Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Enbiya Süresi

  ENBİYÂ

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  21/ENBİYÂ-1: Ikterebe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn(mu’ridûne).
  İnsanlar için hesap vakti yaklaştı. Ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir.


  21/ENBİYÂ-2: Mâ ye’tîhim min zikrin min rabbihim muhdesin illestemeûhu ve hum yel’abûn(yel’abûne).
  Rabbinden yeni bir zikir (uyarı) gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak (alay ederek) dinlerler.


  21/ENBİYÂ-3: Lâhiyeten kulûbuhum ve eserrûn necvellezîne zalemû hel hâzâ illâ beşerun mislukum e fe te’tûnes sihre ve entum tubsırûn(tubsırûne).
  Onların kalpleri (Allah'ın söylediklerine) önem vermemekte. Ve zulmedenler gizlice (şöyle) fısıldaştılar: “Bu (Hz. Muhammed S.A.V) sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek (göz göre göre) sihre mi kapılıyorsunuz?”


  21/ENBİYÂ-4: Kâle rabbî ya’lemul kavle fis semâi vel ardı ve huves semîul alîm(alîmu).
  (O şöyle) dedi: “Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir. Ve O (en iyi) işiten (en iyi) bilendir.”


  21/ENBİYÂ-5: Bel kâlû adgâsu ahlâmin belifterâhu bel huve şâır(şâırun) fel ye’tinâ bi âyetin kemâ ursilel evvelûn(evvelûne).
  “Hayır karışık rüyalardır. Hayır belki onu uydurdu. Hayır belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize (de) âyet (mucize) getirsin.” dediler.


  21/ENBİYÂ-6: Mâ âmenet kablehum min karyetin ehleknâhâ e fe hum yu’minûn(yu’minûne).
  Onlardan önce helâk ettiğimiz ülkelerden (hiç)biri îmân etmediler. Öyleyse onlar mı îmân edecekler?


  21/ENBİYÂ-7: Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
  Ve senden önce vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun.


  21/ENBİYÂ-8: Ve mâ cealnâhum ceseden lâ ye’kulûnet taâme ve mâ kânû hâlidîn(hâlidîne).
  Ve Biz onları (vahyettiğimiz ricalleri) yemek yemeyen bir beden (vücut) kılmadık. Ve onlar halidin (ebedî ölümsüz) değillerdir.


  21/ENBİYÂ-9: Summe sadaknâhumul va’de fe enceynâhum ve men neşâu ve ehleknel musrifîn(musrifîne).
  Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve müsrifleri (haddi aşanları) helâk ettik.


  21/ENBİYÂ-10: Lekad enzelnâ ileykum kitâben fîhi zikrukum e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).
  Andolsun ki; içinde sizi zikreden (sizden bahseden) bir kitap indirdik. Hâlâ akıl etmez misiniz?


  21/ENBİYÂ-11: Ve kem kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe’nâ ba’dehâ kavmen âharîn(âharîne).
  Ve Biz zalim olan nice ülkeleri kırdık (döktük yok ettik). Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik (yarattık).


  21/ENBİYÂ-12: Fe lemmâ ehassû be’senâ izâ hum minhâ yerkudûn(yerkudûne).
  Böylece (şiddetli) azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar.


  21/ENBİYÂ-13: Lâ terkudû verciû ilâ mâ utriftum fîhi ve mesâkinikum leallekum tus’elûn(tus’elûne).
  Kaçmayın ve orada şımartıldığınız (her isteğinizin yerine getirildiği) şeye (yere) ve meskenlerinize geri dönün ki (orada) sorgulanacaksınız.


  21/ENBİYÂ-14: Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
  “Yazıklar olsun bize! Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk.” dediler.


  21/ENBİYÂ-15: Fe mâ zâlet tilke da’vâhum hattâ cealnâhum hasîden hâmidîn(hâmidîne).
  Böylece onların bu davaları (şikâyetleri); Biz onları biçilmiş ekin (gibi) sönmüş hale getirinceye (ölünceye) kadar bitmedi.


  21/ENBİYÂ-16: Ve mâ halaknes semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn(lâıbîne).
  Biz; yeri göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun (eğlence) olsun diye yaratmadık.


  21/ENBİYÂ-17: Lev erednâ en nettehıze lehven lettehaznâhu min ledunnâ in kunnâ fâ’ılîn(fâ’ılîne).
  Eğer Biz eğlence edinmek isteseydik (bunu) yapacak olsaydık mutlaka onu Kendi katımızdan edinirdik.


  21/ENBİYÂ-18: Bel nakzifu bil hakkı alel bâtıli fe yedmeguhu fe izâ huve zâhik(zâhikun) ve lekumul veylu mimmâ tasıfûn(tasıfûne).
  Hayır Biz hakkı bâtılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o (bâtıl) zail olmuştur. Vasfettiğiniz (Allah'a isnat ettiğiniz) şeylerden dolayı size yazıklar olsun.


  21/ENBİYÂ-19: Ve lehu men fîs semâvâti vel ard(ardı) ve men indehu lâ yestekbirûne an ıbâdetihî ve lâ yestahsirûn(yestahsirûne).
  Semalardaki (göklerdeki) ve arzdaki (yerdeki) bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler (huzur namazını kılanlar) O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar.


  21/ENBİYÂ-20: Yusebbihûnel leyle ven nehâre lâ yefturûn(yefturûne).
  Onlar gece ve gündüz ara vermeden (Allah'ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler).


  21/ENBİYÂ-21: Emittehazu âliheten minel ardı hum yunşirûn(yunşirûne).
  Yoksa onlar arzdan (yerden) ilâhlar mı edindiler? Onları (o ilâhlar mı) diriltecek?


  21/ENBİYÂ-22: Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn(yasıfûne).
  Eğer ikisinde de (semada ve arzda) Allah'tan başka ilâhlar olsaydı ikisi de (yer de gök de) mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı (isnat ettikleri) şeylerden münezzehtir.


  21/ENBİYÂ-23: Lâ yus’elu ammâ yef’alu ve hum yus’elûn(yus’elûne).
  O (Allah) yaptığı şeylerden mesul (sorumlu) değildir. Ve onlar (yaptıklarından) mesuldür (sorgulanırlar).


  21/ENBİYÂ-24: Emittehazû min dûnihî âliheh(âliheten) kul hâtû burhânekum hâzâ zikru men maiye ve zikru men kablî bel ekseruhum lâ ya’lemûnel hakka fehum mu’ridûn(mu’ridûne).
  Yoksa O'ndan (Allah'tan) başka ilâhlar mı edindiler? “Haydi burhanınızı (kesin delilinizi) getirin. (İşte) bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir (kitabıdır).” de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir.


  21/ENBİYÂ-25: Ve mâ erselnâ min kablike min resûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa’budûn(fa’budûni).
  Ve senden önce: “Benden başka ilâh yoktur.” diye (kendisine) vahyetmediğimiz bir resûl göndermedik. Öyleyse (sadece) Bana kul olun!


  21/ENBİYÂ-26: Ve kâlûttehazer rahmânu veleden subhâneh(subhânehu) bel ıbâdun mukremûn(mukremûne).
  Ve: “Rahmân evlât edindi.” dediler. O Sübhan'dır (münezzehtir). Hayır (onlar kendilerine) ikram edilmiş kullardır.


  21/ENBİYÂ-27: Lâ yesbikûnehu bil kavli ve hum bi emrihî ya’melûn(ya’melûne).
  Onlar söz ile O'nun (Allah'ın önüne) geçmezler. Ve onlar O'nun (Allah'ın) emriyle amel ederler.


  21/ENBİYÂ-28: Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yeşfeûne illâ li menirtedâ ve hum min haşyetihî muşfikûn(muşfikûne).
  Onların önünde ve arkasında olan şeyleri (muhafız melekleri) bilir. Ve onlar (Allah'ın) rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar O'nun (Allah'ın) haşyetinden korkanlardır.


  21/ENBİYÂ-29: Ve men yekul minhum innî ilâhun min dûnihî fe zâlike neczîhi cehennem(cehenneme) kezâlike neczîz zâlimîn(zâlimîne).
  Ve onlardan kim: “Muhakkak ki ben O'ndan başka bir ilâhım.” derse işte o zaman onu cehennem ile cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.


  21/ENBİYÂ-30: E ve lem yerellezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ retkan fe fetaknâhuma ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin) e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).
  İnkâr edenler (kâfirler) semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?


  21/ENBİYÂ-31: Ve cealnâ fîl ardı revâsiye en temîde bihim ve cealnâ fîhâ ficâcen subulen leallehum yehtedûn(yehtedûne).
  Ve arzda (yeryüzünde) onları sarsar diye (sarsmaması için) dağlar kıldık. Ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki (böylece) onlar hidayete ererler (ulaşırlar).


  21/ENBİYÂ-32: Ve cealnes semâe sakfen mahfûzâ(mahfûzen) ve hum an âyâtihâ mu’ridûn(mu’ridûne).
  Ve semayı (gökleri) muhafaza edilmiş bir tavan kıldık. Ve onlar O'nun âyetlerinden yüz çevirenlerdir.


  21/ENBİYÂ-33: Ve huvellezî halakal leyle ven nehâre veş şemse vel kamer(kamere) kullun fî felekin yesbehûn(yesbehûne).
  Geceyi ve gündüzü Güneş'i ve Ay'ı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler.


  21/ENBİYÂ-34: Ve mâ cealnâ li beşerin min kablikel huld(hulde) e fe in mitte fe humul hâlidûn(hâlidûne).
  Ve senden önce bir beşeri ebedî (ölümsüz) kılmadık. Öyleyse sen ölürsen o zaman onlar ebedî mi olacaklar (ölmeyecekler mi)?


  21/ENBİYÂ-35: Kullu nefsin zâikatul mevt(mevti) ve neblûkum biş şerri vel hayri fitneh(fitneten) ve ileynâ turceûn(turceûne).
  Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerr fitneleri ile imtihan ederiz. Ve Bize döndürüleceksiniz.


  21/ENBİYÂ-36: Ve izâ reâkellezîne keferû in yettehızûneke illâ huzuvâ(huzuven) e hâzellezî yezkuru âlihetekum ve hum bi zikrir rahmâni hum kâfirûn(kâfirûne).
  Ve inkâr edenler (kâfirler) seni gördükleri zaman: “Sizin ilâhlarınızı zikreden (onlar hakkında konuşan) bu mu?” diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahmân'ın Zikri'ni (Kitabı'nı) inkâr edenlerdir.


  21/ENBİYÂ-37: Hulikal insânu min acel(acelin) seurîkum âyâtî fe lâ testa’cilûn(testa’cilûni).
  İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size âyetlerimi göstereceğim. Artık Benden acele istemeyin.


  21/ENBİYÂ-38: Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).
  “Eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zaman (yerine getirilecek)?” derler.


  21/ENBİYÂ-39: Lev ya’lemullezîne keferû hîne lâ yekuffûne an vucûhihimun nâre ve lâ an zuhûrihim ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).
  İnkâr edenler (cehennem) ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi.


  21/ENBİYÂ-40: Bel te’tîhim bagteten fe tebhetuhum fe lâ yestetî’ûne reddehâ ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).
  Hayır onlara (azap) ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye (geri çevirmeye) güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak.


  21/ENBİYÂ-41: Ve lekadistuhzie bi rusulin min kablike fe hâka billezîne sehırû minhum mâ kânû bihî yestehziûn(yestehziûne).
  Andolsun ki senden önce (de) resûllerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı.


  21/ENBİYÂ-42: Kul men yekleukum bil leyli ven nehâri miner rahmân(rahmâni) bel hum an zikri rabbihim mu’ridûn(mu’ridûne).
  “Sizi gündüz ve gece Rahmân'dan (Allah'ın azabından) kim korur?” de. Hayır onlar Rab'lerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.


  21/ENBİYÂ-43: Em lehum âlihetun temneuhum min dûninâ lâ yestetîûne nasre enfusihim ve lâ hum minnâ yushabûn(yushabûne).
  Yoksa onların Bizden men eden (azabımızdan onları koruyan) ilâhları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez. Ve onlara Bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz.


  21/ENBİYÂ-44: Bel metta’nâ hâulâi ve âbâehum hattâ tâle aleyhimul umur(umuru) e fe lâ yerevne ennâ ne’til arda nenkusuhâ min etrâfihâ e fehumul gâlibûn(gâlibûne).
  Hayır onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını Biz metalandırdık (faydalandırdık). Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hâlâ görmüyorlar mı? Öyleyse gâlip gelenler (üstün olanlar) onlar mı?


  21/ENBİYÂ-45: Kul innemâ unzirukum bil vahyi ve lâ yesmeus summud duâe izâ mâ yunzerûn(yunzerûne).
  De ki: “Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum.” Ve sağırlar uyarıldıkları zaman (uyarıldıkları) şeye daveti işitmezler.


  21/ENBİYÂ-46: Ve le in messethum nefhatun min azâbi rabbike le yekûlunne yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
  Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka: “Bize yazıklar olsun gerçekten biz zalimler olduk.” derler.


  21/ENBİYÂ-47: Ve nedaul mevâzînel kısta li yevmil kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey’â(şey’en) ve in kâne miskâle habbetin min hardelin eteynâ bihâ ve kefâ binâ hâsibîn(hâsibîne).
  Ve Biz kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize hesap görücüler kâfidir.


  21/ENBİYÂ-48: Ve lekad âteynâ mûsâ ve hârûnel furkâne ve dıyâen ve zikren lil muttekîn(muttekîne).
  Ve andolsun ki Biz Musa (A.S)'a ve Harun (A.S)'a takva sahipleri için Furkan'ı (Tevrat'ı) bir Işık (Nur) ve Zikir olarak verdik.


  21/ENBİYÂ-49: Ellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve hum mines sâati muşfikûn(muşfikûne).
  Onlar gaybde (görmedikleri halde) Rab'lerine huşû duyarlar. Ve onlar o saatten (kıyâmet saatinden) korkanlardır.


  21/ENBİYÂ-50: Ve hâzâ zikrun mubârekun enzelnâh(enzelnâhu) e fe entum lehu munkirûn(munkirûne).
  Ve bu Bizim indirdiğimiz Mübarek Bir Zikir'dir. Siz hâlâ O'nu inkâr edenler misiniz?


  21/ENBİYÂ-51: Ve lekad âteynâ ibrâhîme ruşdehu min kablu ve kunnâ bihî âlimîn(âlimîne).
  Ve andolsun ki daha önce İbrâhîm (A.S)'a rüşdünü (irşad yetkisini) verdik. Ve Biz onu (irşada ehil olduğunu) bilenlerdik.


  21/ENBİYÂ-52: İz kâle li ebîhi ve kavmihî mâ hâzihit temâsîlulletî entum lehâ âkifûn(âkifûne).
  (İbrâhîm A.S) babasına ve kavmine şöyle demişti: “Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir?”


  21/ENBİYÂ-53: Kâlû vecednâ âbâenâ lehâ âbidîn(âbidîne).
  “Babalarımızı ona (onlara) ibadet ediyor bulduk.” dediler.


  21/ENBİYÂ-54: Kâle lekad kuntum entum ve âbâukum fî dalâlin mubîn(mubînin).
  (İbrâhîm A.S): “Andolsun ki siz ve babalarınız apaçık dalâlettesiniz.” dedi.


  21/ENBİYÂ-55: Kâlû e ci’tenâ bil hakkı em ente minel lâıbîn(lâıbîne).
  “Sen bize hakkı mı getirdin yoksa sen (bizimle) oyun mu oynuyorsun?” dediler.


  21/ENBİYÂ-56: Kâle bel rabbukum rabbus semâvâti vel ardıllezî fatarahunne ve ene alâ zâlikum mineş şâhidîn(şâhidîne).
  “Hayır sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım.” dedi.


  21/ENBİYÂ-57: Ve tallâhi le ekîdenne asnâmekum ba’de en tuvellû mudbirîn(mudbirîne).
  Allah'a yemin olsun siz arkanızı döndükten (gittikten) sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım.


  21/ENBİYÂ-58: Fe cealehum cuzâzen illâ kebîren lehum leallehum ileyhi yerciûn(yerciûne).
  Sonra onları (putları) cüz cüz (parça parça) yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler (dönerler).


  21/ENBİYÂ-59: Kâlû men feale hâzâ bi âlihetinâ innehu le minez zâlimîn(zâlimîne).
  “Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir.” dediler.


  21/ENBİYÂ-60: Kâlû semi’nâ feten yezkuruhum yukâlu lehû ibrâhîm(ibrâhîmu).
  “Ona (kendisine) İbrâhîm denen gencin onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik.” dediler.


  21/ENBİYÂ-61: Kâlû fe’tû bihî alâ a’yunin nâsi leallehum yeşhedûn(yeşhedûne).
  “Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin! Böylece onlar şahit olurlar.” dediler.


  21/ENBİYÂ-62: Kâlû e ente fealte hâzâ bi âlihetinâ yâ ibrahîm(ibrahîmu).
  “Ey İbrâhîm! Bizim ilâhlarımıza bunu sen mi yaptın?” dediler.


  21/ENBİYÂ-63: Kâle bel fealehu kebîruhum hâzâ fes’elûhum in kânû yentıkûn(yentıkûne).
  (İbrâhîm A.S) şöyle dedi: “Hayır bunu onların büyüğü yaptı. Haydi eğer onlar konuşuyorlarsa (konuşabiliyorlarsa) onlara sorun!”


  21/ENBİYÂ-64: Fe receû ilâ enfusihim fe kâlû innekum entumuz zâlimûn(zâlimûne).
  Bunun üzerine kendilerine geldiler sonra da (kendileri için); “Muhakkak ki siz; siz zalimlersiniz.” dediler.


  21/ENBİYÂ-65: Summe nukisû alâ ruûsihim lekad alimte mâ hâulâi yentıkûn(yentıkûne).
  Sonra onların başları öne eğildi. (Hz. İbrâhîm'e): “Andolsun ki sen bunların konuşmadığını (konuşamadığını) biliyordun.” (dediler).


  21/ENBİYÂ-66: Kâle e fe ta’budûne min dûnillâhi mâ lâ yenfeukum şey’en ve lâ yadurrukum.
  (İbrâhîm A.S): “Hâlâ size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz?” dedi.


  21/ENBİYÂ-67: Uffin lekum ve li mâ ta’budûne min dûnillâh(dûnillâhi) e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).
  Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hâlâ akıl etmiyor musunuz?


  21/ENBİYÂ-68: Kâlû harrikûhu vansurû âlihetekum in kuntum fâılîn(fâılîne).
  “Eğer yapabilirseniz onu (İbrâhîm A.S'ı) yakın! Ve ilâhlarınıza yardım edin.” dediler.


  21/ENBİYÂ-69: Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrahîm(ibrahîme).
  “Ey ateş! İbrâhîm (A.S)'a (karşı) soğuk ve selâmet (zararsız) ol.” dedik.


  21/ENBİYÂ-70: Ve erâdû bihî keyden fe cealnâ humul ahserîn(ahserîne).
  Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat Biz onları daha çok hüsrana düşürdük.


  21/ENBİYÂ-71: Ve necceynâhu ve lûtan ilel ardılletî bâraknâ fîhâ lil âlemîn(âlemîne).
  Âlemler içinde bereketli kıldığımız arz'a onu ve Hz. Lut'u (ulaştırıp) kurtardık.


  21/ENBİYÂ-72: Ve vehebnâ lehu ishâk(ishâka) ve ya’kûbe nâfileh(nâfileten) ve kullen cealnâ sâlihîn(sâlihîne).
  Ve ona İshak (A.S)'ı ve nafileten (ilâveten) Yâkub (A.S)'ı vehbî (armağan) olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık.


  21/ENBİYÂ-73: Ve cealnâhum eimmeten yehdûne bi emrinâ ve evhaynâ ileyhim fi’lel hayrâti ve ikâmes salâti ve îtâez zekâh(zekâti) ve kânû lenâ âbidîn(âbidîne).
  Ve onları emrimizle hidayete erdiren (ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran) imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Ve onlar Bize kul oldular.


  21/ENBİYÂ-74: Ve lûtan âteynâhu hukmen ve ılmen ve necceynâhu minel karyetilletî kânet ta’melul habâis(habâise) innehum kânû kavme sev’in fâsikîn(fâsikîne).
  Ve Lut (A.S)'a hikmet ve ilim verdik. Ve habaîs (kötülükler ahlâksızlıklar) işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.


  21/ENBİYÂ-75: Ve edhalnâhu fî rahmetinâ innehu mines sâlihîn(sâlihîne).
  Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir.


  21/ENBİYÂ-76: Ve nûhan iz nâdâ min kablu festecebnâ lehu fe necceynâhu ve ehlehu minel kerbil azîm(azîmi).
  Ve Nuh (A.S) daha önce nida etmişti (seslenmiş dua etmişti). Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Böylece onu ve ehlini (ailesini) büyük bir üzüntüden kurtardık.


  21/ENBİYÂ-77: Ve nasarnâhu minel kavmillezîne kezzebû bi âyâtinâ innehum kânû kavme sev’in fe agraknâhum ecmaîn(ecmaîne).
  Ve âyetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk.


  21/ENBİYÂ-78: Ve dâvude ve suleymâne iz yahkumâni fîl harsi iz nefeşet fîhi ganemul kavm(kavmi) ve kunnâ li hukmihim şâhidîn(şâhidîne).
  Dâvud (a.s) ve Süleyman (a.s) bir kavmin koyunlarının gece (çobansız olarak) içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve Biz onların hükmüne şahittik.


  21/ENBİYÂ-79: Fe fehhemnâhâ suleymân(suleymâne) ve kullen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yusebbihne vet tayr(tayre) ve kunnâ fâılîn(fâılîne).
  Böylece onu (bu hükmü) Süleyman (a.s)'a anlattık. Ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Dâvud (a.s)'la beraber tesbih eden (etsinler diye) dağları ve kuşları musahhar (emrine amade) kıldık. Ve (bunları) yapan Biziz.


  21/ENBİYÂ-80: Ve allemnâhu san’ate lebûsin lekum li tuhsınekum min be’sikum fe hel entum şâkirûn(şâkirûne).
  Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise (zırh) yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenler(den) misiniz?


  21/ENBİYÂ-81: Ve li suleymâner rîha âsıfeten tecrî bi emrihî ilel ardılletî bâreknâ fîhâ ve kunnâ bi kulli şey’in âlimîn(âlimîne).
  Ve fırtınalı rüzgâr Hz. Süleyman içindi. (Rüzgâr) bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve Biz herşeyi bileniz (biliriz).


  21/ENBİYÂ-82: Ve mineş şeyâtîni men yegûsûne lehu ve ya’melûne amelen dûne zâlik(zâlike) ve kunnâ lehum hâfızîn(hâfızîne).
  Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar (da) vardı. Ve onları (onun emrinde) muhafaza eden Bizdik.


  21/ENBİYÂ-83: Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).
  Ve Hz. Eyüp Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.”


  21/ENBİYÂ-84: Festecebnâ lehu fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhu ehlehu ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn(âbidîne).
  Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Böylece zarar veren şeyi giderdik (hastalığı iyileştirdik). Kullara bir zikir (öğüt) ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini (ailesini) ve onlarla beraber bir mislini daha verdik.


  21/ENBİYÂ-85: Ve ismâîle ve idrîse ve zelkifl(zelkifli) kullun mines sâbirîn(sâbirîne).
  Ve Hz. İsmail ve Hz. İdris ve Hz. Zelkifli; hepsi sabredenlerdendir.


  21/ENBİYÂ-86: Ve edhalnâhum fî rahmetinâ innehum mines sâlihîn(sâlihîne).
  Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir.


  21/ENBİYÂ-87: Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).
  Ve Zennûn (Yunus A.S) gadaba gelerek (öfkelenerek) gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti. Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: “Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhan'sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben zalimlerden oldum.”


  21/ENBİYÂ-88: Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi) ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).
  Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve onu gamdan (üzüntüden kederden) kurtardık. Ve Biz mü'minleri işte böyle kurtarırız.


  21/ENBİYÂ-89: Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).
  Ve Hz. Zekeriya Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Rabbim beni tek başıma bırakma ve Sen varislerin en hayırlısısın.”


  21/ENBİYÂ-90: Festecebnâ leh(lehu) ve vehebnâ lehu yahyâ ve aslahnâ lehu zevceh(zevcehu) innehum kânû yusâriûne fil hayrâti ve yed’ûnenâ regaben ve rehebâ(reheben) ve kânû lenâ hâşiîn(hâşiîne).
  Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve ona Yahya (A.S)'ı hibe (armağan) ettik. Ve onun için zevcesini de ıslâh ettik (çocuğu olabilecek duruma getirdik). Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve Bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar Bize huşû duyanlardı.


  21/ENBİYÂ-91: Velletî ahsanet fercehâ fe nefahnâ fîhâ min rûhinâ ve cealnâhâ vebnehâ âyeten lil âlemîn(âlemîne).
  Ve o (Hz. Meryem) ırzını korudu. O zaman Biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu âlemlere âyet (ibret) kıldık.


  21/ENBİYÂ-92: İnne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fa’budûn(fa’budûni).
  Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz (topluluğunuz dîniniz) tek bir ümmettir (dîndir). Ve Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana kul olun!


  21/ENBİYÂ-93: Ve tekattaû emrehum beynehum kullun ileynâ râciûn(râciûne).
  Ve emirlerini (uygulamalarını) kendi aralarında böldüler (fırkalara ayrıldılar). Hepsi Bize dönecek olanlardır.


  21/ENBİYÂ-94: Fe men ya’mel mines sâlihâti ve huve mu’minun fe lâ kufrâne li sa’yih(sa’yihî) ve innâ lehu kâtibûn(kâtibûne).
  O halde kim mü'min olarak salihat (nefs tezkiyesi) yaparsa bundan sonra onun gayretleri (kazandığı dereceler) örtülmez (eksilmez yok olmaz). Ve muhakkak ki Biz onu yazanlarız.


  21/ENBİYÂ-95: Ve harâmun alâ karyetin ehleknâhâ ennehum lâ yerciûn(yerciûne).
  Ve helâk ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi (yeniden hayata getirilmesi) haramdır (imkânsızdır).


  21/ENBİYÂ-96: Hattâ izâ futihat ye’cûcu ve me’cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn(yensilûne).
  Nihayet yecüc ve mecüc (sedleri) açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar.


  21/ENBİYÂ-97: Vakterabel va’dul hakku fe izâ hiye şahısatun ebsârullezîne keferû yâ veylenâ kad kunnâ fî gafletin min hâzâ bel kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
  Ve hak vaad yaklaştı. İşte o zaman kâfir olanların gözleri (korku ile) büyür. (Derler ki): “Bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz (kendimize zulmetmişiz).”


  21/ENBİYÂ-98: İnnekum ve mâ ta’budûne min dûnillâhi hasabu cehennem(cehenneme) entum lehâ vâridûn(vâridûne).
  Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız cehennem yakıtısınız (odunusunuz). Siz ona girecek olanlarsınız.


  21/ENBİYÂ-99: Lev kâne hâulâi âliheten mâ veradûhâ ve kullun fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
  Eğer onlar gerçekten ilâhlar olsaydılar oraya (cehenneme) girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyyen kalacak olanlardır.


  21/ENBİYÂ-100: Lehum fîhâ zefîrun ve hum fîhâ lâ yesmeûn(yesmeûne).
  Onlar orada (ızdırap ile) inlerler. Ve onlar orada (bir şey) işitmezler.


  21/ENBİYÂ-101: İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub’adûn(mub’adûne).
  Muhakkak ki Bizden kendilerine hüsna (güzellikler) ulaşanlar (yazılanlar) işte onlar ondan (cehennemden) uzaklaştırılanlardır.


  21/ENBİYÂ-102: Lâ yesme’ûne hasîsehâ ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn(hâlidûne).
  Onun (cehennemin) uğultusunu işitmezler. Ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedî kalacak olanlardır.


  21/ENBİYÂ-103: Lâ yahzunuhumul fezeul ekberu ve tetelakkâhumul melâikeh(melâiketu) hâzâ yevmukumullezî kuntum tûadûn(tûadûne).
  O en büyük dehşet (korku) onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar (ve derler ki): “Bu sizin vaadolunduğunuz gününüzdür.”


  21/ENBİYÂ-104: Yevme natvis semâe ke tayyis sicilli lil kutub(kutubi) kemâ bede’nâ evvele halkın nuîduh(nuîduhu) va’den aleynâ innâ kunnâ fâılîn(fâılîne).
  O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halketmeye başladığımız gibi (eski durumuna) iade edeceğiz (geri döndüreceğiz). Bizim üzerimizde bir vaaddir. Muhakkak ki (bunu) yapacak olan Biziz.


  21/ENBİYÂ-105: Ve lekad ketebnâ fîz zebûri min ba’diz zikri ennel arda yerisuhâ ıbâdiyes sâlihûn(sâlihûne).
  Andolsun ki; zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık.


  21/ENBİYÂ-106: İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidîn(âbidîne).
  Muhakkak ki abidler (Allah'a kul olanlar) kavmi için bunda elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.


  21/ENBİYÂ-107: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne).
  Seni Biz sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.


  21/ENBİYÂ-108: Kul innemâ yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun) fe hel entum muslimûn(muslimûne).
  De ki: “Bana sizin ilâhınızın sadece tek bir ilâh olduğu vahyedildi.” Öyleyse siz müslümanlar mısınız (Allah'a teslim olanlar) mısınız?


  21/ENBİYÂ-109: Fe in tevellev fe kul âzentukum alâ sevâ’(sevâin) ve in edrî e karîbun em baîdun mâ tûadûn(tûadûne).
  Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki: “Size müsavi olarak (herkese eşit şekilde) (Allah'ın emirlerini) bildirdim (ilân ettim). Vaadolunduğunuz şey (azap) uzak mı yoksa yakın mı (eğer) ben bilseydim (bilmiyorum).”


  21/ENBİYÂ-110: İnnehu ya’lemul cehre minel kavli ve ya’lemu mâ tektumûn(tektumûne).
  Muhakkak ki O sözün cehrî olanını (açıkça söylenenini) ve ketmettiklerinizi (gizlediklerinizi) bilir.


  21/ENBİYÂ-111: Ve in edrî leallehu fitnetun lekum ve metâun ilâ hîn(hînin).
  Eğer bilsem (bilmiyorum) belki de o (erteleme) sizin için bir imtihandır. Ve belli bir zamana kadar bir meta (faydalanma)dır.


  21/ENBİYÂ-112: Kâle rabbıhkum bil hakk(hakkı) ve rabbuner rahmânul musteânu alâ mâ tasıfûn(tasıfûne).
  Dedi ki: “Rabbim hak ile hüküm ver. Ve bizim Rabbimiz sizin (yanlış) vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahmân (Allah)'dır.”
  Ümit54, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah razı olsun teşekürler..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş