Hassas Denge...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. ” (Yasin 37383940)

Rasûlullah (sav) buyuruyor:


“Al*lâh’ın ya*rat*tık*la*rı üze*rin*de te*fek*kür edin…” (Dey*le*mî II 56; Hey*se*mî I 81)

Kâinatta hiçbir şey abes yaratılmamıştır. Yaratılışın hikmet ve gâyelerini her zerre lisân-ı hâl denilen kendine has bir lisân ile beyân etmekte gönülleri îmâna ve Allah muhabbetine çekmektedir. İşte gerçek tefekkür bu beyanları lâyıkıyla okuyabilmektir.

Kâinattaki varlıkları hayat ve hâdiseleri sırf baş gözüyle seyretmek olgun bir idrâk için kâfî değildir. Seyredişin bir de zihin ve gönlün müşterek faâliyeti olan tefekkür ile olgunlaştırılarak ibret nazarıyla temâşâ sûretinde gerçekleştirilmesi îcâb eder. Ancak bu sâyede kâinattaki ilâhî kudret tecellîleri rûha apayrı bir zindelik kuvvet ve kemâlât kazandırır. (Osman Nuri Topbaş Gönül Bahçesinden Öyle Bir Rahmet ki Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna...

er- Rahîm: Ahirette sadece mü’min kullarına karşı merhametli.

ALINTIDIR.