Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevilikde Kadın

  ALEVİLİK ALEVİLER VE KADIN

  ÖZET

  Bu makale bir inanç sistemi ve öğretiler bütünü olarak Alevilik ile bu inanç ve öğretilerin sosyal düzlemdeki karşılığı olan Aleviler arasında ayrım yaparak bu iki ayrı kategorideki kadının sosyal pozisyonunu tartışmaktadır. Kadın hak ve özgürlükleri konusundaki öğreti ve söylemle pratik uygulamalar arasında yer yer meydana çıkan uyuşmazlıklar ve açıklıklara dikkat çekmektedir.

  ABSTRACT

  This article deals with the social positions of the woman both in Alevism and Alevis in social plane. By making a distinction between Alevism and Alevis the study tries to get the discourse of woman in Alevi doctrine and compare this discourse with the fullfilment of some ritual (ayin-i cem musahiplik) practices of Alevis in social arena. In addition the study points to the gap between the discourse and social reality concerning the social positions of woman in Alevis.

  Anahtar Kelimeler: Alevilik Aleviler Kadın Söylem.
  Key words: Alevism Alevis Woman Discourse.

  Eksik avradın kötüsü
  Dizini dikip oturur
  İşinin kolayın bilmez
  Yüzünü yıkıp oturur
  Kaygusuz Abdal
  Ey erenler erler nasıl ersiniz
  Söyleyin sizinle davamız vardır
  Bacılara niçün nakıs dersiniz
  Bizim de Hazret-i Havva’mız vardır
  Zehra
  Bizi de halk eden Sübhan değil mi
  Arslanın dişisi arslan değil mi

  Naciye Bacı
  Cinsiyet kavramı erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıklardan yola çıkarak iki cins arasındaki ayrımı ortaya koyarken toplumsal cinsiyet (gender) kavramı erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılıklara paralel olarak gelişen toplumsal düzlemdeki eşitsizlikleri vurgulayan bir terimdir. Ataerkillik kavramı ise babanın yani erkeğin hakim olduğu toplumsal sistemleri tarif etmek için kullanılmıştır (Marshall1999: 47-98). Alevi-Bektaşi ve kadın kavramları beraberce ele alınıp sosyolojik bir analize tabi tutulmak istendiğinde karşımıza çıkan öncelikli sorun Alevilik ve Aleviler terimlerine karşılık gelen içeriğin birbirinin aynı olmadıkları gerçeğinin farkına varılması gereğidir. Alevilik bir inanç sisteminin birbiriyle uyumlu parçalardan oluşmuş bir değerler bütünün adı iken Aleviler sözü edilen bu inanç ve değerler sisteminin toplumsal düzlemdeki karşılığını oluşturan sosyal gerçeklik boyutudur. Herhangi bir din düşünce sistemi veya ideoloji ile inananları izleyicileri ve taraftarları arasındaki kaçınılmaz mesafe mükemmel örtüşme eksikliği şüphesiz Alevilik ve Aleviler söz konusu olduğunda da karşımıza çıkar. Söz konusu bu mesafe zaman ve mekâna bağlı olarak daralıp genişleyebilir ancak hiçbir şekilde ortadan kalkmaz. Bundan dolayı Alevi-Bektaşi öğretisinde ve değerler sisteminde kadının yeri ile günümüz Alevileri arasında kadının yeri aynı soruna değil ancak aynı sorunun farklı düzlemlerdeki tezahürüne karşılık gelmektedir. O yüzden Alevilik öğretisinde ve hakim söyleminde sunulan toplumsal rol dağılımı ve cinsiyetlerin konumlandırılışı Alevi toplumsal gerçekliğiyle tam bir uyum içinde olmayabilir. Yazımızın bundan sonraki kısmında öncelikle Alevi-Bektaşi söyleminde inanç ve değerler sisteminde kadının konumlandırılış şekillerine göz atıp ana hatlarıyla bir kadın profili ortaya koymaya çalışacak ve söz konusu söylemde ve sistemde kadının yer alış biçimlerini örneklendirmeye gayret edeceğiz. Takip eden kısımda ise dedelik musahiplik ve ayin-i cem gibi Alevi ritüellerini ve inanç pratiklerini inceleyerek bu pratiklerde kadının aldığı pozisyonla geleneksel söylemdeki kadın profilini karşılaştıracağız. Bu bir anlamda söylemle bu söylemin pratiğe geçirilmiş hâli olan sosyal gerçeklik arasındaki mesafenin tespiti anlamına da gelmektedir.

