Müteşabih Ayet ve Hadisler

Sual: Müteşabih ayet ve hadisleri tevil etmek gerekir mi?

CEVAP

Kur’an-ı kerimde manası açık olan âyetlere Muhkem âyetler manası açık olmayan tefsire izaha muhtaç olanlara Müteşabih âyetler adı verilir. Müteşabih olanlara açık manalarını vermek akla ve dine uygun olmazsa uygun mana vermek yani Tevil etmek gerekir. Açık manalarını vermek günah olur.

Âyetler gibi hadis-i şerifler de muhkem ve müteşabih diye ikiye ayrılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kur’anda yedi şey bildirilir: Yasak emir helal haram muhkem müteşabih ve misaller. Helali helal haramı haram bilin emredilenleri yapın! Yasak edilenlerden sakının! Misal ve hikaye olanlardan ibret alın! Muhkem olanlara uyun! Müteşabih olanlara inanın!) [Hakim]

(Gece seher vakti Allahü teâlâ dünya semasına iner) (Resulullah Allah gökte diyen cariyeyi tasdik etmiştir) hadis-i şerifleri müteşabihtir. Mücessime ve Müşebbih fırkaları (Allah cisim gibidir. Arş üzerinde oturur iner yürür) gibi şeylere inandıkları için kâfirdir. (Tatarhaniye Milel ve Nihal)

[Mısır Şam Kudüs kadılıkları da yapmış olan Şafii fıkıh ve hadis âlimlerinden Muhammed ibni Cemaanin (Erreddü-alel-müşebbihi fi-kavlihi teâlâ Errahmanü alel Arş-isteva) kitabı bu konuda çok güzeldir.]

Mevlana Halid Bağdadi hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlânın yönü karşıda bulunması yoktur madde cisim değildir. Sayılı değildir. Ölçülmez. Onda değişiklik olmaz. Mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi sonrası önü arkası altı üstü sağı solu yoktur. Bunun için insan düşüncesi insan bilgisi insan aklı Onun hiçbir şeyini anlayamaz. Onun nasıl görüleceğini de kavrayamaz. El ayak yön yer ve bunlar gibi Allah için caiz olmayan kelimelerin âyet ve hadislerde bulunması bizim anladığımız ve bildiğimiz bugün kullanılan manalarda değildir. Böyle âyet ve hadislere Müteşabihat denir. Bunlar kısa veya uzun olarak Tevil olunur. Yani Allah’a yakışacak başka mana verilir. Mesela (Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir) ve (Arş’ın üzerine istiva eden Allah nerede olursanız olun sizinle beraberdir) mealindeki âyetler için burada ne murat edilmişse öylece inandım demeli. Allah’ın ilmi bizim ilmimize benzemez. Onun eli de elimiz gibi değildir istivası da bizim istivamıza benzemez beraber olması bizim beraber olmamıza benzemez demelidir. (İtikadname)

Selefiyeciler bu âyetin beraber olma kısmını tevil ediyorlar da istiva kısmını tevil etmiyorlar. Tevil etmeyince ikincisindeki tuhaflığı görüyorlar da birincisindekini göremiyorlar. Birçok âyette (Onlar kördür) buyuruluyor. Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerifler Kureyş lügatı ve lehcesi iledir. Kelimelere 1400 yıl önce Hicaz’da kullanılan manaları vermek gerekir. Zamanla değişip bugün kullanılan manaları vermek yanlış olur.

Zıllullah için Allah’ın gölgesi diyorlar. Âlimler zıl [gölge] kelimesine himaye koruma gibi manalar vermiştir. Mesela (Ali Veli’nin gölgesinde geçiniyor) denince Ali’nin Veli’nin himayesinde olduğu anlaşılır.

(Allah gölgesinden [himayesinden] başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamette yedi sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendirir.) [Buhari]

(Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir.) [Taberani]
mealindeki hadislerde geçen gölge himaye demektir. Sultan Allah’ın gölgesidir demek (Sultan Allah’ın emirlerini uygulamak yetkisine sahip) demektir. (Din kılıçların gölgesi altındadır) hadis-i şerifi ise (Din devletin himayesi ile yayılır) demektir. Nasıl ki Beytullah [Allah’ın evi] kelimesini hâşâ Allah’ın barındığı ev olarak anlamıyorsak gölge el yüz istiva gibi kelimeleri de böyle anlamak gerekir.

ALINTIDIR.