“Ey Rabbimiz! Bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize tarafından rahmet bahşeyle. Şüphesiz ki sen ancak sen son derece hibe edensin.”


subhanellezi mülkü vel melekutu subhanellezi bi izzeti ve’l ceberuti subhanellezi hayyillezi la yemut subbuhun kuddusun rabbül melaiketi verruh geçmiş ve gelecek günahlar için

Birkimse yatağına girerken temiz olarak "Elhamdü lillahillezî alâ fekahera velhamdu lillahillezî yuhyil mevta ve hüva ala külli şey'in kadir." Derse günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

2. Bir kimse "Lâilâhe illâ ente sübhâneke amiltü sûen ve zalemtü nefsî fetüb aleyye inneke entet' tevvabür rahim" diye tevbe ederse cepheden kaçmış bile olsa günahları mağfiret olur.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

9. Birkimse yatağına girerken temiz olarak "Elhamdü lillahillezî alâ fekahera velhamdu lillahillezî yuhyil mevta ve hüva ala külli şey'in kadir." Derse günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

"Euzu bi kelimatillahi tammati elleti la yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma haleka ve berac ve şera'e derse akşama kadar ins ve cinin şerrinden muhafaza olunur. Sokulsa ona bir şey zarar vermez.

Bir kimse "Elhamdülillahillezî tevadaa kulli şey'in li azametihi velhamdülillahillezî zelle kulli şey'in li izzetihi velhamülillahillezi hadaa külli şey'in li mülkihi velhamdulillehillezi istesleme külli şey'in li kudretihi" der de bununla Allah indindeki fazlı keremi taleb ederse Allah ona bir milyon sevab yazar bin derece terfi verir ve kıyamete kadar onun için istiğfar edecek yetmiş bin melek tevkil eder.

2. Bir kimse sabahleyin "Maşaallahu ha havle velâ kuvvete illa billah Eşhedü ennallahe alâ külli şey'in kadir" derse o günü hayrından nasibdar olur ve şerrinden kurtulur. Bunu akşemleyin söylerse o gecenin hayrından merzuk olur şerrinden kurtulur.

Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

4. Bir kimse her gün bir kere "Subhanellahil kaimid daim Subhanellahil hayyil kayyum Subhanellahil Hayyillezi Lâ yemûtu Subhanellahil azimi bi hamdihi Subbûhun kuddûsun Rabbül Melaiketi verruhi Subhanel aliyyil a'la subhanehu ve teala" derse Cennetten yerini görmeden veya onun için başkası görmeden vefat etmez.

Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Allâhümme innî es'elükel-afve vel-âfiyete fiddünya vel-âhireti. Allâhümme inni es'elükel-afve velâfiyete fî dînî ve dünyaye ve eh1i ve malî. Allahümmestûr e'vrâti ve âmin rev'ati. Allahümmehfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an simali ve min fevki ve euzu biazametike en egtâle min tahtî.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

SALAVAT-I A’ZAM

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub hergün 3 kere riya gizli şirk

Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim* Ya ıddeti ınde şiddeti* Ve ya ğavsi ınde kürbeti* Ve ya harisi ınde külli musiybeti* Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti* ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn* Velhamdülillahi rabbil alemiyn.*

"Subhâne'l-ebediyyi'l-ebed.
Subhâne'l-vâhidi'l-ehad.
Subhâne'l-ferdi's-samed.
Subhâne râfi's-semâi bi-gayri amed.
Subhâne men beseta'l-arda alâ mâin cemed.
Subhâne men kaseme'l-arde ve lem yense ehad.
Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten vela veled.
Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Subhâne men yerânî ve ya'rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî... " sabah 1 akşam 1

Duanın Türkçe Anlamı:

Hergün 1 Defa
Allahümme ente rabbila ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’aziym.Ma şaellahu kân.Vema lem yeşe’lem yekun.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’aziym.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadiyr ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha.İnne rabbi âlâ sıratın mustakıym.

Manası:
Allah’ım Sen benim Rabbimsin.Sen'den başka ilah yoktur.Ancak Sen varsın.Allah’ım sana tevekkül ettim.(sana dayandımsana güvendim) Sen Arş-ı Azimin sahibisin.Allah’ın dilediği olur.Dilemediği ise asla olmaz.İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmakancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir.Biliyorum kiAllah her şeye kadirdir.Gerçek ki Allahilmi ile her şeyi kuşatmıştır.Allah’ım ! Nefsimin şerrinden(kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım.Gerçek kibenim Rabbim doğru-(Hak) yol üzeredir.

Resulullah aleyhisselam Hz. Ali'ye sordu "Affedilmiş olsan bile söylediğin zaman Allah'ın seni affedeceği bir söz size öğreteyim mi? Evet Ya Resulallah deyince "Lâ ilahe illallahül Halimül kerim. Lâ ilahe illallahül'Aliyyül'azim.Lâ ilahe illallahü Sübhanallahi Rabbissemavatisseb'i ve Rabbil'Arşil'azim Elhamdü lillahi Rabbil'alemin. (Halim ve Kerim olan Allah'dan başka ilah yoktur. Yüce ve Büyük olan Allah'dan başka ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş'ın Rabb'ı olan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Alemlerin Rabb'ı olan Allah'a hamd olsun.) deyin!" buyurdu."

dünyayı peşinden koşturan dua
Allâhümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fekbel me’ziratî ve ta’lemü hâcetî fe-e’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî Allâhümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ e’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtehû aleyye ver-rıdâ bimâ kassemtehû lî yâ zel-celâli vel-ikrâm.

Böyle dua ettikten sonra Allahu TeâlaHz.Adem’e şöyle vahyetti:

“Ey Âdemben seni mağfiret ettim.Hatta evlatlarından kim bu dua ile bana dua ederse onu da mağfiret eder ve bütün sıkıntılarını gideririm.Onu hazine-i gaybiyemden rızıklandırırzenginleştiririm.Kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder.”

Kalbini öldürmemek için şu duâyı okumalıdır. Bu duâ Resûlullahın tavsiye eylediği bir duâdır. “Yâ hayyü yâ kayyûm yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm yâ lâilâhe illâ ente-es'elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri marifetike yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah celle celâlüh.” (44) Bunu sabah namazından sonra okumalıdır. veya 3

(Günde 25 defa "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm el-hayy-ül- kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî" okuyan belâdan kurtulur.) (M.hidâye)

Bismillâhir rahmânir rahîm
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun) aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun). Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu) lâ ilâhe illâ hûve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Fazileti
Okuyan o gün ölmez göçük altında ölmez yanarak ölmez boğularak demir darbesiyle (kurşunla) ölmez. (Hadis-i Şerif)

OKUNUŞU:“Allahümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l huzni .ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l keseli;ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhlive eûzü bike min galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâli.”

ANLAMI:”Allah’ım! Dünya ve ahirette gam ve kederden sana sığınırım.Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım.Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım.Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından sana sığınırım”.

"Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad"

Anlamı: "Allahtan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim o birdir samettir (hiçbir şeye muhtaç değildir aksine herşey ona muhtaçtır) eş ve çocuk edinmemiştir hiçbir şey onun dengi değildir." 40 milyon hasene

Büyük istiğfar (istiğfarı kebir)

Kasten yaptığım hataengörünüşte gizlisözlüfiillitüm hereketlerimduruşlarımaklımdan geçenlernefeslerimbildiğim günahlarbilmediğim günahlardanAllah'ın ilminin bildiklerikitabının saydıklarıkaleminin yazdıklarıkudretinin yarattıklarıiradesinin tahsis ettikleriAllahtealanın celalinecemalinekemaline yaraşır şekildeRabbimizin sevdiği razı olduğu Allahtealanın kelimelerinin mürekkebi kadar istiğfar ediyorum.

Enbiya Suresi / 79. Ayet
Fe fehhemnâhâ suleymân(suleymâne) ve kullen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yusebbihne vet tayr(tayre) ve kunnâ fâılîn(fâılîne).

Ey Rabbim ! Zâtının Celâline ve Saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde Sana hamdolsun

Ya Rabbi bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.

Laailaheillallahu vallahuekber ve subhanallahi bihamdihi ve estağfirullah vela havle vela kuvvete illabillahil evveli ve ahiri vezzahiri ve batıni biyedihil hayr yuhyi ve yumit veala küllişeyin kadir. SABAH 10 Allahümmağfir lî verhamni ve tüb aleyye

inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanüya mennanüya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram”

İsmi Azam duası. Enes radıyalahü anh .den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam adamın birinin dua ederken duasını işitince ona sen İsmi Azam ile dua ediyorsun.Bu dua ile dua edip okuyan kimsenin mutlaka dilek ve muradı hasıl olurbuyurdu.

Elhakümüt tekasürHatta zürtümülmekabirKella sevfe ta’lemun Sümme kella sevfe ta’lemun Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn Le teravünnelcehıym Sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla) zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek af edecek) yoktur.”
Peygamber Efendimiz “Her kim bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari

Okunuşu:
Rabbi inniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente fağfirliy mağfireten min indike verhamniy inneke entel gafûrur rahîm.

Anlamı:
Rabbim nefsime büyük zulûmde bulundum (nefsimin hakikatının hakkını veremedim) bu suçumu da senden gayrı bağışlayacak yoktur. İndinden gelen bir bağışlayıcılıkla beni bağışla merhamet et şüphesiz ki sen bağışlayıcı ve rahiymsin.

Aliyyül Kadr Siğası (salavat) cuma gecesi okumanın çok fazileti var.
Kabre konulacağı zaman Muhammet Mustafa (s.a.v) indirir.

"Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiy El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbi." Amin

Size bütün bu duayı toplayan bir şey göstereyim mi?.. Şöyle dua edersiniz: "Allâh'ım Rasûlün Muhammed'in hayırdan dilediklerinin aynısını ben de dilerim; Rasûlün Muhammed'in şerrden sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek sensin. Varış sanadır. Kuvvet ve kudret ancak Allâh iledir."

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vese’ahü ilmüllah…” diye üç defâ sonra da; “Külillâhümme innî es’elüke bi nûr-i vechillah-il-azîm.” sonra da; “Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb. Yâ zel-celâli vel-ikrâm.” diye buyurdular. Sonra da Peygamber efendimiz bana; “Ey Ahmed! Yer ve göğün hazînelerini sana verdim. O da bu zikir salevât ve istigfârdır.” buyurdular. Çok iltifât ve teveccühlere mazhar oldum.

Uyunel hakaik fis simya ver remil vel havas.

Sadeleştiren: İdris Çelebi.

arkadaşlar ( bismilla hillezi la yedirru ma asmihi şey`ün fil erdi vela fissemai ve hüves semiul alim) bu duayı akşam okuyana sabaha kadar sabah okuyanada akşama kadar hiç bela gelmez

Size muhteşem bir koruma sağlayan bu duayı paylaşmak istedim...

Bismillahi maşallah la yesiku hayre illallah
bismillahi maşallah la yesrifu sue illallah
bismillahi maşallah ma kane min niimetin fe minallah
bismillahi maşallah la havle vela kuvvete illa billah..

Bu duayı eger ciddi bir çalışma yapacaksanız 150 kere okunur... Ayrıca bir malın eşyanın korunması içinde 7 kere okuyabilirsiniz...

"Euzü bivechillâhil kerîm ve kelimâtillâhit tâmmatilletiy lâ yucaviz hünne berrün velâ fâcirün min şerri mâ yenzilu mines semâi ve mâ yâ’rücü fiyha ve min şerri mâ zeree fil ardı ve mâyahrücü minha ve min fitenil leyli ven nehari illâ târikan yatruku bihayrin yâ Rahman."

Anlamı:

Sığınırım Kerim olan Allah vechine ve iyi ve kötü kimsenin tecavüz edemeyeceği Onun kelimelerinin tamamına. Semadan inenin ve Semaya uruc edenin şerrinden; Arz'da üreyen ve Arzdan çıkanın şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnelerinden; hayırla olanı müstesna gece kapıyı çalanın şerrinden Ya RAHMAN!.

kendini sevdirme duası
bismillahirrahmanirrahim
Allahumme sahhirli ve meyilli veczibli veleyilli gulube ibadike acmaine minel cinni velinsi veclibli havatirehüm bilmahabbetiddaimetil gaimeti aladdevami bidevamilleyli vennahari ve ente mugallibulgulubi velebsari ya azizu ya gaffaru ya celilu ya cebbaru ya muinu ya settaru unsurni nasren azizen veftahli fethan mübinen vehzul cemia aedai hizlanen

kebiren.fedemmernahum tedmiren.birahmetike ya erhamerrahimin. ve selamün alelmurselin. ve hamdulillahi rabbilalemin Günlük 10

allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma indallah minel adedi bi külli lemhatin aynin minel ezeli ilel ebedi günde 3 (300 bin salavatı şerife gücünde)

allahumme salli ala seyidina muhammedin adedama indellah minel adedi bi külli lemhatin aynin minel ezeli ilel ebedi

"Radiytü billâhi Rabben ve bil-İslami diynen. VebiMuhammedin (sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme) nebiyya."

Muhammed demiş ki; "her kim sabah akşam üç kere bu duayı okursa Yüce Allah o kulunu memnun ve razı ederecktir." Bir diğer hadiste de "Cennete girecektir.." demiş.

10.000 ya Allah demeye denk
Bismillâhirrâhmânirrâhiym.
"La ilâhe illâllahü adede habbatihi."
"La ilâhe illâllahü adede hayatihi."
"La ilâhe illâllahü adede hasatihi."
"La ilâhe illâllahü adede kelimatihi."
"La ilâhe illâllahü adede halkihi."
"La ilâhe illâllahü zinete arşihi."
"La ilâhe illâllahü mil'e semavatihi."
"La ilâhe illâllahü mil'e ardihi."
"La ilâhe illâllahü adede misli zâlike ma'ahu."
velhamdülililahi mislü zalike meahü
Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entettevvabül gafur AMİN.

"Ellahümme salli ala seyyidina muhamedin ve ala eeli seyyidina muhammedi nillezi ma vülide mislühü fil vücudi velem yuced mislühü gaddu"
İmam Becuri hazretleri "her kim ömründe bir kere dahi bu salatı okurda sonra cehenneme girerse Allah-u Tealanın huzurunda beni yakalasın" demiştir.

100 Milyon Salavata Denk Salavat

Okunuşu:
"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bilkaderi
Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn."

Manası:
Ey Allah'ım! Kulun peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed'e ve ali ashabına her an zaman Sen'in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyle

Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh*

Manası:
Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandırsın ki O zaten buna ehildir.

Fazileti:
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Kim bu salavatı bir defa okursa yetmiş bin yazıcı melek bin sabah sevabını yazmaktan yorulurlar.”

" Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyul kayyum ve etubü ileyh "

Subhanallâhi bi hamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatîh.”

innallahe hüver rezzaku zül kuvvetil metin
***Allahümme eğinniy ala zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetik(100)
la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimi(y)n(300)
kuddusüt tahiru min kulle suin(300)
rabbiy zıdniy ilmen ve fehmen ve imana(300)
sonrasında 3600′ar defa MÜRİD;NUR;KUDDÜS;FETTAH***

Dünya ve Ahiretde On Sıkıntıyı Gideren Dua

Dua:
"Hasbiyellahü li diyniy Hasbiyellahü li dünyaye Hasbiyellahü lima ehemmeniy Hasbiyellahü liman bağa aleyyeHasbiyellahü li men hasedeniy Hasbiyellahü limen kadeniy bi suin
Hasbiyellahü ın del mevtiHasbiyallahü ındel mes'eleti fil kabrHasbiyallahü ındel miyzani Hasbiyellahü ındes sırati Hasbiyellahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym."

Anlamı

1-Dinim için ALLAH bana yeter
2-Dünyama karşı ALLAH bana yeter
3-Mühim işlerime karşı ALLAH bana yeter
4-Bana saldıranlara zulüm ve haksızlık yapanlara karşı ALLAH bana yeter
5-Bana haset edenlere karşı ALLAH BANA YETER
6-Kötülük için bana yaklaşana karşı ALLAH bana yeter
7-Ölüm anında ALLAH bana yeter
8-Kabir sualleri karşısında ALLAH bana yeter
9-Mizan karşısında ALLAH bana yeter
10-Sıratın karşısında ALLAH bana yeter
ALLAH bana yeter.O'ndan başka ilah yoktur.O'na tevekkül etim.O yüce arşın Rabbidir.

Her kim akşamladığı veya sabahladığı vakit bunu 7 şer defa okursa niyet ettiği şey inansada inanmasada olur. O kadar etkili bir Duadir.. Allah kabul etsin Amin..

‘’Allah’ın adıyla. Bana eza veren bütün hastalıklara karşı bütün kötü nefis ve hasetçi gözlere karşı Bana okuyorum. Allah Bana şifa versin. Ben Allah’ın adı ile Bana dua ediyorum.’’

Allah’ın ismini zikrederek çıkarım. Ben Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım hata yapmaktan yolumu şaşırmaktan zulmetmekten zulme uğramaktan cahillikle başkasına bela olmaktan ve başkasının cahilce davranışıyla karşılaşmaktan sana sığınırım

Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerifeyi ihtiva eden bir salâvat kolleksiyonudur!.. Ve çok değerli bir eserdir… Böyle bir kolleksiyonu on dört kere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat… Hiç olmazsa günde bir kere okusak!" Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah*

esmalar ve anlamları
________________________________________
Allah-(66) ....... Her türlü istek tüm duaların kabul olması.
Er-Rahmân-(298)....... Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
Er-Rahîm-(258) ....... Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Melik-(90) ....... Maddî ve manevî güçlü olmak insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek emir sahibi olmak.
El-Kuddûs-(170)....... Maddî ve manevî her türlü temizlik kalp temizliği ruhî hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selâm-(131)....... Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Mü'min-(137)....... Güvende olma güvenilir insan olmak kötü hastalıklara düşmemek.
El-Muheymin-(14....... . İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz-(94)....... Düşmanlara galip gelmek.
El-Cebbâr-(206)....... İstek ve arzuların olması insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir-(662)....... İzzet refah ve gerçek büyüklüğe erişmek halk tarafından sevilmek.
El-Hâlık-(731)....... İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak.
El-Bâri-(214) ....... İşte başarılı olmak maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir-(336)....... Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
El-Gaffâr-(1.281)....... Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhâr-(306)....... Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhâb-(14)....... Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
Er-Rezzâk-(308)....... Bol rızklı bir ömür geçirmek.
El-Fettâh-(489)....... Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim-(150)....... İlim zenginliği için.
El-Kâbid-(903....... Zalimin zulmünden kurtulmak.
El-Bâsit-(72)....... Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid-(1.481)....... Kötüden kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi'-(351)....... İnsanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak.
El-Muiz-(117)....... Fakir ve zelillikten kurtulmak.
El-Muzil-(770)....... Düşmanları zelil etmek.
Es-Semi'-(180)....... Duaların kabul olması.
El-Basir-(302-112)....... Aczin kalkması basiretli olmak.
El-Hakem-(68)....... Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Adl-(104)....... Adaletli olmak haklı davayı kazanmak.
El-Latîf-(129)....... Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması.
El-Habîr-(812)....... Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halîm-(88)....... Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azîm-(1.020)....... Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
El-Gafûr-(1.286)....... Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
Eş-Şekûr-(526)....... Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için.
El-Aliyy-(110)....... Zilletten kurtulmak ilim derecelerin artması.
El-Kebîr-(232)....... Maddî ve manevî büyüklük hürmet sahibi olmak.
El-Hafîz-(998)....... Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukît-(550)....... Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızk.
El-Hasîb-(80)....... Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celîl-(73-5.329)....... Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Kerîm-(270)....... Bol rızk sahibi olmak cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakîb-(312)....... Her işte Allah'ın koruması altında olmak bunu hissetmek hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücîb-(55-3.025)....... Duaların kabul olunması.
El-Vâsi'-(137)....... Ömür uzunluğu sıhhat ve rızk genişliği için.
El-Hakîm-(78-6.084)....... İlim ve hikmet sahibi olmak uzağı görmek hikmetli iş yapmak.
El-Vedûd-(20-400)....... İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecîd-(57-3.249)....... İzzet ve şerefin artması.
El-Bâis-(573)....... Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehîd-(319)....... Şehid olmak heybetli olmak halk arasında sevilmek.
El-Hak-(108)....... Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekîl-(66)....... Allah'tan her türlü yardım görmek.
El-Kavî-(116)....... Kansızlık ve vücudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metîn-(500)....... Maddî ve manevî dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy-(46-2.116)....... Her işte Allah'ın yardımını istemek.
El-Hamîd-(62-3.844)....... Kazancın genişlemesi Allah'ı çokça hamdetmek için yardım istemek.
El-Muhsî-(148)....... Zekânın kuvvetli olması.
El-Mübdi-(57)....... Her işte muvaffak olmak ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muîd-(124)....... Elden kaçanı geri kazanmak Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyî-(68)....... İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumît-(490)....... Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay-(18-324)....... Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak.
El-Kayyûm-(156)....... Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması.
El-Vâcid-(14-196)....... Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Mâcid-(48)....... Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
El-Vâhid/El-Ehad-(19-3.669)....... Kalbin uyanıklığı isteklerin olması.
Es-Samed-(134)....... Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Kâdir-(305)....... İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muktedir-(744)....... Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim-(184)....... Daima yükselmek.
El-Muahhir-(847)....... Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel-(37)....... Her hayır işinde birinci olmak.
El-Âhir-(801)....... Ömrün uzun olması.
Ez Zâhir-(1.106)....... Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olmaması.
El-Müteâlî-(551)....... İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Bâtın-(62)....... Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması.
El-Vâlî-(47)....... Sözünün tesirli olması insanların kendini sevmesi.
El-Berr-(202)....... Her halükarda iyilik bulmak.
Et-Tevvâb-(409)....... Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım-(630)....... Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv-(156)....... Rızk bolluğu kalp huzuru affedilmek.
Er-Raûf -(287)....... Merhametinin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Mâlikü'l-Mülk-(212)....... Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddî ve manevî derecelerin artması.
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1.100)....... İşlerin kolay ve âsân olması insanların kendini sevmesi.
El-Muksit-(209)....... Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Câmi-(114)....... Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
El-Ganî-(1.060) ....... Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğnî-(1.100)....... Geçim genişliği bol rızk ve zenginlik.
El-Mâni'-(161)....... Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Dârr-(1.001)....... Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
En-Nâfi' -(201)....... Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak.
En-Nûr-(256)....... Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Hâdî -(20-400)....... Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Bedî' -(86)....... Allah'ın yardımına nail olmak maddî ve manevî güzellik için.
El-Bâkî -(113)....... Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Vâris -(707)....... Uzun ömür bol mal şeref ve rızk sahibi olmak.
Er-Reşîd- (514)....... Güzel ahlâk sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabûr- (298)....... Başladığı işi kolay bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak.