Allah Resulü(s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“Kim şöyle derse Allah Teala o kimseyi cennetine dahil eder”

Bismillahirrahmanirrahim


Allahümme fatıres semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeh* İnni a’hedü ileyke fi hazihil hayatid dünya

* İnni eşhedü la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek

* Ve enne muhammeden abdüke ve rasulük

*Fe inneke in tekilni ila nefsi tükarribni mineş şerri ve tübaıdni minel hayri ve inni la esiku illa bi rahmetik

* Fec’al li ındeke ahden tüveffinihi yevmel kıyameh

* İnneke la tuhliful miad

(Kenzul-Ummal sh-228)