Bazı Sorulara Kur'an'dan Cevaplar

Değerli okuyucular misyoner faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla bazı sorular sıkça sorulur oldu. Aşağıda bu sorulardan bazılarını ve Kur’an’dan cevaplarını arz etmeye çalışacağım.

Soru: Biliyoruz ki hak din çeşit çeşit değil tektir. Haliyle Hazreti ıbrahim’in dini de öyledir. Oysa Hz. ıbrahim’in dininden bahsedilirken onun çeşit çeşit dini varmış gibi çoğul olarak “ıbrâhîmî dinler” deniliyor. Buna Kur’an’dan cevap yani bu konuda açık bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Kendini bilmeyen (ahmak)lardan başka kim ıbrahim’in dininden yüz çevirir!” (Bakara ayet: 130)

Görüldüğü gibi ayette “ıbrahim’in dinleri” denilmiyor “ıbrahim’in dini” buyurulduğuna göre Hz. ıbrahim’in çeşit çeşit dinleri yok tek dini var; o da ıslâm. Dolayısıyla “ıbrâhîmî dinler” demek hem yanlış hem de Kur’an ifadesine terstir. Allah tek olduğuna göre onun dini de haliyle tek olacaktır.

Soru: Yahudilikle Hıristiyanlığın da Hz. ıbrahim’in dini olduğu söyleniyor. Bunun tersini ifade buyuran herhangi bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Bir de (Yahudi ve Hıristiyanlar Müslümanlara) Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara ‘Hayır! Biz bir tek Allah’a yönelen ıbrahim’in dinine uyarız. O müşriklerden değildi’ de.” (Bakara ayet: 131)

Görüldüğü gibi Hz. ıbrahim’in dini karşısında Yahudilik ve Hıristiyanlık reddediliyor. O dinlerin Hz. ıbrahim’in dini olmaktan uzak olduğu ayette açıkça beyan buyuruluyor.

Soru: Hıristiyan ve Yahudiler de Hz. ıbrahim’e sahip çıkıp “Bizim dinimiz de ıbrâhîmî din” diyorlar. Oysa Hz. ıbrahim’in dininin ıslâm dini olduğu belli.

Hıristiyanlıkla Yahudilik ıslâm’dan ayrı dinler olduğuna göre bu dinler nasıl Hz. ıbrahim’in dini olamaz. Bu konuda açık bir ayet var mı?

Cevap: Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Hz. ıbrahim’le uzaktan yakından alâkası yok. Tersini iddia etmek hem yanlış hem de akıl dışıdır. Sebebi Kur’an’da şöyle anlatılıyor: “Ey kitap ehli (olan Yahudi ve Hıristiyanlar) ıbahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da ıncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. (Bu kadarına) akıl erdiremiyor musunuz?” (Âl-i ımran ayet: 65)

Soru: Allah’ın dostu Hz. ıbrahim’e en yakın olanın kimler olduğuna dair ayet var mı?

Cevap: Var: “şüphesiz ki ıbrahim’e insanların en yakını (zamanında) ona uyanlarla şu peygamber (Muhammed a.s.) ve ona iman edenlerdir.” (Âl-i ımran ayet: 6

Soru: Tevrat ve ıncil Hz. ıbrahim’den sonra indirildiğine göre O’nun Yahudi ve Hıristiyan olması düşünülemez. Bu hakikati açıklayan bir ayet var mı?

Cevap: Var: “ıbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyandı. O dosdoğru bir Müslümandı. Ve (asla) müşriklerden değildi.” (Âl-i ımran ayet: 67)

Soru: Din denilince sadece ıslâm dinini mi anlayacağız? Diğer dinler Allah katında hak din sayılmıyor mu? Bu hususta açık bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Allah katından din ıslâmdır.” (Âl-i ımran ayet: 19)

Soru: Doğru yolu bulmak ancak ıslâm dinini kabul etmekle mi olur? Bu hususta açık bir ayet var mı?

Cevap: Var... şöyle: (Ey Muhammed a.s.) seninle tartışmaya girişirlerse de ki: Ben bana uyanlarla beraber kendimi Allah’a teslim ettim. Ve de ki: Siz de ıslâm’ı kabul ettiniz mi? Eğer ıslâm’a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar.” (Âl-i ımran ayet: 20)

Soru: ıslâm dininin dışında herhangi bir din kabul edenlerin durumunun ne olacağına dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Kim ıslâmdan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmeyecek ve o insan ahirette büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i ımran ayet: 85)

Soru: Allah’ın bizim için seçip beğendiği ve razı olacağı dinin hangisi olduğuna dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Sizin için din olarak ‘ıslâm’a razı oldum.” (Maide ayet: 3)

ALINTIDIR.