Hîzbü'n-Nebevi

Bu hizbi;
Sabah namazından sonra okumaya devam edenlere ne sihir ne hile ve ne de bir kimsenin hasedi tesir eder...
Nazar değmez insanlar arasında hatırı sayılır kimseler olurlar...

Manevi yönden tasarruf sahibi olur...

***
Bismillâhirrahmânirrahim.
Bismillâhi
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Ekûlü Alâ Nefsî
Ve Alâ Dînî
Ve Alâ Ehlî
Ve Alâ Evlâdî
Ve Alâ Mâlî
Ve Alâ Ashâbî
Ve Alâ Edyânihim
Ve Alâ Emvâlihim Elfe.

Bismillâhi
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Ekûlü Alâ Nefsî
Ve Alâ Dînî
Ve Alâ Ehlî
Ve Alâ Evlâdî
Ve Alâ Mâlî
Ve Alâ Ashâbî
Ve Alâ Edyânihim
Ve Alâ Emvâlihim Elfe Elfi.

Bismillâhi
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Allâhü Ekberu
Ekûlü Alâ Nefsî
Ve Alâ Dînî
Ve Alâ Ehlî
Ve Alâ Evlâdî
Ve Alâ Mâlî
Ve Alâ Ashâbî
Ve Alâ Edyânihim
Ve Alâ Emvâlihim Elfe Elfi Elfi.
Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym*

Bismillâhi
Ve Billâhi
Ve Minellâhi
Ve İlallâhi
Ve Alellâhi
Ve Fillâhi
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyül Azıym*

Bismillâhi Alâ Dînî
Ve Alâ Nefsî
Ve Alâ Evlâdî *

Bismillâhi
Alâ Mâlî
Ve Alâ Ehlî*

Bismillâhi Alâ Külli Şey’in A’tânîhi Rabbî*
Bismillâhi Rabbi’s-Semâvâti’s-Seb’ı Ve Rabbil Eradıyne’s-Seb’ı Ve Rabbil Arşil Azıym.
Bismillâhil azıym*
Bismillâhillezî Lâ Yedurru Measmihî Şey’ün Fil Erdı Ve Lâ Fi’s-Semâi Ve Hüve’s-Semîul Alîm*
Bismillâhi Hayril Esmâi Fil Erdı Ve Fi’s-Semâi Bismillâhi Eftetihu Ve Bihî Ahtetimü Allâhü Allâhü Allâh*

Allâhü Rabbî Lâ Üşrikü Bihî Şey’â*
Allâhü Allâhü Allâhü Rabbî Lâ İlâhe İllallâh*
Allâhü Eazzü Ve Ecellü Ve Ekberu Mimmâ Ehâfü Ve Ahzerü Bik*
Allâhümme Eûzü Min Şerri Nefsî Ve Min Şerri Ğayrî Ve Min Şerri Mâ Haleka Rabbî Ve Zerae Ve Berae*
Ve Bikellâhümme Ahterizü Minhüm Ve Bikellâhümme Eûzü Min Şürûrihim*
Ve Bikellâhümme Edraü Fî Nühûrihim Ve Ükaddimü Beyne Yedeyye Ve Eydîhim*

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul Hüvallâhü Ehad*
Allâhü’s-Samed*
Lem Yelid Ve Lem Yûled*
Ve Lem Yekün Lehû Küfüven Ehad.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul Hüvallâhü Ehad*
Allâhü’s-Samed*
Lem Yelid Ve Lem Yûled*
Ve Lem Yekün Lehû Küfüven Ehad.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul Hüvallâhü Ehad*
Allâhü’s-Samed*
Lem Yelid Ve Lem Yûled*
Ve Lem Yekün Lehû Küfüven Ehad.
Ve Misle Zâlike An Şimâlî Ve An Şimâlihim.
Ve Misle Zâlike An Emâmî Ve An Emâmihim*
Ve Misle Zâlike Min Halfî Ve Min Halfihim*
Ve Misle Zâlike Min Fevkıy Ve Min Fevkıhim*
Ve Misle Zâlike Min Tahtî Ve Min Tahtihim*
Ve Misle Zâlike Mühıytun Bî Ve Bihim*

Allâhümme İnnî Es’elüke Lî Ve Lehüm Min Hayrike Bi Hayrikellezî Lâ Yemlikühû Ğayruk*

Allâhümmec’alnî Ve İyyâhüm Fî Ibâdike
Ve Iyâzike
Ve Iyâlike
Ve Civârike
Ve Emânetike
Ve Hırzike
Ve Hızbike
Ve Kenefike Min Külli Şeytânin
Ve İnsin Ve Cinin
Ve Bâğın
Ve Hâsidin
Ve Seb’ın
Ve Hayyetin
Ve Akrabin
Ve Min Külli Dâbbetin Ente Âhızün Bi Nâsıyetihâ*

İnne Rabbî Alâ Sırâtın Müstekıym*
Hasbiye’r-Rabbü Minel Merbûbîn*
Hasbiye’l Hâliku Minel Mahlûkıyn*
Hasbiye’r-Râziku Minel Merzûkıyn*
Hasbiye’s-Sâtiru Minel Mestûrîn*
Hasbiye’n-Nâsıru Minel Mensûrîn*
Hasbiye’l Kâhiru Minel Makhûrîn*
Hasbiyellezî Hüve Hasbî*
Hasbî Men Lem Yezel Hasbî*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Min Cemiy’ı Halkıh*
İnne Veliyyiyellâhüllezî Nezzelel Kitâbe Ve Hüve Yetevelle’s-Sâlihıyn*
Ve İzâ Kara’tel Kur’âne Cealnâ Beyneke Ve Beynellezîne Lâ Yü’minûne Bil Âhırati Hıcâben Mestûrâ*
Ve Cealnâ Alâ Kulûbihim Ekinneten En Yefkahûhü Ve Fî Âzânihim Vakrâ*
Ve İzâ Zekerte Rabbeke Fil Kur’âni Vahdehû Velev Alâ Edbârihim Nüfûrâ*
Fe İn Tevellev Fe Kul Hasbiyallâhü Lâ İlâhe İllâ Hüve Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Habe’tü Nefsî Fî Hazâini Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahıym*
Akfâlühâ Sikâtî Billâhi Mefâtîhuhâ Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Üdâfiu Bikellâhümme An Nefsî Mâ Ütıykü Lâ Tâkate Li Mahlûkın Mea Kudratil Hâlık*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Hasbiyallâhü Ve Ni’mel Vekîl*
Ve Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azıym.
Ve Sallallâhü Alâ Seyyidinâ Muhammedin Ve Âlihî Ve Sahbihî Ve Selleme