Ebced Hakkında
Bir kitabı okuyup anlamak için evvela elif be'yi bilmek kelimeleri birleştirmek ve okuduğu kitapda yazılı lisanı anlamak şart olduğu gibi bu manevi ve gizli ilimlerde de bir takım kaideler vardır ki bunları mümkün mertebe öğrenmek ve tatbik lazımdır.

Evvela eski Arap harflerini bilip bu ilimlerde meşgul olanların aşina oldukları ebced ve menşeini izah edeceğim. Hz. Ali (k.v) Efendimiz'in :

diye buyurduğu kelam-ı alisini mümkün mertebe izah etmeye çalışacağım.

Manası : Muhtelif ebced kaidelerini rakamlarını ve kullanış usullerini öğreniniz. Çünki onlarla bir çok acaibi ****r zuhuru gelir demektir. Burada ilk olarak en çok kullanılan ve ebced-i kebir denilen asıl ve ana ebced ve menşeini tarif edeceğim.

Ebced Menşei: Fariha suresi'dir. Fatiha malum olduğu üzere 7 ayettir. Birden yediye kadar birbiri üzerine hesap edilirse toplamının (28) olduğu görülür. Bu rakam Fatiha suresi'nin adedi kelimatı ve Arap harflerinin asıl ve esasıdır.

Haccac-ı Zalim'in zamanına kadar bu yirmi sekiz harfin "B" harfinden başkasında nokta yoktu. İslam Memleketi fevkalade genişlediği için ve halka Kur'an okumaya çalıştıkca bir takım yanlışlıklar ve hatalar zuhur etmeye başladı. Bunu önlemek maksadı ile Sarf ve Nahiv ilminde ihtisas sahibi olan Haccac şimdiki mevcut şekilde hurufatı noktaladı ve harekeledi. Ve bu suretle Kur'an'a büyük ve kıymetli bir hizmet yapmış oldu.

Ebced-i kebiri izaha girişirken burada Hazreti Ali (k.v)'nin bir kelam-ı alisini yazacağım.

Manası: Evvelce Allah tarafından indirilmiş ne kadar kitap varsa hepsi Kur'an da mevcuttur. Kur'an da ne mevcud ise hepside Fatiha'dadır. Fatiha'da ne varsa hepsi Bismillahirrahmanirrahim'dedir.

Bismillahirrahmanirrahim'de ne varsa hepsi Be'dedir. Be'de nekadar ilim ve ****r toplanmış ise hepsi Be'nin noktasındadır. Ve bende Be'nin altındaki o noktayım diye buyurmuşlardır.

Burada Cenabı Hakk'ın Zuhruf Suresi'nin dördüncü ayeti kerimesi olan : ayeti zikretmeden geçemeyeceğim.

Manası: O ana kitapta yani Fatiha Suresin'de yazılı ve nezdimizde sabittir. Şanı yücedir. Hikmetle doludur demektir ki bu ayeti kerime Cenabı Ali Efendimiz (k.v)'in : "Ben Be'nin altındaki noktayım." Sözünü teyyit ve testik ettiği gibi Hz. Ali Efendimiz'in masar olduğu kemal-i hikmetine şehadet eden apaçık bir ayet bir burhandır.

Devam edecek.

Kaynağımız : Gizli İlimler Hazinesi
Derleyen : Mustafa İloğlu
Sanala Geçiren : Ayna Sır

ALINTIDIR.