Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Kıssaları

Allah tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara kendi dinini tebliğ edecek Peygamberler göndermiştir Kuran'da da dikkat çekildiği gibi bu Peygamberlerin tüm davranışları ahlaki özellikleri müminler için örnektir Allah müminlere Peygamberleri örnek almayı tavsiye etmiştir:

Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır (Ahzab Suresi 21)

Bu nedenle de her mümin Kuran'da Peygamberlerle ilgili bildirilen herşeyi dikkatle inceleyerek onların yaşamlarını gösterdikleri güzel ahlak örneklerini Allah'a olan derin bağlılıklarını öğrenmelidir Ki böylece dünya üzerinde yaşamış olan en kıymetli insanların üstün ahlakına talip olabilsin…

Ayrıca Kuran'da Peygamberle ilgili olarak anlatılan her olay kuşkusuz tüm müminlerin hayatı için de aydınlatıcı ve yol göstericidir Çünkü "yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Bakara Suresi 214) ayetinin hükmüne göre Peygamberlerin ve beraberindekilerin yaşadıklarının benzerlerini onların izindeki müminler de yaşamaya devam edeceklerdir

Bu nedenle Kuran'da anlatılan Peygamberlerin yaşam şekillerini dikkatli bir şekilde incelemek mümine büyük yarar sağlayacaktır Allah Kuran'da Peygamber kıssalarının "temiz akıl sahipleri" için ibretler içerdiğini bildirmektedir:


Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz değildir ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı herşeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir (Yusuf Suresi 111)

HER KAVME PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞTİR

Şüphesiz Biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın (Fatır Suresi 24)


Andolsun Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün (Nahl Suresi 36)


Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz (Şuara Suresi 208)

HER KAVME KENDİ LİSANIYLA PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞTİR


Biz hiçbir elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır dilediğini hidayete erdirir O üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir (İbrahim Suresi 4)


Andolsun Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana aktarıp-anlattık ve kimini anlatmadık Herhangi bir elçiye Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti getirmek olacak şey değildir Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir ve işte burada (hakkı) iptal etmekte (istekli) olanlar hüsrana uğramışlardır (Mümin Suresi 78)

PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ AMACI


Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse artık onlar için korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır (Enam Suresi 48)


Bu halkı habersizken Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır (Enam Suresi 131)

Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik Ancak insanların çoğu bilmiyorlar (Sebe Suresi 28)
Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi) Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın Allah üstün ve güçlü olandır hikmet ve hüküm sahibidir (Nisa Suresi 165)

PEYGAMBERLERE İTAAT VE MÜKAFATI


Ey iman edenler Allah'tan sakınıp-korkun ve O'nun elçisine iman edin size kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin Allah çok bağışlayandır çok esirgeyendir (Hadid Suresi 28)

Allah'a ve elçisine itaat edin ki merhamet olunasınız (Al-i İmran Suresi132)

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik) Kim iman edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir (Talak Suresi11)
Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü'min olanların sözü: "İşittik ve itaat ettik" demeleridir İşte felaha kavuşanlar bunlardır Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır (Nur Suresi 51-52)

Ey Ademoğulları içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur onlar mahzun olmayacaklardır (Araf Suresi 35)

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberler doğrular (ve doğrulayanlar) şehidler ve salihlerle beraberdir Ne iyi arkadaştır onlar (Nisa Suresi 69)

Peygamber'e İtaat Allah'a İtaattir


Kim Resûl'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur Kim de yüz çevirirse Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik (Nisa Suresi 80)


Peygamberler İnsanlardan Karşılık Beklememiştir
İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum O (Kur'an) alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir" (En'am Suresi 90)

Sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun O alemler için yalnızca bir 'öğüt ve hatırlatmadır' (Yusuf Suresi 103-104)
Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: "Ey kavmim elçilere uyun" dedi "Sizden ücret istemeyenlere uyun onlar hidayet bulmuş kimselerdir" (Yasin Suresi 20-21)

Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik De ki: "Ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum" (Furkan Suresi 56-57)

De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: "Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz sonra düşünmeniz Sizin sahibiniz (veya arkadaşınız olan Peygamber)de hiçbir delilik yoktur O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır" De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun Benim ecrim (ücretim) yalnızca Allah'a aittir O herşeye şahid olandır" (Sebe Suresi 46-47)

PEYGAMBERLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER KARŞISINDA SABRETMELERİNİ ÖĞÜTLEYEN AYETLER


Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir Eğer ceza verecekseniz size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme (Nahl Suresi 125-127)


Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin (Taha Suresi 129-130)


Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın Gerçekten biz sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz (Yasin Suresi 76)
Onların hidayete ermesi senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir Hayır olarak her ne infak ederseniz kendiniz içindir Zaten siz ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir (Bakara Suresi 272)

Kesin olarak biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar (En'am Suresi 33)

Sen onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma (Neml Suresi 70)


Sen artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin
Çünkü gerçekten sen ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin
Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin işte Müslüman olanlar bunlardır (Neml Suresi 79-81)

Bunlar apaçık olan Kitabın ayetleridir Onlar mü'min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin (öyle mi?) Dilersek onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de ona boyunları eğilmiş kalıverir (Şuara Suresi 2-4)

Ey Peygamber kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "İnandık" diyenlerle Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin Onlar yalana kulak tutanlar sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır Onlar kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar "Size bu verilirse onu alın o verilmezse ondan kaçının" derler Allah kimin fitne(ye düşme)sini isterse artık onun için sen Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın İşte onlar Allah'ın kalplerini arıtmak istemedikleridir Dünyada onlar için bir aşağılanma ahirette onlar için büyük bir azab vardır (Maide Suresi 41)


Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup-ayrıl (Mümezzil Suresi 10)


Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz Ki onlar Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir Andolsun onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et (Hicr Suresi 94-99)


Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ancak Allah dilediğini hidayete erdirir; O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir (Kasasl Suresi 56)

PEYGAMBERLERE İTAATSİZLİK VE CEZASI

Allah'ı ve elçilerini (tanımayıp) inkar eden Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen "Bazısına inanırız bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler İşte bunlar gerçekten kafir olanlardır Kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır (Nisa Suresi 150-151)


Gerçekten Allah'a ve Resûlü'ne karşı başkaldıranlar kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır Oysa Biz apaçık ayetler indirdik Kafirler için küçültücü bir azap vardır (Mücadele Suresi 5)
Ülkelerden niceleri vardır ki Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine karşı gelip azmışlar böylece Biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görülmedik bir azapla azaplandırmışız (Talak Suresi 8)
Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar Onun için alçaltıcı bir azab vardır (Nisa Suresi 14)

Sonra birbiri peşisıra elçilerimizi gönderdik; her ümmete kendi elçisi geldiğinde onu yalanladılar Böylece biz de onları (yıkıma uğratıp yok etmede) kimini kiminin izinde yürüttük ve onları (tarihin anlatıp aktardığı) bir olay kıldık İman etmeyen kavim için yıkım olsun (Müminun Suresi 44)

ALINTIDIR.