Allah(c.c) Râ'sûlü(Sallâllahu Aleyhi vessellem.) şöyle buyuruyor:


"Kim şöyle derse Allah Teâlâ o kimseyi cennetine dahil eder".


Bismillâhi'r Rahmâni'r Rahîm

Allahümme fatıres semavati vel erdı
âlimel ğâybi veş şehadeh. İnni a'hedü
ileyke fi hazihil hayatid dünya.
İnni eşhedü lâ ilâhe illa ente vahdeke
lâ şerike lek. Ve enne Muhammeden
abdüke ve râsûlük.Fe inneke in tekilni
ila nefsi tükarribni mineş şerri ve
tübaıdni minel hayri ve inni la esiku
illa bi rahmâtik.Fec'al li ındeke ahden
tüveffinihi yevmel kıyameh.
İnneke la tuhliful miâd.

Â'mîn.Â'mîn.Â'mîn

Kaynak: (Kenzû'l-Umma'l sh-228)