Melekler Hakkında

Bu kuantsal yapı meleklerin ham maddesi cevheri varoluş cevheri...

Fakat sanmayalım ki bu melekler sadece belli enerji odakları!.. Bunların büyük bir kısmının boyları boyutları özbileşimleri mevcut!.

Meleklerde orijinal yapıları itibariyle dişilik-erkeklik mefhumu yoktur! Neden?...

Gayet basit!.. Onlarda bizim gibi bir madde beden veya madde bedenden oluşan ışınsal bir beden yok ki!..

Bir enerji dalgasının dişiliği-erkekliği olur mu?... Düşünün!..

Bir telsiz dalgasının radar dalgasının erkekliği-kadınlığı olur mu?.

Bunların erkekliği-dişiliği olmadığı gibi; bunların çok daha alt boyutlarındaki; dalgasal yapının çok daha alt boyutundaki ışınsal yapıda da elbette ki erkeklik-dişilik diye bir kavram olmaz!.

Bu kuantsal yapıdan meydana gelmiş "NUR" kökenli varlıklarda erkeklik-dişilik olmaz!.

Meleklerin kanatlarının olması hem gerçektir hem de işaret yollu bir açıklamadır!.

İşaret yollu açıklama olması şu yöndendir...iki kanatlı üç kanatlı dört kanatlı beş yüz kanatlı altı yüz kanatlı gibi ifadeler bu sayılara tekâbül eden kuvvetleri ve özellikleridir. Yani bazı meleklerin üç dört vazifesi vardır bazılarının üç yüz dört yüz... Nasıl ki insan iki kolludur; yani iki koluyla iki ayrı iş yapabilir denirse... Elbette bu görevleri yerine getirecek kuvvetleri de vardır değişik yönlerde...

Nasıl ki bir insanın değişik yönleri değişik kabiliyetleri değişik özellikleri vardır. İşte meleklerde bu husus kanat olarak ifade ediliyor.
Bununla beraber belirli görevleri dolayısıyla sûretlere bürünmüş ve o sûretlerle yaşamlarına devam eden sayısız melekler de vardır...

Burada fark etmemiz önemli olan nokta şudur:
Bizim algılama kapasitemize GÖRE evrende mevcut olan varlıklar üç sınıf olarak olarak insanlara tanıtılmıştır:

1-Melekler...
2-Cinler...
3-İnsanlar...
1-Melekler

Sûretsiz olarak "RUHU MUHAMMEDÎ" ya da "RUHU A`ZÂM" isimleriyle işaret edilen orijin ilk varlıktan; O`nun ilminde dilediği bir şekilde; O`nun enerjisiyle-kudretiyle meydana geldikten sonra; kendilerine takdir edilen yaşam

ve görev biçimine uygun olarak evrende yaşamlarına devam ederler... "NUR" yapılı varlıklar olarak vasıflandırılmışlardır.

2-Cinler

Orijinleri "nur" diye târif edilen kuantsal enerjinin ışınsal enerji şekline dönüşmesiyle meydana gelen boyutta yer alan; dalgasal bedenli bileşimlerinin oluşturduğu bilinçle yaşamlarını sürdüren canlı türüdürler.

Cinlere göre melekler "robot varlıklardır"... Çünkü melekler varoluş gaye ve görevlerinin dışında bir şey yapamazlar!..

3-İnsanlar

Yapıları itibariyle bünyeleri en alt katmanda "nur"dan; algıladığımız boyutta bildiğimiz biyolojik bedenden; ve nihayet gelecekte yaşamına devam edeceği mikrodalga bedenden oluşmuştur!.
Burada yani insanın oluşumunda eğer dikkat ettiyseniz cinlerin oluşumundan farklı bir yol izlenmiştir.

Cinler direkt olarak "nur" boyutunun "nar" boyutuna dönüşmesiyle meydana gelmişken... Ve bu yüzden cinler kendilerini evrende meleklerin daha tekâmül etmiş türü olarak nitelerken...

Buna karşın insanlar tüm madde dünyası gibi direkt olarak "nur" yapının yoğunlaşmasıyla meydana gelmiş biyolojik varlıklar olarak madde dünyasına selâm vermişler; akabinde biyolojik beynin ürettiği dalgasal-ışınsal bedene yani "ruh"a kavuşarak ölümötesi dalgasal boyutta yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardır...

Dünya yaşamından biyolojik beden boyutundan; ölümötesi ışınsal bedene ve dalgasal(wave) boyuta -ruhlar âlemine=kâbir âlemine- geçiş olduğu gibi...

Bir kısım insanlar için de "cehennem" diye tanımlanan Güneşin "nârî" denen ışınsal alt boyutundaki dalgasal - ruh beden yaşamından; çok daha latif olan "nûrî" bedene dönüşerek; "nur" yapılı "cennet" boyutuna geçmeleri sözkonusu olacaktır!...

Ve bu süreç sonunda insanlar "nârî" beden kayıtlarından kurtularak "nûrî" bedenli fakat bileşimindeki isimlerin elverdiği ölçüde dilediğini yapan ve "Halifetullah" olan meleki yapılı varlıklar olarak yaşamlarını ölümsüz bir şekilde sürdüreceklerdir.

Buna karşın cinler ise geride kalan insanlarla güneşin alt boyutunu oluşturan dalgasal boyutta yaşayacaklardır.

Evet konuyu fazla genişletmeyelim.. Bir kısım Meleklerin kendilerine has varoluş amaçlarına göre oluşmuş sûretleri söz konusu!. Fakat bu sûretler konusuna fazla dalmayacağım. Çünkü bizim hafsalalarımız henüz bu konuyu almaz
Belki bu konuya "KENDİNİ TANI" ile "TEK`in SEYRİ" ve isimli kitabın "ÜSTMADDE" bölümünde bir miktar daha girdik... Ne var ki bu arada bilgi birikimimizin daha gelişmesi ve kavrama kapasitemizin genişlemesi gerekli... Çünkü biz şu anda mevcut şartlanmaların istikametinde şartlanmaların getirdiği değer yargılarıyla yaşayan birimleriz.

Bu yaşa kadar anamız babamız çevremiz okulumuz gazete televizyon bizi neye şartlandırdı ise hiç aslını araştırmadan muhakeme ve tefekkür etmeden biz onları doğru kabul etmişiz eğrisiyle-büğrüsüyle!. Onun dışında

gelen verileri de otomatik olarak red edip "Böyle bir şey olmaz hayır!." deyip onlar üzerinde düşünmekten ve muhakemeden kaçınıyoruz...
Elbette bu şartlanma düzeyinde yaşama ilkelliğinin oluşturduğu inkâr!...

Onun içindir ki meleklerin bu yapısal özellikleri görünümleri üzerinde ben daha fazla durmayacağım...

Zira otomatikman şartlanmalardan oluşmuş yapınızın doğal sonucu olarak inkâra gidersiniz!. Çünkü henüz şartlanmasız düşünme özelliğine sahip değilsiniz!.... Zirâ siz düşünce boyutunda bile özgür değilsiniz!...

Özgür düşünebilmek için önce kişinin bilincinin çevresel şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınması gerekir..

Bunu henüz başaramadığımız için bu konunun detayına girmiyorum.

Yalnız burada daha önce değindiğim önemli bir noktanın üzerinde durayım:

Evrende dünya üzerinde yaşamakta olan tek canlı türü biz değiliz!.

Aksine dünya üzerinde yaşayan bizler gibi; bir Ay`ın bir Merkür`ün bir Venüs`ün bir Güneş`in Plüton`un Neptün`ün ve güneş sistemi dışındaki sayısız yıldızların her birinin kendine has yaşayan canlı şuurlu varlıkları türleri mevcut!. Ki onlardan da bahsolmamıştır..

Esasen evrende üzerinde canlı şuurlu varlıklar olmayan hiç bir gezegen mevcut değildir!.
Nitekim bunu Kur`ân-ı Kerîm’de anlatan Âyet :

"Hiç bir şey hariç olmamak üzere her şey O`nu zikreder fakat siz onu anlayamazsınız!..." ( 17/44 )

diyor... Elbette burada zikir kelimesiyle bir kelimenin tekrarından sözetmiyor!..
Niye anlayamazsınız?..

Çünkü siz beş duyu ile kayıtlı beyninizin algılayabildiği kadarını anlarsınız sınırlı şartlarda algılama durumundasınız!. Çünkü beyninizin %5`ini veya %7`sini ancak kullanabiliyorsunuz... Bunun %1 fazlasına çıktığınız zaman algıladığınız âlem çok farklı oluyor!.

Karanlık bir odada otururken bir çatırtı bir patırtı duysanız ödünüz karışıyor!.. Kazara cin denilen bir varlık görseniz belki geceler boyu uyuyamayacaksınız!.

Halbuki bu bizim dünyamızda bizim aramızda yaşayan varlıkların sadece bir türü... Bunun gibi sayısız varlıklar var!.

Ama bu konuda da yanılarak zannediyoruz ki bizim gibi etten kemikten canlılar var!... Hayır!.
Bizim gibi etten kemikten canlı bu dünyanın şartlarına göre oluşmuş ve sadece burada var!.
Buna karşın diğer gezegenlerde de sayısız canlılar var.. Eğer beynimizi yüksek seviyede çalışma düzenine getirirsek; o yüksek çalışma kapasitesi ile ruhumuzu güçlendirebilirsek; ruhun bedenden özgür bağımsız hareket kâbiliyetini ortaya çıkartıp bunu tatbikata koyabilirsek; o şartlarda değişik boyutlara değişik kesimlere değişik ortamlara gidip onlarla ilişki kurabilmek mümkün olur!.

Ancak bu anlattıklarımdan sakın "UZAYLILARLA GÖRÜŞÜYORUZ" diyenler kendilerine pay çıkartmasınlar çünkü onlar kesinlikle cinler tarafından aldatılmaktadırlar!.

Evet bunu yapamadığımıza yani beyin kapasitemizi henüz güçlendirmemiş olduğumuza göre şu anda yapabileceğimize bakalım:

Rasûlullah Aleyhisselâm "Mi`râc"a çıktığı zaman mikrodalga boyuta geçerek çeşitli gezegen ve yıldızların İKİZLERİNDE yani mikrodalga boyutlarında yaşayan ve Din`de kısaca melek adı altında söz edilen değişik boyutlardaki varlıklarla ilişki kuruyor...

Onların yaşam şartlarını güçlerini dünya ile olan ilişkilerini görüyor. Ayrıca gelecekte kişilerin çekeceği azapları gördüğü gibi cennetleri de görüyor... Cennetlerde insanların ne şekilde bir yaşama gireceğini görüyor...

"AKIL ve İMAN" isimli kitabımızın "Meleklere iman" bahsinde ve meleklerin yapısından söz ettiğim bir konuşmamda; insanların cehennemden geçtikten sonra Rahmet Irmağına dalarak ruh bedenin yapısının değişeceğini ve meleki "nûrî" bedenlere kavuşacaklarından söz etmiştim...

Rasûlullah Aleyhisselâm’ın açıklamalarında da cehennemden geçip cehennemde yapıları yıpranmış kişilerin Rahmet Irmağına daldırılarak yepyeni bir bedenle var olacakları onların yapılarının son derece şeffaf olduğu hatta içine bakıldığı zaman iliklerinin görüleceği ifade edilir!.
Bizim anlamayanlar da sorar...

-Canım!.. Cennet`de insanlar var huriler var baktığın zaman onların iliğini görüyorsun... Ne gereği var ilik-kemik görmenin?.."

"İlik görmekte" diye anlatılmasından gaye o boyuttaki yapıların şeffaf latif ve nûranî bir yapı olduğudur!. Yani bizim bugün bildiğimiz yoğunluklu maddemsi bir yapı olmadığını ifade sadedindedir.

Ve insanların bu boyut değiştirmelerinden sonra; geçtikleri ortamda melekî bir yaşam sürecekleri; bedenlerinin meleki vasıflarla vasıflanmış melek yani "nur" yapılı... Ancak insanların bilinç düzeylerinin bir kısım meleklerden üstün olacağı da ifade ediliyor!.

Bir hususa da açıklık getirmek gerekir.
Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm Cebrail’i gördüğünü ifade ediyor "Mi`râc"dan dönerken... "Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplamıştı." diyor.

Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplayan Cebrail Aleyhisselâm bu derece büyüklüğe sahip olmasına karşın; kendi varlığında Cebrail`in varlığını hissetmeyen Melekler de mevcut!...

Sen nasıl vücudunda bir karaciğerini bir mideni hiç hissetmiyorsun iç organlarının varlığının farkında bile değilsin dışarıdan söylemeseler...

Aynı şekilde öyle melekler var ki Cebrail o meleğin yanında yapısı içinde bir melek bir kuvvet bir organ!. Ve O varlık O`nun varlığını hissetmiyor farkında bile değil!..

Öyle bir Melekten söz ediliyor ki insanın ve dünyanın varlığından var oluşundan habersiz!!!.

400 milyar yıldızlık galaksinin içinde Güneş`in yeri nedir?... Hiç!!!.

İnsan bedeni milyarlarca hücreden oluşmuş.. Sen vücudundaki o hücrelerin farkında mısın?... Hayır! Ama o bütün hücreler bütün olarak bir kişisel ruh kişisel yapı düşünce meydana getiriyor ve bundan da senin şuurun meydana geliyor.

Ama senin şuurun senin şuurunu meydana getiren bu bedenin parçalarından oluşmasına rağmen bunun farkında değil!...

İşte bunun gibi sade insanın ruhu değil tüm kütlelerin dahi ruhları vardır... Dünyanın ruhu vardır Güneş`in ruhu vardır Merkür`ün Venüs`ün diğer planetlerin ruhları vardır.

Bunların ruhu olduğu gibi bunların tümünü oluşturan Güneş Sisteminin de bir ruhu vardır.. Boyut boyut!.

Güneş Sisteminin bir ruhu olduğu gibi Galaksi`nin tümüyle bir ruhu vardır!.

Nasıl senin vücudun tek tek hücrelerden meydana gelmiş; ve bu hücreler bileşerek bir beden meydana getirmiş ise...

İşte bunun gibi Galaksi dediğimiz yapının da tek tek hücreleri olan güneşlerden meydana gelmiş bir galaksi ruhu var bir galaktik ruh vardır...
Galaktik bilinç vardır...

Galaktik bilinçler-ruhlar da birleşerek "Kozmik Bilinç" dediğimiz Evrensel Bilinç dediğimiz O Kozmik Bilinci oluşturur!..

Gerçek odur ki "Ruhu A`ZÂM" adı verilen "Kozmik bilinç" ilmi ve kudretiyle Galaktik bilinçleri-ruhları kendi varlığından meydana getirmededir!...
Hâlâ!

İşte işte mutlak manâda "RUH" kelimesi sadece "O" varlık "O" yapı için kullanılır.

Öte tarafta "insanî ruh" deriz; O Ruh`dan ayırmak için birimsel ruhu!..

Evreni meydana getiren "Kozmik Bilinç"-"Akl-ı Evvel" dediğimiz yapının canlılık yönü varoluş yönü "Ruh" kelimesi ile tanımlanır...
Bir açıklamasında Rasûlullah Aleyhisselâm şöyle izah ediyor:

"Allâh`ın öylesine Muheymîn Melâikesi vardır ki onlar sayısız varlıkların ve meleklerin varlığından bîhaberdir."

Tıpkı senin vücudundaki organlardan veya hücrelerden bîhaber olman gibi...
Öyleyse bizim bunları anlayıp idrak edebilmek için iki şeye ihtiyacımız var:

1-İlkel toplumsal şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınıp özgür muhakeme ve tefekkür sahibi olmak. Daima yeni karşılaştığımız şeylere inkâr ve red ile değil; ne? neden niçin nasıl gibi suallerle yaklaşmak.. Bunun için de günümüzün en son en modern ilimlerine sarılmak...
1400 senedir izah edilemeyen pek çok olay son elli senenin getirdiği teknoloji ve bilimle anlaşılır hâle gelmeye başladı.

Kısacası yaşadığımız çağın insanı değil; yaşadığımız çağın ötesindeki insan olmak mecburiyetindeyiz!. Kendi geleceğimiz için!

Bunun için de her türlü reddi bir yana bırakıp hafsalamızın almadığı şeylere dahi ne neden niçin nasıl gibi suallerle yaklaşıp anlamaya öğrenmeğe çalışacağız. Bunu yapamadığımız takdirde bizim üstümüzdeki sayısız güçleri bilmemize imkan yok mümkün değil!...
Melekî kuvve ve kuvvetler sayısızdır...

Meselâ insanın müvekkel melekleri insana vazifeli olarak verilmiş melekler. Esasen bu konuda Hz. Rasûlullah Aleyhisselâm buyuruyor ki:
"Bir çocuk doğduğu andan itibaren onunla ilgili onunla beraber olmak üzere bir Melek meydana getirilir. Bir de onunla beraber olan bir Cin`i vardır. O melek onu meleki güçlere çekmek isterken o cin de onu maddiyata süfliyata çeker."

Neticede o kişi ya melekiyeti kazanır melekler âlemine yükselebilecek düzeye gelir. Veyahut da Cin`e yani şeytana tâbi olarak kendini madde beden kabul edip bu süflî madde dünyasında kaybolur boğulur gider."

Bu iki meleğin dışında ayrıca iki de "Kirâmen Kâtibeyn" denen sağ ve sol omuzda diye anlatılan bu iki meleğin vazifesi dini tâbirle sevap ve günahları yazma olarak anlatılır.

Buradaki "sevap ve günahları yazmak" diye anlatılan olay bizim genelde anladığımız mânâda bir kalemle bir yazı mahalline yazmak değil elbette!..

Bildiğimiz gibi insanın sağ yönünde Çinlilerin 2000 sene önce tespit etmiş olduğu vücudun sağ yönünde Akapunkturun esasını getiren pozitif yük vardır. Sol yanında da negatif yük vardır.

Kişinin kendini madde ötesi yaşama hazırlamasını sağlayan fiil ve düşünceleri çevresine verici fiil ve düşünceleri pozitif yük ağırlıklı olarak beyinde düşünülür ve bunlar dalgasal yapıya çevrilerek ruhta kayda alınır!.

Ruha yüklenen bu pozitif yüklü dalgalar kişinin ruhunun dünyanın manyetik çekim alanından kurtulmasına ve cennetler`e açılmasına vesile olan güçtür!.

Buna mukabil kişinin alıcı kendine toplayıcı dünya ve maddeye yönelici düşünce ve eylemlerinden oluşan fiilleri ve düşünceleri günah diye nitelendirilir; ve bu menfi negatif ağırlıklı dalgaların meydana getirdiği dalgasal üretim ruha negatif olarak yansır ve bu da kişinin madde dünyasına bağlılığını çekimini artırır.

Dolayısıyla madde dünyasına ağırlıklı olarak bağlanan bu ruh neticede madde dünyasından kopamaz ve o nispette de dünya ile birlikte güneşin dalgasal boyutuna girerek orada büyük azaplar çeker.

İşte kişideki pozitif ve negatif yükün kaynağı din terminolojisinde; kişinin günahları ve sevaplarını yazan "iki omuzundaki iki melek" diye târif edilmiştir...

Bunun gibi sayısız melekler vardır... Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm bir açıklamasında buyuruyor ki:

"İnsanların sayısının on katı cin; cinlerin sayısının da on katı melek yer yüzünde dolaşmaktadır."

Yani beş milyar insan varsa elli milyar cin beş yüz milyar da Melek var aramızda!...

Muhyiddin-i Arabi bunu üstün alıcı güçleri ile tespit ederek diyor ki:

"Bir secde mahalli kadar fezada semâda boşlukta yer yok. Meleklerden hâli yer yok!..." diyor...

Ve bunların çoğu ile de görüşüyor... Konuşuyor.... Böyle bir Zat!.. Allâh bize de nasip etmiş ola; ne diyelim...

Bizim göremediğimiz cin denen varlıkları meselâ kediler görebiliyor... ama bizim gözbebeğimiz o dalgaları o dalga boyunu alamıyor.

Bir çok hayvanlar çeşitli melekleri görebiliyor algılayabiliyor ama biz alamıyoruz.

Oysa bizde öyle bir beyin var ki eğer bu beyni iyi kullanabilsek bütün varlıkları ve bütün cinleri melekleri görüp algılayabilecek kapasiteye sahip olacağız...

Öyleyse bizim yapacağımız şey inkârı terk edip anlama yoluna yönelmek...

Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm "Mi`râc"da bu melekler âlemini seyrettikten sonra müşahede ettikten sonra akıl almaz yaşantılarını seyrettikten sonra Rabbinin huzuruna çıktı. Rabbini gördü!...

Rabbini görme mevzuu zamanına göre tartışılan bir konu!...

Kimi diyor ki "baş gözü ile gördü!.." kimi diyor ki "baş gözü ile görmedi kalb gözü ile gördü!..."
Bundan önceki sohbetlerimizde kitaplarımızda özellikle "Hazreti MUHAMMED`in açıkladığı ALLÂH" kitabında; Allâh ismi ile kastedilen varlığın görülebilmesi mümkün olmayan sınırsız sonsuz "TEK" varlık olduğunu açıklamaya çalıştık idrak edebildiysek ettik...

Kaynak: Ahmed Hulusi - Kendini Tanı kitabı