Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Ali İmran Süresi ve Meali

  ÂLİ İMRÂN

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm.
  Elif lâm mîm.


  3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).
  Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur O Hayy'dır (hayattadır) Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).


  3/ÂLİ İMRÂN-3: Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi ve enzelet tevrâte vel incîl(incîle).
  Sana onların ellerindeki (kitapları) tasdik eden Kitab'ı (Kur'ânı) hak ile kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi.


  3/ÂLİ İMRÂN-4: Min kablu huden lin nâsi ve enzelel furkân(furkâne) innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd(şedîdun) vallâhu azîzun zuntikâm(zuntikâmin).
  Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak (Tevrat'ı ve İncil'i indirdi) ve (sonra da) Furkan'ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur'ân'ı) indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz'dir intikam sahibidir (intikam alandır).


  3/ÂLİ İMRÂN-5: İnnallâhe lâ yahfâ aleyhi şey’un fîl ardı ve lâ fîs semâ’(semâi).
  Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde (hiç) bir şey gizli değildir ve gökte de…


  3/ÂLİ İMRÂN-6: Huvellezî yusavvirukum fîl erhâmi keyfe yeşâ’(yeşâu) lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).
  O (Allah) ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eder (şekil verir). O'ndan başka ilâh yoktur. O Azîz'dir Hakîm'dir.


  3/ÂLİ İMRÂN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun) fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi) ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu) ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî kullun min indi rabbinâ ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).
  Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden mânâsı açık olan) âyetlerdir onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik hepsi Rabbimizin katındandır" derler onlar da tezekkür edemezler sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).


  3/ÂLİ İMRÂN-8: Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten) inneke entel vehhâb(vehhâbu).
  Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın (vehbi olarak bağışlayansın).


  3/ÂLİ İMRÂN-9: Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî) innallâhe lâ yuhliful mîâd(mîâde).
  Rabbimiz muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.


  3/ÂLİ İMRÂN-10: İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en) ve ûlâike hum vekûdun nâr(nâri).
  Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye (azaba) karşı kâfirlere onların malları ve evlâtları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar onlar ateşin yakıtıdırlar.


  3/ÂLİ İMRÂN-11: Ke de’bi âli fir’avne vellezîne min kablihim kezzebû bi âyâtinâ fe ehazehumullâhu bi zunûbihim vallâhu şedîdul ıkâb(ıkâbi).
  (Onların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Âyetlerimizi yalanladılar bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı. Ve Allah ikâbı (azabı) şiddetli olandır.


  3/ÂLİ İMRÂN-12: Kul lillezîne keferû se tuglebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem(cehenneme) ve bi’sel mihâd(mihâdu).
  Kâfir olanlara de ki: "Yakında mağlup olacaksınız cehennenemde toplanacaksınız. Ve (o) ne kötü bir döşektir."


  3/ÂLİ İMRÂN-13: Kad kâne lekum âyetun fî fieteynil tekatâ fietun tukâtilu fî sebîlillâhi ve uhrâ kâfiratun yeravnehum misleyhim ra’yel ayn(ayni) vallâhu yûeyyidu bi nasrihî men yeşâ’(yeşâu) inne fî zâlike le ibreten li ulîl ebsâr(ebsâri).
  (Bedir savaşında) çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kâfir olan (fırka) onları (bizzat) gözleri ile kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımı ile destekler. Muhakkak ki bunda ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret vardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-14: Zuyyine lin nâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi) zâlike metâul hayâtid dunyâ vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi).
  İnsanlara "kadınlara oğullara kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe salma atlara hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah O'nun katındaki en güzel sığınaktır.


  3/ÂLİ İMRÂN-15: Kul e unebbiukum bi hayrın min zâlikum lillezînettekav inde rabbihim cennâtun tecrî min tahtıhel enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcun mutahharatun ve rıdvânun minallâh(minallâhi) vallâhu basîrun bil ıbâd(ıbâdi).
  De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rabb'lerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-16: Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr(nâri).
  Onlar (takva sahipleri): “Rabbimiz biz hiç şüphesiz mü'min olduk (îmân ettik) artık bizim günahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru.” derler.


  3/ÂLİ İMRÂN-17: Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr(eshâri).
  (Onlar) sabredenler sâdıklar (ahdlerine vefa edenler) kânitîn olanlar (Allah'ın huzurunda saygı ile duranlar) infâk edenler (Allah için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-18: Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı) lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).
  Allah şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O'ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki O'ndan başka ilâh yoktur (O) Azîz'dir Hakîm'dir.


  3/ÂLİ İMRÂN-19: İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu) ve mahtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumulılmu bagyen beynehum ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).
  Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse) o taktirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean(menittebeani) ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum fe in eslemû fe kadihtedev ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg(belâgu) vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi).
  Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: "Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik. O kitab verilenlere ve ümmîlere: "Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?" de. Eğer teslim ettilerse o taktirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-21: İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayri hakkın ve yaktulûnellezîne ye’murûne bil kıstı minen nâsi fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
  Muhakkak ki Allah'ın âyetlerini inkâr edenleri peygamberleri haksız yere öldürenleri insanlardan adalet ile emredenleri öldürenleri artık "elîm azap" ile müjdele.


  3/ÂLİ İMRÂN-22: Ulâikellezîne habitat a’mâluhum fîd dunyâ vel âhirah(âhirati) ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).
  İşte onların amelleri dünyada ve âhirette hebâ olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.


  3/ÂLİ İMRÂN-23: E lem tera ilellezîne ûtû nasîben minel kitâbi yud’avne ilâ kitâbillâhi li yahkume beynehum summe yetevellâ ferîkun minhum ve hum mu’ridûn(mu’ridûne).
  Kendilerine Kitab'dan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın Kitab'ına davet olunuyorlar sonra onlardan bir grub geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-24: Zâlike bi ennehum kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdât(ma’dûdâtin) ve garrahum fî dînihim mâ kânû yefterûn(yefterûne).
  Bu onların "Ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak" demeleri sebebiyledir. Ve onların dînleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı.


  3/ÂLİ İMRÂN-25: Fe keyfe izâ cema’nâhum li yevmin lâ raybe fîhi ve vuffiyet kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
  O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar (haksızlığa uğramazlar).


  3/ÂLİ İMRÂN-26: Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu) ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu bi yedikel hayr(hayru) inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
  De ki: "Mülkün mâliki olan Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin.


  3/ÂLİ İMRÂN-27: Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli) ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi) ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).
  Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın.


  3/ÂLİ İMRÂN-28: Lâ yettehizil mu’minûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn(mu’minîne) ve men yef’al zâlike fe leyse minallâhi fî şey’in illâ en tettekû minhum tukâta(tukâten) ve yuhazzirukumullâhu nefseh(nefsehu) ve ilallâhil masîr(masîru).
  Mü'minler mü'minlerden başkasını (yani) kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'dan bir şeyin (rahmet ve fazlın) içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız (dost olmanız) hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır (takva sahibi olmanızı ister). Ve dönüş Allah'adır (ruhun ulaşacağı makam Allah'ın Zat'ıdır).


  3/ÂLİ İMRÂN-29: Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhu ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu) ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı) vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
  De ki: Sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve (Allah) göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah herşeye kadîrdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-30: Yevme tecidu kullu nefsin mâ amilet min hayrin muhdâran ve mâ amilet min sû’(sûin) teveddu lev enne beynehâ ve beynehû emeden baîdâ(baîden) ve yuhazzirukumullâhu nefseh(nefsehu) vallâhu raûfun bil ıbâd(ıbâdi).
  O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur (hayat filminde tüm yaptıklarını görür). Ve kötülükten ne yaptı ise onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır (Takva sahibi olmanızı ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister). Ve Allah kullarına karşı Raûf'tur.


  3/ÂLİ İMRÂN-31: Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
  De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur "Rahîm"dir.”


  3/ÂLİ İMRÂN-32: Kul etîûllâhe ver resûl(resûle) fe in tevellev fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirîn(kâfirîne).
  De ki: "Allah'a ve Resûl'e itaat ediniz." Bundan sonra eğer dönerlerse o taktirde muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez.


  3/ÂLİ İMRÂN-33: İnnallâhestafâ âdeme ve nûhan ve âle ibrâhîme ve âle imrâne alel âlemîn(âlemîne).
  Muhakkak ki Allah Hazreti Âdem'i Hazreti Nuh'u Hazreti İbrâhîm'in ailesini ve İmran ailesini âlemlerin üstüne seçti.


  3/ÂLİ İMRÂN-34: Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d(ba’din) vallâhu semîun alîm(alîmun).
  (Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî 'dir (en iyi işitendir) Alîm'dir (en iyi bilendir).


  3/ÂLİ İMRÂN-35: İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî inneke entes semîul alîm(alîmu).
  İmrân'ın eşi (Hanne): "Rabbim ben karnımda olanı (doğacak çocuğumu) hür olarak senin için (yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye) nezrettim (adadım). Artık (onu) benden kabul buyur. Muhakkak ki Sen Semi'sin (en iyi işitensin) Alîm'sin (en iyi bilensin)." demişti.


  3/ÂLİ İMRÂN-36: Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru kel unsâ ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi).
  Fakat onu doğurunca: "Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum" dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. "Erkek kız (çocuğu) gibi değildir. Ben onu "Meryem" diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zurriyetini taşlanmış şeytandan Sana sığındırırım" dedi.


  3/ÂLİ İMRÂN-37: Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede indehâ rızkâ(rızkan) kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh(indillâhi) innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın).
  Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriyya (A.S)'ı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriyya (A.S) onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu "Yâ Meryem bu sana nasıl nereden (geldi)" deyince o da: "O Allah'ın katından" diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.


  3/ÂLİ İMRÂN-38: Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu) kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten) inneke semîud duâ’(duâi).
  Zekeriyya (A.S) işte orada Rabbine dua etti: "Rabbim bana Senin katından temiz bir nesil bağışla muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin" dedi.


  3/ÂLİ İMRÂN-39: Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn(sâlihîne).
  Bunun üzerine o (Zekeriyya A.S) mihrabda kaim olarak namaz kılarken melekler "Allah'ın onu "Allah'tan bir kelimeyi (Hazreti İsa'yı) tasdik edici olarak seyyid nefsine hakim ve Nebî olan salihlerden "Yahya" ile müjdelediğini" nidâ ettiler (bildirdiler).


  3/ÂLİ İMRÂN-40: Kâle rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kad beleganiyel kiberu vemraetî âkir(âkirun) kâle kezâlikellâhu yef’alu mâ yeşâ’(yeşâu).
  (Zekeriyâ A.S) : "Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken. Ve benim kadınım da kısırdır.” dedi. (Allah da ): "İşte böyle Allah dilediğini yapar." buyurdu.


  3/ÂLİ İMRÂN-41: Kâle rabbic’al lî âyeh(âyeten) kâle âyetuke ellâ tukellimen nâse selâsete eyyâmin illâ remzâ(remzan) vezkur rabbeke kesîran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkâr(ibkâri).
  (Zekeriyâ A.S): "Rabbim bana bir alâmet (işâret) kıl" dedi. (Allah): "Senin alâmetin üç gün insanlarla rumuzdan (işaretten) başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve O'nu akşam ve sabah tesbih et." buyurdu.


  3/ÂLİ İMRÂN-42: Ve iz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâil âlemîn(âlemîne).
  Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı ve seni âlemlerin kadınları üzerine üstün kıldı."


  3/ÂLİ İMRÂN-43: Yâ meryemuknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn(râkiîne).
  Ey Meryem! Rabbin için kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et.


  3/ÂLİ İMRÂN-44: Zâlike min enbâil gaybi nûhîhi ileyk(ileyke) ve mâ kunte ledeyhim iz yulkûne eklâmehum eyyuhum yekfulu meryeme ve mâ kunte ledeyhim iz yahtesımûn(yahtesımûne).
  İşte bu gayb haberlerindendir onu sana vahyediyoruz. Ve "Meryem'e onlardan hangisi kefil (vekil) olacak?” diye onlar (kur'a çekmek için) kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin.


  3/ÂLİ İMRÂN-45: İz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhe yubeşşiruki bi kelimetin minh(minhu) ismuhul mesîhu îsebnu meryeme vecîhan fîd dunyâ vel âhıreti ve minel mukarrebîn(mukarrebîne).
  Melekler şöyle demişlerdir: "Ey Meryem! Muhakkak ki Allah Kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi "Mesih Meryem oğlu Îsâ'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir."


  3/ÂLİ İMRÂN-46: Ve yukellimun nâse fîl mehdi ve kehlen ve mines sâlihîn(sâlihîne).
  Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o sâlihlerdendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-47: Kâlet rabbi ennâ yekûnu lî veledun ve lem yemsesnî beşer(beşerun) kâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).
  (Hz Meryem): “Rabbim benim çoçuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı” dedi. (Allah şöyle buyurdu): “İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin (işin) olmasını takdir ettiği zaman sadece ona “ol!” der o hemen olur.”


  3/ÂLİ İMRÂN-48: Ve yuallimuhul kitâbe vel hikmete vet tevrâte vel incîl(incîle).
  Ve (Allah) ona Kitab'ı hikmeti Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.


  3/ÂLİ İMRÂN-49: Ve resûlen ilâ benî isrâîle ennî kad ci’tukum bi âyetin min rabbikum ennî ehluku lekum minet tîni ke heyetit tayri fe enfuhu fîhi fe yekûnu tayran bi iznillâh(iznillâhi) ve ubriul ekmehe vel ebrasa ve uhyîl mevtâ bi iznillâh(iznillâhi) ve unebbiukum bi mâ te’kulûne ve mâ teddehırûne fî buyûtikum inne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).
  Ve onu (Meryem oğlu Îsâ Mesih'i ) "Benî İsrâîl'e (İsrailoğulları'na)" resûl olarak gönderecek. (Onlara şöyle diyecek): "Muhakkak ki ben size Rabbiniz'den âyet (mucizeler) getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz mü'minler iseniz muhakkak ki bunlarda sizin için elbette âyetler (deliller) vardır.”


  3/ÂLİ İMRÂN-50: Ve musaddikan limâ beyne yedeyye minet tevrâti ve li uhılle lekum ba’dallezî hurrime aleykum ve ci’tukum bi âyetin min rabbikum fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).
  Ve önümde bulunan Tevrat'tan (olan âyetleri ) tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helâl kılmak için Rabbiniz'den size âyet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Ve bana itaat ediniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-51: İnnallâhe rabbî ve rabbikum fa’budûh(fa’budûhu) hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun).
  Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz'dir. O halde O'na kul olun. (İşte) bu “Sırâtı Mustakîm'dir (Allah'a ulaştıran yoldur).”


  3/ÂLİ İMRÂN-52: Fe lemmâ ehassa îsâ min humul kufre kâle men ensârî ilâllâh(ilâllâhi) kâlel havâriyyûne nahnu ensârullâh(ensârullâhi) âmennâ billâh(billâhi) veşhed bi ennâ muslimûn(muslimûne).
  Fakat İsa onlardan inkâr hissedince “Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havariler: “Biz Allah'ın yardımcılarıyız Allah'a îman ettik (ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik) ve bizim (Allah'a) teslim olduğumuza şahit ol.” dediler.


  3/ÂLİ İMRÂN-53: Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn(şâhidîne).
  Rabbimiz Senin indirdiğin şeye inandık ve Resûl'e tâbî olduk artık bizi şahitlerle beraber yaz.


  3/ÂLİ İMRÂN-54: Ve mekerû ve mekarallâh(mekarallâhu) vallâhu hayrul mâkirîn(mâkirîne).
  Ve onlar hile yaptılar Allah da (onlara) hile yaptı. Ve Allah (hileye karşı) hile yapanların en hayırlısıdır.


  3/ÂLİ İMRÂN-55: İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne).
  Allah şöyle buyurmuştu: “Ey Îsâ! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni Kendime (katıma) yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan Benim. Sana tâbî olanları kıyâmet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra sizin merciiniz Benim (dönüşünüz Bana'dır). O zaman sizin ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.”


  3/ÂLİ İMRÂN-56: Fe emmellezîne keferû fe uazzibuhum azâben şedîden fîd dunyâ vel âhıreti ve mâ lehum min nâsirîn(nâsirîne).
  Fakat inkâr edenlere ise o taktirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur.


  3/ÂLİ İMRÂN-57: Ve emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe yuveffîhim ucûrehum vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn(zâlimîne).
  Lakin âmenû olan (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen) ve amilus sâlihat (nefsi tezkiye edici amel) yapanlara ise ecirleri (mükafaatları) ödenir. Ve Allah zâlimleri sevmez.


  3/ÂLİ İMRÂN-58: Zâlike netlûhu aleyke minel âyâti vez zikril hakîm hakîmi).
  Bu sana tilavet ettiklerimiz (anlattıklarımız) âyetlerden ve Hakîm olan (hüküm ve hikmet içeren) Zikir'dendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-59: İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme) halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu).
  Muhakkak ki Allah'ın indinde (nezdinde) Hz. Îsâ'nın durumu Hz. Âdem'in durumu (yaratılışı) gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi ( ve o oldu).


  3/ÂLİ İMRÂN-60: El hakku min rabbike fe lâ tekun minel mumterîn(mumterîne).
  Hak senin Rabbin'dendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma!


  3/ÂLİ İMRÂN-61: Fe men hâcceke fîhi min ba’di mâ câeke minel ilmi fe kul teâlev ned’u ebnâenâ ve ebnâekum ve nisâenâ ve nisâekum ve enfusenâ ve enfusekum summe nebtehil fe nec’al la’netallâhi alel kâzibîn(kâzibîne).
  Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki: ”Gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım (bir araya toplanalım). Sonra dua edelim böylece Allah'ın lânetini yalancıların üzerine kılalım.”


  3/ÂLİ İMRÂN-62: İnne hâzâ le huvel kasasul hakk(hakku) ve mâ min ilâhin illâllâh(illâllâhu) ve innellâhe le huvel azîzul hakîm(hakîmu).
  Muhakkak ki bu (Hz. Îsâ hakkında anlatılan) gerçekten “hak kısas”tır (gerçektir). Ve Allah'tan başka bir ilâh yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten O Azîz'dir Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).


  3/ÂLİ İMRÂN-63: Fe in tevellev fe innallâhe alîmun bil mufsidîn(mufsidîne).
  Buna rağmen dönerlerse o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-64: Kul yâ ehlel kitâbi teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ na’bude illâllâhe ve lâ nuşrike bihî şey’en ve lâ yettehize ba’dunâ ba’den erbâben min dûnillâh(dûnillâhi) fe in tevellev fe kûlûşhedû bi ennâ muslimûn(muslimûne).
  De ki: “Ey Kitab Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (Tevhit sözüne) geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve O'na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rab'ler edinmesinler.” Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman; “Bizim müslüman olduğumuza (teslim olduğumuza) şahit olun” deyiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-65: Yâ ehlel kitâbi lime tuhâccûne fî ibrâhîme ve mâ unziletit tevrâtu vel incîlu illâ min ba’dih(ba’dihî) e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).
  Ey Kitab ehli! Hz. İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki; Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki (ondan sonra indirildi). Hâlâ akıl etmiyor musunuz?


  3/ÂLİ İMRÂN-66: Hâ entum hâulâi hâcectum fî mâ lekum bihî ilmun fe lime tuhâccûne fî mâ leyse lekum bihî ilm(ilmun) vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
  İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-67: Mâ kâne ibrâhîmu yahûdiyyen ve lâ nasrâniyyen ve lâkin kâne hanîfen muslimâ(muslimen) ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
  Hz. İbrâhîm yahudi veya nasrani olmadı. Fakat hanif (Allah'ın tek oluşuna ölmeden önce ruhun O'na ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan) (Allah'a teslim olmuş) bir müslümandı. Ve o müşriklerden olmadı.


  3/ÂLİ İMRÂN-68: İnne evlen nâsi bi ibrâhîme lellezînettebeûhu ve hâzan nebiyyu vellezîne âmenû vallâhu veliyyul mu’minîn(mu’minîne).
  Muhakkak ki Hz.İbrâhîm'e insanların en yakın olanı elbette ona tâbî olanlar ve bu peygamber (Hz. Muhammed) ve âmenû olanlardır (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir). Ve Allah mü'minlerin dostudur.


  3/ÂLİ İMRÂN-69: Veddet tâifetun min ehlil kitâbi lev yudillûnekum ve mâ yudıllûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).
  Ehli Kitap'tan bir grup sizi dalâlete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalâlete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller.


  3/ÂLİ İMRÂN-70: Yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi ve entum teşhedûn(teşhedûne).
  Ey Ehli Kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?


  3/ÂLİ İMRÂN-71: Ya ehlel kitâbi lime telbisûnel hakka bil bâtılı ve tektumûnel hakka ve entum ta’lemûn(ta’lemûne).
  Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz?


  3/ÂLİ İMRÂN-72: Ve kâlet tâifetun min ehlil kitâbi âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri vekfurû âhirahu leallehum yerciûn(yerciûne).
  Kitap ehlinden bir grup (diğerlerine): “Âmenû olanlara indirilmiş olana gündüz îmân edin ve (günün) sonunda (akşamleyin) inkâr edin. Umulur ki böylece onlar (dînlerinden) dönerler.” dediler.


  3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi) yu’tîhi men yeşâ’(yeşâu) vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
  Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar Rabbiniz'in huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah Vâsi'dir (ilmi geniştir herşeyi kapsar) Alîm'dir (en iyi bilendir).


  3/ÂLİ İMRÂN-74: Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu) vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
  Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah “Büyük Fazl” sahibidir.


  3/ÂLİ İMRÂN-75: Ve min ehlil kitâbi men in te’menhu bi kıntârin yueddihî ileyk(ileyke) ve minhum men in te’menhu bi dînârin lâ yueddihî ileyke illâ mâ dumte aleyhi kâimâ(kâimen) zâlike bi ennehum kâlû leyse aleynâ fîl ummiyyîne sebîl(sebîlun) ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
  Kitap ehlinden öyle kimseler var ki; ona kantar kantar (altın) emanet etsen onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki; eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların: “Ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol (sorumluluk) yoktur.” demelerindendir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar.


  3/ÂLİ İMRÂN-76: Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne).
  Hayır (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa o taktirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever.


  3/ÂLİ İMRÂN-77: İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen ulâike lâ halaka lehum fîl âhırati ve lâ yukellimuhumullâhu ve lâ yenzuru ileyhim yevmel kıyâmeti ve lâ yuzekkîhim ve lehum azâbun elîm(elîmun).
  Muhakkak ki onlar; Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-78: Ve inne minhum le ferîkan yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâbi ve mâ huve minel kitâb(kitâbi) ve yekûlûne huve min indillâhi ve mâ huve min indillâh(indillâhi) ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
  Ve muhakkak ki onlardan (Ehli Kitap'tan) bir grup mutlaka onu (okuduklarını) kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde: "O Allah'ın katındandır" derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar.


  3/ÂLİ İMRÂN-79: Mâ kâne li beşerin en yu’tiyehullâhul kitâbe vel hukme ven nubuvvete summe yekûle lin nâsi kûnû ıbâden lî min dûnillâhi ve lâkin kûnû rabbâniyyîne bi mâ kuntum tuallimûnel kitâbe ve bimâ kuntum tedrusûn(tedrusûne).
  Bir insan için Allah'ın kendisine kitap hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara; "Allah'tan başka bana kul olun" demesi olamaz (mümkün değildir). Fakat sizin kitabı tedris etmiş (okuyup öğrenmiş) olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak: "Rabbâni (kendini Rabb'e adamış) kullar olunuz" der.


  3/ÂLİ İMRÂN-80: Ve lâ ye’murekum en tettehizûl melâikete ven nebiyyîne erbâbâ(erbâben) e ye’murukum bil kufri ba’de iz entum muslimûn(muslimûne).
  Ve size: "Melekleri ve peygamberleri Rab'ler edinin!" diye emretmez. Siz müslüman olduktan (teslim olduktan) sonra size küfrü emreder mi?


  3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunneh(tensurunnehu) kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî kâlû akrarnâ kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
  Ve Allah nebilerden "Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman ona mutlaka îmân edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz" diye misak aldığı zaman "İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?" diye buyurdu. (Onlar da): "İkrar ettik (kabul ettik)" dediler. (Allahû Teâlâ): "Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim." buyurdu.


  3/ÂLİ İMRÂN-82: Fe men tevellâ ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).
  Artık bundan sonra kim yüz çevirirse (nebilerden sonra gelecek olan bu Resûl'ü inkâr ederse) işte onlar onlar fâsıklardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-83: E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn(yurceûne).
  Onlar hâlâ Allah'ın dîninden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi tav'an ve kerhen (isteyerek ve istemeyerek) O'na teslim oldular ve onlar O'na (Allah'a) geri döndürülecekler.


  3/ÂLİ İMRÂN-84: Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ven nebiyyûne min rabbihim lâ nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).
  "Allah'a ve bize indirilene ve İbrâhîm (A.S)'a İsmâil (A.S)'a İshâk (A.S)'a Yâkub (A.S)'a ve Yâkub oğulları'na indirilenlere Hz. Mûsâ'ya ve Hz. Îsâ'ya ve nebilere Rab'leri tarafından verilenlere îmân ettik. Onların arasından birini (diğerlerinden) ayırdetmeyiz. Ve biz O'na (Allah'a) teslim olanlarız." de.


  3/ÂLİ İMRÂN-85: Ve men yebtegi gayrel islâmi dînen fe len yukbele minh(minhu) ve huve fîl âhireti minel hâsirîn(hâsirîne).
  Ve kim İslâm'dan başka bir dîn ararsa o taktirde kendisinden asla kabul edilmez ve o ahirette "hüsranda olanlar"dan olur.


  3/ÂLİ İMRÂN-86: Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba’de îmânihim ve şehidû enner resûle hakkun ve câehumul beyyinât(beyyinâtu) vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).
  Îmânlarından sonra inkâr eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resûl'ün Hak olduğuna şahit oldular ve onlara beyyineler (açık deliller) geldi. Ve Allah zâlimler kavmini hidayete erdirmez.


  3/ÂLİ İMRÂN-87: Ulâike cezâuhum enne aleyhim la’netallâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).
  İşte onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lânetinin onların (fâsıkların) üzerlerine olmasıdır.


  3/ÂLİ İMRÂN-88: Hâlidîne fîhâ lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).
  Onlar onun (lânetin) içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azab hafifletilmez ve onlara bakılmaz...


  3/ÂLİ İMRÂN-89: İllellezîne tâbû min ba’di zâlike ve aslehû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
  Bundan sonra tövbe edip ıslâh olanlar (nefslerini tezkiye edenler) hariç. O taktirde muhakkak ki Allah Gafur'dur Rahîm'dir.


  3/ÂLİ İMRÂN-90: İnnellezîne keferû ba’de îmânihim summezdâdû kufran len tukbele tevbetuhum ve ulâike humud dâllûn(dâllûne).
  Muhakkak ki îmân ettikten sonra inkâr edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların onların (üçüncü defa fıska düşenlerin) tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalâlette olanlardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-91: İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun fe len yukbele min ehadihim mil’ul ardı zeheben ve leviftedâ bih(bihî) ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).
  Muhakkak ki inkâr edip kâfîr olarak ölenlerin hiç birinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar onlar için “elim azap “ vardır. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.


  3/ÂLİ İMRÂN-92: Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn(tuhibbûne) ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm(alîmun).
  Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe (Allah için vermedikçe) asla Birr'e nail olamazsınız. (Allah'ın size verdiklerinden Allah için) bir şey infâk ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-93: Kullut taâmi kâne hillen li benî isrâile illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî min kabli en tunezzelet tevrât(tevrâtu) kul fe’tû bit tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).
  Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helâldi. De ki: "Eğer siz (yeminlerinizde ve sözlerinizde) sadık iseniz öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun."


  3/ÂLİ İMRÂN-94: Fe menifterâ alâllâhil kezibe min ba’di zâlike fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).
  Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse o takdirde işte onlar onlar zalimlerdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-95: Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen) ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
  De ki: "Allahû Teâla doğruyu söyledi. Öyle ise hanif olarak Hz. İbrâhim'in dînine tâbî olun. Ve o müşriklerden olmadı."


  3/ÂLİ İMRÂN-96: İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn(âlemîne).
  Muhakkak ki mübarek ve âlemlere hidayet vesilesi olan (beyt) elbetteki insanlar için Bekke'de (Mekke'de) yapılmış olan ilk Beyt'tir.


  3/ÂLİ İMRÂN-97: Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm(ibrâhîme) ve men dahalehu kâne âminâ(âminen) ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ(sebîlen) ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn(âlemîne).
  Orada (Beytullah'da) açık beyyineler Hz.İbrâhîm'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol bulmaya (Hacc'a gitmeye) gücü yetenlere Allah için o Beyt'in hac edilmesi insanların üzerine (farz)dır. Ve kim inkâr ederse artık muhakkak ki Allah âlemlerden ganidir (hiçbir şeye muhtaç değildir).


  3/ÂLİ İMRÂN-98: Kul yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi vallâhu şehîdun alâ mâ ta’melûn(ta’melûne).
  De ki: "Ey Kitap ehli! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit."


  3/ÂLİ İMRÂN-99: Kul yâ ehlel kitâbi lime tesuddûne an sebîlillâhi men âmene tebgûnehâ ivecen ve entum şuhedâu ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).
  De ki: "Ey Kitap ehli! (Gerçeklere) şahit olduğunuz halde niçin îmân eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir."


  3/ÂLİ İMRÂN-100: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîû ferîkan minellezîne ûtûl kitâbe yeruddûkum ba’de îmânikum kâfirîn(kâfirîne).
  Ey âmenû olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz sizi îmânınızdan sonra kâfîrliğe döndürürler.


  3/ÂLİ İMRÂN-101: Ve keyfe tekfurûne ve entum tutlâ aleykum âyâtullâhi ve fîkum resûluh(resûluhu) ve men ya’tesim billâhi fe kad hudiye ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
  Ve size Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda O'nun (Allah'ın) Resûl'ü varken siz nasıl inkâr edersiniz. Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık o Sıratı Mustakim'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet olunmuştur.


  3/ÂLİ İMRÂN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).
  Ey âmenû olanlar Allah'a karşı “O'nun hak takvası” ile (bi hakkın takva en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz (Allah'a) teslim olmadan ölmeyin!


  3/ÂLİ İMRÂN-103: Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrekû vezkurû ni’metallâhi aleykum iz kuntum a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’metihî ihvânâ(ihvânen) ve kuntum alâ şefâ hufretin minen nâri fe enkazekum minhâ kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihî leallekum tehtedûn(tehtedûne).
  Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun fırkalara ayrılmayın! Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki ni'metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi böylece O'nun (Allah'ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-104: Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker(munkeri) ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
  Sizin içinizden hayra davet eden (mürşidlerden) bir cemaat olsun ve mârufla emretsin ve münkerden nehyetsin (men etsin). İşte onlar onlar felâha erenlerdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-105: Ve lâ tekûnû kellezîne teferrakû vahtelefû min ba’di mâ câehumul beyyinât(beyyinâtu) ve ulâike lehum azâbun azîm(azîmun).
  Ve kendilerine beyyineler (açık deliller) geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın! Ve işte onlar onlar için “azîm azap” vardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-106: Yevme tebyaddu vucûhun ve tesveddu vucûh(vucûhun) fe emmellezînesveddet vucûhuhum e kefertum ba’de îmânikum fe zûkûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn(tekfurûne).
  O gün (bazı) yüzler ağaracak ve (bazı) yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere: “Îmânınızdan sonra siz inkâr mı ettiniz? Öyleyse inkâr etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın” (denir).


  3/ÂLİ İMRÂN-107: Ve emmellezînebyaddat vucûhuhum fe fî rahmetillâh(rahmetillâhi) hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
  Amma yüzleri ağarmış olanlar ise artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun (o rahmetin) içinde ebedî kalacak olanlardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-108: Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı) ve mâllâhu yurîdu zulmen lil âlemîn(âlemîne).
  İşte bunlar Allah'ın âyetleridir onları sana hak olarak tilavet ediyoruz (okuyup açıklıyoruz). Ve Allah âlemlere zulüm olmasını istemez.


  3/ÂLİ İMRÂN-109: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı) ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).
  Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler (bütün işler) Allah'a döndürülür.


  3/ÂLİ İMRÂN-110: Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh(billâhi) ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn(fâsikûne).
  Siz insanlar için çıkarılmış (seçilmiş) olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Mâruf ile emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz (men edersiniz). Ve siz Allah'a îmân ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de îmân etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mü'mindir ve onların çoğu da fâsıklardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-111: Len yedurrûkum illâ ezâ(ezen) ve in yukâtilûkum yuvellûkumul edbâr(edbâre) summe lâ yunsarûn(yunsarûne).
  Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar.


  3/ÂLİ İMRÂN-112: Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi ve bâû bi gadabin minallâhi ve duribet aleyhimul meskeneh(meskenetu) zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakk(hakkın) zâlike bimâ asav ve kânû ya’tedûn(ya’tedûne).
  Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar (ulaşanlar) hariç. (Onlar) Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu onların (Allah'a) isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır.


  3/ÂLİ İMRÂN-113: Leysû sevâ’(sevâen) min ehlil kitâbi ummetun kâimetun yetlûne âyâtillâhi ânâel leyli ve hum yescudûn(yescudûne).
  Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın âyetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-114: Yu’minûne billâhi vel yevmil âhiri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munkeri ve yusâriûne fîl hayrât(hayrâti) ve ulâike mines sâlihîn(sâlihîne).
  Onlar Allah'a ve yevmil âhire îmân ederler mâruf (irfan) ile emreder ve kötülükten nehyederler (men ederler) ve hayırlara koşarlar. İşte onlar sâlihlerdendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-115: Ve mâ yef’alû min hayrin fe len yukferûh(yukferûhu) vallâhu alîmun bil muttekîn(muttekîne).
  Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa o taktirde o (hayır) asla örtülmez (mutlaka mükâfâtı verilir). Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-116: İnnellezîne keferû len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en) ve ulâike ashâbun nâr(nâri) hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
  Muhakkak ki inkâr edenlere malları ve evlatları Allah'tan bir şeye (azaba) karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir onlar orada devamlı kalacak olanlardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-117: Meselu mâ yunfikûne fî hâzihil hayâtid dunyâ ke meseli rîhin fîhâ sırrun esâbet harse kavmin zalemû enfusehum fe ehlekethu ve mâ zalemehumullâhu ve lâkin enfusehum yazlımûn(yazlımûne).
  Onların (kâfirlerin) bu dünya hayatında (gösteriş ve övünmek için) infâk ettikleri şeylerin durumu kendilerine zulmeden (Allah'ın emirlerine ve nehiylerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden) bir kavmin "kavurucu dondurucu soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helâk ettiği" ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.


  3/ÂLİ İMRÂN-118: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû bitâneten min dûnikum lâ ye’lûnekum habâlâ(habâlen) veddû mâ anittum kad bedetil bagdâu min efvâhihim ve mâ tuhfî sudûruhum ekber(ekberu) kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).
  Ey âmenû olanlar! Kendinizden (mü'minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız size âyetleri açıklamıştık.


  3/ÂLİ İMRÂN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi) ve izâ lekûkum kâlû âmennâ ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi) kul mûtû bi gayzikum innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
  İşte siz (mü'minler) böylesiniz siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca "biz îmân ettik" dediler yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: "Öfkenizden ölün."Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-120: İn temseskum hasenetun tesû’hum ve in tusibkum seyyietun yefrahû bihâ ve in tasbirû ve tettekû lâ yadurrukum keyduhum şey’a(şey’en) innallâhe bi mâ ya’melûne muhît(muhîtun).
  Şayet size bir hasenat (güzellik) dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat (kötülük) isabet ederse onunla ferahlanırlar (ona sevinirler). Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını (ilmi ile) kuşatandır (bilendir).


  3/ÂLİ İMRÂN-121: Ve iz gadavte min ehlike tubevviul mu’minîne makâide lil kıtâl(kıtâli) vallâhu semîun alîm(alîmun).
  Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın mü'minleri savaş için (uygun) mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-122: İz hemmet tâifetâni minkum en tefşelâ vallâhu veliyyuhumâ ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
  Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de (iki grubun da) dostudur ve artık mü'minler Allah'a tevekkül etsinler.


  3/ÂLİ İMRÂN-123: Ve lekad nasarakumullâhu bi bedrin ve entum ezilleh(ezilletun) fettekûllâhe leallekum teşkurûn(teşkurûne).
  Ve andolsun ki Bedir (savaşında) siz (sayıca ve silahça) daha zayıf bir halde iken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve umulur ki böylece siz şükredersiniz!


  3/ÂLİ İMRÂN-124: İz tekûlu lil mu’minîne e len yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selâseti âlâfin minel melâiketi munzelîn(munzelîne).
  O zaman mü'minlere (şöyle) diyordun: "Rabbinizin indirilen meleklerden üç bini ile size yardım etmesi size kâfi gelmiyor mu?"


  3/ÂLİ İMRÂN-125: Belâ in tasbirû ve tettekû ve ye’tûkum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi hamseti âlâfin minel melâiketi musevvimîn(musevvimîne).
  Bilâkis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse (saldırırlarsa) Rabbiniz bu nişaneli meleklerden beş bini ile size yardım eder.


  3/ÂLİ İMRÂN-126: Ve mâ cealehullâhu illâ buşrâ lekum ve li tatmeinne kulûbukum bih(bihî) ve men nasru illâ min indillâhil azîzil hakîm(hakîmi).
  Ve Allah onu (bu yardım vaadini) size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak Azîz ve Hakîm olan Allah'ın katındandır.


  3/ÂLİ İMRÂN-127: Li yaktaa tarafen minellezîne keferû ev yekbitehum fe yenkalibû hâibîn(hâibîne).
  (Ve bu yardım) kâfirlerden bir kısmını kesmek (helâk etmek) veya onları perişan etmek böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir.


  3/ÂLİ İMRÂN-128: Leyse leke minel emri şey’un ev yetûbe aleyhim ev yuazzibehum fe innehum zâlimûn(zâlimûne).
  Senin için bir emir (yapacağın bir şey) yoktur. (Allah) ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir.


  3/ÂLİ İMRÂN-129: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı) yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâ’(yeşâu) vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
  Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine de azap eder. Ve Allah Gafur'dur Rahîm'dir.


  3/ÂLİ İMRÂN-130: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ te’kulur ribâ ad’âfen mudâafeh(mudâafeten) vettekûllâhe leallekum tuflihûn(tuflihûne).
  Ey âmenû olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-131: Vettekûn nârelletî uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).
  Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.


  3/ÂLİ İMRÂN-132: Ve atîûllâhe ver resûle leallekum turhamûn(turhamûne).
  Ve Allah'a ve Resûl'e itaat edin umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.


  3/ÂLİ İMRÂN-133: Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu uiddet lil muttekîn(muttekîne).
  Ve Rabbiniz'den olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttekîler için hazırlanmış olan cennete koşun!


  3/ÂLİ İMRÂN-134: Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi) vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne).
  Onlar (muttekîler) bollukta ve darlıkta (Allah için) infâk ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever.


  3/ÂLİ İMRÂN-135: Vellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfusehum zekerûllâhe festagferû li zunûbihim ve men yagfiruz zunûbe illâllâhu ve lem yusırrû alâ mâ fealû ve hum ya’lemûn (ya’lemûne).
  Ve onlar (takva sahipleri) bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder. Ve onlar yaptıkları şeylerde (hatalarda) bilerek ısrar etmezler.


  3/ÂLİ İMRÂN-136: Ulâike cezâuhum magfiretun min rabbihim ve cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve ni’me ecrul âmilîn(âmilîne).
  İşte onların mükâfatları Rab'lerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. (Böyle) amel edenlerin mükâfatları ne güzel!


  3/ÂLİ İMRÂN-137: Kad halet min kablikum sunenun fe sîrû fîl ardı fenzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).
  Sizlerden önce (bir çok kavimlerde) Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin (Allah'ın âyetlerini) böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın.


  3/ÂLİ İMRÂN-138: Hâzâ beyânun lin nâsi ve huden ve mev’ızatun lil muttekîn(muttekîne).
  Bu (âyetler) insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür.


  3/ÂLİ İMRÂN-139: Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn(mu’minîne).
  Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın! Eğer mü'min iseniz üstün olan sizsiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-140: İn yemseskum karhun fe kad messel kavme karhun misluh(misluhu) ve tilkel eyyâmu nudâviluhâ beynen nâs(nâsi) ve li ya’lemallâhullezîne âmenû ve yettehize minkum şuhedâe vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn(zâlimîne).
  Eğer size bir yara dokunursa o taktirde o kavme de onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu (sevinçli ve kederli) günleri Biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın âmenû olanları (sınayıp) bilmesi (belli etmesi) ve sizden (içinizden) şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez.


  3/ÂLİ İMRÂN-141: Ve liyumahhisallâhullezîne âmenû ve yemhakal kâfirîn(kâfirîne).
  Ve (bu) Allah'ın âmenû olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helâk etmesi içindir.


  3/ÂLİ İMRÂN-142: Em hasibtum en tedhulûl cennete ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum ve ya’lemes sâbirîn(sâbirîne).
  Yoksa siz Allah sizden cihad edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?


  3/ÂLİ İMRÂN-143: Ve lekad kuntum temennevnel mevte min kabli en telkavhu fe kad raeytumûhu ve entum tenzurûn(tenzurûne).
  Ve andolsun ki siz ölümü (şehit olmayı) onunla karşılaşmadan (yüzyüze gelmeden) önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve (oysa) siz (şehit olarak ölmeyi) bekliyordunuz.


  3/ÂLİ İMRÂN-144: Ve mâ muhammedun illâ resûl(resûlun) kad halet min kablihir rusûl(rusûlu) e fein mâte ev kutilenkalebtum alâ a’kâbikum ve men yenkalib alâ akıbeyhi fe len yadurrallâhe şey’â(şey’en) ve se yeczîllâhuş şâkirîn(şâkirîne).”
  Ve Muhammed sadece bir Resûl'dür. Ondan önce de resûller gelip geçmiştir. Şimdi O öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şâkirleri (şükredenleri) yakında mükâfatlandıracaktır.


  3/ÂLİ İMRÂN-145: Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben mueccelâ(mueccelen) ve men yurid sevâbed dunyâ nu’tihî minhâ ve men yurid sevâbel âhirati nu’tihî minhâ ve se neczîş şâkirîn(şâkirîne).
  Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır (olamaz) o (ölüm) süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şâkirleri (şükredenleri) yakında mükâfatlandıracağız.


  3/ÂLİ İMRÂN-146: Ve keeyyin min nebiyyin kâtele meahu rıbbiyyûne kesîr(kesîrun) fe mâ vehenû li mâ asâbehum fî sebîlillâhi ve mâ daufû ve mestekânû vallâhu yuhibbus sâbirîn(sâbirîne).
  Ve peygamberlerden niceleri var ki; onlarla birlikte birçok rıbbıyyun (ilim irfan sahibi mürşid) de savaştı. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler (elem ve sıkıntılar) sebebiyle gevşemediler zayıflık göstermediler ve boyun da eğmediler. Allah sabredenleri sever.


  3/ÂLİ İMRÂN-147: Ve mâ kâne kavlehum illâ en kâlû rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).
  Ve onların sözleri: "Rabbimiz bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı (aşırılığımızı) bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et." demekten başka birşey olmadı.


  3/ÂLİ İMRÂN-148: Fe âtâhumullâhu sevâbed dunyâ ve husne sevâbil âhireh(âhireti) vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne).
  Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabınının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever.


  3/ÂLİ İMRÂN-149: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîûllezîne keferû yeruddûkum alâ a’kâbikum fe tenkalibû hâsirîn(hâsirîne).
  Ey âmenû olanlar! Eğer kâfirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman "hüsrana uğramış olanların" haline dönersiniz.


  3/ÂLİ İMRÂN-150: Belillâhu mevlâkum ve huve hayrun nâsırîn(nâsırîne).
  Hayır! Sizin mevlânız (dostunuz) Allah'tır. Ve O yardımcıların en hayırlısıdır.


  3/ÂLİ İMRÂN-151: Se nulkî fî kulûbillezîne keferûr ru’be bimâ eşrakû billâhi mâ lem yunezzil bihî sultânâ(sultânen) ve me’vâhumun nâr(nâru) ve bi’se mesvez zâlimîn(zâlimîne).
  Allah'ın hakkında bir sultan (delil) indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kâfirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağı (gideceği yer) ateştir (cehennemdir). Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü.


  3/ÂLİ İMRÂN-152: Ve lekad sadakakumullâhu va’dehû iz tehussûnehum bi iznih(iznihî) hattâ izâ feşiltum ve tenâza’tum fîl emri ve asaytum min ba’di mâ erâkum mâ tuhıbbûn(tuhıbbûne) minkum men yurîdud dunyâ ve minkum men yurîdul âhireh(âhirete) summe sarafekum anhum li yebteliyekum ve lekad afâ ankum vallâhu zû fadlin alel mu’minîn(mu’minîne).
  Andolsun ki; Allah size olan vaadine sadık kaldı. O'nun (Allah'ın) izni ile onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi (galibiyeti) gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya (anlaşmazlığa) düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu (ganimete koştu) kiminiz ahireti istiyordu (onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı). Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi (mağlup olup geri döndünüz) ve andolsun ki (buna rağmen) sizi affetti. Ve Allah mü'minlere karşı fazl sahibidir.


  3/ÂLİ İMRÂN-153: İz tus’idûne ve lâ telvûne alâ ehadin ver resûlu yed’ûkum fî uhrâkum fe esâbekum gammen bi gammin li keylâ tahzenû alâ mâ fâtekum ve lâ mâ asâbekum vallâhu habîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).
  Siz (dağa çıkarak) uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz (Allah'ın) Resûl'ü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti elinizden çıkan şeyler (zafer ganimet) ve size isabet eden şeyler (musîbetler) için mahzun olmayın (üzülmeyin) diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


  3/ÂLİ İMRÂN-154: Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayrel hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti) yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in) kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi) yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke) yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
  Sonra (Allah) bu gamın arkasından sizin üzerinize sükûnet veren bir uyku indirdi içinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti (canlarının kaygısına düştüler). Allah'a karşı cahiliyye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar: "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) var mı?" diyorlar. (Onlara): "Muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır." de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) olsaydı burada öldürülmezdik." diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız üzerlerine katl (öldürülmeleri) yazılmış olanlar yatacakları (ölüp düşecekleri) yere mutlaka çıkıp giderlerdi. (Bu) Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan (şüpheden) sizi temize çıkarmak (fitneden kurtarmak) içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-155: İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem’âni inne mestezellehumuş şeytânu bi ba’di mâ kesebû ve lekad afâllâhu anhum innallâhe gafûrun halîm(halîmun).
  Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı (Resûlün emrine itaat etmemek ganimete koşmak gibi) onları zillete düşürmek istedi. Ve and olsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur Halîm'dir.


  3/ÂLİ İMRÂN-156: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne keferû ve kâlû li ıhvânihim izâ darabû fîl ardı ev kânû guzzen lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû li yec’alallâhu zâlike hasreten fî kulûbihim vallâhu yuhyî ve yumît(yumîtu) vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).
  Ey âmenû olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gâzi olan (savaşa katılan) kardeşleri için "Eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi." diyen kâfirler gibi olmayın! Allah bunu onların kalplerinde bir hasret (pişmanlık) kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-157: Ve lein kutiltum fî sebîlillâhi ev muttum le magfiretun minallâhi ve rahmetun hayrun mimmâ yecmeûn(yecmeûne).
  Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır onların topladıklarından (dünya malından) daha hayırlıdır.


  3/ÂLİ İMRÂN-158: Ve lein muttum ev kutiltum le ilâllâhi tuhşerûn(tuhşerûne).
  Ve elbette ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'a haşr olunacaksınız (Allah'ın huzurunda toplanacaksınız).


  3/ÂLİ İMRÂN-159: Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlik(havlike) fa’fu anhum vestagfir lehum ve şâvirhum fîl emr(emri) fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh(alâllâhi) innallâhe yuhibbul mutevekkilîn(mutevekkilîne).
  O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba katı yürekli olsaydın mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla muşavere et (danış). Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri (Allah'a güvenenleri) sever.


  3/ÂLİ İMRÂN-160: İn yansurkumullâhu fe lâ gâlibe lekum ve in yahzulkum fe menzellezî yansurukum min ba’dih(ba’dihi) ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
  Eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız (yüz üstü) bırakırsa ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse mü'minler Allah'a tevekkül etsinler (Allah'a güvensinler).


  3/ÂLİ İMRÂN-161: Ve mâ kâne li nebiyyin en yagull(yagulle) ve men yaglul ye’ti bimâ galle yevmel kıyâmeh(kıyâmeti) summe tuveffâ kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
  Ve bir peygamber için "ganimet malından gizlice alması" olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa (hıyanet ederse) kıyâmet günü o gizlice aldığı şey ile gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler.


  3/ÂLİ İMRÂN-162: E femenittebea rıdvânallâhi ke men bâe bi sehatin minallâhi ve me’vâhu cehennem(cehennemu) ve bi’sel masîr(masîru).
  Artık Allah'ın rızasına tâbî olan kimse Allah'dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri.


  3/ÂLİ İMRÂN-163: Hum derecâtun indallâh(indallâhi) vallâhu basîrun bi mâ ya’melûn(ya’melûne).
  Onların (Allah'ın rızasına tâbî olanların) kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir.


  3/ÂLİ İMRÂN-164: Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete) ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
  Andolsun ki Allah mü'minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni'met olmak üzere (onların aralarında kendi kavminin içinde) kendilerinden bir resûl beas eder. Onlara O'nun (Allah'ın) âyetlerini tilâvet eder onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) onlar gerçekten açık bir dalâlet içinde idiler.
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Amenna ve Saddakna . . .
  Teşekkürler
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş