Tevhid
Hz. Ali’nin yada 12 İmamların İslami anlayışına göre inanılması gereken birinci temel konu tevhiddir. Tevhid alemde var olan herşeyi yoktan yaratan onlara düzen veren yada tanzim eden bir gücün varlığına inanmak O’nu akıl ve düşünce yoluyla bulabilmek demektir. Alevi islami anlayışta kainatı tanzim eden düzenleyen planlayan sistematize eden adına ALLAH dediğimiz yaratıcıya inanmak birinci temel esas olarak kabul edilir. Bu aynı zamanda genel anlamda insanın varoluşunun ilk aşamalarından itibaren mutlak anlamda çözmesi gereken temel çelişkidir. Ve bu çelişkiyi çözülmesi gereken diğer çelişkiler izler. Ancak kişi yada her insan ilk olarak bu temel çelişkisini çözmek yani kainatı yaratan bir gücün varolup olmadığı sorununa kendi aklıyla cevap vermek zorundadır. Bu temel sorun çözümlendiğinde kişi çözümünün bu noktasından hareketle bunu izleyen diğer sorunların çözümüne girişmelidir. Bu sorun çözümlenmeden yada yanlış tercih yapılması durumunda kişinin diğer tüm çözümlemeleri temelde yanlış bir zemin üzerine oturacağından kişi hayatın anlamını insanın hedefini keşfetme konusunda açmazlara düşecektir ki buda hayattan alacağı tadı almasına engel olacaktır. Daha kötüsü insan varlık serüveninin diğer aşamalarında da yani berzah mahşer ve ahiret aşamalarında da sıkıntılarla karşılaşacaktır.

Alevilikte Adl
ADL Allah(cc)’ın adil olduğuna herşeyi yerli yerince yarattığına inanmak demektir. Adalet geniş anlamda “HERŞEYİ YERİNDE KARARINDA YARATMAYI (yapmayı)” ifade ederken aynı zamanda bütün yaratılmışlarıda kapsayan geniş bir muhtevaya sahiptir. Allah(cc) alemleri yaratırken düzenlerken yada tanzim ederken yaratılanlar arasına öyle kanunlar koymuştur ki yaratılmışların hiçbiri diğirine engel olamaz.

Allah(cc) lütuf sahibi olduğu için kainatı hep hayırla donatmış olup hiçbir zaman ŞERRİ yani kötülüğü dilemez. İradesinde zulüm olamaz. Allah(cc) zalimleri zulmü ve fesadı sevmez. Hayıla şerri birbirinden ayırmış ve hak yolunu insanlara göstermiştir.

Alevilikte Nübüvvet
İnsanoğlu yaratıldığına ve boş yerede yaratılmadığına göre ona doğru yolu gösterecek bir eğiticiye ihtiyacı vardır. NÜBÜVVET Peygamberlere inanmak onalrın hedeflerini tanıyıp bilmek demektir. Allah(cc) kullarına tevhidi öğretmek toplumsal düzeni tanzim etmek iyiliğe sevk edip kötülüklerden uzaklaştırmak ve tekamüle ulaştırmak için elçiler göndermiştir.

İnsan her zaman ilahi bir terbiyeye muhtaçtır. İnsan aklıyla birçok şeyi bulabilir ama bilgideki olgunluk yada tekamil dediğimiz mertebede ilerleyebilmek için bir öğretmene bağlı olması zorunludur. İşte bu yüzdendirki Allah(cc) lütfundan dolayı insana müjdeleyen ve eğitim için korkutan insanları hidayete sevk edecek peygamberler göndermiş ve mazeretlerinin bahanelerinin kalmamasını dilemiştir.

İmamet İnancı
İmam kelime anlamıyla önder lider anlamına gelir. Her peygamber Allah(cc)’ın ahkamını halka bildirmesi halkın terbiyesini üstlenmesi kendisinden sonra kalacaklara önderlik yapması için Allah(cc)’ın emriyle yerine geçecek olan önderi tayin eder. Bu nedenlede yeryüzü hiçbir zaman HÜCCETSİZ (Delilsiz) kalmamış olur.

Genel anlamda dünyada insanları iyiliğe ve kötülüğe çağıran imamlar vardır önderler liderler vardır. Örneğin Kur'an'da Firavun ve Haman anılarak “İnsanları ateşe çağıran İmamlar” denilmiştir.

Allah(cc)’ın dinini koruma görevi ilahi bir görev olup peygamberin yerine geçecek yada başka bir anlatımla O’nun çizgisini devam ettirecek kişininde insanların oylarıyla veya ölçüleriyle değil Allah(cc)’ın tayini ve peygamberinde tebliğiyle olması gerekir. Hz.Muhammed(sav):

“HER PEYGAMBERİN BİR VASİSİ VE VARİSİ VARDIR. ALİ BENİM VASİM VE VARİSİMDİR.” (Künüzül-Hakaık c.2 s.148) diye buyurmuştur. Bilindiği gibi vefat eden kişinin işlerini vasisi yada varisleri üstlenir. Daha önceki bölümlerde Hz.Ali(as) ile ilgili hadislerin ve ayetlerin çokluğundan ve netliğinden sözetmiş ve Hz.Ali(as)’ye verilen önemi belirtmiştik. Dolayısıylada Hz.Ali(as) bu anlamda İMAMLARIN BİRİNCİSİDİR. Hz.Ali(as) vefatından önce yerine oğlu Hz.Hasan(as)’ı imam olarak vasiyet etmiş ve Allah(cc)’tan gelen emirler doğrultusunda her bir önceki İmam yerine sonrakini vasiyet etmiş Oniki imamların sonuncusuna kadar bu şekilde gelinmiştir.

Alevilikte Mead
Yüce Allah’ın insanları ölümden sonra sorguya çekmek üzere dirilteceğine inanıyoruz. “Hiç kuşkusuz kıyamet gelecektir; onda hiçbir şüphe yoktur ve hiç kuşkusuz Allah kabirlerde onları diriltecektir.”(Hacc-7) İyi insanlara iyiliklerinin karşılığını verecek kötüleri de kötülükleriyle cezalandıracaktır. “Kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması için...”(Necm-31) “O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmesi için geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”(Zilzal-6-8) Meade inandığımız gibi Kur'an'ı Kerimde ve sahih hadislerde ölümden sonra dirilme haşr cennet cehennem azab sevab sırat mizan vs. ile ilgili bilgilere de inanıyoruz. “Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk O halde bizi şahitlerden yaz.”(Al-i İmran-53)

Oniki İmamların İslami anlayışlarına göre insanlar ölümlerinden sonra tekrar diriltilecekler ve yeni bir alemde yaşamaya devam edeceklerdir. Mahşer Alemi yada AHİRET alemide denilen bu alemin varolduğunu bizlere Peygamberler İmamlar ve Alimler aktarmıştır. Ahiret aleminin varlığını kendi aklımızla bulmak durumundayız ancak ilk aşamada Ahireti bize anlatan insanların hayatlarında hiç yalan söylememiş güvenilir insanlar olduğunu düşünerek onların getirdikleri habirinde doğru olduğuna inanmak gerekir. Böylecede GİDİPDE GELEN VARMI? Şeklindeki cahil düşünceye ilk anda cevap verilebilir.