Sünnet'te Din:

Hadis-i şeriflerde de "din" kökünden türeyen kelimeler çeşitli tip ve anlamlarıyla kullanılmıştır.[1]
Hadis-i şeriflerde "din" kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır:
1) Boyun eğmek itaat ve ibadet etmek: "Akıllı kişi nefsine boyun eğdiren ve onu (Allah'a) ibadet ettirendir."[2] Bu hadis-i şerifde geçen "dâne"nin "hesaba çeken" manasına geldiği de söylenmiştir.
Hz. Peygamber'in: "Kureyş'ten söyledikleri takdirde bütün Araplar'ın kendilerine boyun eğecekleri bir tek söz söylemelerini istiyorum."[3] buyruğu da aynıdır.
2) İnanç ve ibadet: "Kureyş ve onlar gibi inanıp ibadet edenler (dâne dinehum) Müzdelife'de vakfe yaparlardı."[4] Yani bununla dinlerine uygun hareket eden ve onlar gibi ibadet eden kimseler kastedilmektedir.
3) Hayır olsun şer olsun karşılık:
"Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. "[5]
4) Kahretmek mecbur etmek: Egemen ve hâkim Allah'ın "ed-Deyyan" ismi bu anlamdadır.[6]


[1] el-Mu'cemu'l-Müfehres li Elfazi'l-Hadîs... II 163 vd.; 165 vd.
[2] Tirmizî Kıyame: 25; İbn Mâce Zühd: 31.
[3] Tirmizî Tefsir Sûre 38 Bab 1; Ahmed b. Hanbel 1/237.
[4] Buhârî Tefsir Sûre 3 Bab 35; Müslim Hac: 151.
[5] Buhârî Tefsir Süre 1 Bab 1.
[6] Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellâm Garîbu'l-Hadis Beyrut 1396/1976; Haydarabad 1385/1966'dan tıpkı basım III. 134-136; Mecdu'd-Din İbnu'l-Esîr en-Nihâye -fi Garîbi'l-Hadîs Beyrut 1399/1979 II 148-149.