Kur'an'ı açıp baktığımızda bazı harflerin altında veya üstünde tek ve­ya çift bazen üçlü noktalar ve "harake" denen ve sesli harf görevi yapan işaretler görürüz. Nokta yazı­lışı birbirine benzeyen harfleri ayırt et­mek hareke de kelhneleri doğru oku­mak için konuştur. Bunlar asıl Kur'­an metninden olmayıp sonradan ilâ­ve edilmişlerdir. Çünkü Kur'an'ın in­dirildiği sıralarda Arap yazısında nok­ta ve harake yoktu. Bunların konma­sından maksat da Kur'an'ı herkesin yanlışsız ve kolay okumasına yardım­cı olmaktır. Nokta ve harake Kur'an'­ın asıl metninden olmadığı için ko­lay ve yanlışsız okunmasını sağlamak gibi güzel ve yararlı bir amaçla da ol­sa bunların Kur'an'a ilâvesi bazı te­reddütlere yol açmıştır. Fakat Kur'­an ve Kur'an ilimleri konusunda bel­li bir olgunluğa ermemiş birçok kim­senin noktasız ve hareketsiz bir hal­de Allah'ın kitabını yanlış okumak­tan kurtulamadıkları görülmüştür. Hâlbuki Kur'an'ı yanlış okumak gü­nahtır. Doğru okumak şarttır. Bu Yü­ce Kitabı okumak ve feyiz almak is­teyen milyonlarca insandan her birinin derin bir ilim sahibi olması mümkün olamayacağına göre hiç değilse yan­lışsız okumasını sağlamak için âlimler Kur'an'a nokta ve harake konma­sının yararı hatta bunun kaçınılmaz­lığı üzerinde görüş birliğe varmışlar­dır. Bu amaçla ilk defa Hicrî I. yüz­yıl ortalarında (MS 680) Ebu'l-Esved ed-Düelî tarafından yalnız kelime sonlarına nokta şeklinde harake konmuştur. Bunun yararı görülünce geliştirilmiş ve Hicrî 2. yüzyıl ortala­rında (MS 770) büyük gramer bilgini Halil bin Ahmet tarafından bugünkü şekliyle nokta ve harake konmuştur.