Merhamet İle İlgili Hadisler

"Siz yeryüzündekilere merhamet edin kigöktekiler de size merhamet etsin" Ebû Dâvûd Edeb 58

"Rahmetim her şeyi kuşatmıştır Onu (bilhassa) müttakîlere zekat verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım" (el-A'râf 7/156)

" De ki: Ey nefisleri aleyhine (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah bütün günahları bağışlar Çünkü O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir" (ez-Zümer 39/53)

"Cenâb-ı Hak rahmetini yüz parçaya ayırdı; bunun doksan dokuzunu kendi katında tuttu da bir parçasını yeryüzüne indirdi İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder Ana atın (süt emzirirken) yavrusuna zarar verir diye ayağını yukarı kaldırması bile bu yüzde birlik rahmetin eseridir " (Buhârî Edeb 19 Müslim Tevbe 17)

"Merhamet edenlere Allah da merhamet eder Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin " (Ebû Dâvûd Edeb 58; Tirmizî Birr 16)

ALINTIDIR.