Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mevlana, Hz. Ali'yi Anlatıyor

  Bütün büyük İslam düşünürleri gibi Mevlana da Hz. Ali'ye hayran ve bağlıdır. Onu şöyle anlatıyor:

  “Doğruluğu ve güzel işi Ali'den öğren Tanrı Arslanı'nı hileden düzenden arınmış bil. Değil mi ki (ya Ali) sen o bilgi şehrinin kapısısın. Değil mi ki dostluk güneşinin ışığısın ey rahmet kapısı dengi olmayan Tanrı barigâhı kapanma ebedi olarak açık kal... Yiğitlikte Tanrı Arslanı'sın erlikte ise kimsin kim bilebilir ki?”

  Hz. Ali Bugün de Semboldür

  Hz. Ali Aleviler tarafından imam bilinip sonsuz bir sevgiyle bağlı olunduğu için şeriatçılar tarafından tutulmaz. Sıradan bir insan düzeyine indirilmeye çalışılır.

  Hz. Ali'nin Peygambere yakınlığı İslamiyet için yaptıkları düşünce yapısı görmezlikten gelinir... Bunun dışında; Hz. Ali Sünnileştirilip bir molla haline getirilir. Hz. Ali'nin yalnız namaz kılması dikkate alınır; diğer özellikleri unutturulmak istenir.

  Hz. Ali; gerek yaşantısı gerek yaptığı eylemler gerekse dile getirdiği görüşleri düşünceleri ile tam bir Alevidir. Alevi felsefesinin ve yaşamının kaynağı Hz. Ali'dir.

  Aleviliği bilmeyen bazıları Aleviliği siyasal amaçlarına araç yapmak isteyen kimi görüşler; Hz. Ali'nin bir Arap olduğunu 1400 yıl önce yaşayıp öldüğünü onun başına gelenlerin bugünkü insanları ilgilendirmeyeceğini söylerler. Aleviliği yalnızca halifelik sorunu ile sınırlı sanan bazıları da kimin halife olduğu kimin olmadığı bugün beni ilgilendirmez diyerek geçmişle bağlantısını kopartır. Hatta Aleviliğin Hz. Ali ile sembolleşmesini bile görmezlikten gelerek onu yok saymaya kalkarlar. Bu siyasi olarak da kültürel olarak da felsefi olarak da Aleviliği çöküşe götürmek isteyen son derece tehlikeli ve yıkıcı bir tutumdur. Böyle düşünenlere Spartaküs örneğini verelim: Bir Romalı köle olan Spartaküs kölelerin özgürleşmesi uğruna can vermiştir. Bu her çağda insanoğlunun saygı duyacağı bir tavırdır. Şimdi bu olay iki bin sene önce olmuştur diye kaldırıp atacak mıyız? Veya “O Romalı bir adamdı biz modern dönemin insanıyız. Boş ver onu...” mu diyeceğiz?

  Elbette insanlık bugünlere bu güzel değerlere büyük evlatları sayesinde gelmiştir. Onların anılarına ve düşüncelerine sonuna değin sahip çıkacak o düşünceleri daha geliştirerek daha güzelleştirerek gelecek kuşaklara aktaracaktır.

  Hz. Ali'yi daha tanımadan onu reddetmeye kalkışanların aslında insanlığın genel değerlerini reddettiklerini unutmamaları gerekir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  O açıklayıcı imam o Tanrı velisi safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde gökte mekanda zamanda Hak’la duran o imamın zatı iç ve dış temizliği ile vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden ikiyüzlülükten kurtulmuştur temizdir...

  Onun toprağı birlik alemidir. O insanın hakikati ve canı gibiydi. Herşey fanidir fakat can yaşar ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır yaratıkları yaratanın zatı gibi O bakidir. Hakkın yüksek sıfatları Ali’nin vasfıdır. Hakk’ın sıfatları zaten ayrı değildir. O Tanrı’nın zatına yapışmış “O” olmuştur. Hani duyduğun lahutun gizli hazinesi yok mu; işte o odur. Çünkü o Hak’tan Hak’la görünmüştür. O hazinenin nakdi tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksat yüce Ali’dir. Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hakimdir herşeyin bilginidir.

  İptidasız evvel o idi sonsuz ahir de o olur. Peygamberlere yardım eden o idi velilerin gören gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıltısı kendi ziyasından bir güneş yarattı. O Hak iledir; Hak ondan görünür. Hakka ki o Hak ile ebedidir.

  Ademin toprağı onun nurundan idi o sebeple meleklerin tacı oldu; Allahın isimleri ondan belirdi. O temiz ve yüce imamın ilmi sayesinde Adem herşeyi anladı. O nur tek olan yaratanın nuru olduğu içindir ki melekler onun huzurunda secde ettiler. Evet muhakkak ki Adem O İmamın nuru ile bütün ilahi isimleri bildi...

  Şit kendinde Ali’nin nurunu gördü ve yüksek alemi öğrendi. Nuh kendini yüksek menzile ulaştırıncaya kadar istediğini hep ondan buldu. Gene ondandır ki kurtuluşa eren Nuh nehirde gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu. Halil peygamber dostlukla onu andı da ateş ona al lâle oldu. Nemrud’un ateşi o Allahın dostuna hep gül nesrin lale oldu. Gene o idi ki keyfiyle kendi koyununu İsmail’e kurban etti. Yusuf kuyuda onu andı da o saltanat mülkünü süsleyen tahtı buldu. Yakup onun önünde birçok inledi de Yusuf’un kokusunu alıp gözleri açıldı. İmran’ın oğlu Musa onun nurunu gördü de uzun geceler hayran kaldı. Kırk gece kendinden geçti; kavuşma ve görüşme zevkine daldı. Sonra dedi ki: “Yarabbi! Bana bu lutfundan bir alamet ver .” Hak ona: “İşte sana nurlu eli verdim” dedi. Gene Ali’nin vergisidir ki Meryem’e arkadaş oldu da İsa vücuda geldi...

  O Şeriatte ilim şehrinin kapısıdır. Hakikatte ise iki cihanın beyidir. İki cihanın sultanı Muhammed hakka yakınlık gecesinde Allaha kavuşmanın harem yerinde onun sırrını gördü. Ali’nin nutkunu Ali’den dinledi. Ali ile birleşilen o yerde Ali’den başka bulunmaz.

  Allah yolunda gidenler isteyicidirler; Ali istenilendir. Söyleyenler söylerler susarlar. O susmaz söyler. Ebedi ilim onun göğsünde parlayıp göründü. Vahyolunanların sırlarını o hakikat olarak bildi ve bildirdi. Ümmetlere haykırdı:

  -Allah yolunda Ali sizin kılavuzunuzdur.

  Allah’a içi doğru olanlar yüzlerini ona çevirmişlerdir. Zira o şahtır doğru yolu gösterendir efendidir...

  O bütün peygamberlerin sırrında idi. Cenabı Mustafa:
  -Benimle açıkça beraber bulundu dedi.

  Dinde evvel ahır o idi. Allah ile içli dışlı o idi...
  İşte bunları söyledim ki bu yüksek m [-yasak kelime kullanıldı-] n nüktesini öğrenesin de yüksek velayete eresin. Sence apaçık bilinsin ki hakikatte yüce olan O’dur.

  Ey efendi benimle boşuna kavga etme. Bu böyledir. Hakikat budur ki hepimiz bir zerreyiz güneş odur. Biz hepimiz damlayız deniz O’dur.”

  Hz. Ali için Ne Dediler?(45)

  İnsanlar Ali bin Ebi Talib’in ne zamandan beri “Emir’ül Müminin” olarak adlandırıldığını bilselerdi onun faziletlerini inkar etmezlerdi: Adem ruh ve ceset arasındayken. Allah o zaman hazır bulunanlara şöyle buyurmuştu: “Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı onları kendilerine şahit tuttu ve Rabbiniz değil miyim? dedi onlar da (Ruh âlemi): Evet şahidiz (Kalü belâ) dediler” (Araf: 172). Allah da onlara şöyle buyurdu: Ben Rabbinizim Muhammed Peygamberiniz Ali de Emir’inizdir.

  Hz. Muhammed

  ***

  “Ey Fatıma müjde olsun ki Mehdi sendendir”

  Hz. Muhammed

  ***”

  “Durdurun onları onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat: 24) Resulullah bu ayet için şöyle buyurdu: “Onlar Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir”

  Kaynak: El-Haskani’ nin “Şevahid’ et-Tenzil” c.2 s.106 / Yenabi ul Mevedde s.238 296 / İbni Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.89

  ***

  Ya Ali. Allah seni öyle şeylerle süsledi ki Allah kulları nezdinde bunlardan daha güzeli yoktur. Sen dünyadan öylesine uzak duruyorsun ki ne dünya senden faydalanabiliyor ne de sen dünyadan. Miskinlerle yoksulların dostluğunu bağışladı sana. Onlar seni İmam olarak kabul ettiklerinden dolayı pek mutludurlar ve sen onların bu tutumundan memnun... Ne mutlu seni sevene ve bu sevgide samimi ve sadık olana. Yazıklar olsun sana düşman olup senin aleyhinde yalan söyleyene.

  Hz. Muhammed Kaynak Tanınmış Hadis ve tarihçisi

  İbni Esir

  ***

  “Durdurun onları onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat: 24) bu ayet için Ebu İshak dedi ki: Onlar Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir Sırat köprüsünden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul edenler geçebilecek.

  el-Menakib-i Hüvarezmi s.195

  ***

  Resulullah şöyle buyurdular: “Ben ilmin şehriyim ve sen onun kapısısın. Ya Ali o şehre kapısının dışında bir yerden girebileceğini sanan kimse yalancıdır.”

  Hz. Ali’dan aktaran Esbağ bin Nübâte

  ***

  Hz. Ali’den şöyle duydum: “Hiç şüphesiz Resulullah bana geçmişte olan ve Kıyamet’e kadar olacak helal ve haramdan bin kapı öğretti ki her kapı bin kapıyı açmaktadır ki toplam bir milyon kapı eder. Hatta ben ölümlerin belaların ve insanlar arasındaki ihtilaflarda nasıl hüküm verileceğinin ilmini biliyorum.”

  Esbağ bin Nübâte

  ***

  Resulullah vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu: “Ey insanlar ani bir şekilde ruhumu teslim eder aranızdan ayrılırım mazuretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı öbürü de Ehl-i Beyt’imdir.” Daha sonra Ali’yi elinden tutarak şöyle buyurdu: “Ali Kur’an’ladır Kur’an da Ali’yledir ikisi Kevser Havuzu’nun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar bunlara karşı nasıl davranacağınızı sizlere soracağım.”

  Hz. Fatima

  ***

  Babam Ali’ye bakıp şöyle buyurdu: “Bu ve yandaşları Cennet’tedir.”

  Hz. Fatima

  ***

  Ebu Bekir’in halifeliği zamanında Medine’de bir sarsıntı oldu. Bundan korkan halk Ebu Bekir ve Ömer’in yanına geldiklerinde hepsi Hz. Ali’nin evine doğru gittiler. Onlar daha Hz. Ali’nin evine varmadan önce kendisi onları dışarıda karşıladı ve onlarla yüksek bir yere çıktı. Hz. Ali yere oturduktan sonra onlara hitaben buyurdu ki: ‘Şu gördüğünüz mü sizi korkuttu?’ hepsi dediler ki: ‘ Bu gördüğümüz bizleri nasıl korkutmasın ki şimdiye kadar böyle bir sarsıntı görmedik.’ Hz. Ali dudaklarını kıpırdatıp eli ile yere vurduktan sonra şöyle buyurdu: ‘Sana ne oluyor? Sakin ol!.’ Yer bunun üzerine hemen sakin oldu. Orada bulunanların hepsi de olanlara şaşırdılar. Hz. Ali buyurdu ki: ‘ Sizler şimdi yapmış olduğumdan mı şaşırıyorsunuz?’ Dediler ki: ‘Evet’ Hz. Ali buyurdu ki: ‘Şanı Yüce olan Allah’ın: “Yer o şiddetli sarsıntı ile sarsıldığı ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan: ‘Buna ne oluyor?’ dediği zaman...” buyurmuş olduğu o insan benim. Daha sonra yer bana bütün haberini söyleyecektir.’

  Hz. Fatima’dan aktarılmıştır: Kaynak (Tefsir’üs Safi C.5 S.357-358)

  ***

  Babam Emîr-ül mü’minîn Alî şehiden vefât etti. Bulunduğumuz mekânda “Dışarı gidiniz!” diye bir ses işittik. “Bu Hüdâ’nın kulunu yalnız bırakınız” diyordu. Biz de dışarı çıktık. Evin içinden bir ses geldi: “Muhammed “sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem” hazretleri vefât etti. Onun vasîsi şehît oldu. Ümmetin hâfızı [koruyucusu] kim olsa gerekir?” dedi. Birisi de cevap verdi: “Her kim onların sırrını tutar ve onların izinden giderse ümmetin bekçisi olur.” Ses kesildi. İçeri girdik. Onu yıkanmış ve kefen sarılmış bulduk. Cenaze namâzını kılıp defnettik.

  Hz. Hasan’dan aktarılmıştır: Kaynak (Seyyid Eyyub bin Sıddık “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab doksanyedinci Menâkıb)

  ***

  Resulullah şöyle buyurdu: “ Arşın altında Levh-i Mahfuz’da ‘Emir’ül Müminin Ali bin Ebi Talib’ yazılmıştır.

  Hz. Hasan

  ***

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” (Yasin: 12) ayeti indiğinde Resulullah’a sordular ki: Ey Resullullah Kuran’ da geçen bu imam Tevrat İncil Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah: Hayır dedi. O anda babam (Hz. Ali) Resulullah’ın huzuruna geldi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İşte Allah’ın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur

  Hz. Hüseyin

  ***

  “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” (Yasin: 12)” ayeti indiğinde Resulullah’a sordular ki: Ey Resullullah Kuran’ da geçen bu imam Tevrat İncil Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah “Hayır” dedi. O anda babam (Hz. Ali) Resulullah’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İşte Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı İmam şudur.

  Anlatan Hz. Hüseyin aktaran Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” s.77

  ***

  İmam Hüseyin buyurdu ki: “ Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız (Yasin: 12)” ayeti indiğinde Ömer ve Ebu Bekir meclislerinden kalkıp Resulullah’a sordular ki: Ey Resullullah Kuran’ da geçen bu imam Tevrat İncil Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah: Hayır dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İşte Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

  Anlatan Ebu Cafer alıntı babası o da Hz. Hüseyin’den aktarmıştır. Kaynak: Maani’il Ahbar kitabı

  ***

  İmâm Zeyn-ül Âbidin şöyle buyurdular “Resulullah Ali’ye bir kelime öğretti ki bin kelimeyi açmaktaydı ve o bin kelimenin her birisi ise bin kelimeyi açmakta.”

  Ebû Hamza Sumâlî

  ***

  “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti (Yasin: 12)” indiğinde Ömer ve Ebu Bekir meclislerinden kalkıp Resulullah’a sordular ki: Ey Resullullah Kuran’ da geçen bu İmam Tevrat İncil Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah: Hayır dedi. O anda babam (Hz. Ali) Resulullah’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İşte Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

  Kaynak: Metin Gülbol: Alıntı: Ebu Cafer’den o da babası ve dedesinden (İmam Hüseyin) aktarmıştır: Maani’il Ahbar kitabından (Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Geraib” Tahran 1. bas. 1366 c.11 s.61-62 / es-Seyyid Ali el-Hairi et-Tahrani “Mukteniyat’üt Dürer ve Mültekikat es-Semer” Tahran- Dar’ül Kütüb el-İslamiyyet bas. C.9 s.73) / es-Seyyid Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani. “Envar-i Derhi_an” Tahran- Mektebet-i Lutfi 1380 c.13 s.351 (farsça)

  ***

  Resulullah’dan şöyle buyurdular: “Benden sonra ümmetimin en çok ilim sahibi olanı Ali bin Ebî Tâlib’dir.”

  Selmân-i Fârisî

  ***

  Resulullah şöyle buyurdu : “Ümmetimin en alimi Ali bin Ebi Talib’dir.”

  Selmân-i Fârisî

  ***

  Resulullah şöyle buyurdu: “Ey Selman her kim kızım Fatıma’yı severse Cennet’te benimle beraber olacaktır. Her kim onu buğz ederse Cehennem’de olacaktır. Ey Selman Fatıma’yı sevmek o seven kişiye yüz durakta faydalı olur. O duraklardan bazıları şunlardır: Mezarda terazide Sırat Köprüsü’nde ve Hesap Günü’nde. Kızım Fatıma kimden razı olursa ben de o kişiden razı olacağım. Benim ondan razı olduğum kişiden de Allah da razı olacaktır. Kızım kime öfkelenirse ben de o kişiye öfkeleneceğim benim ondan öfkelendiğim kişi Allah’ın öfkesine maruz olacaktır. Ey Selman kızıma ve kocası Ali’ye zulmedenlerin vay haline olsun. Kızımın zürriyetine ve onların yolundan gidenlere zulmedenlerin vay haline olsun.”

  Selmân-i Fârisî

  ***

  Resulullah şöyle buyurdu: “ Bir kul beni sevdiği sevgi ile Ehl-i Beyt’imi de severse ancak iman sahibi olabilir.”

  Selmân-i Fârisî

  ***

  Resulullah şöyle buyurdular: “ Sırrımın sahibi Ali bin Ebî Tâlib’dir.”

  Selmân-i Fârisî

  ***

  Resulullah’ın huzurlarına gittim.İmam Hüseyin o Hazretin dizlerinin üstündeydi. Resulullah onun ağzından ve gözlerinden öpüyordu ve diyordu. “Sen efendisin ve efendinin oğlusun. Sen İmamsın ve İmamın oğlusun. Sen hüccetsin ve hüccetin oğlusun. Sen soyundan gelecek dokuz hüccetin babasısın ve onların dokuzuncusu onların Kaim’i (kıyam edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi)dir.”

  Selmân-i Fârisî aktaran İmam Rıza ona da aktaran

  Şeyh Saduk

  ***

  Babam Hz. Ali’nin yanında ilk ve son kitabın ilmi vardır.

  Muhammed bin Hanefi’den aktaran Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” s.104)

  ***

  Babam Hz. Ali şöyle buyurdu: “Ve aralarında bir müezzin (münadi) Allahın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır” ayetindeki müezzin (münadi) benim.

  Muhammed bin Hanefi’ den aktaran Hakim el-Haskani senedi oradan aktaran (Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” s.102)

  ***

  Ya Ali Resulüllah’tan işittim. Kızı Fatıma’yı sana verdiği gün “Kadınların en iyisini erkeklerin en iyisine verdim” buyurdu.

  İlk Halife Ebu Bekir

  ***

  Resulüllah’tan işittim. “ Adem’in hilm sıfatını ve Yusuf’un güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza’ya baksın” buyurdu.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş