Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Caferilik Nedir?

  CAFERİLİK
  Caferilik Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) 'ın mezhebine mensup olmak demek olup Hz. Resulullah (s.a.a) 'dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna inanan Ehl-i Beyt mektebinin ortak ismidir. Bu mektebe aynı zamanda İsnaaşeriyye İmamiyye Şiilik ve Alevilik de denmektedir. Ancak bu mektep Türkiye'mizde daha çok Alevilik ve Şiilik isimleriyle tanınırken; İran Irak Azerbaycan Lübnan Bahreyn Suriye Afganistan Arabistan Pakistan Bengladeş ve Hindistan gibi aynı inancı paylaşan Ehl-i Beyt dostlarının yoğun olduğu ülkelerde Şiilik ve Caferilik isimleriyle meşhur olmuştur.

  Burada şunu da vurgulamalıyız ki bu mektebe Caferi mezhebi denilirken onun da İslam camiası içerisinde ortaya çıkan Hanefi Şafii Maliki Hambeli Zahiri Sevri ve diğer İslami mezhepler türünden bir mezhep olduğu anlaşılmamalıdır. Çünkü mezhep belli bir ilmi kariyer ve şartlara haiz olarak içtihat derecesine ulaşan bir alimin İslam dini üzerinde ortaya koyduğu yorum ve fetvalar mecmuasına denir. Oysa bu mektep kendisini müntesip kıldığı İmam-ı Cafer Sadık ve diğer imamları müçtehit olarak kabul etmiyor. Aksine; imamların Allah Teala'nın emri ve Hz. Resulullah'ın açıklaması ile tayin edilen birer ilahi hüccet olduklarına inanır. Dolayısıyla da İmam Cafer Sadık da dahil olmak üzere on iki imamın din konusunda yaptıkları açıklamaların onların kendi içtihatları sonucu vardıkları şahsi fetva ve yorumları değil de bizzat Allah Teala'nın Resul-ü Ekrem'e indirdiği dini öğretinin özü olduğuna inanır.

  Aslında bu mektebe mezhep ismini veren de bu mektebin kendi mensupları değildir. İslam camiasında her hangi bir müçtehidin fetvalarına uyan diğer İslami fırkalar bu mektebe mezhep ismini yakıştırmışlardır. Onlar kendi yöntemlerine mezhep ismini verdikleri gibi bu mektebin öğretilerinin daha çok Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) 'dan geldiğini ve diğer imamların böyle bir şansı yakalayamadıklarını görünce Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) 'ın da kendilerinin müntesip olduğu müçtehitlerden biri gibi sıradan bir müçtehit olduğuna inandıklarından kendi mezheplerine kıyasla bu mektebe de Caferi mezhebi ismini koymuşlardır. Oysa bu mektep kendisini bir mezhep olarak nitelendirmemektedir.

  Bu mektep Hz. İmam Cafer Sadık da dahil olmak üzere ne Hz. Resulullah'tan sonra İslam camiasının önderleri olduğuna inandığı on iki imamın diğer İslam ulemasının yaptığı gibi normal ilim tahsil sürecini geçiren müçtehitler olduğuna inanır ne de on iki imamdan gelen açıklamaların onların İslam dini üzerinde yaptıkları içtihat sonucu vardıkları şahsı yorum ve fetvaları olduğunu kabul eder. Bu mektep imamlardan gelen açıklamaların Hz. Resulullah'ın açıklamalarının aynısı olduğuna inanır. O halde bu mektep imamların açıklamalarının İslam dini üzerinde yapılan bir yorum değil bizzat İslam dininin kendi öğretileri olduğu görüşündedir.

  Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; bu mektebe Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) 'ın döneminden sonra o Hazret'in bu mektebin ilkelerini ortaya koymakta diğer imamlara oranla daha fazla imkan yakalamasından dolayı 'Caferiyye' (Caferilik) ismi verilmiştir. Bu mektep o Hazret'in döneminden önce Ali taraftarlığı anlamına gelen 'Şiatu Ali' ismiyle tanınırdı ki daha sonraları bu terim halk arasında o kadar bir yaygınlık kazanmıştır ki 'Şia' kelimesi Hz. Ali (a.s) 'ye intisap edilmeksizin tek başına kullanıldığında bile maksadın bu mektebi kabul edenler olduğu anlaşılmaya başlamıştır. Yoksa bu mektep on iki imamın on ikisinin de aynı statüye sahip olduklarını ve hepsinin öğretilerinin aynı olup Hz. Resulullah'ın öğretilerinden başka bir şey olmadığı inancındadır.

  Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Benim sözüm babamın sözüdür; babamın sözü ceddimin sözüdür; ceddimin sözü de Hüseyin’in sözüdür Hüseyin’in sözü de Hasan’ın sözüdür; Hasan’ın sözü ise Ali bin Ebu Talib’in sözüdür; Ali bin Ebu Talib’in sözü ise Resulullah’ın sözüdür; Resulullah’ın sözü ise Allah’ın sözüdür.” [1]

  Yine o Hazret kendisine bir soru soran şahsa şöyle buyurmuştur: “Andolsun Allah’a ki biz kendi heva hevesimiz ve görüşümüze dayanarak bir şey söylemeyiz; biz Rabbimizin dediğinden başka bir şey de demeyiz. Eğer sana bir hususta bir şey söylediysem mutlaka bu Resulullah’tandır. Biz kendi reyimizle bir şey demeyiz.” [2]

  Hz. İmam Bakır (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Eğer biz size kendi reyimizle bir şey söylersek bizden öncekilerin saptıkları gibi biz de saparız; hayır biz ancak Rabbimizin Peygamberi’nin bize açıkladığı şeyleri size söyleriz.” [3]

  Yine o Hazret şöyle buyurmuştur: “Eğer biz sizlere kendi rey heva ve hevesimize dayanarak bir şey söylersek helak olmuşlardan oluruz; hayır biz diğerlerinin altın gümüşlerini toplayıp sakladığı gibi Hz. Resulullah (s.a.a) ’dan alarak toplayıp sakladığımız hadisleri söyleriz.” [4]

  Yine Hz. İmam Sadık (a.s) kendisine bir soru soran şahsı cevapladığında o adam: “Eğer bu hususta şöyle- şöyle söylenirse nasıl bir görüş olur? ” deyince; Hazret ona: “Dur bakalım ben bir hususta bir cevap verirsem bu Hz. Resulullah’tandır. Biz şöyle-şöyle olur şeklinde görüş belirtenlerden değiliz” [5]diye cevap vermişlerdir.

  Evet; Ehl-i Beyt mektebi diğer İslami mezhepler gibi rey ve görüşe dayalı olan bir mektep değildir. Ehl-i Beyt mektebi Hz. Resulullah (s.a.a) ’dan alınan İslam dininin hiçbir yoruma tabi tutulmaksızın sunuluşudur.

  Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) 'ın diğer imamlara oranla bu mektebin ilkelerini daha fazla ortaya koymasının sırrı ise imamların içinde bulundukları siyasi şartlarda yatmaktadır. Bu husus İslam tarihi hakkında azıcık bilgisi olan herkes tarafından açık seçik olarak bilinmektedir. Bilindiği üzere on iki imamlardan hiç biri Hz. İmam Sadık (a.s) 'ın yakalayabildiği hür ortamı yakalayamamıştır.

  Hz. İmam Sadık dışındaki imamların içinde bulundukları siyasi baskı ortamı ya Ehl-i Beyt imamlarını toplumdan soyutlayarak bir köşede inziva hayatını sürdürmek zorunda bırakmış ya da büsbütün hürriyetleri ellerinden alınarak o mübarek zatlar zindan köşelerinde yaşamaya mahkum edilmişlerdir. On iki imamın ilki ve büyüğü olan Hz. Ali (a.s) 'nin irad buyurmuş olduğu: 'Allah'ım Kureyş ve yardakçılarına karşı hakkımı senden istiyor senden yardım diliyorum. Resulullah'a olan yakınlığımı inkar ettiler elimdeki kabı baş aşağı çevirdiler; başkasından fazla layık olduğum işte hakkım olan mevkide benimle kavgaya giriştiler. 'Hak alınır da verilir de; istersen gamlara batarak dayan; istersen acıklanarak öl' dediler.

  Bir de baktım gördüm ki Ehl-i Beyt’imden başka ne bir yardımcı var bana ne de bir yaru-yaver. Onların tehlikeye düşmelerini reva görmedim. Gözlerime toz-toprak dolmuştu; gözlerimi yumdum; ağzımın yarını dertle elemle yuttum; zehirden acı olan bıçaklarla doğranmaktan çetin olanbu işe dayanıp sabrettim' [6] sözleri o Hazret'in nasıl bir baskı ve sıkıntı içinde bulunduğunu çok açık ve net olarak ortaya koymaktadır.

  Yine o Hazret hilafete seçildikten sonra Kufe mescidinde irad buyurmuş olduğu “Şıkşıkıyye” ismiyle maruf olan bir hutbede o günlerdeki esefli halini şöyle dile getiriyor: 'Andolsun Allah'a ki Ebu Kuhafe'nin oğlu onu bir gömlek gibi giyindi; oysa o daha iyi bilirdi ki ben hilafete nispetle değirmen taşının mili gibiydim; sel benden akardı; hiçbir kuş uçtuğum zirveye çıkamazdı. Böyle olunca ben de hilafetle arama bir perde çektim; onu koltuğumdan silkip attım.

  Düşündüm; kesilmiş elimle hamle mi edeyim; yoksa bu kapkaranlık körlüğe sabır mı edeyim? Hem de öyle bir körlük ki ihtiyarları tamamıyla yıpratır; çocuğu ise kocaltıp ihtiyarlaştırır; inanan ise Rabbine ulaşıncaya kadar bu zulmette zahmet ve çile çeker.

  Gördüm ki sabretmek daha doğru; sabrettim; ama gözümde diken vardı; boğazımda da kemik tıkanmıştı; mirasımın yağmalandığını görüyordum.

  Derken birincisi onu kendinden sonra İbn-i Hattab'a atıp gitti. Sonra İmam A'şa'nın şu beytini okudular:

  Bugün deveye binmişim; yolculuk zahmetine düşmüşüm;

  Cabir'in kardeşi Hayyan'la bulunduğum günle bu günüm kıyaslanır mı hiç?

  Ne de şaşılacak şey ki yaşarken halkın kendisini bırakmasını teklif ederdi; ölümünden sonra yerine öbürünün geçmesini sağladı. Bu iki kişi hilafeti devenin iki memesi gibi aralarında paylaştılar. O hilafeti düz ve düzgün olmayan çorak bir yere attı; sözü sertti insanı yaralardı; onunla buluşup görüşeni incitirdi. Meselelerde şüphesi çoktu; özür getirmesinin sayısı yoktu. Onunla arkadaşlık eden serkeş bir deveye binmişe benzerdi; burnuna geçen yularını çekse burnu yırtılır yaralanırdı; bırakırsa üstündekini helak olma uçurumuna götürür atardı. Allah'ın bekasına andolsun ki halk onun zamanında ne edeceğini şaşırdı yoldan çıktı; renkten renge boyandı; oradan oraya yeldi-durdu.

  Uzun bir zaman çetin mihnetlere düştüm; sabrettim; derken o da yoluna düzüldü; halifeliği bir topluluğa bıraktı ki ben de bunların biriyim sanıldı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah'ım sana sığınırım; ne de danışma topluluğuydu bu. Onlardan benim hakkımda birincisiyle ne vakit bir şüpheye düşüldü ki bu çeşit kişilere katıldım ben? ! Fakat inerlerken ben de onlarla indim; uçarlarken ben de onlarla uçtum; inişte yokuşta onlarla beraber oldum. Derken içlerinden biri hasedinden gerçekten saptı; öbürü de damadı olduğundan ona uydu benden yüz çevirdi; ötekileri de öyle işler yaptılar ki anmak bile çirkin.

  Nihayet kavmin üçüncüsü kalktı; hem de bir halde ki iki yanı da yelle dolmuştu; işi gücü yediğini çıkaracağı yerle yiyeceği yer arasında gidip gelmekti. Onunla beraber babasının oğulları da işe giriştiler; Allah malını devenin ilkbahar otlarını çayırı-çimeni yiyip sömürdüğü gibi yediler sömürdüler.

  Sonunda onun da ipi çözüldü; hareketi tezce yaralanıp öldürülmesine sebep oldu; karnının dolgunluğu onu bu hale getirdi; o da işini tamamladı gitti.

  Derken halkın benim etrafıma sırtlanın boynundaki kıllar gibi üşüşmesi kadar beni ezen bir şey olmadı; her yandan birbiri ardınca çevreme üşüştüler; öyle ki kalabalıkta Hasan ile Hüseyin ayaklar altında kalacaktı neredeyse. Koyunların ağıla üşüşmesi gibi çevreme toplandılar; bu hengamede elbisem bile yırtılmıştı.

  Ama işi elime aldıktan sonra bir bölük biatten döndü ahdini bozdu; diğer bir bölük de ok yaydan fırlar gibi fırladı inancından vazgeçti; öbürleri de itaatten çıktı; sanki onlar her türlü noksan sıfatlardan münezzeh Allah'ın: 'İşte ahiret yurdu; biz onu yeryüzünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz; sonuç çekinenlerindir' [7] buyurduğunu duymamışlardı. Evet andolsun Allah'a elbette duydular da ezberlediler de; fakat dünya gözlerine bezenmiş bir şekilde göründü onun bezentisi hoş geldi onlara.

  Ama şunu da bilin ki andolsun tohumu yarana insanı yaratana bu topluluk biat için toplanmasaydı ve Allah'ın bilginlerden zalimin tıka basa tokluğu karşısında mazlumun aç kalmasına rıza göstermemeleri gerektiğine dair almış olduğu ahd-ü peymani olmasaydı yine de hilafet devesinin yularını sırtına atardım; ümmetin sonuncusunu ilkinin kasesiyle suvarır giderdim. Siz de biliyorsunuz ki sizin bu dünyanız benim katımda dişi bir keçinin aksırığından daha değersizdir.' [8]

  Demişlerdir ki; Hutbelerinde söz buraya gelince Irak ili halkından biri kalktı Hazret'e bir kağıt sundu. Hazret kağıdı okumaya daldılar. Okuyup bitirince İbn-i Abbas: 'Ey Mü'minlerin Emiri sözünü bıraktığın yerden devam etsen' dedi. Bunun üzerine Hz. Emir-ül Mü'minin buyurdular ki: 'Heyhat! Ey İbn-i Abbas bu erkek devenin esridiği zaman ağzına gelen bir köpüktü; geldi gene geriye gitti.'

  İbn-i Abbas dedi ki: 'Andolsun Allah'a ki hiçbir konuşma bu konuşma kadar beni üzmemiştir. Neden Emir-ül Mü'minin istediği şekilde konuşma imkanını bulamıyor? ! ' [9]

  Hz. Ali'nin bu konuşması Hazret'in hangi şartlar altında bulunduğunu hatta üzerindeki baskı ortamının hilafet döneminde bile kalkmadığını göstermeye yetmiyor mu?

  İşte buradan Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin hadis kaynaklarında Hz. Resulullah'ı sadece iki yıl gibi kısa bir müddet görme imkanına sahip olan Ebu Hureyre'den 5374 civarında hadis nakledilirken çocukluk döneminden beri yirmi üç seneden fazla bir süre zarfında Hz. Resululullah (s.a.a) 'ı vefat edinceye kadar deve yavrusunun annesini izlemesi gibi hiç ayrılmadan izlemiş olan bizzat Hz. Resulullah (s.a.a) 'ın kendi eliyle terbiye ettiği [10] ve hakkında buyurmuş olduğu: 'Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır; kim ilim öğrenmek isterse o kapıdan gelsin' [11] veya 'Ben hikmetin eviyim Ali ise onun kapısıdır; kim hikmet almak istiyorsa o kapıdan gelsin' [12] yahut 'Ben neyi öğrendimse onu Ali'ye de öğrettim o benim ilmimin kapısıdır' [13] şeklindeki övgülerle ümmete nübüvvet ilminin kapısı olarak tanıttığı Hz. Ali gibi bir zattan ise sadece elli civarında sahih hadis nakledilmesinin sırrı da gün ışığına çıkmış olur. [14]

  Diğer imamların nasıl bir baskı altında bulunduklarını ise artık anlatmaya gerek yoktur sanırım. Hz. Resulullah (s.a.a) 'in ümmetine cennet gençlerinin efendisi olarak tanıtıp [15] secdede iken bile mübarek omzuna bindiklerinde onları üzmemek için kendilerinin mübarek omzundan ayrılıncaya kadar secdesini uzattığı bir an bile ağlamalarına tahammül etmeyip onların ağladıklarını gördüğünde minberinden inerek kucağına alıp tekrar minberine sözünü devam ettirmek üzere geri dönecek kadar itina gösterdiği biricik torunları Hz. Hasan ve Hüseyin (a.s) 'e nelerin reva görüldüğünü hatırlamak bu mübarek zatların hangi şartlar altında bulunduklarını açık olarak gösterdiğini söylemeye bir gerek yoktur.

  Hz. Hasan'ı zehirleyerek şehit eden; İslam aleminden öte İnsanlık aleminin yüz karası olan Kerbela faciasını yaratarak Hz. Hüseyin ve yaranını feci şekilde susuz şehit edip Peygamber-i Ekrem'in ehli ayalını esir ederek kafir çocuklarına reva görülmeyecek ihanetlerle köy köy kasaba kasaba şehir şehir dolaştırdıktan sonra Şam şehrinde ne sıcaktan ne de soğuktan koruyan harabe bir evde tutsak tutan; buna da yetinmeyip büyük bir iş başarmışçasına zafer kutlaması havasında galibiyet sarhoşluğuna kapılarak şarap kadehlerinin tokuşturulduğu Yezid'in meclisinde Peygamber'in namusunu hicapsız olarak namehrem gözlerin çirkin bakışlarına sergileyen; 'Haşimoğulları padişahlıkla oynadılar; yoksa ne gaipten bir haber gelmiştir ne de bir vahiy inmiştir; keşke Bedir'de öldürülen büyüklerim olsaydı da Haşimoğullarından onların intikamını nasıl aldığımı görselerdi' [16] diyerek açıkça inançsızlığını göstermekten çekinmeyen; hicri doksan dokuz yılında halife Ömer bin Abdulaziz'in döneminde yasaklanıncaya kadar elli sekiz senelik bir zaman zarfında kendilerine bağlı saray alimlerine kıldırttıkları Cuma namazlarının hutbelerinde Allah'ın aslanı Hz. Resulullah'ın yaveri ve sırdaşı Hz. Ali gibi mübarek bir zata haşa lanet okutturan; [17] Ehl-i Beyit'in faziletini gizlemek uğruna Ehl-i Beyt'in faziletlerinin nakledilmesine koydukları ambargoya ilaveten kendileri ve yandaşları için saray alimlerine yalan fazilet uydurtarak Allah Resulü'nün diline yalan bağlamaktan bile sakınmayan; yarattıkları terör ortamıyla Ehl-i Beyt dostlarından yaşama hakkını alan; Ehl-i Beyt sevgisiyle tanınan Meysem-i Temmar ve Hücr bin Adiy ve arkadaşları gibi mukaddes zatları şehit etmeleri yanı sıra Müslümanları Ehl-i Beyt sevgisini taşıyan komşularını ihbar etmeye teşvik eden Sıffın savaşını başlatarak aralarında Ammar-i Yasir Haşim-ül Mirkal züşşehadeteyn Hüzeyme bin Sabit Uveys-i Karani gibi salih insanların ve Bedir erlerinden yirmi beş ashabın da bulunduğu yüz bin kadar Müslüman'ın kanının akıtılmasına sebebiyet veren [18] zalim Emevi hükümdarlarının döneminin hali zaten malumdur.

  Zalim Emevi hükümdarlığının yıkılıp yerini Abbasi zulmüne bıraktığı dönemlerde de şartların Ehl-i Beyt imamları ve Ehl-i Beyt dostları için kolaylaşmadığı aksine daha da ağırlaştığı İslam tarihinden azıcık bilgisi olan herkes tarafından bilinmektedir.

  Sadece Hz. İmam Sadık (a.s) kendi dönemine denk gelen Emevioğullarıyla Abbasoğullarının hilafet kavgası sonucu ortaya çıkan siyasi otorite boşluğunun yarattığı nispi hürriyet ortamından yararlanarak dedeleri Hz. Resulullah'tan kendilerine ulaşan ilmi yayma imkanını yakalamıştır ki tarih kitapları o dönemde Hz. İmam Sadık (a.s) 'ın verdiği eğitime katılan dört bin civarında öğrencisinin bulunduğunu kaydetmektedir. İşte bundan dolayıdır ki bu mektep bu dönemden sonra 'Caferiyye' Caferilik ismiyle anılmaya başlamıştır. İşte Ebu-l Hasan-ül Veşşa Kûfelilerden bir topluluğa Kûfe Mescidini kastederek; 'Ben öyle bir zamana eriştim ki bu camide takva ehlinden dokuz yüz kişiyi duydum hepside bana Cafer bin Muhammed dedi ki diye ondan hadis rivayet ederdi' [19] demekle bu gerçeği dile getirmektedir.

  Tabiin’in büyükleri o Hazret’in derslerine katılır ve bundan dolayı iftihar ederlerdi. Ehl-i Sünnet’in iki büyük mezhebi olan Hanefi ve Maliki mezheplerinin kurucuları İmam Ebu Henife ve İmam Malik de bu öğrencilerdendi. Ebu Hanife’nin Hz. İmam Sadık (a.s) ’ın derslerine katıldığı iki senelik öğrenciliğine işaretle söylemiş olduğu: “Eğer o iki yıl olmasaydı Nu’man [20] helak olurdu” şeklindeki meşhur sözü o Hazret’in bu ilmi çalışmalarının ne kadar etkin olduğunu açıkça göstermektedir.

  Yine Sufyan bin Uyeyne Sufyan-ı Sevri Eyyup Sicistani Yahya bin Said-ül Ensari gibi ilim ve takvayla şöhret bulan kimseler o Hazret’in derslerine katılmaktan iftihar duyan öğrenciler arasında yer almaktaydı.

  Ehl-i Sünnet’in büyük alimlerinden olan Şehristani de o Hazret’in bu ilmi çalışmalarına işaretle şöyle demiştir: “Cafer bin Muhammed Es-Sadık büyük ilim kamil hikmet dünyaya karşı zahit ve tam anlamıyla vere ve takva sahibi bir zattır. Medine’de bulunduğu sürece taraftarlarına ilim öğretmiş ve kendi dostlarına ilim sırlarını açmıştır.” [21]

  İşte bunun içindir ki bu mektebe 'Caferiyye' Caferilik ismi verilmiştir. Yoksa bu mektep Caferilik olduğu kadar Aleviliktir; Alevilik olduğu kadar Hasancılıktır; Hasancılık Olduğu kadar Hüseyinciliktir; Hüseyincilik olduğu kadar birer birer diğer Ehl-i Beyt imamcılığıdır ve bilahare on iki imamcılık olduğu kadar Muhammedicilik tek kelime ile İslam dinin ta kendisidir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Caferilik On İki İmamlar’ın altıncısı olan İmam Caferi Sadık tarafından kurulmuş bir Alevi mezhebidir. Caferiliğin temelinde Hak-Muhammed-Ali sevgisi Ehlibeyt’e bağlılık ve On İki İmamlar’a bağlılık vardır.

  Caferilik Ehlibeyte inananların çoğunluğu tarafından kabul görmüştür.

  Caferilik inancının temellerini altıncı İmam Caferi Sadık atmıştır. Caferi Sadık derin bilgisiyle diğer imamlardan farklıdır. Yine İnsanlığı ilgilendiren ilmi konularda yaptığı yorumlarla getirdiği çözümlerle bir çok insanı eğitmiş geliştirmiştir. İmam Caferi Sadık bu çok yönlü bilge kişiliğiyle salt Ehlibeyt’e bağlı olanları değil aynı zamanda Ehli-Sünnet’e bağlı olanlarında hayranlığını kazanmıştır. Caferi Sadık’ın bu çok yönlü gelişkin kişiliği onun düşüncelerinin Ehli-Sünnet tarafından benimsenmesini beraberinde getirmiştir. Ama maalesef Caferi Sadık’ın düşünceleri genellikle değiştirilmiş özünden boşaltılmış halde Ehli-Sünnet’e ulaşmıştır. Bunun sonucunda Caferi Sadık’ın kesin olan Ehlibeyt’e bağlılığı bile tartışılır hale getirilmiştir. Her ne kadar başta Anadolu Alevileri olmak üzere Caferi Sadık düşüncesi sahiplenilmişse de bazı alanlarda Caferilik adı altında geri bir Sünnilik temsil edilir hale gelmiştir. Yine iyi niyetlice de olsa bazı Caferi Aleviler pratikte Sünnileşmişlerdir.

  Şüphesiz bu duruma gelinene kadar onlarca aşamadan geçildi. Ve bu tarihsel aşamalarda Aleviler egemen iktidarlar tarafından sürekli ve sistematik bir şekilde asimilasyona tabii tutuldu. Bunun sonucunda maalesef egemenler yer yer başarılı oldular. Egemen güçler bu başarılarıyla tarih boyunca Alevilere önderlik etmiş Caferi Sadık gibi bir önderi bile sahiplendiler. Bu sahiplenme Caferi Sadık´in öz düşüncesi ve inancı ile olmayıp düşünceleri yontulmuş inancı değiştirilmiş şekilde gerçekleşti.

  Caferilik üzerine bilinmesi gereken temel bilgiler:

  Caferi Sadık’ın düşüncesi ve inancının örgütlenmesi olan Caferilik her ne kadar yozlaştırılmaya çarpıtılmaya çalışılsa da bir Alevi inancıdır. Yine Caferi Sadık bütün çarpıtmalara yozlaştırılmaya anlamsızlaştırılmaya karşın büyük bir Alevi önderidir. Aleviler yeniden inatla ısrarla ve kararlılıkla Caferi Sadık düşüncesini ve inancını sahipleniyorlar. Alevilik inancı var oldukça Caferi Sadık ulu bir Alevi önderi olarak Aleviler tarafından sahiplenilmeye devam edinilecektir. Caferi Sadık günümüzde de bütün çarpıtmalara anti propagandaya karşın Alevilere yol göstermeye önderlik etmeye devam ediyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş