Olmak


Mü'minlerden olmak (Yunus-104)

Müslümanlardan olmak (Yunus-72)

Müslümanlardan ve Kur'an okuyanlardan olmak (Neml-91-92)

Ensarullah olmak (Saf-14)

Rabbaniler olmak (Al-i Imran-79)

Secde edenlerden olmak (Hicr-98)

Şükredenlerden olmak (A'raf-144Zümer-66)

Sadıklarla beraber olmak (Tevbe-119)

Allah'a teslim olanlarin (Müslümanların) öncüsü olmak ( En'am-14Zümer-12)

Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olmak (Maide-8)

İnsanlar üzerine şahitler olmak ( Bakara-143Hac-78)

Hayra çağıran iyiligi emredip kötülükten sakındıranlardan olmak (Ali-Imran-104)

Kendi şahsı ana-babası ve akrabaları aleyhinde de olsa Allah rızası için hakikate şahitlik yapan ve adaleti titizlikle gözetenlerden olmak (Nisa-135)


Olmamak


Ümitsizliğe düşenlerden olmamak (Hicr-55)


Kâfirlere arka çikanlardan olmamak (Kasas-86)


Mücrimlere arka çikanlardan olmamak (Kasas-17)


Cahillerden olmamak (En'am-35)


Gafillerden olmamak (A'raf-105)


Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olmamak (Yunus-95)


Kâfirlerle beraber olmamak (Hud-42)


Hainlerden taraf olmamak (Nisa-105)


Hz. Musa'ya eziyet edenler gibi olmamak (Ahzab-69)


Ölçüde ve tartıda eksiltenlerden olmamak (Suara-181)


Balık sahibi (Hz. Yunus) gibi (aceleci) olmamak (Kalem-48)


Daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmamak (Hadid-16)


Dinleyip kulak asmadıklari halde işittik.Diyenler gibi olmamak (Enfal-21)


Vahyin gerçekligini inkar edenlerin (kafirlerin) Öncüsü olmamak. (Bakara-41)


Vahyin hakikati ve Allah'tan geldiği konusunda şüpheye düşenlerden olmamak ( Bakara-147En'am-114Yunus-94)


Kendilerine apaçik deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmamak (Al-i Imran-105)


Kâfirler gibi ve bir de savaşa gidip şehid olan kimseler için "eğer bizim yanimizda kalsalardi ölmezler öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmamak
(Al-i Imran-156)


Allah'tan başkasına ilahlik yakıştıranlardan (müsriklerden) olmamak (En'am- 14Yunus-105Kasas-87Rum-31)

Çalım satmak insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için harekete geçenler gibi olmamak (Enfal-47)


Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmamak (Haşr-19)


Olmak yada Olmamak işte bütün mesele bu...

ALINTIDIR.