Hz. Ali Resulullah'ın Nefsi Gibidir


Muttalib bin Abdullah bin Huntab'tan naklen Resulullah (s.a.a) Sakif boyuna hitaben şöyle buyurdu:

(Letoslemünne ev le-eb'esenne reculen misli nefsi felyedribenne a'nâkaküm bisseyf veliyesbiyenne zerâriküm veliye'hüzenne emvâleküm)

Meali: "Gerektiği gibi Müslüman olacak mısınız yoksa üzerinize nefsim gibi birini göndereyim de boyunlarınızı vursun soyunuzu esir etsin ve mallarınızı elinizden alsın."

Ömer bin Hattab dedi ki: Bu gün gibi hiçbir zaman amirliğe heves göstermemiştim göğsümü gerip Resulullah (s.a.a)'ın bana işaret edip: O adam budur demesini diledim fakat Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'nin bulunduğu yere gelip Hz. Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu: (Hu hâze hu hâze) "O adam budur o adam budur"

Kaynak:
1) Siret-i Halebi c.2 s.734
2) İbn-i Hasan el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 4
3) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.81
4) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.64 ve "Riyad'un-Nadira" c.2 s.107
5) Abdürrezzak'ın "el-Müsannaf " c.11 s.226 Hadis No: 20389

Resullah (s.a.a)'in Yerine Hz. Ali'den Başka Kimse Eda Edemez

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Aliyyun minni ve enâ min Aliy ve lâ yüeddi anni illâ enâ ev Aliy)
Meali: "Ali bendendir ben de Ali'denim kendi yerime ben veya Ali'den başka kimse eda edemez."
Kaynak:
1) Sahih-i Tirmizi c.2 s.299
2) Sünen-i İbn-i Mace c.1 s.44
3) Hasais en-Nisai s.19
4) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4 s.164-165
5) Muhibuddin el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2 s.174
6) İbni Asakir' in "Tarih-i Dimaşk" c.2 s.378
7) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ul-Muhrika" s.120
8)el-Suyuti'nin "Cami'üs Sağir" c.2 s.56
9) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5 s.30
10) Menakıb-ı Meğazeli s.222
11) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7 s.356
12) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.54
13) İbn-i Esir el-Cezri'nin "Cami'ul-Usul" c.9 s.471

Beraat süresinin ilk ayetleri indiğinde Resulullah (s.a.a) onları Mekke ehline okuması için Ebu Bekir'i gönderdi. Sonra Hz. Ali'yi arkasında göndererek onu Ebu Bekir'den almasını emretti. Hz. Ali Ebu Bekir'e yetişip ayetleri ondan aldı ve Mekke ehline kendisi okudu. Bu durumdan üzülen Ebu Bekir Medine'ye dönüp Resulullah (s.a.a)'a benim hakkımda bir şey mi indi? diye sordu. Resulullah (s.a.a) da cevabında buyurdular: (Lâ velâkin Cebrâil câeni ve qâl: Lâ yüeddi anke illâ ente ev recül minke)

Meali: "Hayır Cebrail bana gelerek şöyle dedi: Bu ayetleri ancak sen veya senden olan birinin tebliğ etmesi gerekir."

Kaynak:
1) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1 s.151
2) Hasais en-Nisai s.91
3) Tefsir-i İbn-i Kesir c.2 s.333
4) Siret-i İbn-i Hişam c.3 s.545
5) Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2 s.147
6) Tarih-i İbn-i Kesir c.5 s.38 / Feth'ül-Bari c.8 s.256

Alıntı