Paylaşacağım Er Raafiu esması yıldızınızı yükselten duadır. Günün belirli saatlerinde
uyguladığınızda büyük değişiklikler göreceksiniz. Olumsuz birçok şeyi olumlu hale getirip negatif olan herşeyi pozitif hale çevirmeye sebep olacaktır. Kendiniz belirlediğiniz miktarlarda uyguladığınızda etkisini de göreceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahiym
Allahümme enterrafiüllezi refa'tel enbiyae vel evliyae binurikel ilahi ve entellezi kemmelte nüfusü ehlil mehabbeti vel viaadi bi sübühaati vechike ve cenaabikel a'laa ve entellezi tuzhirü ettenüde vettecerrüde fiy guluubi evliyaaike lil ihaatati bi avaalimil eşyaai ve entellezi refa'te derecaatil irfaane ve gadri ehlil irfaani vel iymaani inde infisaahil zulümati ve zuhuri sirril ictilaai es elüke bi sirri kaafi vennuuni ve sirri esraaril ilmi ve bi sirri maanil nuuni bi meknuunaati huruufil haafeda firref ' il mucibeti ecren ğayre memnuunin ve bi sirri damairü devrin nefi inde inkişaafil hukmül maasun en terfeaa müşaahedeti anil mahsusati ve iraadeti an naiymişşehevaati verfa'ni ileyke alaa ekmelil halati ve tebdiylisseyyiaati es elüke Allahümme en tec '' aaleni mütezellilen beyne yedeyke fiddünya maa kemaalil ilmi vel 'ibadeti mukbilen aleyke fil ukbaa inde basti envaaris seadeti vessiyaadeti ve saaciden leke fi mekaami iraadeti mütelebbisen bi nuuril hikmeti vezzehaadeti hatta laa ertesibü liğayrike zaaten ve vasfen inneke faalün lima türiydü ve ente alaa külli şey in kadiyrün. Amin