Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hurûfu Mukatta (Mukatta Harfleri)


  HURÛFU MUKATTA (MUKATTAA HARFLERİ)

  “Mukattaa” kelimesi Arapça bir isimdir. Kat’edilmiş kesilmiş; kesik ayrı manalarına gelir. “Hurûfu Mukatta” mürekkep/birleşik bir isimdir; ayrı ayrı yazılmış bitişik olmayan harfler demektir.

  İslâmi ilimler terminolojisinde ise Kur’ân-ı Kerim’de bazı sûrelerin ilk ayeti olarak gelen Elif Lâm Mîm Elif Lâm Râ Hâ Mîm Hâ Mîm Ayn Sîn Kaaf gibi birkaç harften oluşan bazen de Sâd Kaaf Nûn gibi bir harften meydana gelen bağımsız harflere “Hurûfu Mukattaa” denir. Bu harflerin manalarının ne olduğu hususunda başlıca iki görüş vardır:

  Birinci görüşe göre bu harflerin manasını Allah’tan başka kimse bilemez. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) "Allah’ın her kitabında bir sırrı vardır. Kur’an’daki sırrı da sûrelerin başlarında bulunan harflerdir. Her kitabın bir özü vardır. Kur’ân’ın özü de bu hece harfleridir” dediği rivayet edilir. Bu görüşü benimseyenler bu harflerin tefsirinden şiddetle kaçınmışlardır. Bunlara göre Hurûfu Mukattaa’dan muradın ne olduğunu kesin olarak Allah’ın bileceğini bu harflerin de müteşâbihattan olduğunu alimlerin bunları anlamada aciz olduklarını söylerler.

  İkinci görüşe göre Allah’ın kitabında insanların anlayamayacakları şeylerin bulunması doğru olmaz. Çünkü Allah Teala Kur’ân-ı Kerim’i okunup anlaşılması ve amel edilmesi/uygulanması için göndermiştir. Bu sebeple de onda anlaşılmaz hiçbir ayet bulunamaz. Bu görüşte olanlar Hurûfu Mukatta’yı tefsir etmeye çalışmışlardır.

  Bunları şöyle özetleyebiliriz:

  1.
  Bu harfler Allah Teala’nın isimlerinde yer alan harflerdendir. Nitekim Resûlüllah’ın (s.a.v.) “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” diye dua ettiği rivayet edilir.

  2. Bu harfler başlarında bulundukları sûrelerin isimleridir. Zira bazı şeyleri harflerle adlandırmak Arapların âdetlerindendir. Mesela Hârise b. Lâm et-Tâî’nin babasına “Lâm” derlerdi. Aynı şekilde bakır’a “sad” para’ya “ayn” bulut’a “ğayn” balığa “nûn” dağa da “kaf” denmiştir.

  3.
  Çeşitli sûrelerin başlarında yer alan bu harfler ondört değişik şekle sahiptir ve bütün harflerin aslını teşkil eder. Kur’ân-ı Kerim bu harflerle te’lif olunmuştur. Kur’an bu harfleri zikretmekle mucize olduğuna işaret etmektedir. Yani Kur’an’ın cümleleri ibareleri herkesin bildiği bu basit harflerden meydana gelmektedir. Öyleyse uğraşın bakalım sizler de elinizden gelen bu imkanı kullanarak benzerini getirmeye çalışın. Siz meydana getiremediğinize göre Kur’an mucizedir demek istemektedir.

  4. Bazılarına göre bu harflerin her biri Allah’ın fiilî sıfatlarına delalet eder. Elif Allah’ın nimetlerine (a’lâsına-en yücesine) Lâm lûtfuna Mîm mecdine (yüceliğine) işaret etmektedir.

  5. Kimilerine göre Elif Allah’tan Lâm Cebrail’den Mîm Muhammed’den kinayedir.

  6. Bir kısmına göre de bu harfler bir sözün bitip bir sözün başlangıcını gösterir. Araplarda bir söz bitip yeni bir söz başladığında dikkati çekmek için yeni sözün başına böyle harfler getirme geleneği vardır.(6 )

  Mukatta harflerinin manalarının ne olduğu hususunda Resûlüllah’tan (s.a.v.) açık bir haber yoktur. Ancak Kur’an okumayı teşvik için her harfinden meydana gelecek sevabı anlatırken Hurûfu Mukatta’nın her birinin ayrı ayrı harfler olduğunu ifade buyurmuşlardır.

  ***

  Bazı ârifler ise bu mevzuda şunları söylemişlerdir:
  Nasıl sulama yapılırken bir vadiye veya bir tarlaya nehrin ya da sulama kanalından gelen suyun hepsi birden salınmayıp azar azar verilirse Allah katında bulunan ilim ve irfan denizinden de peygamberlerden her birine gereği kadar verilmiştir. Onlar da kendilerine hakiki manada vâris olan âlimlere alimler de halka kabul hazmedebilecekleri nisbette verirler. Peygamberler hakikat alimleri ve melekler için sırlar vardır. Herkesin sırrı kendi rütbesine manevi derecesinin yüksekliğine göredir; ondan ötesini öğrenmeye tahammül edemez. Gözün güneş ışığına tahammül edemediği gibi…

  Hulâsa edecek olursak; Müteşâbih âyetler ve Mukatta harfleri; Kurân-ı Kerim’de zâhirî mânâları kastedilmeyip misâl gibi getirilen âyetleridir. Diğer bir târifle; ümmet fertleri için kendisi ile ne murâd edildiğini anlamak ümidi kesilmiş olan lafızlardır: “Yedullah Vechullah”… “Elif Lâm Mîm Hâ Mîm”… vb. kelime ve terkipler gibi...

  Bununla beraber –yukarıda da ifade ettiğimiz gibi- tefsir ve tasavvuf âlimlerinden bir kısmı yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için bunlara bazı mânâlar vermişlerdir. Meselâ Allâh’ın eli: Allâh’ın kudreti; Allâh’ın yüzü: Allâh’ın zatı; Arş’ın üzerine oturma: Arş’a hâkim olma hükmünü geçirme mânâlarınadır demişlerdir. Ve yine “Mîzanlar (her nevi tartı ve takdir) Allah’ın elindedir. Bir kavmi yükseltir bir kavmi alçaltır. Âdemoğlunun kalbi de rahmeti umumuna şâmil olan Allah’ın parmaklarından iki parmağının arasındadır. Dilediği zaman döndürür dilediği zaman doğrultur” hadisinde “Allah’a parmak isnadı” müteşâbihattandır. Alimler bunu iki şekilde te’vil etmişlerdir:

  1.
  İki parmaktan murad iki davetçi sebeptir. Kalb Allah’ın ihdas ettiği davetçi bir sebep ve bir irade olmadıkça imana da yönelebilir küfre de… İşte Allah Teala bu kalbi bu iki davetçiden dilediği herhangi birine çevirir.

  2. O bir temsildir. Manası: “Allahü zû’l-Celâl kalbleri tam bir kudretle evirip çevirebilir” demektir. Nitekim biz de “Şu iş benim elimdedir bu iş benim iki parmağımın ucundadır” deriz ki bundan maksadımız o işdeki tam bir tasarruf ve kudreti ifade etmekten ibarettir.(7)

  Hicrî ikinci bin yılın müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Farûkî (k.s.) hazretleri ise bu mevzuda şu dikkat çekici açıklamalarda bulunmaktadır:

  “Yed: el’ olarak ifade olunan kelimenin te’vili kudretten; ‘vecih: yüz’ olarak tâbir olunan kelimenin te’vili de zattan ibârettir diye hayâl etmeyesin. Müteşâbih âyetler ve (Elif lâm mîm Hâ mîm... gibi) mukattaa harfleri hakikat ve esrâr ilminin mahzenidir.

  “O bakımdan bunların te’vili gizli sırlardandır sadece ehassu’l-havâsa (seçkin kullar arasından seçilmişlere yani çok az insana) açılıp gösterilmiştir herkese değil. Bunlardan her biri âşık ve mâşûk arasında gizli sırlardan dalgalı bir deniz muhib ile mahbûb (sevenle sevgili) arasında ince işaretlerden gizli bir işarettir....

  “Bu fakîr (İmâm-ı Rabbânî hazretleri zat-ı âlilerini kastediyor) uzun zamandan beri müteşâbihâtın te’vilinde tevakkuf ediyor (duruyor-susuyor) ve Hak Sübhânehû’nun ilmine havâle ediyordum. Râsih âlimler için de buna inanmaktan başka bir nasip düşünmüyordum. Sûfiyye âlimlerinin açıkladıkları te’villeri de bu müteşâbihâtın şânına lâyık ve münâsip bulmuyor ve yine o te’villeri gizlenmesi kabil olan esrârdan da görmüyordum....

  “Ama ne zaman ki Allah Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri bana sırf fazlı ile lûtuf ve ihsânı ile müteşâbihâtın te’vilinden bir koku ızhâr eyledi bu büyük denizden bir ark açtı ve onu şu miskînin istidat arzına uzattı da bildim ki; diğer hususlarda olduğu gibi müteşâbihâtın te’vilinde de şüphesiz râsih âlimler için bolca nasip vardır. Çünkü ulemâ-i râsihîn peygamberler’in (aleyhimüsselâm) vârislerinin kâmilleridir. Velâyet kemâlâtının derecelerini geçmişler ve asâleten peygamberlere mahsus olan ‘dâvet makâmı’na ulaşmışlardır...

  “Müteşâbihât’ın te’vil ilmi asıl itibariyle Resûller’e (aleyhimü’s-salavâtü ve’t-teslîmât) mahsustur. Bununla birlikte bu ilimden peygambere tâbi olma ve verâset yoluyla ümmetlerden az’ın azı’na da çok az bir şey ihsân olunur verilir. Bu dünya hayatında onun yüzündeki peçe-örtü-perde kalkmaz tam mânâsiyle anlaşılması mümkün değildir. Lâkin âhiret hayatında ümmetlerden büyük bir cemaatin bu devletle şereflenmeleri (müteşâbihat ve mukattâtı anlamaları) ümit edilir. Bu da yine tebaiyyet yolu ile olacaktır (yani Resûlüllh’a tâbi olma onun sünnetine uyma derecesine mütenasip-uygun olarak gerçekleşecektir)...

  “Müteşâbihat’la alâkalı yazılması mümkün olan kadarı şudur: Dünya hayatında bu anlatılan pek az kişinin dışında diğer bazılarının da bu devletle yani müteşâbihâtın te’vil ilmi ile şereflenmelerinin câiz olduğudur. Ancak onlara bu işin hakikatinin ilmi verilmez te’vili de inkişâf etmez... Ben bu mânâyı müntesiplerimden/bağlılarımdan sadece bir fertte müşâhede edebildim görebildim; başkalarında ne hâsıl olabilir?.. ‘Hamdolsun o Allâh’a ki hidâyetiyle bizi buna muvaffak kıldı. O bize hidâyet etmeseydi bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamıza imkân yoktu.” (8 )

  SONUÇ

  Müteşâbih ayetler üzerinde geniş müzakereler-mütâlalar-münakaşalar olmuştur. Hatta doğrudan müteşâbih ayetleri konu alıp inceleyen pekçok eserler de yazılmıştır. Bütün bunlardan şu neticeye ulaşmamız mümkündür: Kur’an ayetleri birbirlerini tasdik edecek ve bütün zamanları içine alacak şekilde muğlaklıktan uzak gayet açık yanlış yorumlamaya meydan verilmeyecek bir üslupla nazil olmuş ve iki farklı kısma ayrılmıştır:

  Birici kısım varsayım ve çeşitli yorumlamalara asla imkan vermeyen temel muhkem açık ve seçik ayetlerdir. Bunlar Kur’ân’ın anası olarak tarif edilmişlerdir.

  İkinci kısım farklı ve pek çok yorumu kaldıran konuyu daha iyi anlatmak belgelemek ve hasmı susturmak için gelen ayetlerdir. Müteaddit manalara ihtimali olan ayetlerin hedefi; benzetme ve örnekler verme yoluyla teşvik korkutma öğüt hatırlatma ayıpları yüzlere vurma müjdeleme açıklama ve uyarma yaparak muhkem ayetlerin ihtiva ettiği/içerdiği telkinleri kökleştirmek ve sağlamlaştırmaktır.

  Kur’ân-ı Kerim; muhkem aslını bir kenara bırakıp insanların gerçeği daha iyi kavramalarını kolaylaştırmak için benzetmede bulunan bazı müteşâbih ayetleri heva ve heveslerine uygun bir biçimde yorumlayanları kalblerinde eğrilik yamukluk olan doğruluktan hoşlanmayıp eğrilikten sapıklıktan zevk alan dumanlı havalar meydana getirerek fitne çıkarıp Hakkı bâtıla karıştıran ve insanları doğru yoldan ayırıp onları yanlış yollara sokan kişiler olarak nitelemektedir.

  Hiç şüphesiz zikri geçen ayetler üzerinde tahmin ve yorum yoluyla zorlayarak Kur’ân’ı asıl hedefinden saptırıp neredeyse bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] astronomi hendese-geometri astroloji bilmeceler ve her türlü görüş ve arzulara destek dolu bir kitap haline getirmeye çalışanlar da bu kategoriye girerler.

  Dilerseniz bu mevzuda sonsözü son devir dersiâmlarından Nakşi yolu Müceddidîn kolunun son halkası olan Süleyman Efendi (k.s.) hazretlerine bırakalım. Talebelerinden merhum Ziya Sunguroğlu naklediyor:

  “Esteîzübillah Bismillâhirrahmânirrahîm: Eli Lâm Mîm… Mütekaddimîn âlimleri bu âyet-i celileye ‘Allâhü a’lemü bi-murâdih’ (Bununla muradın ne olduğunu en iyi bilen Allah’tır) deyip geçmişlerdir. Müteahhirîn âlimlerinin zamanında fitne ve fesadın zuhuru çoğalınca fâsit mânâ verme ihtimaline karşı ‘Elif’ten murad Allah Lâm’dan murad Cebrâil Mîm’dan murad Muhammed’dir dediler. Burada hak olan bu ve benzeri diğer hurufu mukattaâttan Cenab-ı Hak ile Resûllülah arasında bir şifre olmasıdır. Nasıl ki devletler arasında her ferdin bilemeyeceği sadece belli kişilerce bilinen şifreler varsa bu da Hz. Mevlâ ile Habîbi arasında bir şifredir. Nitekim Hz. Cebrâil ‘Elif Lâm Mîm’ deyince Resûlüllah Efendimiz ‘Fehimtü’ (anladım) buyurmuşlardır. Cebrâil (a.s.) ‘Yâ Resûlellah bunu getiren ben olduğum halde bir şey anlamadım. Sen daha ben okur okumaz hemen nasıl anladın?’ demiştir. Hz. Mevlâ bunların (mukattaa harflerinin ve müteşâbih âyetlerin) mânâlarını Cibrîl-i Emîn’e bile haber vermemiştir. Keza bütün âlim ve ârifleri âciz bırakmak için insanlara ve cinlere de bunların mânâlarını bildirmemiştir.”

