Allah Korkusu Ve Allah Sevgisi
Allah'a iman eden kimse Onu tanıdıkça hem çok sevecek hem de çok korkacaktır. Bu nedenle Onu sevmenin ve ondan korkmanın yolu Onu Sıfatlarını İsimlerini ve Eserlerini tanımakla olacaktır. Ayrıca ibadetleri yamakla ve günahlardan sakınmakla da artacaktır.

Muhabbetullah Allah-ü Teâlâ'nın kemâl ve cemâlini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan ilâhî bir nurdur. Bu muhabbet ile insan ruhu kederlerden ve hüzünlerden kurtulur. Safî neşe ve huzura kavuşur. İnsan ruhunu yüksek erdeme ulaştıran sebeplerin en sağlamı Allah sevgisidir.

Cenâb-ı Hak insanın kalbine sonsuz bir muhabbet kabiliyeti yerleştirmiştir. Bu sonsuz muhabbet ancak zât ve sıfatlarıyla nihayetsiz kemâlde bulunan Allah içindir. Yâni insana lütfedilen bu sevgi kabiliyeti Allah'ı sevmek içindir.

İnsan bir şeyi ya ondaki kemâl yahut ondan aldığı lezzet ve gördüğü menfaat için sever. Meselâ bir Müslüman peygamberleri evliyaları irfan ve fazilet sahibi zâtları onlardaki “kemalât-olgunluk-erdem” için sever. Kendisine ihsan eden kimseleri onlardan gördüğü lütuf ve ikramları için sever. Yediği yemek ve meyveleri ise lezzetleri için sever. İnsan aklen ve vicdanen bilir ki kemâllerini takdir ettiği ihsanlarından memnun olduğu ve lezzet aldığı bütün bu varlıklar Allah'ındır. Hepsini O yaratmıştır. Bunlarda tecelli eden bütün kemâl cemâl ve ihsanlar hep O'ndan gelmektedir.

Öyleyse insan kendindeki bu nihayetsiz muhabbet kabiliyetini evvela ve bizzat Allah'a verecek diğer bütün muhabbete lâyık zâtları nimetleri ve ihsanları da Allah için sevecektir. Bozulmamış her akıl tefessüh etmemiş her vicdan bu hakikati kabul eder.

Buna binâen biz Müslümanlar başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere Dört Halifeyi Âl-i Beyt'i bütün sahabe-i kirâmı Allah nâmına “Allah onları sevdiği ve sevmemizi istediği” için seviyoruz. Eğer bu zâtları Allah için değil de sırf kendi şahsiyetleri için sevsek o zaman Hıristiyanların düştüğü tehlikeye biz de düşmüş oluruz. Zira onlar Hz. İsa'yı (as) Allah'ın bir Resulü elçisi olarak Allah namına değil de - hâşâ - Allah gibi seviyorlar. O'nu Allah'a ortak koşmakla dinden çıkıyorlar.

Her Müslüman şu konuyu dikkatle göz önüne almalıdır: Kur'ân-ı Kerim insanların dünyevî ve uhrevî bütün durumlarına ölçü getirmiştir. Konuşmalarına yiyip içmelerine ticaretlerine... ölçü koyduğu gibi fikir ve his âlemlerine de ölçüler koymuştur.

Meselâ konuşmaya ölçü getirmiştir: Müslüman yalan konuşamaz. Düşünce tarzına ölçü getirmiştir: İnsan Cenâbı Hakk'ın Zâtını mahiyetini ve nasıl olduğunu düşünemez. Aynı şekilde Allah'ı sevmeye ve O'ndan korkmaya da ölçü getirmiştir. Allah sevgisinin ölçüsü “iyi amel işlemek” Allah korkusunun ölçüsü ise “takv┠yâni günahlardan sakınmaktır.

Konumuzla ilgili olarak “sevgide ölçü” üzerinde biraz durmakta fayda görüyoruz.

Biz Müslümanlar sonsuz ve şartsız olarak ancak Allah'ı severiz. Sonra Peygamberimizi (s.a.v) severiz. Ama O'nu (s.a.v) hâşâ Allah gibi değil Allah'ın kulu ve Resulü olarak severiz. O'ndaki bütün kemalâtın kendi zâtından değil Allah'tan olduğuna iman ederiz. O'nun Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisine en geniş bir ayna olduğunu bilir ve bu itibarla kendisini canımızdan malımızdan ve akrabalarımızdan kısaca her şeyimizden daha çok severiz.

Allah ve Resulünden sonra diğer peygamberleri sonra dört halifeyi sonra diğer sahabeleri severiz. Sonra da derecelerine göre bütün evliyaları ve müminleri severiz... Sonuç olarak sevgimizde İslâmîyet’in koyduğu ölçülere dikkat ederiz.

Allah'ı sevmenin nasıl olacağına gelince bu hususta Kur'ân-ı Kerim şu ölçüyü koymuştur:

“De ki: Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı affetmekle örtsün. Allah Gafûr'dur Rahîm'dir.” (Âl-i İmrân 31 )

Yukarıdaki ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle buyurulmaktadır:

“Allah'a (c.c.) imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seveceksiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zâta benzemelisiniz. O'na benzemek ise O'na ittiba etmek (tâbi olmak)tır. Ne vakit O'na ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz; tâ ki Allah da sizleri sevsin” (Lem’alar21)

Bu ayet-i kerime ve izahından anlaşıldığı gibi Allah'ı sevmenin yöntemi Peygamber Efendimize (s.a.v) uymaya çalışmaktır. Bir mümin itikat ahlâk ve ibadette Resulüllah'a benzemek ve O'nun getirdiği bütün hükümleri mümkün olduğu kadar uygulamakla Allah'ı sevmiş olur. Ashâb-ı kirâmın büyüklüğü Resulüllah'a tâbi olmakta en ileri seviyede olmalarındadır. Bu vadide Hz. Ali (r.a) ve Âl-i Beyt'in de çok özel bir yeri vardır. Öyleyse onları seven her mümin de onlar gibi Peygamberimize (s.a.v) tâbi olmakla sorumludur. Sonuç olarak Peygamberimiz (s.a.v) Allah'ın sevdiği razı olduğu insan modelidir. Bir mümin O Rehber-i Ekmel'e benzediği ölçüde Allah'ı sevmiş ve O'nun muhabbetini kazanmış olur.

Peygamberimize benzemek ise fiilleriyle sözleri ve emirleriyle davranışlarıyla O'nun bütün Sünnet-i Seniyye'sine tâbi olmakla mümkün olur.

Buna göre Sünnet-i Seniyye'ye tam uymak isteyen bir mümin Resulüllah Efendimiz (s.a.v) gibi - farz vacip sünnet - bütün namazlarını kılacak orucunu tutacak zengin ise hacca gidecek ve zekât verecek Kur'an'ı okuyacak O'nun sevdiklerini sevecek sevmediklerini sevmeyecek. O'nun ahlâkına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaktır.

Allah korkusunu nasıl anlıyoruz?

İşlenen suçların ve günahların çoğunu bunları yapan kişilerde Allah korkusunun bulunmayışına bağlarız. “Bu kimseler Allah’tan korkup Onun azabından çekinselerdi bu işleri yapmazlardı” deriz. Acaba Allah korkusu nasıl olmalıdır? Yalnızca dehşet ve korku üzerine kurulmuş bir disiplini İslâmın hoşgörü muhtevası ve Cenab-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle nasıl bağdaştırabiliriz?

Kur’ân-ı Kerim’de mü’minler şöyle anlatılır:

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki Allah’ın adı anıldığı zaman kalbleri titrer. Kendilerine Onun âyetleri okunduğunda imanları artar ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler.” 1

Bu âyetten anlaşıldığı gibi iman nurunun artmasıyla Allah korkusunun kalbde yerleşmesi arasında çok yakın bir ilgi ve irtibat vardır.

Allah’ın âyetleri okundukça imanın ziyadeleşmesi ne demektir? Bu hususu merhum Elmalılı şöyle izah eder:

“İlim ve amel cihetinden gelen deliller arttıkça tahkikî iman inkişaf eder. Yakîn ve iman ziyadeleşir.”2

Tahkikî imanın da mertebeleri vardır. Bunlardan ilmelyakîn mertebesi delillere dayanarak şüphelere karşı koyar. Taklidî yani anne ve babadan devralınan ve derin bir araştırmaya dayanmayan bir iman bazan tek bir şüphe karşısında bile mağlûp olabilirken delillere dayanarak elde edilen bir iman sayısız şüphe karşısında dahi sarsılmaz.

Tahkikî imanın ikinci bir mertebesi aynelyakîndir ki onun da kendi içinde mertebeleri mevcuttur. Allah’ın kâinatta tecellî eden güzel isimleri ve bu isimlerin mertebeleri kadar mertebesi vardır. Mü’min o tecellîleri görüp okuyabilme kabiliyeti nisbetinde sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip olur. Bu safhanın en yüksek mertebelerinde artık kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilecek dereceye gelmiştir. Yani meselâ bir çiçek üzerinde Cenab-ı Hakkın Halık Musavvir Müzeyyin Mülevvin Cemil Rahim gibi isimlerini okur. Onu yaratan sûret veren süsleyen renklendiren güzelleştiren ve şefkat ve merhamet gösteren bir yaratıcısının isimlerinin tecellilerini seyreder.

Üçüncü mertebe de hakkalyakîn olarak isimlendirilir. Bu dereceye ulaşan bir kimse artık varlık âlemlerini saran perdeleri geçmiş ve şüphelerin ordular halinde hücumu karşısında dahi sarsılmayacak bir imana erişmiştir.3

Peygamberlerin ve maneviyat rehberlerinin ima-nı bu derinliğe sahiptir. Miracda Cenab-ı Hakkın cemâl ve kelâmına muhatap olan Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) ve onun izinden giderek yerde iken Arş-ı Âlâyı temâşâ edebilecek kadar ruhen terakkî eden Abdülkadir Geylanî Hazretlerinin kuvvetli imanları bu mertebeye misal olarak verilebilir.

Bu umman misali imana ancak ilim yoluyla ulaşılabilir. Tabiî ki bu ilmin insanı imana götüren bir ilim olması şarttır. İşte her an ilimle bu iman mertebelerinde yükselenlerin Cenab-ı Hakkın huzurunda imişçesine duydukları haşyet ve ürpertiyi tarif etmek mümkün müdür?

“Allah’tan ancak ilim sahipleri korkar”4 meâlin-deki âyet-i kerimede bu hakikat ifade edilmektedir. Bu hürmet ve haşyet her mü’minde imanın derecesine göre tecellî eder.

Çünkü insan ilim vasıtasıyla Rabbini tanıdıkça Ona olan sevgisi ve saygısı artmaktadır. Zira bütün kemâl mertebelerinin üzerindeki sonsuz bir kemâl elbette ki sonsuz bir hürmete lâyıktır.Üstün vakarıyla ve eşsiz şahsiyetiyle erişilmez bir mertebeye sahip bir maneviyat büyüğünün huzurunda nasıl içimizi sevinçle karışık bir ürperti kaplıyorsa onun sayısız defa üstünde bir kemâlin sahibi olan Cenab-ı Hak katında nasıl bir ruh hali içine gireceğimizi düşünelim.

Allah sonsuz rahmet ve şefkat sahibi olduğu gibi sonsuz derecede gayret ve izzet sahibidir aynı zamanda. Pekçok Kur’ân âyetinde tekrarlandığı üzere Allah hem Rahîm’dir hem Azîz’dir. Rahîm isminin gereği olarak bütün varlık âlemini sonsuz şefkat ve rahmetiyle kucaklarken Azîz ismiyle de kanunlarına isyan edenleri ve bu isyanlarıyla izzetine dokunanları cezalandırmaktadır.

Bu itibarla Cenab-ı Hakkın huzurunda olan bir kul bir taraftan o sonsuz rahmetin câzibesiyle kendisinden geçmiş diğer taraftan da gazabının dehşeti karşısında kalbi titrer bir vaziyettedir. Böyle bir insanın Allah’ın emirlerine isyan edip yasaklarını çiğnemesi mümkün müdür?

Bu korku da tıpkı sevgi gibi insanı Allah’a götürür. Bediüzzaman’ın izah ettiği gibi “Halik-ı Zülce-lâlinden havf etmek [korkmak> Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf [korku> bir kamçıdır Onun rahmetinin kucağına atar. Mâlûmdur ki bir vâlide meselâ bir yavruyu korkutup sînesine celb ediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celb ediyor. Halbuki bütün vâlidelerin şefkatleri rahmet-i İlâhiyenin bir lem’asıdır. [parıltısıdır> Demek havfullahta [Allah korkusunda> bir azîm [büyük> lezzet vardır.” 5

Şu halde korkunun veriliş maksadı da insanı Allah’a götürmektir. Bu bakımdan bu duygumuzu başka yerlerde kullanıp asıl maksadından uzaklaştırırsak büyük zararlara uğrarız. Nasıl sevgimizi yanlış yerlerde kullandığımızda sevdiklerimizden karşılık görmemek; aksine onlar tarafından tahkir edilmek ve kalbimizdeki onca sevgiye rağmen onlardan ayrılmak gibi acılarla o sevgi bizi ıztıraplar içinde boğan bir duygu haline gelir.Aynı şekilde korku duygusunun yanlış yerde kullanılması da insanın hayatını zindana çevirir. Çünkü korkulmaya değmediği halde korktuğumuz varlıklar bize gayet sıkıntılı bir zillet yaşatmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Ne yardımcı olabilirler ne de korkumuzu teskin edebilirler. Aksine duygusuz bir merhametsizlikle sırtlarını çevirerek veya hücumlarını şiddetlendirerek bizleri perişan ederler.

Korku hissinin iman ve tevekkülle olan alâkası Sözler’de şöyle anlatılır:

“Tam münevverü’l-kalb bir âbidi [kalbi nurlanmış bir mü’mini> küre-i arz [dünya> bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i Samedâniyeyi [Allah’ın kudret tecel-lîlerini> lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverü’l-akıl denilen [aklını ilim ve düşünce ile aydınlattığı iddia edilen> kalbsiz bir fâsık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’ der evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hânelerini terk ettiler.)” 6

1. Enfâl Sûresi 2.
2. Hak Dini Kur'ân Dili 3:2367
3. Bediüzzaman Said Nursi. Emirdağ Lahikası 1:102-3.
4. Fâtır Sûresi 28
5. Sözler s. 331
6. A. g. e.

Alıntı...