Vedduha Süresinin Sırrı

Duha suresi çağımıza bakan ve mucize sırrı taşıyan bir Kur'an mesajıdırBu süreEfendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzal olmuştur ve yalnız O'na hitab etmektedir

Efendimiz (sav)kendinden asırlarca sonra gelecek olan mü'minler adına büyük endişe duymuşonların yaşayacağı zulmetli çağları Alah'ın izniyle görmüşümmetinin azalacağını ve insanların pek çoğunun kurtuluştan mahrum kalacağını düşünerek üzülmüştü

Fakat Cenab-ı HakEfendimize bu süre ile teminat vermiş ve bilhassa şu içinde bulunduğumuz çağdaki mü'minlerin imanına kefil olmuşturSurenin özet olarak yorumu şöyledir:

Ayet 1-2:Habibimsenin nurunu nasıl bir ''duha''yayani parlak ve ihtişamlı bir kemale ulaştırmışsam;asırlar sonra beşeriyetin ''Leyl-i Seca'' yani derin bir gece karanlığışiddetli bir vahşet devresinde de mü'minlerin teminatı Ben'im!Onlara bir ilim güneşi vereceğimKur'an'ın İ'cazıbütün ihtişamı ile zuhur edecektir'!

Ayet 3:Rabbin sana ''veda''etmedi ve ümmetine çok düşkün olmandan gücenmediSana olan lütfu kesiksiz ve ebedidir!

Ayet 4: Gelecek zamanlarsenin ve ümmetinin için daha mükemmel olacaktırİslam'ın istikbali aydınlıktırgeleceğigeçmişinden daha hayırlıdır!

Ayet 5: E y Sevgili Peygamberim!Sen ümmetine harissinsana bol bol ümmet vereceğim;onları tarihin her devrinde insanların en hayırlısı edeceğimSen ''-Razıyım''deyinceğe kadar

Ayet 6: Seni ''emsalsiz''bir fıtrat ile yaratarak''vacid''sırrım ile sonsuz manada zenginliklerine erdirmedim mi?Seni ''Mustafa''makamından ''Mahmudiyet'' makamına intikal ettirerekMuhammed Mustafa (sav)hikmetine ulaştırmadım mı?

Ayet 7-8enin nefsinde bütün ''hidayet''sırlarını cem ederekmanevi güzelliklerin tamamını sana vermedim mi?Seni ''yalnız''yarattım ve sonra sana insancin ve melek olarakbütün kainatı ümmet eylemedim mi?

Ayet 9-10: Habibim!Bana ümmetin için naz aleminde sitem etme;onlarısenin dilediğin gibi nimelerime gark edeceğim!

Ayet 11yleyseRabbinin nimetlerini açıklabütün incelikleriyle ümmetine bildir''Duha''süresi ile ilan ettiğim taahhütlerii müjdele!

Mana ilmiyle meşgul olanlar ''Leyle-i Seca''ile remzedilen karanlık devrin ve doğacağı müjdelenen ''İlim güneşi''nin hangi çağda olacağını merak etmişlerdirBunun anahtarı ise''Süre-i Fil''dedirZiraİslam güneşiyani asr-ı saadetFil Vak'ası'ndan 40 yıl sonra ''Dua Sırrına'' ermiş;en parlak çağa erişmiştir

İkinci Cihan Harbi'ndeki hava bombardımanları Fil Vak'ası'nı andırmaktadır1940'da başlayan bu bombardımanlardan 40 yıl sonra;miladi 1980hicri 1400'de İslam'ın ilim güneşi duha sırrı ile parlamıştır

Nitekim Avrupa'da pek çok alim 1980'den itibaren İslamiyet'i kabul etmeye başlamış;toplu halde ihtidalar da bütün dünyada hız kazanmıştır

Duha süresinün verdiği müjdelerbir bir tahakkuk edecektir inşa!


Onk.Dr. Haluk Nurbaki

ALINTIDIR.