  Ancak “Hiçbir umumi (ifade-söz) yoktur ki içlerinden kimileri hariç tutulmasın” kaidesi gereğince tabii ki Resûlüllah Efendimiz ve vârisleri ile seçlimiş-süzülmüş bazı kullar müstesnâ... Onlardan dilediğine dilediği kadarını bildirmiştir. Müstesnâlar ise bilindiği üzere kâideyi bozmaz. Bunun böyle olduğunu yukarıda İmâm-ı Rabbani hazretlerinin açık ifadelerinde de görmüş idik.

  Rabbim bizleri rahmet-mağfiret ve bereketinden Habîbi’nin şefaatinden râsih âlimlerin himmet ve teveccühünden mahrum bırakmasın. Âmin...

  DİPNOTLAR

  (1) Râğıb el-İsfehân3i Müfredât Mısır 1980 Şibh maddesi… ve diğer bazı lûgat mu’cem ve tefsirler.
  (2) Âl-i İmrân sûresi 3/7.
  (3) Hûd 1 sûresi; Yûsuf sûresi 2; Hicr sûresi 1; Sâd sûresi 29; Duhân sûresi 58; Muhammed sûresi 24; Nahl sûresi 44.
  (4) Mâide sûresi 3.
  (5) Mâtüridi Te’vilâtü’l-Kur’ân Vrk. 60 a-b; Raşit Efendi Kütüphanesi No: 47; Elmalılı Hak Dini Kur’an Dili 2 1040; Cerrahoğlu İsmail Tefsir Usûlü Ankara 1976 s. 128-133.
  (6 ) Ateş Süleyman Yüce Kur’an’ın Ç. Tefsiri 1 88.
  (7) Çantay Hasan Basri Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm 3 988 7 no.’lu dipnot.
  (8 ) A‘raf sûresi 43; Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî 1 276 2 35 2 50.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız?


  Soru


  Kuran-i Kerimin ilk yazılarında çok zaman Lim (mim)LamHa ifadeleri geciyor. bu ne anlama gelmektedir?

  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Kur’ân-ı Kerimde “elifba” harfi sayısınca 29 sûrede huruf-u mukattaa vardır.

  Huruf-u mukattaa sûre başlarında kesik kesik ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur bir kelime gibi okunmaz.

  Huruf-u mukattaanın Kur’ân-ı Kerimdeki yerleri de şöyledir:

  6 sûrede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar: Bakara Âl-i İmrân Ankebût Rûm Lokman ve Secde sûreleridir. Ârâf sûresinde de “Elif-lâm-mîm-sâd” bulunmaktadır.

  5 sûrede “elif-lâm-r┠vardır. Bunlar: Yunus Hûd Yusuf İbrahim ve Hicr Sûreleridir. Ra’d Sûresinde de “elif-lâm-mîm-r┠vardır.

  6 sûrede “hâ-mîm” vardır. Bunlar: mü’min Fussilet Zuhruf Duhân Câsiye ve Ahkaf sûreleridir; Şûrâ sûresinde de “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” bulunmaktadır.

  Ayrıca Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde “tâ-sîn-mîm“ Neml Sûresinde “tâ-sîn“ Meryem Sûresinde “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“ Tâhâ Sûresinde “tâ-hⓠYâsin Sûresinde “yâ-sîn“ Sâd Sûresinde “sâd“ Kaf Sûresinde “kaaf“ Kalem Sûresinde de “nûn” harfi bulunmaktadır.

  Bu harflerin hikmet ve özellikleri de kısaca şöyledir:

  1. Bu harfler Kur’ân’ın îcâzını ve mucizeliğini gösterir. Yani Kur’ân’a ilk nâzil oluşundan bu zamana kadar hiçbir insan eli karışmadığı gibi bundan sonra da karışmayacaktır. Ayrıca Kur’ân’ın bir harfinin dahi taklidi mümkün olmamıştır ve olamayacaktır.

  2. Bu harfler İlâhî bir şifredir. İnsan aklı onun mânâsını anlamaya güç yetiremez. Bu şifrenin anahtarı sadece Peygamber Efendimizdedir (a.s.m.). Yani bu harflerin mânâsını tam olarak ancak Peygamberimiz bilir ve anlar. Bu da Peygamberimizin çok üstün bir zekâ ve anlayışa sahip olduğunun bir alâmet ve işaretidir.

  3. Cenab-ı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına birtakım mânevî işaretler de vermiştir. Yani “Ehl-i velayet ehl-i tahkik seyr ü sülûk-i rûhâniyeye ait çok muamelât-ı gaybîye işâratını onlarda bulmuşlardır.” Zaten tefsirlerde bu harflere bazı mânâlar verilir ki müfessirler “Bunun mânâsı böyledir” dememişler sadece te’vil gibi birtakım işaretlerde bulunmuşlardır. Meselâ elif-lâm-mîm’e “Elif-Allah“ “lâm-Cebrail“ “mîm-Muhammed” mânâsını vermişlerdir. Yâni “Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Muhammed’e (a.s.m.) indirilmiştir. (İşârâtül-îcâz s. 32-35)

  Huruf-u muakattaanın gerek okunması gerekse yazılmasının maddî ve manevî pekçok tesir ve faydaları vardır.

  Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

  “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir demiyorum; ‘elif’ bir harf ‘lâm’ bir harf ‘mîm’ de bir harftir.” (Tirmizi Sevabü'1-icâz s. 32-35)

  Huruf-u mukattaanın mühim bir özelliğini de Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle ifade eder: Bu harfler okunur veya yazılırsa maddî ilâç gibi tesir ettiği gibi daha bir çok maksatlar için de fayda verir. (Lâtif Nükteler s. 35)

  Mehmed Paksu

  Konuyla ilgili olarak şu makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz:

  Kur'an'da 29 sûrenin başında bulunan 14 hece harfini ihtiva eden ve mükerrerlerle beraber sayıları 78'e ulaşan münferid harflerin bulunduğu sûre ve âyetlerin meşhur adı "Huruf-i mukatta'a"dır. Bu sistemde yer alan hece harflerine "el-hurûfu'1-mukatta'a"(1) veya "münferid harfler" (2) denilir.

  Konu İle İlgili Bazı Âlimlerin Görüşleri

  Şüphesiz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da âlimlerin farklı düşünceleri sözkonusu olmuş ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] boyunca bu çeşitlilik artarak devam etmiştir. Bu sebeple biz burada sadece bir fikir vermesi açısından orijinal bulduğumuz bazı görüşleri misâl olarak vereceğiz:

  İbn Abbas'tan yapılan bir rivayete göre münferit harflerden Elif Allah'a; Lam Hz. Cebrail'e; Mim ise Hz. Muhammed (a.s)'e işarettir. (3) İbn Cerir Taberî değişik âlimlerin farklı görüşlerini naklettikten sonra "Âlimlerin münferit harflerle ilgili söyledikleri farklı görüşlerin hepsinin doğru olabileceğini; bu değişik anlamlarının yanında bunların ebced değerleri itibariyle de bir takım gerçeklere işaret ettikleri şüphesizdir." (4) şeklindeki kucaklayıcı sözleri dikkate değerdir.

  Ebû'l-Aliye de konu ile ilgili bir hadis-i şerife dayanarak sûre başlarındaki hece harflerinin ebced hesabı ile çeşitli hadiselere işaret ettiğini söylemiştir. O'na göre bu sistem aslında kitap ehlinin kullandığı bir sistemdir. Ancak başka insanlar gibi Araplar arasında da ebced o kadar yayılmıştır ki artık Arap Edebiyatı içerisinde mütalaa edilebilir. "Mişkat-Sıccil-kıstas" kelimeleri gibi ebced hesabı da artık Arap Edebiyatından sayılır. (5) Adı geçen müfessire göre 29 sûrenin başında bulunan münferit harflerden herbiri mutlaka Allah'ın bir isminin anahtarı ve nimet musibet gibi insana yönelik imtihanların birer şifresidir. Mesela: Elif Allah isminin anahtarı Lam Latîf isminin; mim ise Mecîd isminin anahtarıdır. Ayrıca Elif Allah'ın âlâsına (nimetlerine) Lam O'nun lütfuna Mim ise mecdine (yüceliğine) işarettir. Yine Elif bir seneye Lam otuz seneye mim ise kırk seneye işarettir." (6)

  Kutrup ve Ferra gibi ilim adamlarına göre bu harflerle Kur'an Araplara meydan okumuştur: "İşte benim kullandığım ifadeler sizin de kullandığınız aynı harflerden aynı malzemeden yapılmıştır. Eğer benim bir insan sözü olduğumu iddia ediyorsanız işte meydan!." demiş ve muarızlarını susturmuştur. (7)

  Rabi b. Enes gibi bazı âlimlere göre bu harfler ebced hesabı ile birçok hakikata işaret ediyorlar. Onlara göre 29 harften herbirisi Allah'ın güzel isimlerinin birer anahtarı O'nun nimet ve imtihanlarının birer sırrı ve milletlerin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] sahnesindeki hayat ve ölümlerini gösteren birer şifredir. (8)

  Muhammed b. Ali (Hakim-i Tirmizi)'ye göre münferit harfler başında bulundukları sûrelerin birer özetini ihtiva ediyorlar. Ancak onların bu sırrını peygamber ve velilerden başkası tam anlayamaz. Diğer insanların seviyelerini de gözönünde bulunduran Kur'an onların anlaması için ayrıca o özet bilgiyi ilgili sûrelerde detaylı olarak açıklamıştır. (9)

  Konu İle İlgili Bediüzzaman'ın Görüşü:

  Bediüzzaman münferit harfleri "Dört Mebhas"ta ele almıştır.

  Birinci Mebhas: 29 sûrenin başında bulunan münferit harfler bir i'cazı yansıtmaktadır. İ'caz ise inci gibi güzel incecik belağat nüktelerinin parıltılarından meydana gelen bir nurdur. (10) Aşağıda bu nur'un bazı ışınları gösterilecektir.

  Sayısal tablo açısından bir i'caz parıltısı

  Hece harflerinin adedi -(elif-i sakine) hariç kalmak şartıyla- 28 harftir. Kur'an-ı Hakim bu harflerin yarısını zikretmiş yarısını terketmiştir.

  Kur’an’ın zikrettiği harfler insanlar tarafından terkettiği harflerden daha fazla kullanılmaktadır. Meselâ: En fazla tekrar ettiği harfler arasında dile en hafif gelen "elif lam" harfleridir.

  Kur'an kullandığı harfleri hece harflerinin adedince sûrelere taksim etmiştir.

  Kur'an mehmuse mechure şedide rahve müsta'liye münhafida müntabika münfetiha gibi hece harflerinin herbir çeşidinden yine yarısını kullanmıştır.

  Kalkala zelleka gibi sayısı tek olan guruptan dile ağır gelen harflerden az hafif gelenden çok alınmıştır.

  Kur'an'ın bu taksimatı 504 ihtimalden(11) bin olarak seçilmiştir. Adı geçen taksimatın dışında hiç bir surette böyle dengeli ve yarı yarıya bloke edilmiş şekliyle bir bölüşüm söz konusu olamaz. Bu gibi i'caz parıltılarından zevk alamayan kendi zevkini kınamalıdır. (12)

  Hece Harflerinin Kur'an'daki Taksimatı

  Zelleka harfleri: 6 tanedir: Bunların üçte ikisi alınmıştır. Alınanlar: "Rı-Lam-Mim-Nun" alınmayanlar ise: "Be-Fe"

  Boğaz harfleri: 6 harf olup üçte ikisi kullanılmıştır. Alınanlar: "Ha-Ayın-He-Hemze" alınmayanlar: "Gayın -Hı"

  Kadı Beydavî'nin de ifade ettiği gibi bu harfler çok kullanıldığından bunların üçte ikisi alınmıştır.

  Kanaatimizce burdaki taksimat noktalı ile noktasız olanlar arasında da yapılmıştır. Boğaz harflerinden noktalı olan iki harf alınmayıp noktasız olan 4 harf alınmıştır. Çünkü noktasız olanlar daha hafiftir.

  Boğaz harfi olmayanlar: 22 adettir. Bunlardan da 10 adet alınıp yine karşıt iki gruptan 14 tane harf kullanılmıştır. Alınanlar " Rı-Sin-Sad-Tı-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-Ye".

  Mehmuseler: 10 harf olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Sin-Ha-Kef-Sad-He" alınmayanlar: "Fe-Se-Şm-Hı-Te". Bu harflerin 5 tanesi noktalı beş tanesi noktasızdır. Kur'an bunu da yarılamış ve sadece beş noktasız olanları almıştır.

  Mechureler: 18 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Hemze-Mim-Lam-Ayın-Rı-Tı-Kaf-Ye-Nun" alınmayanlar: "Be-Cim-Dal-Zel-Ze-Dad-Zı-Gayın-Vav". Görüldüğü gibi birbirinin zıddı olan mehmus ve mechur harflerden toplam 14 tane alınmıştır ki bu da hece harflerinin yarısıdır..

  Şefehiler: İki tanedir. Alınan: "Mim" alınmayan:"Be".

  Şedidler: (Sert harfler) 8 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Hemze-Tı-Kaf-Kef" alınmayanlar: " Be- Te- Cim-Dal".

  Rahveler: (Yumuşaklar) 20 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: " Ha-Rı-Sin-Sad-Ayın-Lam-Mim-Nun-He-Ye" alınmayanlar: " Se-Hı-Zel-Ze-Şın-Dad-Zı-Ğayın-Fe-Vav" Yumuşak ve sert harflerden de 14 adet alınmıştır.

  Muntabikler: (Kapalı harfler) 4 tane olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Tı-Sad" alınmayanlar: "Dad -zı".

  Münfetihler: (Açık harfler) 24 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: " Elif-Ha-Rı-Sin-Ayın-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-He-Ye" alınmayanlar harfler ise: "Be-Te-Se-Cim-Hı-Dal-Zel-Ze-Şın-Ğayın-Fe-Vav". İki karşıt guruptan olan bu harflerden de toplam olarak 14 harf alınmıştır.

  Müsta'liyeler: 7 harftir. Alınanlar: "Kaf-Sad-Tı" alınmayanlar: "Hı-Dad-Zı-Ğayın"

  Münhafideler: 21 harf olup kullanılanların sayısı 11'dir.

  Alınanlar: "Hemze-Lam-Mim-Rı-Kef-He-Ye-Ayın-Sin-Ha-Nun" alınmayanlar: "Be-Te-Se-Cim-Dal-Zel-Ze-Şın-Fe-Vav". Karşıt bu iki gurup harflerden de toplam 14 tane kullanılmıştır.

  Kalkalaler: 5 tanedir. Alınanlar: "Kaf-Tı" alınmayanlar: " Be-Cim-Dal".(13)

  Bediüzzaman'a göre -daha önce de ifade edildiği gibi- 78 harften meydana gelen 14 şeklin bu tarzda taksimatı ancak 504 ihtimalden biri olarak seçilmiştir. Bu sayı da 7'nin katıdır. 504 =72x7.= 36x14

  İkinci Mebhas: Bu mebhasta birkaç letâif vardır:

  Münferit harflerde görülen garabet (alışılmışın dışında bir şekil) bu harflerin pek garip ve acip bir şeyin mukaddimesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. Bu üslûbun dinleyiciler üzerinde büyük bir tesiri vardır.

  Sûrelerin başındaki münferit harflerin takti' ile okunması ve ilgili harflerin isimlerinin hecelenmesi onların kaynağına işarettir. Bununla Kur'an muarızlarına adetâ "Benim kullandığım malzeme sizde de vardır. O halde neden ortaya çıkmıyorsunuz?" deyip meydan okuyor.

  Bu harflerin heceler halinde sayılması ile "Biz Kur'an gibi geçmiş milletlerin tarihim kıssalarını ve kâinatla ilgili gerçekleri bilmiyoruz ki bu konularda onunla muaraza edelim" diye mazeret beyan eden inkarcılara karşı Kur'an "Ben sizden gerçeklere dair bir beyan istemiyorum. Yeter ki benim de kullandığım malzeme olan bu harflerden benzer bir edebi nakış dokuyun varsın yalan ve iftiralardan ibaret olsun" diye şiddetle damarlarına dokunduruyor.

  Harfleri hecelemek okumaya yeni başlayanlara mahsustur. Kur’an’ın bu üslûbu ihtiyar etmesi onun ümmî bir millete muallimlik yaptığını gösteriyor. Hece harflerinin "Elif- Lâm-Dal" gibi isimleriyle tabir edilmesi okur-yazar olanların bir eğitim prensibidir. Gerek okuyan ve gerek dinleyen birer ümmî olduklarına göre Kur’an’ın asıl sahibi Hz. Muhammed (a.s) değil Allah olduğunu gösteriyor. (14) Müellife göre bu ince belağat nüktelerini' göremeyen kimse belağat ehlinden değildir. (15)

  Üçüncü Mebhas: Elif Lam Mim harfleri i'cazın esaslarından biri olan icazın en ince derecesine bir misaldir. Bunda da bir kaç letâif vardır:

  Elif Lam Mim üç harfiyle üç hükme işarettir: Elif: "Bu Allah'ın ezelî kelâmıdır" hükmüne; Lâm: "Onu Cebrail indirdi." hükmüne; Mim: "Muhammed (a.s)'e" hükmüne ve kaziyesine remzen ve imâen işarettir. (16)

  Sûrelerin başlarındaki huruf-u mukatta'a İlâhî birer şifredir. Allah onlarla has ve halis kulu Hz.Muhammed (a.s)'e bazı gaybî işaretler veriyor. O şifrenin anahtarı o has abdi (özel kulu) ile onun varislerinin elindedir. (17) Kur'an mademki her asra hitap ediyor elbette her asırda bulunan insanların bütün (seviyelerine hisselerini verecek şekilde mânâsının vecihleri bulunur. En hâlis parça selef-i salihinin hissesine düşmüştür. Ehl-i velayet ve tahkik ruhani seyr-u suluklarında bu şifrelerden pek çok gaybî işaretler bulmuşlardır. (18)

  Bu şifreli münferit harflerin kullanılması Hz. Muhammed (a.s)'in eşsiz bir zekâya sahip olduğuna işarettir. Öyle ki en gizli şifreleri en açık şeyler gibi telakki eder anlar.

  Şu münferit harflerin değeri yalnız ifade ettikleri mânâlara göre değildir. Aksine bu harfler "****r-ı huruf" ilminde beyan edildiği üzere sayısal tablolarda olduğu gibi harfler arasında da fıtrî münasebtlerin bulunduğuna da bir işarettir. (19)

  Dördüncü mebhas: Müellif burada da Münferit harflerle takip edilen yolun yepyeni bir metot olduğunu vurgulamış ve daha önce mevcut olan edebiyat türlerinin hiçbirisinin taklit edilmediğini böyle bir metodu takip eden Kur’an’ın okur-yazar olmayan bir zatın elinde ortaya çıkmasının onun İlâhî menşeli olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. (20)

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Dipnotlar:
  1. Cerrahoğlu Tefsir Usûlü 134.
  2. Yıldırım Kur'an İlimlerine Giriş 111.
  3. bkz. el-Kurtubî 1/156.
  4. bkz. et-Taberî I/93-94.
  5. bkz. el-Beydavî I/37.
  6. bkz. et-Taberî I/93-94; el-İtkan II/13-14.
  7. bkz. el-Kurtubî I/155.
  8. bkz. et-Taberî 1/88.
  9. bkz. el-Kurtubî 1/156.
  10. bkz. İşârât 31.
  11. İşârâtü'l-İ'caz tefsirine bazı şerhler koyan Sadrettin Yüksel hocaya göre bu sayı 784'tür. bkz. İşârât (Tenvir nşr. yay.) ilgili yer. Ancak Müellifi'in: "taksimler pek çok birbirine girmiş" ifadesinden anlaşıldığına göre yapılan hesaplar 28x28 =784' ün gösterdiği hesap tablosundan daha farklı bir çizgiyi takip etmiştir.
  12. bkz. İşârât 31-32.
  13. bkz. el-Bakıllanî Kadı Ebû Bekr İ'cazu'l-Kur'an (İtkan ile birlikte) 1/81-85; ez-Zemahşerî 1/20-21.
  14. bkz.İşârât 32-33; İşârât(Ar.) 11.
  15. bkz. a.g.y.
  16. Bu hususu daha önce İbn Abbas'tan da naklettik bkz. el-Kurtubî 1/156.
  17. İşârâtü'l-İcazda "onun vârisleri" tabiri yoktur bkz. a.g.e. 35.
  18. bkz Mektûbat 365.
  19. Bu dördüncü maddedeki bilgilerle ilgili düşülen dipnotta: "Kırk sene sonra Risale-i Nur bu lema-i i'cazı körlere dahi göstermiştir." denilmektedir bkz. İşârât 35.
  20. bkz. İşârât 35-36.
  Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız?


  Soru

  Kuran-i Kerimin ilk yazılarında çok zaman Lim (mim)LamHa ifadeleri geciyor. bu ne anlama gelmektedir?

  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Kur’ân-ı Kerimde “elifba” harfi sayısınca 29 sûrede huruf-u mukattaa vardır.[

  Huruf-u mukattaa sûre başlarında kesik kesik ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur bir kelime gibi okunmaz.

  Huruf-u mukattaanın Kur’ân-ı Kerimdeki yerleri de şöyledir:

  6 sûrede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar: Bakara Âl-i İmrân Ankebût Rûm Lokman ve Secde sûreleridir. Ârâf sûresinde de “Elif-lâm-mîm-sâd” bulunmaktadır.

  5 sûrede “elif-lâm-r┠vardır. Bunlar: Yunus Hûd Yusuf İbrahim ve Hicr Sûreleridir. Ra’d Sûresinde de “elif-lâm-mîm-r┠vardır.

  6 sûrede “hâ-mîm” vardır. Bunlar: mü’min Fussilet Zuhruf Duhân Câsiye ve Ahkaf sûreleridir; Şûrâ sûresinde de “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” bulunmaktadır.

  Ayrıca Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde “tâ-sîn-mîm“ Neml Sûresinde “tâ-sîn“ Meryem Sûresinde “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“ Tâhâ Sûresinde “tâ-hⓠYâsin Sûresinde “yâ-sîn“ Sâd Sûresinde “sâd“ Kaf Sûresinde “kaaf“ Kalem Sûresinde de “nûn” harfi bulunmaktadır.

  Bu harflerin hikmet ve özellikleri de kısaca şöyledir:

  1. Bu harfler Kur’ân’ın îcâzını ve mucizeliğini gösterir. Yani Kur’ân’a ilk nâzil oluşundan bu zamana kadar hiçbir insan eli karışmadığı gibi bundan sonra da karışmayacaktır. Ayrıca Kur’ân’ın bir harfinin dahi taklidi mümkün olmamıştır ve olamayacaktır.

  2. Bu harfler İlâhî bir şifredir. İnsan aklı onun mânâsını anlamaya güç yetiremez. Bu şifrenin anahtarı sadece Peygamber Efendimizdedir (a.s.m.). Yani bu harflerin mânâsını tam olarak ancak Peygamberimiz bilir ve anlar. Bu da Peygamberimizin çok üstün bir zekâ ve anlayışa sahip olduğunun bir alâmet ve işaretidir.

  3. Cenab-ı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına birtakım mânevî işaretler de vermiştir. Yani “Ehl-i velayet ehl-i tahkik seyr ü sülûk-i rûhâniyeye ait çok muamelât-ı gaybîye işâratını onlarda bulmuşlardır.” Zaten tefsirlerde bu harflere bazı mânâlar verilir ki müfessirler “Bunun mânâsı böyledir” dememişler sadece te’vil gibi birtakım işaretlerde bulunmuşlardır. Meselâ elif-lâm-mîm’e “Elif-Allah“ “lâm-Cebrail“ “mîm-Muhammed” mânâsını vermişlerdir. Yâni “Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Muhammed’e (a.s.m.) indirilmiştir. (İşârâtül-îcâz s. 32-35)

  Huruf-u muakattaanın gerek okunması gerekse yazılmasının maddî ve manevî pekçok tesir ve faydaları vardır.

  Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

  “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir demiyorum; ‘elif’ bir harf ‘lâm’ bir harf ‘mîm’ de bir harftir.” (Tirmizi Sevabü'1-icâz s. 32-35)

  Huruf-u mukattaanın mühim bir özelliğini de Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle ifade eder: Bu harfler okunur veya yazılırsa maddî ilâç gibi tesir ettiği gibi daha bir çok maksatlar için de fayda verir. (Lâtif Nükteler s. 35)

  Mehmed Paksu

  Konuyla ilgili olarak şu makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz:

  Kur'an'da 29 sûrenin başında bulunan 14 hece harfini ihtiva eden ve mükerrerlerle beraber sayıları 78'e ulaşan münferid harflerin bulunduğu sûre ve âyetlerin meşhur adı "Huruf-i mukatta'a"dır. Bu sistemde yer alan hece harflerine "el-hurûfu'1-mukatta'a"(1) veya "münferid harfler" (2) denilir.

  Konu İle İlgili Bazı Âlimlerin Görüşleri

  Şüphesiz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da âlimlerin farklı düşünceleri sözkonusu olmuş ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] boyunca bu çeşitlilik artarak devam etmiştir. Bu sebeple biz burada sadece bir fikir vermesi açısından orijinal bulduğumuz bazı görüşleri misâl olarak vereceğiz:

  İbn Abbas'tan yapılan bir rivayete göre münferit harflerden Elif Allah'a; Lam Hz. Cebrail'e; Mim ise Hz. Muhammed (a.s)'e işarettir. (3) İbn Cerir Taberî değişik âlimlerin farklı görüşlerini naklettikten sonra "Âlimlerin münferit harflerle ilgili söyledikleri farklı görüşlerin hepsinin doğru olabileceğini; bu değişik anlamlarının yanında bunların ebced değerleri itibariyle de bir takım gerçeklere işaret ettikleri şüphesizdir." (4) şeklindeki kucaklayıcı sözleri dikkate değerdir.

  Ebû'l-Aliye de konu ile ilgili bir hadis-i şerife dayanarak sûre başlarındaki hece harflerinin ebced hesabı ile çeşitli hadiselere işaret ettiğini söylemiştir. O'na göre bu sistem aslında kitap ehlinin kullandığı bir sistemdir. Ancak başka insanlar gibi Araplar arasında da ebced o kadar yayılmıştır ki artık Arap Edebiyatı içerisinde mütalaa edilebilir. "Mişkat-Sıccil-kıstas" kelimeleri gibi ebced hesabı da artık Arap Edebiyatından sayılır. (5) Adı geçen müfessire göre 29 sûrenin başında bulunan münferit harflerden herbiri mutlaka Allah'ın bir isminin anahtarı ve nimet musibet gibi insana yönelik imtihanların birer şifresidir. Mesela: Elif Allah isminin anahtarı Lam Latîf isminin; mim ise Mecîd isminin anahtarıdır. Ayrıca Elif Allah'ın âlâsına (nimetlerine) Lam O'nun lütfuna Mim ise mecdine (yüceliğine) işarettir. Yine Elif bir seneye Lam otuz seneye mim ise kırk seneye işarettir." (6)

  Kutrup ve Ferra gibi ilim adamlarına göre bu harflerle Kur'an Araplara meydan okumuştur: "İşte benim kullandığım ifadeler sizin de kullandığınız aynı harflerden aynı malzemeden yapılmıştır. Eğer benim bir insan sözü olduğumu iddia ediyorsanız işte meydan!." demiş ve muarızlarını susturmuştur. (7)

  Rabi b. Enes gibi bazı âlimlere göre bu harfler ebced hesabı ile birçok hakikata işaret ediyorlar. Onlara göre 29 harften herbirisi Allah'ın güzel isimlerinin birer anahtarı O'nun nimet ve imtihanlarının birer sırrı ve milletlerin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] sahnesindeki hayat ve ölümlerini gösteren birer şifredir. (8)

  Muhammed b. Ali (Hakim-i Tirmizi)'ye göre münferit harfler başında bulundukları sûrelerin birer özetini ihtiva ediyorlar. Ancak onların bu sırrını peygamber ve velilerden başkası tam anlayamaz. Diğer insanların seviyelerini de gözönünde bulunduran Kur'an onların anlaması için ayrıca o özet bilgiyi ilgili sûrelerde detaylı olarak açıklamıştır. (9)

  Konu İle İlgili Bediüzzaman'ın Görüşü:

  Bediüzzaman münferit harfleri "Dört Mebhas"ta ele almıştır.

  Birinci Mebhas: 29 sûrenin başında bulunan münferit harfler bir i'cazı yansıtmaktadır. İ'caz ise inci gibi güzel incecik belağat nüktelerinin parıltılarından meydana gelen bir nurdur. (10) Aşağıda bu nur'un bazı ışınları gösterilecektir.

  Sayısal tablo açısından bir i'caz parıltısı

  Hece harflerinin adedi -(elif-i sakine) hariç kalmak şartıyla- 28 harftir. Kur'an-ı Hakim bu harflerin yarısını zikretmiş yarısını terketmiştir.

  Kur’an’ın zikrettiği harfler insanlar tarafından terkettiği harflerden daha fazla kullanılmaktadır. Meselâ: En fazla tekrar ettiği harfler arasında dile en hafif gelen "elif lam" harfleridir.

  Kur'an kullandığı harfleri hece harflerinin adedince sûrelere taksim etmiştir.

  Kur'an mehmuse mechure şedide rahve müsta'liye münhafida müntabika münfetiha gibi hece harflerinin herbir çeşidinden yine yarısını kullanmıştır.

  Kalkala zelleka gibi sayısı tek olan guruptan dile ağır gelen harflerden az hafif gelenden çok alınmıştır.

  Kur'an'ın bu taksimatı 504 ihtimalden(11) bin olarak seçilmiştir. Adı geçen taksimatın dışında hiç bir surette böyle dengeli ve yarı yarıya bloke edilmiş şekliyle bir bölüşüm söz konusu olamaz. Bu gibi i'caz parıltılarından zevk alamayan kendi zevkini kınamalıdır. (12)

  Hece Harflerinin Kur'an'daki Taksimatı

  Zelleka harfleri: 6 tanedir: Bunların üçte ikisi alınmıştır. Alınanlar: "Rı-Lam-Mim-Nun" alınmayanlar ise: "Be-Fe"

  Boğaz harfleri: 6 harf olup üçte ikisi kullanılmıştır. Alınanlar: "Ha-Ayın-He-Hemze" alınmayanlar: "Gayın -Hı"

  Kadı Beydavî'nin de ifade ettiği gibi bu harfler çok kullanıldığından bunların üçte ikisi alınmıştır.

  Kanaatimizce burdaki taksimat noktalı ile noktasız olanlar arasında da yapılmıştır. Boğaz harflerinden noktalı olan iki harf alınmayıp noktasız olan 4 harf alınmıştır. Çünkü noktasız olanlar daha hafiftir.

  Boğaz harfi olmayanlar: 22 adettir. Bunlardan da 10 adet alınıp yine karşıt iki gruptan 14 tane harf kullanılmıştır. Alınanlar " Rı-Sin-Sad-Tı-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-Ye".

  Mehmuseler: 10 harf olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Sin-Ha-Kef-Sad-He" alınmayanlar: "Fe-Se-Şm-Hı-Te". Bu harflerin 5 tanesi noktalı beş tanesi noktasızdır. Kur'an bunu da yarılamış ve sadece beş noktasız olanları almıştır.

  Mechureler: 18 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Hemze-Mim-Lam-Ayın-Rı-Tı-Kaf-Ye-Nun" alınmayanlar: "Be-Cim-Dal-Zel-Ze-Dad-Zı-Gayın-Vav". Görüldüğü gibi birbirinin zıddı olan mehmus ve mechur harflerden toplam 14 tane alınmıştır ki bu da hece harflerinin yarısıdır..

  Şefehiler: İki tanedir. Alınan: "Mim" alınmayan:"Be".

  Şedidler: (Sert harfler) 8 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Hemze-Tı-Kaf-Kef" alınmayanlar: " Be- Te- Cim-Dal".

  Rahveler: (Yumuşaklar) 20 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: " Ha-Rı-Sin-Sad-Ayın-Lam-Mim-Nun-He-Ye" alınmayanlar: " Se-Hı-Zel-Ze-Şın-Dad-Zı-Ğayın-Fe-Vav" Yumuşak ve sert harflerden de 14 adet alınmıştır.

  Muntabikler: (Kapalı harfler) 4 tane olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: "Tı-Sad" alınmayanlar: "Dad -zı".

  Münfetihler: (Açık harfler) 24 olup yarısı alınmıştır. Alınanlar: " Elif-Ha-Rı-Sin-Ayın-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-He-Ye" alınmayanlar harfler ise: "Be-Te-Se-Cim-Hı-Dal-Zel-Ze-Şın-Ğayın-Fe-Vav". İki karşıt guruptan olan bu harflerden de toplam olarak 14 harf alınmıştır.

  Müsta'liyeler:
  7 harftir. Alınanlar: "Kaf-Sad-Tı" alınmayanlar: "Hı-Dad-Zı-Ğayın"

  Münhafideler: 21 harf olup kullanılanların sayısı 11'dir.

  Alınanlar: "Hemze-Lam-Mim-Rı-Kef-He-Ye-Ayın-Sin-Ha-Nun" alınmayanlar: "Be-Te-Se-Cim-Dal-Zel-Ze-Şın-Fe-Vav". Karşıt bu iki gurup harflerden de toplam 14 tane kullanılmıştır.

  Kalkalaler: 5 tanedir. Alınanlar: "Kaf-Tı" alınmayanlar: " Be-Cim-Dal".(13)

  Bediüzzaman'a göre -daha önce de ifade edildiği gibi- 78 harften meydana gelen 14 şeklin bu tarzda taksimatı ancak 504 ihtimalden biri olarak seçilmiştir. Bu sayı da 7'nin katıdır. 504 =72x7.= 36x14

  İkinci Mebhas: Bu mebhasta birkaç letâif vardır:

  Münferit harflerde görülen garabet (alışılmışın dışında bir şekil) bu harflerin pek garip ve acip bir şeyin mukaddimesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. Bu üslûbun dinleyiciler üzerinde büyük bir tesiri vardır.

  Sûrelerin başındaki münferit harflerin takti' ile okunması ve ilgili harflerin isimlerinin hecelenmesi onların kaynağına işarettir. Bununla Kur'an muarızlarına adetâ "Benim kullandığım malzeme sizde de vardır. O halde neden ortaya çıkmıyorsunuz?" deyip meydan okuyor.

  Bu harflerin heceler halinde sayılması ile "Biz Kur'an gibi geçmiş milletlerin tarihim kıssalarını ve kâinatla ilgili gerçekleri bilmiyoruz ki bu konularda onunla muaraza edelim" diye mazeret beyan eden inkarcılara karşı Kur'an "Ben sizden gerçeklere dair bir beyan istemiyorum. Yeter ki benim de kullandığım malzeme olan bu harflerden benzer bir edebi nakış dokuyun varsın yalan ve iftiralardan ibaret olsun" diye şiddetle damarlarına dokunduruyor.

  Harfleri hecelemek okumaya yeni başlayanlara mahsustur. Kur’an’ın bu üslûbu ihtiyar etmesi onun ümmî bir millete muallimlik yaptığını gösteriyor. Hece harflerinin "Elif- Lâm-Dal" gibi isimleriyle tabir edilmesi okur-yazar olanların bir eğitim prensibidir. Gerek okuyan ve gerek dinleyen birer ümmî olduklarına göre Kur’an’ın asıl sahibi Hz. Muhammed (a.s) değil Allah olduğunu gösteriyor. (14) Müellife göre bu ince belağat nüktelerini' göremeyen kimse belağat ehlinden değildir. (15)

  Üçüncü Mebhas: Elif Lam Mim harfleri i'cazın esaslarından biri olan icazın en ince derecesine bir misaldir. Bunda da bir kaç letâif vardır:

  Elif Lam Mim üç harfiyle üç hükme işarettir: Elif: "Bu Allah'ın ezelî kelâmıdır" hükmüne; Lâm: "Onu Cebrail indirdi." hükmüne; Mim: "Muhammed (a.s)'e" hükmüne ve kaziyesine remzen ve imâen işarettir. (16)

  Sûrelerin başlarındaki huruf-u mukatta'a İlâhî birer şifredir. Allah onlarla has ve halis kulu Hz.Muhammed (a.s)'e bazı gaybî işaretler veriyor. O şifrenin anahtarı o has abdi (özel kulu) ile onun varislerinin elindedir. (17) Kur'an mademki her asra hitap ediyor elbette her asırda bulunan insanların bütün (seviyelerine hisselerini verecek şekilde mânâsının vecihleri bulunur. En hâlis parça selef-i salihinin hissesine düşmüştür. Ehl-i velayet ve tahkik ruhani seyr-u suluklarında bu şifrelerden pek çok gaybî işaretler bulmuşlardır. (18)

  Bu şifreli münferit harflerin kullanılması Hz. Muhammed (a.s)'in eşsiz bir zekâya sahip olduğuna işarettir. Öyle ki en gizli şifreleri en açık şeyler gibi telakki eder anlar.

  Şu münferit harflerin değeri yalnız ifade ettikleri mânâlara göre değildir. Aksine bu harfler "****r-ı huruf" ilminde beyan edildiği üzere sayısal tablolarda olduğu gibi harfler arasında da fıtrî münasebtlerin bulunduğuna da bir işarettir. (19)

  Dördüncü mebhas: Müellif burada da Münferit harflerle takip edilen yolun yepyeni bir metot olduğunu vurgulamış ve daha önce mevcut olan edebiyat türlerinin hiçbirisinin taklit edilmediğini böyle bir metodu takip eden Kur’an’ın okur-yazar olmayan bir zatın elinde ortaya çıkmasının onun İlâhî menşeli olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. (20)

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Dipnotlar:
  1. Cerrahoğlu Tefsir Usûlü 134.
  2. Yıldırım Kur'an İlimlerine Giriş 111.
  3. bkz. el-Kurtubî 1/156.
  4. bkz. et-Taberî I/93-94.
  5. bkz. el-Beydavî I/37.
  6. bkz. et-Taberî I/93-94; el-İtkan II/13-14.
  7. bkz. el-Kurtubî I/155.
  8. bkz. et-Taberî 1/88.
  9. bkz. el-Kurtubî 1/156.
  10. bkz. İşârât 31.
  11. İşârâtü'l-İ'caz tefsirine bazı şerhler koyan Sadrettin Yüksel hocaya göre bu sayı 784'tür. bkz. İşârât (Tenvir nşr. yay.) ilgili yer. Ancak Müellifi'in: "taksimler pek çok birbirine girmiş" ifadesinden anlaşıldığına göre yapılan hesaplar 28x28 =784' ün gösterdiği hesap tablosundan daha farklı bir çizgiyi takip etmiştir.
  12. bkz. İşârât 31-32.
  13. bkz. el-Bakıllanî Kadı Ebû Bekr İ'cazu'l-Kur'an (İtkan ile birlikte) 1/81-85; ez-Zemahşerî 1/20-21.
  14. bkz.İşârât 32-33; İşârât(Ar.) 11.
  15. bkz. a.g.y.
  16. Bu hususu daha önce İbn Abbas'tan da naklettik bkz. el-Kurtubî 1/156.
  17. İşârâtü'l-İcazda "onun vârisleri" tabiri yoktur bkz. a.g.e. 35.
  18. bkz Mektûbat 365.
  19. Bu dördüncü maddedeki bilgilerle ilgili düşülen dipnotta: "Kırk sene sonra Risale-i Nur bu lema-i i'cazı körlere dahi göstermiştir." denilmektedir bkz. İşârât 35.
  20. bkz. İşârât 35-36.
  Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Elif-Lâm-Mîm
  Yâ-Sîn
  Tâ-Hâ


  Bazı surelerin başında bir veya başka harfin birleşmesinden meydana gelen kesikli harflere “El-Hurufu’l-Mukatta’a” denir.

  Surelerin bazısının bu şekilde başlayışı İslamın başlangıcından beri müslüman alimleri meşgul ettiği gibi sonraki dönemde şark ve garb alimlerinin çalışma ve araştırmalarına konu olmuştur.

  Bütün alimler bu harflerin müteşabih lafızlardan olduğunda ittifak halindedirler.

  Bu harfler Kur’an-ı Kerim’in 27’si Mekki 2’si (Bakara Al-i İmran) Medeni olmak üzere 29 suresinin başında bulunmaktadır.

  Tamamı 14 çeşit harften meydana gelmiştir. Sure başlarında tek iki üç dört ve beş harfli olmak üzere 13 değişik halde görülürler.

  Harf sayılarına göre şu örnekleri verelim:

  1)
  Tek harfli:

  Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem)

  2)
  İki harfli:

  Tâ-Sîn. (Neml) Yâ-Sîn (Yasin) Hâ-Mîm (Mü’min Fussilet Casiye Ahkaf Zuhruf Duhan) Tâ-Hâ (Taha)

  3)
  Üç harfli:
  Elif-Lâm-Mîm.

  (Bakara Al-i İmran Ankebut Rum Lokman Secde) Elif-Lâm-Ra. (Yunus Hud Yusuf İbrahim Hicr) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas Şuara)

  4)
  Dört harfli:

  Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (A’raf) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Ra’d)

  5)
  Beş harfli:

  Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf (Şura)

  Hurufu Mukatta’alar bir kelime gibi yazıldığı halde ayrı ayrı harflerinin isimleri sayılarak okunurlar.

  Yalnız her biri birer isim sayıldığından cer nasb ve raf halinde okunabileceğine dair görüşler vardır.

  Ayrıca i’rab alametlerine dikkat edilmeksizin vakf halinde de okunabilirler.

  Başlangıçta harflerinin tam bir ayet olup olmadığı ihtilaflı olmakla birlikte tercih edilen görüş bunların ayet olmayıp kendilerini izleyen ayetin bir bölümü olmalarıdır.

  Basralılar hiçbirini tam ayet olarak kabul etmezken Kufeliler Elif-Lâm-Mîm. (Bakara Al-i İmran Ankebut Rum Lokman Secde) Hâ-Mîm (Mü’min Fussilet Casiye Ahkaf Zuhruf Duhan) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas Şuara) Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (A’raf) Yâ-Sîn (Yasin) Tâ-Hâ (Taha) Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) müstakil bir ayet Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem) Tâ-Sîn. (Neml) Elif-Lâm-Ra. (Yunus Hud Yusuf İbrahim Hicr) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Ra’d) bir ayetin cüzü kabul ederler.
  Zemahşeri meseleyi kıyasi değil tevkifi bir ilim olarak ele alır.

  Hurufu Mukatta’a hakkında başlangıçtan beri öne sürülen fikirleri iki grupta toplamak mümkündür.

  1)

  Bu harfler Kur’an’ın ****rındandır manasını ve muradını Allah bilir.

  Ebu Bekir İbn Abbas İbn Mes’ud ve Hulefa-i Raşidin’e dayandırılan rivayetler bu harflerin sırlı ve gizli bir ilim olduğunu vurgulamaktadır.

  2)
  Bu harfler müteşabih ayetler grubuna girmektedir.
  Müteşabihlerin de üzerinde durulup düşünülüp te’vil edilmesi gerekir.

  İlimde derinleşen alimler bu tevili gerçekleştirebilirler.
  Mütekellimler bu görüşü savunmaktadır.

  Belirtilen görüşten hareketle Hurufu Mukatta’a hakkında öne sürülen fikir ve değerlendirmeleri şu şekilde sıralamak yerinde olur:

  1)

  Halil b. Ahmed ve Sibeveyh’e göre bu harfler surelerin isimleridir.

  Hangi surenin başında gelmişse o surenin ismini belirlemiştir.

  2)
  İbn Abbas’a göre bu harflerin her biri Allah’ın isimlerinden veya sıfatlarından birine delalet ettiği gibi Allah’tan başka isimlere de delalet eder. Mesela “Elif-Lam-Mim”deki “Elif” Allah’a “Lam” Latif sıfatına “Mim” de Mecid ve benzeri sıfatlara delalet etmektedir.

  Yine burada “Elif” Allah’a “Lam” Cebrail’e “Mim” ise Muhammed’e işaret etmektedir.

  3)
  Bu harfler Allah’ın ismi A’zamı’dır.

  4)
  Kelbi Süddi ve Katade’ye göre bu harfler Kur’an’ın isimleridir.

  5)
  Ahfeş’e göre bu harflerle Allah yemin etmektedir.

  6)
  Ferra Kutrub ve Müberred’e göre bunlar münferit harflerdir gayesi müşriklerin ilgi ve dikkatini çekmektir onlara meydan okumaktır.

  7)
  Birer tenbih edatıdır.

  8)
  Bazı cümel hesapları ve bir kısım olayların istihracına yardımcı olan hususlardır.

  Belirtilen görüşlerden anlaşılıyor ki bu konuda açık ve kesin neticelere ulaşılmamıştır.

  Harfler hakkında geçmişte ve halde bir çok şeyler söylenmiş gelecekte de pek çok şeyler söylenecektir.

  Ortaya atılan görüşler bazı yönlerden akla uygun geliyorsa da hemen hemen hepsinin tenkide açık yönleri bulunmaktadır.

  Rasulullah da bu hususta bir şey söylemediğine göre bu konuda bizlere düşen şey Hurufu Mukatta’a’nın Allah ile Rasulü arasında bir şifre olduğunu söylemekten ibarettir.

  ALINTIDIR.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş