Kur'an'da sure isimlerinin anlamları

Kur’an-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle sure içinde anlatılan bir olaydan bir kavramdan bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır. Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir. Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

1-Fatiha: Açılış Suresi Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın ’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7-Araf: Orta Yer Suresi 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8-Enfal: Ganimetler Suresi Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9-Tevbe: Tövbe Suresi ismini 104. ayetinde yer alan ’ın tövbeleri çokça kabul ettiği çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10-Yunus: Yunus Suresi Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11-Hud: Hud Suresi Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12-Yusuf: Yusuf Suresi Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi 13. ayetinde gök gürültüsünün ’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14-İbrahim: İbrahim Suresi 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15-Hicr: Hicr Suresi adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır.

16-Nahl: Arı Suresi 68-69. ayetlerinde ’ın balarısına dağlardan ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi ’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18-Kehf: Mağara Suresi 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19-Meryem: Meryem Suresi Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22-Hac: Hac Suresi Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23-Müminun: İnananlar Suresi İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24-Nur: Işık Suresi ismini 35. ayetinde yer alan ve ’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25-Furkan: Ayırıcı Suresi ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26-Şuara: Şairler Suresi 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27-Neml: Karınca Suresi ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30-Rum: Romalılar Suresi ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31-Lokman: Lokman Suresi ismini ’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32-Secde: Secde Suresi ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34-Sebe: Sebe Suresi ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35-Fâtır: Yaratan Suresi ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38-Sad: Sad Suresi Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39-Zümer: Yığınlar Suresi 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40-Gafir (Mü’min Suresi Bağışlayan Suresi ’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42-Şura: Danışma Suresi 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi ismini 35. ayetinde ’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.

44-Duhan: Duman Suresi ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47-Muhammed: Muhammed Suresi ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48-Fetih: Fethetmek Suresi ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49-Hucurat: Odalar Suresi ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50-Kaf: Kaf Suresi adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52-Tur: Tur Dağı Suresi adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53-Necm: Yıldız Suresi adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54-Kamer: Ay Suresi adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55-Rahman: Merhametli Suresi ismini 1. ayetinde yer alan ’ın Rahman isminden almıştır.

56-Vakıa: Olay Suresi 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57-Hadid: Demir Suresi 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59-Haşr: Toplanma Suresi adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

ALINTIDIR.