Bismillâhi'rRahmâni'r Rahîm


Yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh.
Lâ ilâhe illâllah
Muhammedun Râ's'ûllullâh.

Yâ Rahmân yâ Rahîm yâ Afüvvü
yâ Kerîm fa'fü annî verhamnî
yâ erhâme'rRâhimîn!

Teveffenî müslimen ve elhıknî bi'ssâlihîn.
Allâhüm mağfirlî ve li-âbâ-î ve ümmehâtî
ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî
ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî
ve ehavâtî ve li-amâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî
ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü'minîne
vel-müminât.
Rahmâtûllahi teâlâ aleyhim ecmeın.

Lâ İlâhe İllâllahû Vahdehû Lâ şerike leh
Lehû'l Mülkü ve Lehu'l Hâmdû ve
Hûve Âlâ Kûlli şey'un Qâdir.

Âmîn.Âmîn.Âmîn