Hz. Ali'nin Nasihatleri (herkese faydalı olması dileğiyle)
HZ. EMİR-ÜLMÜ'MİNİN ALİ'NİN (A.S) KUMEYL B. ZİYAD EN-NAHAİ'YE (R.A) TAVSİYE VE ÖĞÜTLERİ

Kumeyl b. Ziyâd en-Nahaî şöyle naklediyor: Emir-ül Mü'minin Ali (a.s) elimden tutarak beni Kufe'nin kena-rında yeralan mezarlığa doğru götürdüler. Şehrin dışarısı-na varınca bir âh çekerek şöyle buyurdular:

1- "Ya Kumeyl bu gönüller kaplardır en iyi kap için-dekini en iyi koruyan ve zarfiyeti geniş olandır. Benim şu sözümü asla unutma. İnsanlar üç kısımdır: Rabbâni âlim kurtuluş yolu üzere (kurtuluş yolunu bulmak için) ilim taleb eden kişiler ve geri kalan (üçüncü grup ise) her sesin peşine takılan her yele kapılıp giden ahmak ve düşük kimselerdir. Onlar ne yollarını bulmaları için ilim ışığıyla aydınlanmışlardır ne de kendilerini kurtarabilecekleri gü-venilir bir desteğe dayanmışlardır."

2-
"Ya Kumeyl ilim maldan hayırlıdır; ilim seni korur malı ise sen korursun. Mal vermekle azalır ilim öğret-mekle çoğalır. İlim hâkimdir mal mahkum. (İlimle mal hakkında karar verilir.)"

3- "Ya Ziyâd oğlu Kumeyl âlime sevgi beslemek uyulması gereken ve mükafatı gerektiren bir esastır. İnsan hayatta ilimle (Allah'a) itâat mertebesini kazanır; ölü-münden sonra da iyilikle hayırla. Oysa ki malın menfaatı malın yok olmasıyla elden çıkar. Malları hazinelerde biriktirenler hayatta iken bile ölüdürler (gerçek hayattan mahrumdurlar); âlimler ise âlem var oldukça bâkidirler. Cisimleri kaybolup gitse de eserleri yüreklerde mevcuttur. (Sonra göğüslerine işaretle şöyle devam ettiler Burada çok derin ve geniş bir bilgi vardır; fakat bunu taşıya-bilecek ehil kimseleri bulamıyorum.

Bulunanlar ise sözü çabuk alan ama güvenilmeyen dini dünya isteğine âlet eden Allah'ın delil ve burhanlarıyla Allah'ın dostlarına karşı üstünlük davasına girişen Allah'ın nimetleriyle O'na isyana kalkışan kimselerdir. Yahut gerçeğe sahip olanlara boyun eğen fakat hakkın inceliklerine basireti olmayan kendine yönelen ilk şüpheyle tereddüte düşerek kalbinde şek yerleşen kimsedir bulduğum. Oysa ne bu (ilim öğren-meye layıktır) ne de o. Veya dünya lezzetine sarılan şehvete uymaya yatkın yahut da mal mülk toplamaya düşkün olan şahısları buluyorum ki bunlardan hiç biri dini koruyabilecek basiret ve yakin sahibi kişiler değillerdir; bunlar daha çok otlayan hayvanlara benzemektedir. Böy-lece ilim ilim ehlinin ölümüyle ölüp gider. Fakat yeryüzü Allah için delil ve hüccetiyle kaim (ayakta) bulunan biri-sinden boş kalmaz; ama meydanda olur bilinir yahut Allah'ın apaçık delillerinin bâtıl olmaması ve kitabını riva-yet edecek (halka açıklayacak) kimselerin yok olmaması için korkar gizlenir. Nerdedir onlar? Sayıları azdır onla-rın; ama değerleri pek büyüktür. Allah onlar gibi başka birilerine teslim edinceye kendi benzerlerinin gönüllerine verinceye dek delillerini onlarla korur. İlim onları iman gerçeklerine vardırmış yakin ruhunu yakından idrâk et-mişlerdir. Dünyaperest insanların zor ve ağır gördüğü (açlık ibâdet cihad vb.) şeyleri kolay karşılarlar; cahil-lerin kaçındıkları hor gördükleri şeyler hoş görünür on-lara; canları ruhları melekut alemine bağlı olan beden-lerle dünyada yaşarlar.

Ya Kumeyl işte onlardır Allah'ın yaratıkları arasındaki eminleri (güvenilir kulları) yeryüzündeki halifeleri ve beldelerindeki ışıkları. Bunlardır (halkı) dinine çağıranlar. Ah ne de özlerim onları görmeyi! Allah'tan kendim ve senin için mağfiret dilerim." (1)

4- "Ya Kumeyl her gün Allah'ın ismini zikret; "LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLAH" söyle; Allah'a tevekkül et (sığın). Bizi hatırla; ismimizi anarak bize selavât getir ve bunu kendin ve korumasına özen gösterdiğin şeyler için tekrarla; o günün şerrinden emânda olursun inşâallah."

5- "Ya Kumeyl Yüce Allah Resulullah'a (s.a.a.) edep öğretti (terbiye etti onu); Resulullah (s.a.a) da bana. Ben de mü'minleri terbiye edeceğim ve (İslam) adabını değerli insanlara öğretip onlara mirâs olarak bırakacağım."

6- "Ya Kumeyl her ilmi açan benim; bütün sırları (keşfedip) sona vardıran Kâim (Hz. Mehdi (a.s)'dir."

7- "Ya Kumeyl (Resulullah'ın (s.a.a) Ehl-i Beyti) hep birbirinden olan (ve aynı kökten türeyen) bir soydur. Allah duyan ve bilendir." (Bu cümle Kur'an'dan iktibastır. Al-i İmran/34)

8- "Ya Kumeyl ilim ve adabı ancak bizden alırsan bizden sayılırsın."

9- "Ya Kumeyl yapacağın her harekette marifete (bilgi ve şuura) muhtaçsın."

10- "Ya Kumeyl yemek yediğinde ismiyle hiç bir hastalığın zarar veremeyeceği ve bütün dertlere şifa olan Allah'ın ismiyle başla."

11- "Ya Kumeyl yemeğini başkalarıyla ye ve cimrilik yapma sen kimseye rızık vermezsin (her kesin rızkını Allah verir); oysa Allah bunun karşılığında sana bol mü-kafat verir. Sofra başında hoş davran; sofra arkadaşını sevindir; hizmetçini suçlama."

12- "Ya Kumeyl yemek yerken (sofrada oturmanı) uzun sürdür
ki arkadaşın da doysun başkaları da rızkını alsın."

13- "Ya Kumeyl yemekten sonra verdiği rızık karşı-sında Allah'a hamdet sesli bir şekilde şükret ki başkaları da aynısını yapsın; o zaman daha çok sevap alırsın."

14-
"Ya Kumeyl mideni tamâmen yemekle doldurma su ve havâya da yer bırak; henüz iştahlıyken el çek ki yemeğin lezzetini alasın. Vücudun sağlığı az yiyip az iç-mededir elbette."

15- "Ya Kumeyl ancak zekat veren mü'minlere kar-deşce davranan ve sılay-ı rahim yapan kimselerin malında bereket olur."

16- "Ya Kumeyl mü'min akrabalarına diğer mü'min-lerden daha çok pay ayır; onlara daha çok rauf ve şefkatli davran ve yoksullara sadaka ver."

17- "Ya Kumeyl sana el açan kimseyi eli boş çe-virme sadece bir üzüm ve hurma tanesi verebilecek durumda olsan bile. Muhakkak sadaka Allah katında bü-yür."

18- "Ya Kumeyl mü'minin en güzel süsü tevâzü (al-çak gönüllülük)dür; güzelliği iffetidir; şerefi dini araştırıp anlaması ve izzeti boş konuşmaları ve dedikoduları terket-mesidir."

19-
"Ya Kumeyl halkın her sınıfında bir grup diğe-rinden daha üstün olur; sakın düşük seviyeli olanlarıyla tartışma; bana yönelik yakışmaz bir söz söyleseler bile tahammül et ve Allah'ın: "...Cahiller onlara söz söyleyince selam olsun diye cevap verirler."(2) diye vasıflandırdığı kimselerden ol."

20- "Ya Kumeyl bütün hallerde hakkı söyle. Takvalı insanlarla dost ol; fâsıkları terket; münafıklardan uzak dur ve hâin insanlarla arkadaş olma."

21
- "Ya Kumeyl ilişki kurmak veya alış-veriş yapmak için zalimlerin kapısını çalma. Sakın onlara tazim etme. Toplantılarında Allah'ın gazabına uğramaya vesile olacak şekilde hazır bulunma. Eğer mecburiyet gereği yanlarında bulunursan sürekli Allah'ı zikret; O'na tevekkül eyle; şerlerinden Allah'a sığın. Başını aşağı sal. Kalbinle yaptıklarını inkar et. Allah'ı onların duyacağı kadar sesli bir şekilde tazim et. Böylece Allah da seni teyid eder onların şerrinden korur."

22- "Ya Kumeyl Allah'a ve O'nun dostlarının (vela-yetine) ikrardan sonra kulların en iyi taatı iffetli tahammüllü ve sabırlı olmalarıdır."

23- "Ya Kumeyl maddî sıkıntını açığa vurma; izzet-i nefsini koruyup gizli tutarak Allah için sabret."

24- "Ya Kumeyl kardeşine sırrını açmanın mah-zuru yoktur; fakat kardeşin kimdir (biliyor musun)? Seni zorluklarda yalnız bırakmayan boynuna diyet yahut kan parası geldiğinde kendini kenara çekmeyen (muh-taç olduğunda) ağız açmadan ihtiyacını gideren seni durumunu izhar etmeye mecbur edecek derecede kendi haline bırakmayan (sürekli durumundan haber alan) kimsedir. Eğer seni hak yoldan ayırmak istiyorsa ıslahına çalış."

25-
"Ya Kumeyl mü'min mü'minin aynasıdır; ihti-yacını gidermek ve durumunu güzelleştirmek için ona dikkatle bak."

26- "Ya Kumeyl mü'minler kardeştirler kardeş hiç bir şeyi kardeşine tercih etmez."

27- "Ya Kumeyl kardeşini sevmiyorsan kardeşi de-ğilsin. (Gerçek) mü'min bizim söylediğimizi söyleyendir; bizim sözümüze hilaf eden bizden geri kalır bizden geri kalan bize varamaz; bizimle olmayan cehennem ateşinin en alt tabakasında yer alır."

28- "Ya Kumeyl Al-i Muhammed'in (s.a.a) (Ehl-i Beyt'in) sırrını başkalarına açmak tahammül edilecek şey değildir; açan kimsenin tevbesi kabul olmaz; sana söyle-diklerimi yakin ehli mü'minden başkasına açma."

29- "Ya Kumeyl her zorlukla karşılaştığında: "LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLAH" (Bütün güç ve kuvvetler ancak Allah'tandır) söylersen zorlukta (sana) yeter. Her nimete ulaştığında: "ELHAMDULİLLAH" söyle (Allah'a şükret) rızkın daha da artar. Rızkın geci-kirse Allah'tan mağfiret dile ki bolluğa çıkasın."

30- "Ya Kumeyl bizim velayetimizle mal ve evladını Şeytan'ın ortaklığından kurtar."

31- "Ya Kumeyl (iman vardır gönüllerde) yerleşmiştir; (iman vardır gönüllere) eğreti konur. Sakın (imanı) eğreti olanlardan olma. (İmanı) yerleşmişlerden olmak istersen buna ancak seni saptırmayacak ve yoldan çıkarmayacak ana caddeden (Ehl-i Beyt'in velayetinden) ayrılmadığın taktirde ulaşırsın. "

32- "Ya Kumeyl hiç bir farzın ruhsatı yoktur ve hiç bir sünnetin de şiddeti ( yapılması sıkı tutulmamıştır)."

33- "Ya Kumeyl (şunu bil ki devamlı) günahların iyiliklerinden gafletin zikrinden ve Allah'ın sana verdiği nimetler yaptığın amellerden daha çoktur."

34- "Ya Kumeyl sürekli olarak Allah'ın verdiği nimet ve afiyetten yararlanmaktasın o halde sen de sürekli onun hamd-ü senâsı tesbih ve takdisi şükrü ve zikriyle meşgul ol."

35- "Ya Kumeyl Allah'ın: "... Unutmuşlar Allah'ı da o da kendilerini unutturmuştur onlara" deyip "Onlardırlar fasıkların ta kendileri"(3) diye fıska nisbet verdiği kimseler-den olma sakın."

36-
"Ya Kumeyl (sırf) namaz kılıp oruç tutup sadaka vermen önemli değildir; (asıl) önemli olan namazını (ve diğer amellerini) temiz bir kalple Allah'ın râzı olduğu bir şekilde ve tam bir huşu içinde yerine getirmendir. Nerede ve neyin üzerinde namaz kıldığına dikkat et; bunları doğru ve helâl yoldan elde etmiş olmazsan kabul olunma-yacaktır."

37- "Ya Kumeyl kalpte olan dile dökülür; kalp de aldığı gıdayla hayat kazanır; kalbine ve bedenine verdiğin yemeğe dikkat et; helâl olmazsa Allah tesbih ve şükrünü kabul etmez."

38- "Ya Kumeyl şunu bil ve anla ki biz halkın emanetini vermemek için kimseye izin vermemişiz; kim böyle bir izni benden nakletmişse bâtıl ve yalan söylemiştir ve yalanının cezâsı cehennem ateşidir. Andolsun ki Resulullah (s.a.a) vefâtından az önce bana üç kere şöyle buyurdu: "Ya Ebe'l Hasan emaneti sahibine teslim et ister iyi adam olsun ister fâcir; emanet ister büyük olsun ister küçük hatta iplik ve iğne bile olsa."

39- "Ya Kumeyl cihâd ancak âdil imâmla câiz ve ganimet ancak faziletli imâmla helâl olur."

40- "Ya Kumeyl eğer (Allah tarafından) peygamber gönderilmeseydi; fakat yeryüzünde takvâlı bir mü'min bulunup da (peygamberlerin vazifesini yüklenerek halkı) Allah'a dâvet etseydi sence bu işinde haklı mıydı yoksa haksız mı? Vallahi Allah onu bu işe tayin edip ve lâ-yık kılmadıkça haksızdır. (Evet rehberlik ve tebliğ gibi ilâhî görevleri ancak Allah'ın tayin ettiği kimseler üst-lenebilir.)"

41-
"Ya Kumeyl din Allah'ındır; onun başına resul nebi yahut vâsiden (Allah'ın tayin ettiği halifeden) başka kimsenin geçmesine izin vermez."

42- "Ya Kumeyl (rehberlik makâmı) sadece nübüv-vet risâlet ve imâmette sınırlıdır; geriye kalan ya tâbi o-lup izleyenlerdir yahut da sapık ve bid'at ehli olanlardır. "Allah (iyi amelleri) ancak takvalılardan kabul eder."(4)

43- "Ya Kumeyl Allah Kerim Halim (cezâ vermede acele etmeyen) Azim ve Rahim'dir. O ahlâkını bize ta-nıtmış onlarla sıfatlanmayı ve halkı da aynı yöne sev-ketmeyi emretmiştir bize. Biz de bu vazifeyi hiç bir hilâf etmeden yerine getirdik hiç bir nifâk göstermeden icra ettik yalanlamadan tasdik ettik ve şüphe etmeden kabullendik."

44- "Ya Kumeyl ne itâat edilmek için dalkavukçuluk yaparım
ne sözümden çıkmasınlar diye (boş) vaadlerde bulunurum ne de bana Emir-ül mu'minin desinler diye göçebelerin vereceği yemeğe rağbet ederim."

45- "Ya Kumeyl (mal makâm vb.) bir şeyi elde eden fâni bir dünyayı elde etmiştir. Biz ise ebedî ve bâki bir âhireti elde ettik."

46- "Ya Kumeyl herkes âhirete doğru hareket et-mekte; bizim âhirette rağbet ettiğimiz şey Allah'ın rıza-sı ve muttakilere vereceği cennetin yüksek derecele-ridir."

47- "Ya Kumeyl yeri cennet olmayan kimseyi elemli bir azâp ve sürekli bir zilletle müjdele!"

48- "Ya Kumeyl ben her durumda Allah'a verdiği tevfikten dolayı hamdediyorum."(5)

49- "Ya Kumeyl âilene akşam çağına dek iyi huy ve faziletler kazanmalarını emret ki uykuda olanların ha-cetlerini gidermekle geceleri çalışsınlar. Çünkü andolsun bütün sesleri duyana hiç bir kişi yoktur ki bir gönlü sevindirsin de Allah o sevinçten ona bir lütuf yaratmasın. Ona bir bela gelip çattığında o lütuf tepeden dereye doğru akan bir su gibi (hızla) ona doğru akarak o belayı yabancı bir deve sürüden nasıl sürülüp kovulursa sahi-binden kovar giderir."(6)

50- Kumeyl b. Ziyâd der ki: "Emir'ül müminin Ali'den (a.s) İslam'ın erkanı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu: "İslam'ın erkânı yedidir:

1- Akıl; sabır da akıl üzerine kurulmuştur. (Akıl olmaksızın sabretmek mümkün değildir.)

2-
Irzı (namus ve şerefi) korumak ve doğru söylemek.

3- Kur'an'ı layıkıyla ve gereken şartlarıyla okumak.

4- Allah için sevmek Allah için buğzetmek.

5- Al-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'in) (s.a.a) hakkını riâyet etmek ve onların velâyet makamını tanımak.

6- Kardeşlerin hakkını gözetmek ve onları müdafaa etmek.

7- İnsanlarla iyi komşuluk ve muaşeret etmek.

İmam'a (a.s) "Ya Emir'el müminin bir kul günah yapıp sonra da mağfiret diliyor; acaba mağfiret dilemenin haddi (gerçeyi) nedir? diye sorduğumda buyurdular ki: Ya Ziyâd oğlu (Kumeyl) mağfiret dilemenin haddi tevbedir. "Sadece bu kadar mı?" dedim. "Hayır" buyurdular. "Na-sıldır öyleyse?" dedim. Buyurdular ki: "Kul bir günah işle-diğinde tahrik ile "Esteğfirullah" (Allah'tan bağış dili-yorum) diyor. Tahrik nedir? diye sorduğumda şöyle buyurdular: "Dil ve dudakları hakikatı peşinden getirmek kastıyla hareket ettirmek." Bir daha hakikat nedir? diye sordum: "Kalple tasdik etmek (samimi bir kalple mağfiret dilemek) ve mağfiret dilediği günahı tekrarlamamaya karar vermektir" buyurdu. Kumeyl bir daha. böyle yapar-sam mağfiret dileyenlerden sayılır mıyım? diye sorunca "Hayır." buyurdu. Kumeyl'in: "Nasıl olur bu" demesi üze-rine buyurdular ki: "Çünkü sen henüz mağfiret dilemenin aslına ulaşmamışsın". "Mağfiret dilemenin aslı nedir?" dedi. Buyurdular ki: "Günahtan tövbeye dönmektir; işte bu ibâdet edenlerin ilk derecesidir; bir de ileride her çeşit günahtan kaçınmaya karar vermektir.

Mağfiret dileme altı mananın gerçekleşmesiyle olur:

1- Geçmiş (günahlara) karşı pişmanlık duymak.

2- Günahı ebedi olarak terketmeye karar vermek.

3- Kendinle diğer yaratıklar arasında bulunan hakları edâ etmek.

4-
Bütün farzlarda Allah'ın hakkını ödemek.

5-
Haramdan biten etleri deri kemiğe yapışacak dere-cede eritip yerine (helâldan biten) et meydana getirmek (vücudu helâl yoldan geliştirmek).

6- Vücuda günahın tadını tattırdığı gibi ona itâatın da meşakkat ve acısını tattırmak."(7)

(Alıntıdır)