Bu sorunun cevabını hep merak etmişimdir.. Merak edenler için paylaşıyorum

Bu soruda da yine beşerî ölçü ve kıstasların insanı yanıltmış olduğunu görüyoruz. Meleğin insana benzetilmesi bir yanlışlık olduğu gibi “nomen”i “fenomen”de görmek ruhun fonksiyonunu cesette aramak da birer yanlışlıktır. Buna binâen sualin ortaya çıkmasına sebebiyet veren anlayış inhiraflarını terminolojik hataları izah etmeden soruyu cevaplandırmak muvafık olmayacaktır. Evvelâ inhiraf noktaları bilinmeli sonra soruya cevap verilmelidir.

Melek tâbi bulunduğu âlem itibarıyla; hilkat ve mahiyeti mükellefiyet ve vazifeleriyle tamamen farklı bir varlıktır. Onu kendi âlemine bakmadan mahiyet ve vazifesini düşünmeden tahlil etmek hakkında hükümler vermek elbette ki hatalı olacaktır. Bu itibarla evvelâ onun bu yönleriyle tanınmasında zarûret olduğu kanaatindeyiz.

Melek Arapça’da kuvvet demek olan “melk”den veya elçilik mânâsına gelen “mel’ek” kökünden türetilmiştir. Birincisi itibarıyla çok kuvvetli belki ayn-ı kuvvet mânâsına; ikincisi itibarıyla da emr-i ilâhînin âhize ve nâkilesi (alıcı-verici) olarak elçilik mânâsına gelir.

Bu üstün vasıflar Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı umum meleklerde bulunur. Bilhassa vahyi getirmekle vazifelendirilenlerde bulunmasında zarûret vardır. Bu üstün varlıklar hayat’a memâta nezâret edenlerden alın da arş-ı ilâhi hamelesi ve Hak divanının gözü hayret dolu vazifelilerine kadar geniş bir sahada Allah’ın icraâtına nezâret ve temaşâ ile mükelleftirler.

Makro-âlemden mikro-âleme kadar bütün değişme ve tahavvüller; bütün terekküp ve çözülmeler hep bu kuvvet ve elçilik temsilcisi meleklerin nezâretinde olduğu gibi Allah’ın “kelâm” sıfatından beşere gelen teşriî emirler de yine bu emin ve güçlü varlıklar tarafından temsil edilmektedir. Âlemşümûl cazibe ve dâfia kanunlarından elektronların çekirdek etrafındaki muntazam hareketlerine kadar bu ağır ve ince işlere nezâret ne müthiş bir kuvvet istemekte ve ne emin elçiliğe vâbestedir!..

Melekler o kadar eşya ve hâdiselerin içindedirler ki onlarsız ne bir yağmur damlası ne de bir gök gürültüsü düşünmek mümkün değildir. İşte şeriat-ı fıtriyede (kâinatta cereyan eden kanunlar) bu şuurlu kuvvetler her şeyi elinde tutan Hakk’ın sonsuz kuvvetinin -kâbiliyet ve istîdatlarına göre- onlardaki tecellîsinden ibaret olduğu gibi bu büyük ve muhteşem tecellînin nokta-i mihrâkiyesi olan en değerli varlık insanoğlunun hareket ve davranışlarını düzenlemek üzere ilâhî âlemden esip esip gelen vahiy ve ilham meltemleri de yine vahiy ve ilham Sahibi’nin onlardaki tecellîsinden başka bir şey değildir.

Bu itibarla Yaratanla yaratık arasında vasıta olan ve Yaratıcı’nın muhteşem kudretine dayanarak atomlardan nebülozlara kadar geniş bir sahada melekûtî güç ve kuvvetin nezâret ve tasarrufunun vazifelileri olan melekleri beşere benzetmek ve beşer için zarûri olan bir kısım kayıtları onlar için de vârit görmek bir düşünce inhirafı ve bir cehâlet ifadesidir.

Evet; eğer melek de insanlar gibi sırtında maddî bir ceset taşıyıp çözülme ve dağılmaya mâruz kalsa ve her canlı gibi zaman tarafından aşındırılsaydı onun hakkında vereceğimiz hükümlerde insanı bir ölçü bir mikyas kabul etmek mümkün olurdu. Hâlbuki büyük bir farklılık var; hem de iki sınıfın birbirine kıyas edilmesini imkânsız kılacak kadar var!..

Melekler yaratılış itibarıyla da insandan farklıdırlar. Bu farklılık onların çok geniş bir sahadaki mükellefiyetleriyle alâkalı bulunmaktadır. Yaratılışlarındaki bu duruluk ve nurluluk onları daha nüfuzlu ve daha seyyâl kılmaktadır. Bir anda pek çok ruha aksetme pek çok göz tarafından görülme ve birken çokluk cilvesiyle tezâhür etme gibi hususiyetlere mâlik bulunan melâike Hz. Âişe’nin (ra) naklettiği bir hadîse göre nurdan yaradılmışlardır. (1) Bu itibarla da nurun hususiyetlerine mazhardırlar.

Güneş gibi parlak cisimlerin bir tek şey olmalarıyla beraber her şeffaf cisimde aksiyle görüldüğü her göz bebeğine bir anda girebildiği gibi varlıkları “nur”dan olan melekler dahi aynı anda pek çok ruha birden aksedebilir binlercesi ile bir anda muâmelede bulunabilirler.

Kaldı ki mahiyetleri lâtif olan melekler güneş gibi maddî ve kesif şeylerden de çok farklıdırlar. Onların değişik şekil ve suret almaları kâbil olduğu gibi bir anda değişik şekillerde görünmeleri de kâbildir. Öteden beri dindarlar arasında şimdi ise yaygınlaşmış şekliyle sosyete mahfillerinde bu temessül keyfiyeti o kadar bilinen bir mevzû haline gelmiştir ki erbâbınca tecrübeye dayalı neticeler kadar kat’îdir. Allah’ın günü gazete ve mecmua haberlerinde herhangi bir insan dublesi ve bir perisprinin cismin bulunduğu yerden çok uzaklarda bulunması ve bulunduğu yerlerde iktidar ve tasarruf izhar etmesinden bahsedilmektedir ki; meselenin aslı ne olursa olsun ruh gibi lâtif varlıkların cisme nispetle daha seyyâl daha aktif ve daha muktedir olduğunu göstermektedir.

Bu madde ötesi seyyâliyet ve cevvâliyet cismin rağmına ikinci varlığın daha aktif olduğunu gösterdiği gibi ruh’a nispetle daha cevvâl olan melâike’nin tabiat kanunlarının üstündeki fonksiyonuna işaret etmektedir.

Melâike ve ruhların temessülleri öteden beri bilinen şeylerdir. Başta nebîler olarak pek çok gönül erbâbı bu mevzûdaki müşâhedelerini anlatmış ve avamdan pek çok kimseyi de buna şâhit göstermişlerdir.

Cebraîl’in (as) değişik suretlerde görünmesi ve hangi hâdise münasebetiyle gelmişse o hâdiseye göre şekil alması; meselâ vahiy esnasında elçilik vazifesine uygun bir şekilde; muhârebe sırasında da bir muhârip suretinde zuhûr etmesi gibi durumlar hep temessüle misal olabilecek şeylerdir. Meleğin temessülü hem çok hem de umum melekler için vâkidir. Cibril (as) Hazreti Dıhye (ra) (2) suretinde göründüğü gibi ismini bilemediğimiz bir başka melek de “Uhud” harbinin en hareketli ânında Mus’âb b. Umeyr şekline girerek Resulûllah’ın (sav) önünde akşama kadar harbeder. (3) Kezâ pek çok melekler Zübeyr b. Avvam suretinde Bedir harbine iştirak ederek mü’minlerin kuvve-i mâneviyelerini takviyeye medâr olurlar. (4)

Hak dostlarının buna benzer şekilde gayp âleminin erleriyle temasları sayılmayacak kadar çoktur. Hele rüyalar vasıtasıyla umum halka tezâhürü meselemize inkâra meydan bırakmayacak şekilde kuvvet kazandırmaktadır. Hemen hemen herkes bildiği tanıdığı ve kendisiyle yakından alâkadar görünen bir ruh’un rüyâlar vasıtasıyla kendisine yol gösterdiğine ışık tuttuğuna şâhit olmuştur. Ne var ki bir kısım kimseler rüyaların ancak bir kısmı için bahis mevzuu olan “şuuraltı” meselesini tamim ederek bu işin de anlaşılmaz hale getirilmesine çalışmaktadırlar: veyl olsun cehâlete!

Bu meselenin tamamını melâike temessül ve ruhlarla alâkalı hususların tafsilen anlatıldığı yerlere havale ederek netice olarak diyebiliriz ki; her varlık aynalarda misaliyle göründüğü gibi melek de kendisine ayna olabilecek her yerde görünebilir hem de maddî ve kesif cisimler gibi sadece şekil olarak değil aynıyla ve bütün fonksiyonlarıyla görünebilir...

Bu hususta onun bir fert olmasının hiçbir zararı yoktur. Bulunduğu yerden bir şua gibi aksederek istediği yere elini uzatabilir ve istenilen tasarrufta bulunabilir. Ona ne mesafelerin uzaklığı ne de münasebet kurduğu şahısların çokluğu mânî olamaz. Güneşin bir tek şey olmasına rağmen kendisine bağrını açan aynaların kabiliyetlerine göre her yerde görülüp hissedilmesi ve tesirine şâhit olunması gibi tamamen nur ve nurâni olan melekler evveliyetle her yerde görünebilir ve icraatta bulunabilirler… Hayat üfleyebilir ve ruhları kabzedebilirler.

Kaldı ki can alan ve ruhları kabzeden haddizatında Allah’dır (cc). Azrail’e (as) gelince Hakk’ın her işinde bir kısım nezaretçi ve alkışçıları olduğu gibi ruhların kabzedilmesi işinde o bir nezâretçi ve alkışçıdır. Her yerde hazır ve nâzır olan Yaratıcı akla hayale gelmez ve hesap altına girmez pek çok işi birden yaptığı gibi milyarlarca varlığı aynı anda hem var hem de yok edebilir. İşte bu baş döndürücü kudret ve bütün eşyayı her an görüp bilen sonsuz ilimdir ki -bazıları akıldan uzak görseler bile- kâinatın zerreleri adedince işleri bir arada şaşırmadan görebilir ve her yerde ölenlerin ruhlarını da kabzedebilir.

Ayrıca ruhları kabzetme işini ister Yüce Yaratıcı isterse Azrâil aleyhisselâm yapsın; ruhu kabzedilecek her zât vâdesi dolunca ona teveccüh eder ve ruhu kabzedilir. Bir fikir verebilmek için şu misali arz edebiliriz. Meselâ aynı frekansta çalışan binlerce radyo gibi alıcıları düşünelim; bunların çalıştığı frekansta gönderme yapan bir “göndermeç” düğmesine dokunulduğu an hepsine bir sinyâl -ve olursa- mors alfabesinden bazı harfler duyulmağa başlar. Aynen onun gibi; acz fakr ve ihtiyaç çehreleriyle; güçlü ve müstağni bir kapıya yüzleri dönük bulunan mahlûkat vâde ve müddet bitimi düğmesiyle hayat üfleyen ve hayat kabzeden Zât’a karşı ne zaman açılırsa ya oldurucu veya öldürücü sinyalleri ruhunda duymaya başlar. Âciz beşer bir telsiz şarteli veya bir telemprumör tuşlarıyla kilometrelerce ötedeki cihazlarla oynayabilirse neden bizim kayıtlı bulunduğumuz kusur ve noksanlıklardan berî olan Zât bir anda canlı makinelerden ibaret olan insan ruhuyla münasebet kuramasın istediği zaman onu alıp istediği zaman devam ettiremesin?

Bütün bunlar bir yana ruhların kabzedilmesi hususunda farklı mütalâalar vardır:

1) Beyan ettiğimiz üzere her canlıya hayatı veren Allah (cc) olduğu gibi onu alan da yine O’dur. Buna göre Azrâil’in (as) vazifesi sadece bu muhteşem icraâta nezâret ve alkışlamaktır.

2) Allah’ın emri ve izniyle her ruhu Azrâil aleyhisselâmın kabzetmesidir ki; bir ferdin tek başına bu kadar şeyi yapmasının mümkün olacağına dair bir kısım misaller vererek meseleyi aydınlatmaya çalıştık.

3) Kâinat çapında cereyan eden bütün işlere bir temsilci başkanlığı altında pek çok melek nezaret ettiği gibi ruhların kabzedilmesi vazifesinde de Hz. Azrâil’e (as) yardımcı olacak birçok melâike vardır ve sınıf sınıftırlar. Bir kısmı ise incitmeden telâşlandırmadan usulcacık kabzediciler; bir diğer sınıf ise aldıkları ruh’u bulutlar gibi semalarda yüzerek Yüceler Yücesi’ne ulaştırıcıdırlar ki; Kur’ân bu sınıfların hepsine işaret eder.

“O yerinden koparan ve derinden daldırıp çekenlere ve usulcacık çekip alanlara ve yüzüp yüzüp gidenlere kasem olsun.” (Nâziât 79/1-3)

Bu itibarla ruhu kabzedilecek her ferde ayrı ayrı gönderilecek pek çok melek vardır ve bunların bütünü Hz. Azrail’in (as) kumandası altındadır. (5) O Allah’ın (cc) emriyle iyi ve kötü ruhlara göre değişik melekler gönderir ve ruhları kabzettirir. (6)

Netice olarak diyebiliriz ki baştaki suale sebebiyet veren evvelâ bir anlayış inhirafıdır. Yani meleklerin insana benzetilmesi suretiyle yanlışlık yapılmaktadır. Oysaki kat’iyen görüp kanaat getirdik ki; melek ne yaradılışı itibarıyla ne de mahiyetiyle asla insana benzememekte; insana benzemediği gibi icrâatı itibarıyla da tamamen ondan farklı bir durum arz etmektedir. O tıpkı insan ruhu gibi temessül eder; bir anda pek çok yerde bulunabilir ve pek çok şeyle münasebet kurabilir. Günümüzde alabildiğine yaygınlaşan medyumluk ruh çağırma ve görünmeyen varlıklarla münasebet kurma hatta ispritizma ve manyetizma gibi şeyler fizik kanunlarını aşan ve onların ötesinde akıl almaz işler gören pek çok şuurlu ve müşahhas kanunların mevcudiyeti mevzûunda kanaat-ı kat’iyye verecek mahiyettedir. Binaenaleyh bu kabil varlıkların benzerleri olan melâike bunların da kat kat üstünde vazife görebilir ve tasarrufta bulunabilir. Hele hele ruhların kabzedilmesi gibi bir vazifede her canlı hayat müddetinin bitimiyle bu vazifelilerle aynı frekansa girerse... Bir de mükelleflerin bir tâne değil de sayılmayacak kadar çok olduğunu ve her vefat edecek zâta gidebilecek bir meleğin mevcudiyetini düşünürsek tereddüde düşürecek bir hususun kalmadığını görürüz.

Her şeyin doğrusunu O bilir.


Alıntıdır.

Azrail (a.s) şöyle dedi :Ey Muhammed şunu bil Ben bir insanın ruhunu alınca onun ailesinden birisi feryat ederse ben ruh elimde olduğu halde adamın evinin kapısında durur ve:"Bu feryat da ne oluyor? Vallahi biz bu kimseye zulmetmedik ecelinin önüne geçmedik kendisi için takdir edilen vakitten önce gelmedik. Onun ruhunu aldığımız için bir günaha da girmedik. Sizin bizi ayıplayacak bir durumunuz yok. Hem biz size daha çok geleceğiz. Siz kötü halden sakının kötü ölümden sakının." derim.