SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR(SMMM)
TANIM

İşletmelerin ekonomik mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Serbest iş yapan kişilerin resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini çeşitli adlardaki (işletme defteri serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder
- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler
- Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler
- Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar geliştirir işletmecilik muhasebe finans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar
- Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir rapor düzenler tahkim bilirkişilik vb. işleri yapar
- Vergi fon gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler
- Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir
- Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar
- Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar
- Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlarilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar hesap makinesi
- Yasal defterler beyannameler makbuzlar
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serbest muhasebeci-mali müşavir olmak isteyenlerin;
- Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine
- Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip
- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan
- Düzenli sorumlu sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken zaman zaman işletme sahipleriyle vergi dairelerinin personeliyle Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;
- Hukuk İktisat Maliye İşletme Muhasebe Bankacılık Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler
- Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları
- Yukarıdaki yazılı alanlarda yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe ticaret ekonomi maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara ilgili olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak yaparlar.
Adayların staj konuları çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
Serbest muhasebeci-mali müşavir adayları 2 yıllık stajın sonunda açılacak olan sınava girmeye hak kazanırlar. Ancak bunun için aday meslek mensubunun yanında staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

Açılan Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirlik sınavı konuları şunlardır:
1. Finansal Muhasebe
2. Finansal Tablolar ve Analizi
3. Maliyet Muhasebesi
4. Muhasebe Denetimi
5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
6. Hukuk (Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku İş Hukuku SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı İdari Yargılama Hukuku)
7. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Yapılan sınavda her konudan 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen değerlendirme not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Staj bitiminde yapılan sınavda başarılı olan kişilere “Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir” ruhsatı ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serbest muhasebeci-Mali Müşavirler kendi özel bürolarında ve denetim şirketlerinde çalışabilirler.
Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
Her Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri işteki tecrübesi başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Serbest muhasebeci - mali müşavirlerin meslekte ilerlemeleri yeminli - mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için 10 yıl serbest muhasebeci - mali müşavir olarak çalışması yeminli mali müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Bankacı
- Sigortacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları
- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu Stajyer Rehberi isimli kitapçık
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ilgili siteden
yararlanılmıştır.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)