  Alevi-Bektaşi söyleminde kadınların yüceltilişine ve buna bağlı olarak kadın-erkek ayrımcılığının kınanmasına rastlarız. Söz konusu söylemde cinsiyet ayrımcılığı yapılmadığı ve insana sırf insan olduğundan dolayı değer verildiği sürekli yinelenen bir prensiptir. Alevi-Bektaşi kozmolojisinde her insan bir can olarak sosyal alanın her alanında erkek veya kadın olmasına bakılmaksızın eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptir(Hacı Bektaş Belediyesi Yayınları 2004: 28). Kadın ve erkeğin konumlarına ilişkin bu prensipler Alevi-Bektaşi edebiyatında da değişik vesilelerle dile getirilmiştir. Meselâ Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen bir özdeyişte: Kadınlarınızı okutunuz (T.C. Kültür Bakanlığı 2004: 11) ibaresine rastlarız ve eğitim görüp ilimle uğraşmanın erkeklere has uğraşlar olarak kabul edildiği bir toplumsal ortamda kadınların da bu haktan yararlandırılması ve erkeklerle eşit statüye kavuşturulması çabasına şahit oluruz. Yine başka bir yerde Hacı Bektaş Veli kadınların erkeklere kıyasla eksik varlıklar olarak değerlendirilmesini şöyle eleştirmektedir (Hacı Bektaş Belediyesi Yayınları 2004: 28):

  Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
  Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
  Bizim nazarımızda kadın-erkek fakı yok
  Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde

  Son dönemde ise Alevilikte kadın konusu üzerinde fikir yürüten ve Aleviliğin sosyal gerçekliğiyle birebir örtüşmeyen bir kadın söyleminin üretilmesine katkıda bulunan eserlerin büyük bir kısmı 1990’ların başından itibaren başlayan ve büyük bir kısmı yazılı medyada yer alan yayın furyasının bir parçasını teşkil eden popüler yayınlardır. Bu dönemde Alevilik üzerine yazılan eserlerin sayısında önemli ölçüde bir artış göze çarpmakta ise de bu yayınların içeriklerinin bilimselliği ve objektifliği konusunda mesafeli olmakta yarar vardır1. Zaman zaman söz konusu eserlerin yazarlarını yönlendiren temel motivasyon kaynağı akademik kaygılardan daha çok kendi dünya görüşleri ve değer yargıları olabilmektedir. Genel olarak popüler başlığı altında toplayabileceğimiz bu eserler konuya normatif yaklaşabilmekte ve Alevi-Bektaşi edebiyatından veya Hacı Bektaş-ı Veli’nin yukarıda zikredilen bir kısım sözlerinden yola çıkıp bu sözlerin Aleviliğin sosyal gerçekliğiyle tam olarak örtüştüğü yanılgısına düşebilmektedirler. Buradan hareketle günümüz Alevi toplumu tarihsel arka plân ve mirasın etkisinde de kalınarak Sünni gruplarla kıyaslanmakta ve kadın hakları ve özgürlükleri anlamında problemlerden azade bir yapıdaymış gibi sunulabilmektedir. Oysa yazımızın bundan sonraki bölümlerinde de tartışacağımız gibi ataerkil toplumların tümünde olduğu gibi günümüz Alevilerinin de kadın hakları ve özgürlükleri konusunda yüzleşmek zorunda olduğu yığınla problem bulunmaktadır. Ayrıca Alevilerde kadının konumunu İslâm’ın diğer bazı başka yorumlarıyla kıyaslamak sorunların tespiti noktasında yanıltıcı olabilmektedir. Yeri gelmişken eklemek durumunda olduğumuz sorunun başka bir boyutu da İslâm’ın Alevi ve Sünni yorumları arasındaki kadının yeri ve statüsü söz konusu olduğunda karşımıza çıkan farklılıklardır. İslam’ın ortodoks yorumu olarak da adlandırabileceğimiz Sünni gelenekte kadın ve erkeğin etkileşimi toplumsal ilişkiler ağı içerisindeki birlikteliği hatta aynı ortamı paylaşmaları sınırlandırılarak katı kurallara bağlanmışken İslâm’ın heterodoks yorumu olarak adlandırabileceğimiz Alevi-Bektaşi gelenekte durum farklıdır. Türklerin İslâmiyet’ten önceki dönemlerde uyguladıkları kadınlı erkekli dinî törenler İslâm’ın kabulünden sonra da özellikle Müslüman Türkler arasında devam ettirilmiştir. Ancak yukarda belirttiğimiz gibi kadının hakları ve statüsü konusunda İslâm’ın Sünni yorumundan daha özgürlükçü olması Aleviliği ve Alevileri bu konudaki sorunlardan tamamen azade kılmamaktadır. Şimdi Alevi-Bektaşi öğretisinin toplumsal düzleme nasıl yansıyıp gerçeklik kazandığı noktasından kadın konusunu tartışmaya başlayabiliriz.

  Günümüzde kırsal alanlardan kent merkezlerine ve yurtdışına yaşanan baş döndürücü göçün ve modernleşmenin aşındırıcı etkisiyle önemi ve etkisi eskiye oranla oldukça azalmış olsa da2 Ayin-i Cem töreninin Alevi-Bektaşilerde önemli bir yeri olup bu tören aracılığı ile topluluğun üyeleri arasında dayanışma bağları tesis edilir. Ayrıca inançların ve geleneklerin yeni kuşaklara aktarıldığı araçların başında da Ayin-i Cem törenleri gelmektedir. Kadın ve çocukların da yetişkin erkeklerle birlikte törene katılmaları Ayin-i Cemlerin özgün yanlarından birini teşkil etmektedir. Bu törenlerin benzerleri çoğunlukla eski Orta Asya Türk topluluklarında görülmektedir ayrıca Baba İlyas ve Hacı Bektaş Veli’nin yaptığı dinî törenlere de toplumun kadın üyelerinin katıldığı tarihî birer vakıadır (Melikoff 1999: 35-89). Bu durum günümüzde yapılan Ayin-i Cem törenleri için de geçerlidir; törene katılanlar arasında cinsiyet ayrımı gözetilemez herkes bacı-kardeştir ve kimse birbirine karşı cinsiyet yönüyle bakmaz.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ayin-i Cem törenine erkeklerle birlikte katılan kadınlar yine erkeklerle birlikte semah döner ve dem içer. Bu törenlerin Alevi olmayanlara kapalı olması ve Osmanlı döneminde yaşanan acı çatışmaların tarihî mirasının etkisiyle bu törenlerin gayr-ı ahlâkî uygulamalara sahne olduğu yönündeki bir kısım toplum kesimlerinin sahip olduğu basmakalıp düşüncelerin gerçekle alâkası yoktur. Dinsel törenlerde kadın-erkek ayrımının yapılmaması bir kısım yazar ve aydın tarafından bile anlaşılamayıp suçlamalara konu edilmiştir3.

  Alevi-Bektaşi geleneğinde kadına Sünni geleneğinden daha yüce bir paye verilmesi aslında Alevi toplumsal ilişkilerinde cinsiyetler arası tam bir eşitlik anlamına gelmemektedir. Ayin-i cem töreninin yürütülmesi başta olmak üzere diğer birçok dinî ve sosyal pratiğin uygulaması söz konusu olduğunda dedelik kurumu ve dedeler hayatî önemde işlevler üstlenmektedirler (Bektaşilerde dedenin yerine getirdiği hizmetleri baba yerine getirir). Günümüz Alevi toplumunda yukarıda bahsedildiği gibi modernleşmenin etkisiyle dede ile talip arasındaki bağ yer yer zedelenmiş ve dedeler geçmişteki otoritesini ve fonksiyonlarının bir kısmını yitirmiş olmalarına rağmen Alevi geleneğinde dedelerin önemli bir yeri vardır4.

  Dedeler toplum içi anlaşmazlıkları gidermekle toplumda kanaat önderliği yapıp gerekli olduğunda onu yönlendirmekle görevlidirler. İnanca göre dedenin Hz. Ali’nin ve dolayısıyla Hz.Muhammed’in soyundan geldiği kabul edilir ve dede olmak için gerekli kriterlerin başında erkek olmak gelir (Okur yazar olmak Peygamber soyundan gelmek Kur’an’ın buyruklarına uyması toplum içinde örnek ahlâka sahip olması aranan diğer niteliklerden bazılarıdır.) (Bozkurt 1998: 171). Her ne kadar dedenin karısı durumundaki kadın olan ana diğer kadınlardan farklı olarak büyük saygı ve hürmet görürse de toplulukta sosyal düzenin yürütülmesi açısından en önemli pozisyonun kadınlara kapalı olması kadın-erkek eşitliği prensibine önemli bir istisna teşkil etmektedir ve söylemle pratik arasındaki mesafe birden önemli ölçüde açılmaktadır. Bu durum kimilerine göre Alevi toplumunun erkek egemen karakterini yansıtmaktadır(Çakır 1998) dedeleri bir kenara bırakacak olursak günümüzde dedelerin otoritelerinin bir kısmın paylaşan yeni nesil Alevi aydın ve entelektüeller arasında da kadın olanların sayısı yok denecek kadar azdır.
  Ayin-i Cem töreninin yürütülmesi esnasında yerine getirilmesi gerekli olan dede dışındaki görevlerin (rehber zakir farraş çırağcı pervane gözcü sofradar meydancı saka ibrikçi izinci) kimler tarafından yapılacağı ise cem töreninin hemen başında dede tarafından erkek talipler arasından belirlenir. Kadınlar erkeklerle beraber katıldıkları cem töreninde; ister Sünni olsun ister Alevi olsun geleneksel olarak Türk toplumunda kadınlarca yapılan lokma (cem töreni sırasında yenen yemek) hazırlamak gibi mutfak işleriyle uğraşmaktadırlar( Shankland 2003: 83). Kırsal kesimde yaşayan Aleviler üzerinde yaptığı antropolojik çalışmalarıyla tanınan Shankland bu anlamda Alevi kadının eşitliği tezini problemli görerek tartışmaya açmaktadır.

  Belki bu bağlamda incelenmesi gerekli diğer bir kurum da musahiplik kurumudur. Musahiplik (yol kardeşliği ahiret kardeşliği) Alevilerin aksine Bektaşilerde yoktur. Bir dedenin kan bağı taşımayan iki erkeği kardeş ilân etmesiyle ortaya çıkan durum manevî bir kardeşliktir ve bazı durumlarda kan kardeşliğinden daha bağlayıcı sonuçlar doğurur; sözgelimi iki musahibin çocukları birbirleriyle evlenemezler. Hz. Ali ile Hz. Muhammed arasındaki ilişkiden günümüze kadar süregeldiğine inanılır. İki yol kardeşi birbirlerine her türlü koşulda yardım etmekle yükümlüdür. Köken olarak göçer veya yarı göçer toplumlara özgü sosyal içerikli ve dayanışma amaçlı bir âdettir. Musahiplik her Alevi için uyması gerekli yedi farzdan birisidir. Musahibi olmayan cem törenlerine katılamaz ve bu törenlere katılmayan tam anlamıyla yola girmiş sayılmaz (Kehl-Bodrogi 1997: 62). Musahiplik bir anlamda V. Turner’in (1977: 37) “liminality” (eşiktelik) olarak kavramsallaştırdığı bir tür topluma (communitas) kabul törenidir. Alevilerde ancak musahip tutulduktan sonra toplumun gerçek anlamda bir üyesi hâline gelinir. Sosyal ilişkiler ağına dahil olmak açısından bu derece önemli bir kurum olan musahiplik toplumun erkek üyeleri üzerinden kurulan bir bağdır ve toplumun kadın bireyleri eşlerinden bağımsız bir şekilde musahip tutamazlar; ancak onlar da eşleri üzerinden bu kardeşliğin bir parçası olmak durumundadırlar. Ülkemizdeki farklı Alevi grupları arasında musahiplik konusunda farklı uygulamalar gözlemlenebilmektedir. Örneğin bazı gruplarda evli olmayan iki erkek evlenmeden önce de birbirlerini seçerler bir yıllık bir deneme döneminden sonra bu seçimleri gerçek bir musahipliğe dönüşür ve musahiplerin eşleri de evlendiklerinde bu yol kardeşliğinin birer parçası olmaktadırlar. Ancak genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşayan Tahtacı Alevilerinde evli olmayan çiftler musahiplik bağıyla birbirlerine bağlanamamaktalar yalnızca evli olanlar musahip tutabilmektedirler. Kadınların yalnız başlarına musahip tutamamaları toplumun gerçek anlamda birer üyesi olarak statü kazanmaları için erkelerin aracılığına ihtiyaç duymaları sonucunu doğuracağı için bu uygulama kadının konumunu zayıflatan ve onun aleyhine işleyen bir durum doğurabilecektir. Bu bağlamda yine dedelik kurumunun işleyişinde olduğu gibi kadın erkek ilişkileri ve kadının konumu konularında da söylemle uygulama arasındaki makas kadın aleyhine açılmış olmaktadır.

  Kırdan kente göç bağlamında Alevilik konusunu ele alan bir çalışmasında Sağır(2000: 59) kadın ve erkek arasındaki toplumsal rol dağılımı ve kadının konumu konusunda bize ilginç sonuçlar sunar. Sivas’ın Alibaba mahallesinde 1996 yılında yapılan 62’si erkek 83’ü kadın toplam 145 Alevi katılımcıyla geçekleştirilen anketin “Tek çocuğunuz olsa kız mı erkek mi olmasını isterdiniz?” şeklindeki sorusuya katılımcıların % 53’ü erkek derken %24’ü kız karşılığını vermiştir. “Bütün aileyi ilgilendiren kararları kim alır?” sorusuna katılımcıların % 37’si erkek derken kadın diyenlerin oranı yalnızca %16’dır. “Kadın haklı olsa da tartışmak yerine susmalıdır.” görüşüne katılanların oranı erkeklerde %45 iken bu oranın kadınlarda %57 olması ilginçtir. “Son söz kocanın olmalıdır.” fikrine katılım oranı erkeklerde % 43 iken bu oran kadın katılımcılarda %675 tir.
  Erkek çocuğu kız çocuğa tercih etme aile ile ilgili kararların alınmasında kadınların erkeklerden daha az etkin olmaları haklı olduğu durumlarda bile kadının erkek iradesi karşısında geri çekilmesi gerekliliğine inanılması ve son sözü söyleme hakkının daha çok erkeklere tanınıyor olması gibi sonuçlar bize gösteriyor ki; kadınların Türk toplumunun genelinde olduğu kadar Alevi kadınların da kendi toplumsal alanlarında ataerkil anlayıştan kaynaklanan ve çözüm bekleyen önemli sorunları vardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Alevi kadının giyinme karşı cinsle iletişim vb. gibi konularda toplumun diğer kesimlerine göre daha serbest olmaları onların kadın hak ve özgürlükleri anlamında sorunsuz bir hayat yaşadıkları anlamına gelmez. Ayrıca üzerinde durulması gerekli bir konu da şudur ki Alevi kadının durumunu değerlendirirken kadın hak ve özgürlükleri konusunda daha geri olduğu düşünülen bir toplumsal kesime göndermeler ve bu kesimle kıyaslamalar yapmakla yetinmek Alevi kadının yaşadığı sorunları gözden kaçırmamıza yol açabileceği gibi erkek karşısındaki dezavantajlı pozisyonunu iyileştirme anlamında yeterli katkıyı sağlamaz.

  KAYNAKLAR
  BOZKURT Fuat (1998) “Aleviliğin Yeniden Yapılanma Sürecinde Toplum-Devlet İlişkisi” in Olsson Tord Elisabeth Özdalga and Catharina Raudvere. Alevi Identity İstanbul Swedish Research Institute s. 23-50.
  ÇAKIR Ruşen (1998) “Political Alevism versus Political Sunnism: Convergences and Divergences” in Olsson Tord Elisabeth Özdalga and Catharina Raudvere. Alevi Identity Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul s.23-50.

  ÇAMUROĞLU Reha (2000) Değişen Koşullarda Alevilik Doğan Kitap İstanbul.

  Hacı Bektaş Belediyesi Yayınları No: 1 (2004) Sorularla Alevilik ve Bektaşilik s.28.

  Kehl-Bodrogi Krisztina and Barbara Kellner- Heinkele Anke Otter Beaujean (1997) “On the Significance of Musahiplik among the Alevis of Turkey: The Case of Tahtacı” in Syncretistic Religious Communities in the Near East Collected Papers of the International Symposium Berlin 14-17 Nisan 1995 Leiden.

  MARSHALL Gordon (1999) Sosyoloji Sözlüğü Çev: Osman Akınhay Bilim ve Sanat Yayınları İstanbul.

  MELİKOFF İrene (1999) Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe Cumhuriyet Yayınları İstanbul.

  SAĞIR Meral (2000) “Kırsal Kesimde ve Kentte Alevilik” Türk Dünyası Araştırmaları S.123

  SHANKLAND David (2003) Alevis in Turkey The Emergence of Secular Islamic Tradition Routledge London.

  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Hacı Bektaş Müze Müdürlüğü (2004) Hacıbektaş

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş