oğlunun kardeşidir. Putları o kırdı; küfrün şirkin sergerdelerini o yüz üstü serdi. Sonunda toplum bozguna uğradı; ardını dönüp kaçtı. Gece sabahtan sıyrılıp gizlendi âlem aydınlandı; Hak ve hidâyet zulmetten kurtuldu ışıyıp göründü; âlemi ışıttı. Din önderi söze geldi; yol kesenlerin dilleri kesildi; sustular; şeytanlar lâl oldular sözden kaldılar; nifaka uyanlar helâk olup gittiler; küfrün azgınlığın düğümleri çözüldü; siz de ibâdetten oruçtan karınları aç yüzlerakolanlarlaberaberihlâssözünüsöyleroldunuz.”

  Hastalıklarında kendilerini ziyarete gelen kadınlara hitabeleri de belâgate bir numunedir. Onundabirkısımçevirisinisunuyoruzünyadan usanarak sabahı ettim; adamlarınızdan erkeklerinizden ikrâh ederek bugüne yettim. Sınadım da attım uzaklaştırdım kendimden onları; denedim de vazgeçtim onlardan kötü buldum onları. Ne de çirkin şeydir kılıcın keskin yüzünün gedilmesi; gerçekten sonra olmayacak oyuna gidilmesi; mızrakların kırılması; yanlış düşünceleresapılması;insanınhevâvehevesekapılması.

  Gel de kulak ver dinle: Yaşadıkça zaman sana ne şaşılacak şeyler gösterecek; şaşmak istersen onların sözleridir ancak seni şaşırtacak ömrüme yemin ederim ki bu yaptığınız işler gebedîr; bekleyin bırakacağı anı; sonra da tutun tâze kanla zehirle öldüren sitemle dopdolu kâseyiokâsedekikanı.

  Allah’ın azap hakkındaki fermanı gelince işler doğrulukla biter (doğrular kurtulur doğru olmayanlar azâba duçar olurlar) bâtıla sülûk edenler (bâtıl yolunu tutanlar) işte o zaman ziyanauğrayacaklar.»(Mü’min78.âyet)
  Sonra gelenler ise işi önce kurup düzenlerin ne yaptıklarını sonunda anlarlar bilirler.

  Bundan böyle rahatça oturun tam inançla fitneyi bekleyin durun. Müjde olsun size; kesip biçen kılıç geliyor; zâlimlerin her yanı kaplayan hükümleri yürüyor. Hakkınızı çarpıp almadalar; toplumunuzu darma-dağan etmedeler. Size son pişmanlık gelip çatar; nice olur hâlinizozamankişimdigörmediklerinizmeydanaçıkar.

  Nûh dedi ki: Ey kavmim! Ne dersiniz? Rabbim tarafından açık bir mucizem olsa tarafından bana bir de nübüvvet ihsân etse bu husus ise size kapalı kalsa siz onu istemediğiniz halde ben sizionazorlayabilirmiyim?(Hûd28.âyet)

  Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a onun salâvatı Peygamberlerin sonuncusu gönderilenlerin ulusuMuhammed’e.”
  Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ “Ehl-i Beyt”ten gelen rivâyetlere göre; Hz.Peygamber’in Hak’ka kavuşmalarından 6 ay sonra Hicret’in 11.yılı (Milâdi 632) Cemaziyelahir ayının 13. gününde Hak’ka kavuşmuş ve bu fânî dünyadan ebedî âlem olan âhiret yurduna göç etmişlerdir. Hz.FâtımaHak’kavuslatettiklerinde22yaşındaidi.

  Hastalıklarında kendilerini ziyarete gelen Ebû Bekir ve Ömer’e dargınlıklarını bildirmişler ve Hz.Ali’ye cenazelerini gizlice defnetmelerini vasiyyet buyurmuşlardır. Hz.Ali de kendilerini geceleyin defnederek vasiyyetlerini yerine getirmişlerdir. Defnedildikleri yer Medine’deki BakiMezarlığı’dır.

  En doğrusunu Allah bilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş