Az yemenin dindeki önemi ve faydaları
Az yemenin yararları ve önemi
Az Yemekle İlgili Hadisler

Az yemek yemenin dindeki önemini az yemekle ilgili hadisleri ve az yemenin yararlarını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz

Az yemede kalbin (gönlün) safâsı inceliği hassâsiyeti vardır Gönlün Hakk'a bağlılığı artar Çok yemede kalp katılığı oluşur; giderek kalbin nuru kaybolur Nitekim Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivâyet edilir:

"Kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin Fazla suyun ekinleri öldürdüğü gibi muhakkak fazla yemekle de kalp ölür" "Rasûl-i Ekrem (sas) karnını tamamen doyurmaz ve şöyle buyururdu: "Mü'min karnını tamamen doyurmaz" (Dârimî Vesâyâ 1 hadis no: 108) Az yemek; insana tembellik uyuşukluk ve ahmaklık veren fazla uykuyu giderir Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiç bir şeyle kırılmaz Çok yiyenin gafleti artar O yüzden Peygamberimiz (sas) az yeme hakkında ısrarlı tavsiyelerde bulunmuştur: “Âdem oğlu midesinden/karnından daha şerli/fena bir kap doldurmamıştır Belini doğrultacak birkaç lokmacık ona yeter Yok birkaç lokma ile yetinmeyecekse (nefsinin galebesiyle) ille de midesini dolduracaksa hiç olmazsa onu üçe ayırsın: (Karnının) Üçte birini yemeğe üçte birini içeceğine/suya üçte birini de nefesine (ayırsın; üçte birden fazlasına yemek koymasın)” (Tirmizî Zühd 47 hadis no:

2381; İbn Mâce Et’ıme 50 hadis no: 3349)


Bu hadis-i şerifte mide öncelikle bir kaba ve içerisine bir şeyler konan zarfa benzetilmekte böylece değer itibariyle düşürülmektedir Zira kap ve zarf gâye değil; vâsıtadırlar Kendi zatları sebebiyle değil; içlerine konan şeyler sebebiyle kıymet taşırlar Öyle ise onlar değil; içlerine konan şeyler asıldır Hadis mîdeye ayrıca “şerli” sıfatı vererek ikinci bir değerden düşürmeye tâbi tutmaktadır Yani mide sıradan bir kap değil; zarar veren şer getiren bir kaptır Mideyi çok doldurmanın dinî tıbbî zararları vardır; dengesiz kalitesiz beslenmenin nice hastalığa sebep olması söz konusudur “Kimin fikri fazla ise yemesi azdır; kimin tefekkürü azsa yemesi çok kalbi de katıdır” (Kütüb-i Sitte c 11 s 126) “Bu mal tatlı ve hoştur Ama bilin; kim onu nefsânî hırsla alırsa yediği halde doymayan kimse gibi olur” (Kütüb-i Sitte c 11 s 126)

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: ‘Rasulullah (sas) kâfir bir misafir ağırlamıştı Derhal onun için bir keçinin sağılmasını emretti Keçi sağıldı O kâfir onun sütünü içti Sonra diğer bir keçinin daha sağılmasını emretti (adam doymadı) Bu sûretle tam yedi keçinin sütünü içti Adam yatıp sabah olunca müslüman olduRasulullah bir keçi sağılmasını emretti Adam onun sütünü içti sonra ikinci bir keçi daha sağıldı Fakat bunun sütünü tamamen içemedi Bunun üzerine Rasulullah (sas): “Mü’min bir mideye içer; kâfir ise yedi mideye içer” buyurdular’ (Buhâri Et’ıme 12; Müslim Eşribe 186 -2063; Tirmizî Et’ıme 20 -1820-; Muvattâ Sıfatu’n Nebî 10 -2 924-) Hadisin başka rivâyetinde “Bu gün o mü’mindir bir tek mideye yedi Dün ise yedi mideye yemişti Kâfir yedi mideye yer mü’min ise tek bir mideye yer” Ve artık müslüman olan Ebû Gazvan’a “Senin dün yedi miden vardı; Bugün ise tek miden var!” (Hadisin farklı rivâyetleri için bkz KSitte 11/123)

Muhaddisler ve âlimler kâfirlerin yedi mideye yemesi konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşler cidden çok yönlü değerlendirmeler yapmışlardır (Bu değerlendirmelerin özeti olarak yedi sayfa tutarında açıklamalar için bkz K Sitte c 11 s 122-128) Ulemâ bu konuda der ki: Hadis-i şeriflerde dünyalık (yeme-içme) hususunda azlığa teşvik bunda zühd ve harama gitmeden elde edilene kanaat etmeye rağbet vardır Akıllı kimseler hep açlığı övmüşler çok yemeyi zemmetmişlerdir Yeme hususunda insanlar üç kısımdır: Bir grup vardır her yiyeceği ihtiyaç olsa da olmasa da yer Bu câhil takımın amelidir Bir grup vardır acıktığı zaman açlığı örtecek kadar (aşırılığa kaçmaksızın doyuncaya kadar) yer Bir grup da vardır ki bunlar nefislerini açlığa mahkûm ederler bu davranışlarıyla nefsin şehvetini kırıp dizginlemek murad ederlerBunlar yedikleri vakit ihtiyaçlarını örtecek kadar yerler (Kütüb-i Sitte c 11 s 128)

Peygamberimiz aza kanaat etme ve az yeme ve beraber yiyenlerin sayısı arttıkça yemeğin bereketinin de artacağı konusundaki meşhur bir hadiste de şöyle buyurur: “İki kişinin yiyeceği üç kişiye de yeter Üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter” (Buhâri Et’ıme 11; Müslim Eşribe 178 -2058-; Tirmizî Et’ıme 21 -1821-; Muvattâ Sıfatu’n Nebî 20 52 928) Bu hadisin İbn Mâce’de gelen bir rivâyeti ise şöyledir: “Bir kişinin yemeği iki kişiye kâfidir İki kişinin yemeği üç-dört kişiye kâfidir Dört kişinin yemeği beş-altı kişiye kâfidir” “Birlikte yiyin ayrı ayrı yemeyin; zira beraber olunca bir kişilik yemek iki kişiye de yeter” (Kütüb-i Sitte c 11 s 129)

Bir zât Rasulullah’ın yanında öğürmüştü Rasulullah ona şöyle buyurdu: “Öğürtünü/ geğirmeni bizden uzak tut Zira dünyada insanların en çok doymuş olanları Kıyâmet günü en çok aç kalacak olanlardır” (Tirmizî Kıyâmet 38 -2480-; İbn Mâce Et’ıme 50 -3350-) Hadiste öğürtü/geğirti diye tercüme edilen 'cüşâ' kelimesi: “doyma sırasında mideden çıkan gaz” diye târif edilir ki çok yemenin belirtisidir Rasûlullah öğürmeyi kınamakla onun sebebi olan çok yemeyi takbih etmiş olmaktadır; nitekim hadisin devamından çok yemenin kötülüğü rahatlıkla anlaşılmaktadır Dolayısıyla bu hadis-i şerif çok yemenin ölçüsü hakkında bir ipucu vermektedir: Öğürme oluşturacak kadar yememek gerekir Zira öğürme çok yemeden oluşurYoksa Rasûlullah gayr-ı irâdî olarak meydana gelen bir olaydan dolayı kimseyi kınamazdı Öğürme irâdî değildir; ama ona sebep olan çok yeme irâdeye bağlıdır

Münâvi bu hadisi şu mânâda açıklar: Esasen bu derece fazla yemek tıbben de yasaklanmıştır İyice tokluk kişiyi şeytana yaklaştırır nefsi azdırır ve tuğyâna atar; açlık ise şeytanın yollarını daraltır nefsin hâkimiyetini kırar Böylece onların şerlerini bertaraf eder Tokluktan insanda çok değişik arzu ve hırslar harekete geçebilir Bu da âhiret açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir (3)

Acıkmadan yemek yenmeyeceği ve mideyi fazla doldurmama ile ilgili şu olay meşhurdur: Asr-ı Saâdette hükümdarlardan biri Hz Peygamber (sas)'e hizmet için bir doktor göndermişti Bu tabip Rasul-i Ekrem'in yanında uzun müddet kalarak ashâb ve ehl-i beytten hastaları tedâvi için beklemiş fakat tedâviye çok az kimsenin muhtaç olduğuna şâhit olarak memleketine dönmek için izin isteyince az hastalanmanın sebebi hakkında Hz Peygamber "Ashâbın iyice acıkmadıkça yemek yemediklerini ve yemekten iyice doymadan ayrıldıklarını" söylemiştir (4) İbn Sîna da "yediğiniz yemeği hazmetmeksizin yemek yemekten sakının" diyor (5)

Az yemek konusunda bugünün tıbbı da şöyle diyor: Sofradan doymamış olarak kalkmalı mideyi alabildiği kadar doldurmaya çalışmamalıdır Bazı doktorlar yiyeceklerin miktarı rejimden daha önemlidir derlerMideye fenalık etmenin başlıca yolları: Çok sık yemek çok fazla yemek çok sıcak veya çok soğuk şeyler yemek yeteri kadar çiğnememek alkol vb şeyler kullanmaktır (6)

Eskiden kuvvetli gıdalar almakla ve çok yemekle sağlıklı olunacağı ve daha uzun yaşanacağı zannedilirdiHalbuki şimdi tıp ilmi de az yemeyi tavsiye ediyor Araştırmacılar farelere her zamanki yedikleri normal yiyeceği azaltarak sadece yüzde kırkını verdiler Neticede bunların ömürlerinin uzadığını gördüler

R Walford gibi bilim adamları insanlar da az yer ve açlık çekerlerse daha çok yaşayacaklarına inanıyorWalford ve üç meslektaşı kendilerine iki sene süreyle az kalorili bir diyet uyguladılar Neticede tansiyonlarının ve kandaki kolestrol seviyelerinin düştüğünü gördüler Bugünkü tıp ilmi şişmanlığı bir hastalık fazla yemeyi de zehir olarak kabul etmektedir Bilim adamları ayrıca sağlıklı ve uzun ömürlü olmak isteyenlere sigara ve içki içmemeyi bol jimnastik yapmayı ve az yağlı yemeyi tavsiye ediyorlarAmerika Milli Yaşlanma Enstitüsü Araştırmaları tarafından bildirildiğine göre küçük canlılarda ispatlanan az yiyerek daha uzun yaşama kuralı maymunlarda ve insanlarda da geçerli olabilir

Hayatı boyunca az yemeyi prensip edinen Peygamberimiz ümmeti hakkında korktuğu şeylerden birini çok yeme hastalığı olarak sayar: “Benden sonra ümmetim için üç hususta korkuyorum Bunlar sapık arzular bilgiden sonra gaflet çok yemek ve şehvetlere tutulmaktır” (Câmiu’s Sağîr 1/13)

İlim de kabul etmektedir ki çok yemek zararlıdır Romatizma kalp hastalıkları kan dolaşımındaki bozukluklar şeker vb hastalıklarda en büyük etkenlerin başında çok yemek yemek gelir Çok yemenin sonucu vücut lüzumundan fazla kilo alır ki bu sebeple kalbin etrafı yağ tabakasıyla kaplandığı için insan rahat nefes alıp veremez Kollestrin (kanda yağ birikmesi) denilen hastalığın başlıca sebebi yine çok yemektir Çok yemek neticesinde böbrekler vaktinden önce yorulur ve bozulur görevini yapamaz olurMide doğal şeklini kaybeder büyür elastikiyetini koruyamaz Dolayısıyla yenilenleri kolay kolay hazmedemez Bu yüzden bütün vücut da rahatsız hale gelir Çok kere mide ülseri mide veya kalın bağırsakta çıban da meydana gelir Bu saydıklarımız ve daha birçok rahatsızlıklar hep çok yiyip içme neticesi meydana gelen zararlardandır Bu gibi hastalıkların oruç tutulmayan yerlerde ve oruç tutmayan kimselerde daha çok bulunduğunu hatırlatalım

Alıntı